[SMCC] gan 18 tan sua

Ch? Nh?t, 21/09/2008, 09:07 (GMT+7)

G?n 18 t?n s?a YiLi dã nh?p vào VN

* Singapore, Malaysia c?m nh?p s?a Trung Qu?c

ImageView
S?a tuoi Y L?i (YiLi) có xu?t x? t? Trung Qu?c du?c chào bán t?i m?t c?a hàng 
s?a trên d?a bàn Q.Phú Nhu?n, TP.HCM (?nh ch?p chi?u 20-9) - ?nh: M.D?c

TT (TP.HCM) - T?i 19-9, t?i m?t c?a hàng trên du?ng D?ng Van Ng? (P.1, Q.Tân 
Bình, TP.HCM), phóng viên Tu?i Tr? dã mua du?c s?n ph?m s?a
YiLi (Y L?i, s?a tuoi ti?t trùng, h?p 1 lít) - lo?i s?a n?m trong danh m?c ph?i 
thu h?i t?i Trung Qu?c. 

S?n ph?m ghi rõ nhà s?n xu?t là Công ty Inner Mongolia YiLi Industrial Group 
Co., Ltd, xu?t x? t? Trung Qu?c, nhà nh?p kh?u là Công ty TNHH Kim
?n (du?ng Lê Van S?, P.10, Q.Phú Nhu?n, TP.HCM). 

Tru?c dó, nhi?u b?n d?c Tu?i Tr? cung ph?n ?nh dã mua và s? d?ng s?n ph?m này. 
YiLi là m?t trong ba t?p doàn s?n xu?t s?a l?n c?a Trung Qu?c
v?a b? phát hi?n có ch?a hàm lu?ng melamine vu?t quá quy d?nh trong s?n ph?m.

Tìm t?i nhà nh?p kh?u là Công ty Kim ?n, bà Phan Th? Túy Vân - giám d?c công ty 
- cho bi?t công ty c?a bà dã nh?p g?n 18 t?n s?a lo?i
này qua C?c H?i quan TP.HCM (khu v?c 1) vào tháng tám v?a qua. Toàn b? h? so 
gi?y t? nh?p kh?u lô hàng h?p l?, dã dua ra th? tru?ng
gi?i thi?u, bán và dã xu?t kho du?c kho?ng 70 thùng, m?i thùng 12 h?p 1 lít. 
Trao d?i v?i Tu?i Tr?, bà Vân cho bi?t ông Nguy?n Hùng Long
- phó c?c tru?ng C?c An toàn v? sinh th?c ph?m - tr? l?i báo chí: "Trong s? hon 
37 lo?i s?a ngo?i nh?p du?c c?p gi?y ch?ng nh?n công b? tiêu chu?n s?n
ph?m cung chua có s?n ph?m nào chính th?c du?c nh?p kh?u t? Trung Qu?c". Tuy 
nhiên, Công ty Kim ?n dã có gi?y ch?ng nh?n tiêu chu?n s?n ph?m c?a
C?c V? sinh an toàn th?c ph?m B? Y t? do phó c?c tru?ng Hoàng Th?y Tiên ký ngày 
27-3-2008. Bên c?nh dó, ngày 5-9-2008, Trung tâm K? thu?t
tiêu chu?n do lu?ng ch?t lu?ng 3 thu?c T?ng c?c Tiêu chu?n do lu?ng ch?t lu?ng 
cung c?p gi?y xác nh?n d?t yêu c?u nh?p kh?u. 

Bà Vân cho bi?t ngày 19-9 d?i tác phía Trung Qu?c dã liên h? v?i công ty d? yêu 
c?u cung c?p mã s?n ph?m giúp h? d?i chi?u v?i co s?
d? li?u s?n xu?t. Tuy nhiên t?i nay chua tr? l?i lô hàng xu?t sang VN cho Kim 
?n nh?p có ch?t melamine hay không. Công ty s?n xu?t cung
dã chính th?c yêu c?u Kim ?n thu h?i toàn b? s?n ph?m thu?c lô hàng g?m 1.494 
thùng s?a (lo?i 12 h?p 1 lít) và hon 10 thùng hàng m?u
v? luu kho d? ch? công ty dua ngu?i sang gi?i quy?t. H? h?a s? b?i thu?ng nh?ng 
thi?t h?i v?t ch?t do v? vi?c này gây ra cho Kim ?n.


Bên c?nh vi?c ch? d?i k?t qu? t? phía Trung Qu?c, Công ty Kim ?n dã dua s?n 
ph?m di ki?m nghi?m ch?t melamine, d?u tu?n t?i s? có k?t
qu? chính th?c. "Kim ?n cung dang cho nhân viên di thu h?i s?n ph?m v?" - bà 
Vân nói. 

* Sáng 20-9, D?i qu?n lý th? tru?ng Q.Gò V?p dã ki?m tra Công ty TNHH ch? bi?n 
th?c ph?m Khuong Nguy?n (70/47/6A Hu?nh Van Ngh?, Q.Gò
V?p), phát hi?n t?i công ty này dang ch?a hon 1 t?n s?a b?t lo?i 25kg/bao, trên 
bao bì ch? ghi xu?t x? Trung Qu?c, Thái Lan, D?c... cùng
hi?n tru?ng "s?n xu?t" s?a b?t ng?n ngang v?i di?u ki?n v? sinh vô cùng t? h?i. 

Công ty không trình du?c b?t k? gi?y t? ch?ng minh ho?t d?ng cung nhu gi?y 
ch?ng nh?n v? sinh an toàn th?c ph?m theo quy d?nh. Ngoài máy tr?n b?t
s?a, máy d?p date lon, máy d?p n?p lon, co quan ch?c nang ghi nh?n lu?ng s?a 
b?t m?t ph?n v?n còn dang d? trong bao, ph?n còn l?i dã
du?c công ty này dóng lon và vô bao h?p gi?y có tr?ng lu?ng 400g, trên bao bì 
có thuong hi?u "A Gold - b? sung canxi dành cho ngu?i l?n
tu?i" v?i d?y d? thành ph?n các du?ng ch?t nhu vitamin, DHA, ch?t béo, calorie 
v?i qu?ng cáo "nguyên li?u nh?p kh?u t? New Zealand".


Trên nhãn hàng hóa cung ghi d?a ch? nhà máy s?n xu?t t?i 211A Hoàng Van Th? 
(P.8, Q.Phú Nhu?n) và kho hàng t?i P.Hi?p Bình Chánh (Q.Th?
D?c). Ki?m tra t?i d?a ch? nhà máy c?a công ty thì dây ch? là m?t c?a hàng bán 
m? ph?m. Riêng t?i kho ? Hi?p Bình Chánh, D?i qu?n
lý th? tru?ng Q.Th? D?c cho bi?t dây là kho ch?a hàng c?a khá nhi?u doanh 
nghi?p khác nhau, g?m các lo?i huong li?u s?a và phô mai, trong
dó co quan ch?c nang phát hi?n có kho?ng 2 t?n huong li?u s?a và phô mai không 
có h? so ch?ng t? h?p l?. D?c bi?t, t? khai h?i quan
c?a lô hàng cho th?y hàng du?c nh?p v? t? tháng 7-2008 v?i s? lu?ng 2,5 t?n 
nhung v?n chua du?c thông quan do ch? hàng chua hoàn t?t
th? t?c ki?m nghi?m s?n ph?m. Vài tram t?n phô mai và huong li?u s?a dã du?c 
tu?n bán ra bên ngoài dù chua qua ki?m d?nh ch?t lu?ng.


PH?M MINH D?C - TR?N VU NGHI

Hà N?i: ki?m tra s?n ph?m s?a

Ngày 20-9, ông Hàn T? Do - phó chánh thanh tra S? Y t? Hà N?i - cho bi?t s? v?a 
có ý ki?n ch? d?o yêu c?u t?t c? qu?n huy?n d?u ph?i ti?n hành ki?m tra
các co s? s?n xu?t s?a cung nhu các s?n ph?m s?a bày bán trên d?a bàn, k?p th?i 
phát hi?n nh?ng s?n ph?m không rõ ngu?n g?c, ngan ch?n nh?ng lo?i s?a ?nh
hu?ng d?n s?c kh?e ngu?i tiêu dùng có th? dang du?c luu thông trên th? tru?ng. 
Trên co s? ki?m tra c?a các qu?n huy?n, s? s? ti?p t?c ti?n hành thanh tra,
rà soát d?c l?p.

N.HÀ

TP.HCM l?y m?u b?t kem Trung Qu?c ki?m nghi?m 

Ngày 20-9, doàn thanh tra S? Y t? TP.HCM dã d?n Công ty c? ph?n qu?c t? th?c 
ph?m L?a Ch?n D?nh (t?i C? Chi) ti?n hành l?y m?u b?t kem nh?p t? Trung Qu?c.
Theo ông Hu?nh Lê Thái Hòa - tru?ng phòng qu?n lý an toàn v? sinh th?c ph?m, 
dây là b?t kem không s?a du?c công ty nh?p v? v?i s? lu?ng l?n (110 t?n) d?
s?n xu?t cà phê 3 trong 1. Trong b?t kem có thành ph?n protein, nên doàn dã l?y 
m?u g?i Trung tâm D?ch v? phân tích d? ki?m nghi?m xem có melamine hay
không.

K.S. 

Other related posts:

  • » [SMCC] gan 18 tan sua