film sex di dong

Phim sex... di d?ng

Ch? 2.000 d?n 5.000 d?ng là "rinh" du?c m?t do?n phim th?t "hot" vào máy di?n 
tho?i di d?ng. Ph?n l?n khách vào c?a hàng cài d?t phim sex là nam gi?i, t?
thanh, thi?u niên t?i trung tu?i.

?nh: Công an nhân dân
Theo m?t ch? c?a hàng di?n tho?i di d?ng: Ph?n l?n khách vào cài d?t phim sex 
là nam gi?i, nhung cung có nhi?u n?, trong dó d?y d? l?a tu?i t? thanh, thi?u
niên t?i trung tu?i. H? không ch? t?i m?t l?n mà thu?ng xuyên d?n d? thay n?u 
có phim m?i.

M?t cô giáo d?y c?p hai t?i m?t tru?ng trên d?a bàn Hà N?i k?: m?t l?n lên l?p, 
cô dang say sua gi?ng bài trên b?c gi?ng thì ? du?i, m?t nhóm h?c sinh nam
c? c?m cúi xem v?t gì du?i ngan bàn, th?nh tho?ng l?i rinh rích cu?i. Nh?c nh? 
m?y l?n nhung m?i chuy?n v?n dâu vào d?y.

B?c mình, cô xu?ng t?n noi tra h?i, dùn d?y mãi, chúng m?i dua ra m?t chi?c 
di?n tho?i. Và khi b?t g?p nh?ng hình ?nh trong chi?c di?n tho?i ?y, cô không
tin n?i vào m?t mình và l?i càng không tin khi nh?ng h?c sinh c?a cô l?i có th? 
xem nh?ng hình ?nh b?y b? nhu th?.

Dó ch? là m?t trong r?t nhi?u câu chuy?n v? tình tr?ng "rinh" phim sex v? di?n 
tho?i di d?ng d? xem. Trong cu?c h?p: lén lút xem phim sex, g?p b?n bè: xem
và trao d?i phim sex dã tr? thành nh?ng "chuy?n thu?ng ngày" c?a nhi?u thanh 
niên "sành di?u" hi?n nay.

Phim nhi?u, giá r?

Cùng v?i m?t ngu?i b?n, mang theo chi?c di?n tho?i có th? nh?, chúng tôi có m?t 
ngày lòng vòng t?i các c?a hàng có d?ch v? t?i ph?n m?m vào di?n tho?i di
d?ng.

Vào c?a hàng d?u tiên trên du?ng Thái Hà, Hà N?i, s? vô tu và tho?i mái c?a ông 
ch? khi?n chúng tôi b?t di ph?n nào s? "ngài ng?i" ban d?u: "Cài phim h?,
thích phim gì? Vi?t Nam, Nh?t hay châu Âu, dài bao lâu? Có gì mà ng?i, kh?i d?a 
nh? tu?i cung d?n cài d?y, c? ngu?i trung tu?i n?a".

M?t ngày m?t nhoài du?i n?ng, t? nh?ng d?i lý l?n d?n các c?a hàng nh? khu?t 
n?o t?i các góc ph?, mong mu?n cài d?t nh?ng b? phim "mát m?" c?a chúng tôi
d?u du?c dáp ?ng d?y d?. M?i b? phim, chúng tôi ch? m?t t? 2.000 d?n 5.000 d?ng 
(tuong duong v?i cài m?t b?n nh?c hay logo hình ?nh mà thôi).

Mà r? cung dúng vì xem ra công vi?c c?a các ông ch? khá don gi?n. Trong ? c?ng 
nh?ng chi?c máy tính t?i c?a hàng d?y ?p nh?ng b? phim dã du?c d?nh d?ng
l?i d? di?n tho?i có th? d?c du?c và ch? c?n 2 cú nh?p chu?t là khách có th? s? 
h?u các lo?i phim. T?t c? ch? ph? thu?c vào dung lu?ng th? nh? di?n tho?i
và yêu c?u c?a khách.

Theo tìm hi?u, chúng tôi du?c bi?t ngu?n phim du?c các ch? c?a hàng download 
(t?i v?) t? các trang web sex trên m?ng xu?ng (trong tay các ch? c?a hàng bao
gi? cung có danh sách các trang web c?p nh?t nhanh nh?t nh?ng b? phim m?i, th?i 
thu?ng nh?t).

Sau dó, h? dùng m?t s? ph?n m?m nhu: "Power video converter", "Smart video 
converter". convert t? phim dia thành phim di?n tho?i. Ho?c các ch? c?a hàng
cung r?t ch?u khó lùng s?c t?i các c?a hàng bang dia l?u d? c?p nh?t cho c?a 
hàng c?a mình nh?ng bang dia "hot" nh?t.

Phim cung có nhi?u lo?i: châu Á, châu Âu - M?. Theo anh Hùng, m?t ch? c?a hàng 
cài d?t ph?n m?m di?n tho?i trên du?ng C?u Gi?y, thì lo?i phim mà khách hàng
trong nu?c ua chu?ng hi?n nay là phim c?a Nh?t và có c?t truy?n h?n hoi.

Và phim. cho không

M?i nghe tu?ng chuy?n dùa nhung di?u này hoàn toàn có th?t. Không c?n t?i c?a 
hàng, không c?n m?t ti?n nhung trong máy v?n d?y ?p phim sex. Dó là tru?ng
h?p khách hàng mua nh?ng chi?c di?n tho?i có ngu?n g?c Trung Qu?c trôi n?i trên 
th? tru?ng, thu?ng thì nhái l?i ki?u dáng các máy m?i ra c?a các hãng uy
tín.

Theo gi?i th?o di?n tho?i thì ch? c?n m?t s?n ph?m m?i tung ra th? tru?ng thì 
mu?n nh?t 1 tu?n sau, s? có lo?i c?a Trung Qu?c ki?u dáng tuong t? nhu th?
xu?t hi?n nhung giá ch? b?ng 1/3, th?m chí 1/4.

Ch? Thu H?nh ? Khu t?p th? Nghia Tân, Hà N?i dã "choáng" khi mua chi?c di?n 
tho?i Mpegl (nhái ki?u dáng chi?c Nokia 6111) thì bên trong dã có s?n 3 do?n
phim sex. M?i do?n dài t?i 15 phút.

Tuong t?, anh Ph?m H?u D?c công tác t?i sân bay N?i Bài khi mua chi?c di?n 
tho?i nhái ki?u dáng chi?c W800i c?a Sony Ericsson cung d?y ?p phim sex bên 
trong.

Theo gi?i chuyên buôn bán di?n tho?i trôi n?i thì hi?n nay, h?u h?t các di?n 
tho?i lo?i này d?u cho không phim, coi nhu m?t khâu "khuy?n mãi". Ai không
mu?n thì xóa di.

Các co quan ch?c nang t?ng r?t róng ri?t trong vi?c phát hi?n và x? lý nh?ng 
c?a hàng bang dia có hành vi bán và phát tán phim sex nhung rõ ràng, các c?a
hàng cài d?t ph?n m?m di?n tho?i dang ch?a d?ng và phát tán ngu?n phim sex 
kh?ng l? thì hình nhu v?n ngoài t?m ki?m soát.

Theo Th?o Duyên
Công an Nhân dân
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » film sex di dong