e-vn dien thoai di dong cua tong cong ty dien luc viet nam

Toång Coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam trieån khai dòch vuï e-phone 

Caäp nhaät 2 giôø 58 phuùt tröôùc 
Trong thôøi gian tôùi, Toång Coâng ty Ñieän löïc Vieät Nam (EVN) seõ trieån 
khai dòch vuï e-phone bao goàm caùc dòch vuï di ñoäng toaøn quoác, di ñoäng 
noäi tænh vaø coá ñònh khoâng daây, thoâng qua maïng voâ tuyeán CDMA 450MHz. 

EVN cho bieát do coù daûi taàn roäng neân maïng CDMA coù theå trieån khai 
nhieàu dòch vuï giaù trò gia taêng nhö dòch vuï döõ lieäu, fax, Internet, ñaëc 
bieät laø dòch vuï ñònh vò. Maïng CDMA cho pheùp quaûn lyù soá löôïng thueâ bao 
gaáp töø 5-20 laàn, ñoàng thôøi giaûm ñaùng keå soá cuoäc goïi loãi so vôùi 
maïng GSM. 

Theo EVN, khaùch haøng cuûa dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh khoâng daây laø caùc 
hoä gia ñình trong caùc khu chung cö môùi xaây döïng, caùc khu taùi ñònh cö 
chöa coù dòch vuï böu ñieän, caùc khaùch haøng vuøng noâng thoân, vuøng saâu, 
vuøng xa; caùc ñôn vò trong noäi boä ngaønh ñieän; caùc cô sôû kinh doanh tö 
nhaân, caùc doanh nghieäp, vaên phoøng ñaïi dieän, caùc coâng tröôøng xaây 
döïng chöa coù haï taàng ñeå söû duïng dòch vuï ñieän thoaïi coá ñònh höõu 
tuyeán. 

Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng noäi tænh cuûa e-phone seõ coù caùc soá ñaàu laø 
23, 24 vaø 20. Loaïi hình dòch vuï naøy chuû yeáu daønh cho caùc khaùch haøng 
khaùc coù thu nhaäp thaáp ôû noâng thoân, ngoaïi thaønh, caùc cô quan coù nhu 
caàu trang bò maùy nghieäp vuï cho caùn boä trong thôøi gian laøm vieäc. Ñaây 
seõ laø nhoùm khaùch haøng chính cuûa maïng e-phone. 

Dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng toaøn quoác cuûa e-phone seõ coù soá ñaàu laø 
096. Loaïi dòch vuï naøy chuû yeáu daønh cho giôùi treû coù nhu caàu söû duïng 
dòch vuï giaù trò gia taêng nhö nhaén tin ña phöông tieän, taûi hình, taûi 
chuoâng hay dòch vuï ñònh vò caù nhaân; caùc ñoái töôïng thöôøng xuyeân ñi 
coâng taùc lieân tænh.

Theo TTXVN

theo toâi th2i neáu dòch vuï ñònh vò caù nhaân maø ñöôïc pheùp hoaït ñoäng thì 
coù leõ neân xem laïi vì ñoù laø söï xaâm phaïm vaøo ñôøi tö moät caùch quaù 
ñaùng.

Ví duï: vì lyù do naøo ñoù toâi phaûi noùi laø toâi ñang ôû haø noäi trong khi 
thaät ra toâi ôû tp hcm thì keït ñoù nhe.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, June 16, 2005 6:31 PM
 Subject: yahoo mail in Vietnamese


 Ñaõ coù hoøm thö Yahoo tieáng Vieät

 Ngaøy 24/5, haõng dòch vuï tröïc tuyeán Yahoo tuyeân boá baûn ñòa hoùa theâm 
7 ngoân ngöõ trong thaùng naøy, vaø baét ñaàu töø 15/6, ngöôøi Vieät Nam ñaõ 
coù cô hoäi tuyeät vôøi ñeå sôû höõu moät hoäp "Yahoo! Thö" tieáng Vieät hoaøn 
chænh.

 Yahoo! Thö chæ aùp duïng cho nhöõng ñòa chæ mail môùi ñaêng nhaäp vôùi ñuoâi 
@yahoo.com.vn. Böôùc ñaàu seõ khaù raéc roái cho nhöõng ai quen duøng Yahoo! 
Mail vaø queân goõ ".vn" khi göûi thö ñeán ñòa chæ tieáng Vieät, nhöng ñaây seõ 
khoâng phaûi laø vaán ñeà lôùn, ñaëc bieät vôùi nhöõng ai töøng gaëp khoù khaên 
tröôùc nhöõng yeâu caàu vaø thoâng baùo baèng tieáng Anh khoù hieåu trong 
Yahoo! Mail. 

 Ñeå ñaêng kyù moät thö tieáng Vieät, ngöôøi duøng coù theå môû tröïc tieáp 
trang http://mail.yahoo.com.vn, hoaëc vaøo ñòa chæ http://mail.yahoo.com nhö 
thoâng thöôøng vaø choïn ngoân ngöõ "Vieät Nam" ôû cuoái trang. Tuy coøn moät 
soá loãi chính taû nhoû, giao dieän tieáng Vieät cuûa "Yahoo! Thö" raát ñôn 
giaûn vaø deã hieåu, ngay caû vôùi nhöõng ngöôøi laàn ñaàu ñaêng kyù taøi 
khoaûn.


 Giao dieän trang ñaêng kyù taøi khoaûn. 

 Sau khi ñaêng kyù, ngöôøi söû duïng khoâng nhaát thieát phaûi vaøo trang 
tieáng Vieät maø coù theå goõ ID tröïc tieáp vaøo trang chuû Yahoo! Mail thoâng 
thöôøng, hoøm thö seõ töï ñoäng nhaän daïng vaø chuyeån sang ngoân ngöõ tieáng 
Vieät.

 Tuy nhieân, hoøm thö tieáng Vieät khoâng coù moät soá tính naêng cô baûn 
xuaát hieän trong Yahoo! Mail, ví duï nhö ngöôøi duøng khoâng theå löôùt qua 
moät soá tieâu ñeà tin töùc caäp nhaät (headline) cuûa dòch vuï Yahoo! News 
tröïc tieáp trong hoøm thö, hay "Yahoo! Thö" cuõng thieáu thö muïc "Bulk" chöùa 
thö raùc vaø thö dung löôïng lôùn.

 P.T.


 Caùc tin khaùc: [Trôû veà] 

 Fujitsu thu hoài 250.000 pin maùy tính xaùch tay (16/06) 

 Windows 2000 vaãn thoáng lónh thò tröôøng (16/06) 

 Paul Otellini: 'Vieät Nam gioáng nhö con roàng ñang thöùc giaác' (15/06) 

 WiMax seõ khoâng 'khai töû' maïng 3G (15/06) 

 VINASA seõ duy trì xuaát khaåu phaàn meàm 30% moãi naêm (15/06) 

 Bao giôø cho ñeán kyû nguyeân Trung Quoác? (15/06) 

 Khôûi ñoäng döï aùn Trung taâm cô hoäi soá ADOC taïi VN (14/06) 

 Top 10 nhaân vaät noåi tieáng 'tieáp tay' cho virus (14/06) 

 Goïi ñieän quaûng caùo töï ñoäng phaïm luaät choáng spam (14/06) 

 Nhieàu nghi ngaïi veà thôøi kyø buøng noå dotcom môùi (14/06) 

 Nghe nhaïc vôùi maùy MP4 (14/06) 

 Xem truyeàn hình qua maùy tính caàn thieát bò gì? (13/06) 

 Caùc CEO haøng ñaàu baøn veà töông lai coâng ngheä (13/06) 

 WiMax ñang tieán daàn ñeán hieän thöïc (13/06) 

 Chip caøng nhoû caøng deã vôõ (13/06) 
 YÙ kieán cuûa baïn veà nguy cô khuûng hoaûng nhaân löïc CNTT taïi VN: Ñang dieãn ra.


 Seõ sôùm xaûy ra.


 Coøn laâu.


 Khoâng xaûy ra.


 YÙ kieán khaùc.

 YÙ kieán khaùc xin göûi taïi ñaây. 

 Tieâu ñieåm 

 Thieáu nhaân löïc CNTT - nhöõng daáu hieäu khuûng hoaûng 

 Nhöõng daáu hieäu cuûa söï khuûng hoaûng thieáu ngöôøi laøm CNTT ñöôïc caûnh 
baùo tröôùc ñang daàn hieän höõu. Vaán ñeà ñaïo ñöùc ngaønh phaàn meàm vôùi 
nguy cô caïnh tranh thieáu laønh maïnh cuõng noåi leân song song vôùi quaù 
trình caùc doanh nghieäp khoâng ngöøng töï tieáp thò mình ñeå huùt ngöôøi. 

 Baïn ñoïc vieát 

 1. Internet vuøng cao, thueá cuõng cao: Cuïc tröôûng Thueá tænh Yeân Baùi 
böùc xuùc vieäc "gia taêng caùc dòch vuï naøy khieán moät soá hoïc sinh maûi 
chôi ñieän töû, chat chit, sao laõng hoïc haønh, gaây ra caùc teä naïn xaõ 
hoäi" laø coù theå thoâng caûm ñöôïc. Nhöng vieän lyù do naøy ñeå aùp thueá 
cao, haïn cheá môû caùc dòch vuï kinh doanh Internet laø khoâng ñuùng chuùt 
naøo. 2. Vieät hoùa heä ñieàu haønh thuùc ñaåy hay caûn trôû phoå caäp coâng 
ngheä thoâng tin. 

 3. Xung quanh chuyeän hacker Vieät Nam taán coâng moät soá website khieâu 
daâm.  Saûn phaåm môùi Tieáp» 

 # Ñònh daïng video môùi caïnh tranh vôùi Microsoft 

 # Ñaõ coù hoøm thö Yahoo tieáng Vieät  Kinh nghieäm Tieáp» 

 # Loãi khi xaây döïng chöông trình quaûn lyù ñieän thoaïi 

 # So saùnh Pentium 4, Pentium M vaø Pentium R (1)  Hacker & Virus Tieáp» 

 # Maïng AIM laïi dính saâu 

 # Nguy cô roø ræ thoâng tin trong doanh nghieäp qua theû nhôù  Giaûi trí Tieáp» 

 # Theâm moät game vaøo danh saùch thi ñaáu WCG 2005 

 # Game thuû Trung Quoác gieát ngöôøi bò keát aùn töû hình treo  Söï kieän 

 Duøng dòch vuï game coù baûn quyeàn laø caùch baûo veä caùc giaù trò 

 Hai coâng ty PC ôû Haø Noäi vi phaïm baûn quyeàn phaàn meàm 

 Ngöøng caáp pheùp dòch vuï Internet vì... khoù quaûn lyù 

 Vieät Nam coù hôn 17.500 website doanh nghieäp 

 Baát nhaát veà khaùi nieäm - haïn cheá lôùn cuûa ñieän toaùn löôùi 

 Hai coâng cuï tìm kieám nguoàn goác maõ môû 

 Naïn laøm chip giaû ngaøy caøng tinh vi taïi chaâu AÙ 

 Internet - nôi tình yeâu khoâng ngaïi tuoåi taùc 

 Coâng ngheä giöõ taøi lieäu laøm 'con tin' cuûa hacker 

 Cuoäc chieán choáng thö raùc böôùc vaøo giai ñoaïn môùi 
 © Copyright 1997-2005 VnExpress.net, All rights reserved. Contact us - Thoâng 
tin Toøa soaïn 

 ® Ghi roõ nguoàn "VnExpress.net" khi baïn phaùt haønh laïi thoâng tin töø 
website naøy.  Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 0989350014
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Thursday, June 16, 2005 6:29 PM
  Subject: xem tivi tren computer can...


  Xem truyeàn hình qua maùy tính caàn thieát bò gì?


  TV Box Gadmei. 

  Phoøng laøm vieäc hay nhaø troï cuûa baïn khoâng coù tivi, trong khi baïn 
khoâng muoán boû lôõ moät traän boùng ñaù hay muoán taän duïng giôø nghæ tröa 
ñeå xem moät chöông trình yeâu thích. Chæ caàn moät soá phuï kieän, chieác PC 
seõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy.

  Ñeå xem truyeàn hình töông töï (analog), truyeàn hình caùp, truyeàn hình 
soá maët ñaát hay truyeàn hình veä tinh, baïn caàn trang bò cho chieác maùy 
tính cuûa mình moät TV card vaø anten. Coù 2 loaïi TV card: gaén trong 
(internal) vaø gaén ngoaøi (external).

  Neáu chæ xem truyeàn hình thoâng thöôøng (truyeàn hình töông töï), baïn chæ 
caàn maøn hình maùy tính maø khoâng caàn ñeán CPU. Hình aûnh seõ chaát löôïng 
hôn neáu baïn duøng anten rieâng (khoâng duøng chung anten vôùi maùy truyeàn 
hình). Caùc keânh seõ ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua remote. Caùc thao taùc naøy 
raát deã thöïc hieän vì baïn khoâng phaûi caøi ñaët baát kyø thoâng soá naøo. 
Giôùi sinh vieân laø ngöôøi chuoäng saûn phaåm naøy nhaát vì giaù caû chöa ñeán 
300.000 ñoàng. Bieán maùy tính thaønh moät chieác tivi, TV card ñaõ thu huùt 
khaù nhieàu ngöôøi vì tính naêng keát hôïp, tieän lôïi vaø kích thöôùc nhoû 
goïn khoâng chieám moät khoâng gian ñaùng keå naøo trong caên phoøng cuûa baïn. 
Moät soá saûn phaåm coù hoã trôï theâm chöùc naêng xem video.


  Receiver AverMedia DVB. 

  Neáu baïn muoán xem truyeàn hình caùp thì vieäc ñaàu tieân laø phaûi ñaêng 
kyù moät line caùp ôû ñaøi truyeàn hình, sau ñoù mua card chuyeån ñoåi ñeå xem 
truyeàn hình caùp vôùi möùc giaù khoaûng 600.000 ñoàng, vaø dó nhieân baïn 
phaûi coù moät chieác anten thu ñöôïc nhieàu ñaøi. Vieäc söû duïng thieát bò 
naøy ñoøi hoûi phaûi caøi ñaët driver. Thoâng thöôøng, neáu baïn khoâng muoán 
hoaëc khoâng bieát veà coâng vieäc naøy, baïn chæ vieäc mang CPU ñeán cöûa 
haøng vaø phoøng kyõ thuaät seõ caøi ñaët cho baïn. Öu ñieåm cuûa thieát bò 
naøy laø cho pheùp baïn xem raát nhieàu keânh cuûa Vieät Nam laãn quoác teá. 
Moät soá saûn phaåm coøn hoã trôï theâm chöùc naêng nghe FM. Tuy nhieân, haøng 
thaùng ngöôøi söû duïng phaûi traû moät khoaûn thueâ bao coá ñònh, tuyø thuoäc 
vaøo soá keânh baïn choïn nhieàu hay ít.

  Neáu muoán xem truyeàn hình soá maët ñaát thì ngoaøi anten VHF/UHF baïn 
phaûi trang bò theâm loaïi card TV Digital. Thieát bò naøy cho pheùp chuyeån 
tín hieäu analog sang digital giuùp baïn xem ñöôïc truyeàn hình chaát löôïng 
cao hôn, hình aûnh ñeïp, saéc neùt, loaïi boû ñöôïc hieän töôïng nhieãu vaø 
boùng ma. Vôùi nhöõng chöông trình yeâu thích, baïn coù theå ghi laïi treân oå 
cöùng maùy tính döôùi daïng MPEG II vaø döïng laïi thaønh moät CD hay DVD tuyø 
thích. Loaïi naøy yeâu caàu maùy tính cuûa baïn toái thieåu phaûi coù caáu hình 
Pentium III 800 MHz hoaëc Celeron 1,1 GHz, keát noái vôùi khe caém PCI, RAM 128 
MHz, VGA Card 32 MB vôùi hoã trôï DrictX8.0, oå cöùng toái thieåu dö 1 GB. Coù 
theå thu ñöôïc caùc keânh truyeàn hình kyõ thuaät soá cuûa Ñaøi truyeàn hình 
Bình Döông vaø TP HCM, xem 24/24 nhieàu chöông trình nöôùc ngoaøi maø khoâng 
phaûi traû phí thueâ bao. Ngoaøi ra, thieát bò naøy coøn hoã trôï chöùc naêng 
nghe Radio kyõ thuaät soá. Coù ngoõ vaøo AV vaø S-Video cho caùc thieát bò 
khaùc. 

  Xem truyeàn hình veä tinh qua PC cuõng söû duïng loaïi thieát bò coù 2 
daïng gaén trong vaø gaén ngoaøi (USB), ñieàu khieån töø xa. Giao dieän PCI, 
khe caém giaûi maõ, coù theå heïn giôø ñeå löu hình aûnh. Tuy nhieân, baïn 
phaûi coù anten parabol, giaù khaù ñaét vaø phí thueâ bao haèng naêm khoâng 
döôùi 500 USD, khoaûn naøy cuõng tuyø thuoäc vaøo soá keânh baïn ñaêng kyù.

  Baûng giaù tham khaûo moät soá saûn phaåm TV card:

  STT Card Chi tieát saûn phaåm (USD) 

  1 TV Box Gadmei Ext, Video in, remote 18 

  2 TV Box Game Ext, VGA in, khoâng caàn driver 19,5 

  3 TV card Aver Go Pal-BG, truyeàn hình caùp, DK, Video Capture, remote, FM 
42 

  4 TV Tuner Box Aver Studio 301P PCI, xem truyeàn hình, truyeàn hình caùp, 
nghe FM, remote, löu hình aûnh ñoäng vaø tónh (AVI, MPEG I-II, BMP) 54 

  5 TV Aver Box 7 Ext, xem truyeàn hình caùp vaø Video treân monitor CRT vaø 
LCD. Ñoä phaân giaûi 1280x1024 86 

  6 TV Aver DVB-T Xem vaø löu truyeàn hình kyõ thuaät soá maët ñaát 100 

  7 Digital Satellite Receiver AverMedia DVB-S PCI, card TV, xem truyeàn hình 
veä tinh (anten Parapol), capture MPEG II, remote. 90 

  Ngoïc Haèng


  Caùc tin khaùc: [Trôû veà] 

  Caùc CEO haøng ñaàu baøn veà töông lai coâng ngheä (13/06) 

  WiMax ñang tieán daàn ñeán hieän thöïc (13/06) 

  Chip caøng nhoû caøng deã vôõ (13/06) 

  Maõ môû chöa theå laøm suy yeáu Windows (12/06) 

  TP HCM ñaøo taïo nhaân löïc hoã trôï doanh nghieäp CNTT (11/06) 

  Mobile Games 2005 taïo nhieàu cô hoäi hôn cho ngöôøi chôi (11/06) 

  VeriSign tieáp tuïc quaûn lyù teân mieàn .net trong 6 naêm tôùi (11/06) 

  Website nhaø tröôøng ñang ñöôïc öu tieân phaùt trieån (11/06) 

  100 saûn phaåm coâng ngheä ñoaït giaûi World Class Award 2005 (10/06) 

  Phaït 1 USD ñoái vôùi moãi maùy tính duøng Windows laäu (10/06) 

  Kho tröïc tuyeán thay theá oå löu thoâng thöôøng (10/06) 

  Chôi ñoàng hoà MP3 (10/06) 

  Internet Explorer 6 cuõng coù tính naêng duyeät tab (09/06) 

  Hoäi nghò vieãn thoâng höôùng tôùi hoäi tuï coâng ngheä vaø dòch vuï 
(08/06) 

  Kho baïc Hong Kong ngöøng hôïp ñoàng vôùi IBM (08/06) 
  YÙ kieán cuûa baïn veà nguy cô khuûng hoaûng nhaân löïc CNTT taïi VN:  Ñang dieãn ra.


  Seõ sôùm xaûy ra.


  Coøn laâu.


  Khoâng xaûy ra.


  YÙ kieán khaùc.

  YÙ kieán khaùc xin göûi taïi ñaây. 

  Tieâu ñieåm 

  Thieáu nhaân löïc CNTT - nhöõng daáu hieäu khuûng hoaûng 

  Nhöõng daáu hieäu cuûa söï khuûng hoaûng thieáu ngöôøi laøm CNTT ñöôïc 
caûnh baùo tröôùc ñang daàn hieän höõu. Vaán ñeà ñaïo ñöùc ngaønh phaàn meàm 
vôùi nguy cô caïnh tranh thieáu laønh maïnh cuõng noåi leân song song vôùi quaù 
trình caùc doanh nghieäp khoâng ngöøng töï tieáp thò mình ñeå huùt ngöôøi. 

  Baïn ñoïc vieát 

  1. Internet vuøng cao, thueá cuõng cao: Cuïc tröôûng Thueá tænh Yeân Baùi 
böùc xuùc vieäc "gia taêng caùc dòch vuï naøy khieán moät soá hoïc sinh maûi 
chôi ñieän töû, chat chit, sao laõng hoïc haønh, gaây ra caùc teä naïn xaõ 
hoäi" laø coù theå thoâng caûm ñöôïc. Nhöng vieän lyù do naøy ñeå aùp thueá 
cao, haïn cheá môû caùc dòch vuï kinh doanh Internet laø khoâng ñuùng chuùt 
naøo. 2. Vieät hoùa heä ñieàu haønh thuùc ñaåy hay caûn trôû phoå caäp coâng 
ngheä thoâng tin. 

  3. Xung quanh chuyeän hacker Vieät Nam taán coâng moät soá website khieâu 
daâm.   Saûn phaåm môùi Tieáp» 

  # Ñònh daïng video môùi caïnh tranh vôùi Microsoft 

  # Ñaõ coù hoøm thö Yahoo tieáng Vieät   Kinh nghieäm Tieáp» 

  # Loãi khi xaây döïng chöông trình quaûn lyù ñieän thoaïi 

  # So saùnh Pentium 4, Pentium M vaø Pentium R (1)   Hacker & Virus Tieáp» 

  # Maïng AIM laïi dính saâu 

  # Nguy cô roø ræ thoâng tin trong doanh nghieäp qua theû nhôù   Giaûi trí Tieáp» 

  # Theâm moät game vaøo danh saùch thi ñaáu WCG 2005 

  # Game thuû Trung Quoác gieát ngöôøi bò keát aùn töû hình treo   Söï kieän 

  Duøng dòch vuï game coù baûn quyeàn laø caùch baûo veä caùc giaù trò 

  Hai coâng ty PC ôû Haø Noäi vi phaïm baûn quyeàn phaàn meàm 

  Ngöøng caáp pheùp dòch vuï Internet vì... khoù quaûn lyù 

  Vieät Nam coù hôn 17.500 website doanh nghieäp 

  Baát nhaát veà khaùi nieäm - haïn cheá lôùn cuûa ñieän toaùn löôùi 

  Hai coâng cuï tìm kieám nguoàn goác maõ môû 

  Naïn laøm chip giaû ngaøy caøng tinh vi taïi chaâu AÙ 

  Internet - nôi tình yeâu khoâng ngaïi tuoåi taùc 

  Coâng ngheä giöõ taøi lieäu laøm 'con tin' cuûa hacker 

  Cuoäc chieán choáng thö raùc böôùc vaøo giai ñoaïn môùi 
  © Copyright 1997-2005 VnExpress.net, All rights reserved. Contact us - 
Thoâng tin Toøa soaïn 

  ® Ghi roõ nguoàn "VnExpress.net" khi baïn phaùt haønh laïi thoâng tin töø 
website naøy. 


  Xem truyeàn hình qua maùy tính caàn thieát bò gì?


  TV Box Gadmei. 

  Phoøng laøm vieäc hay nhaø troï cuûa baïn khoâng coù tivi, trong khi baïn 
khoâng muoán boû lôõ moät traän boùng ñaù hay muoán taän duïng giôø nghæ tröa 
ñeå xem moät chöông trình yeâu thích. Chæ caàn moät soá phuï kieän, chieác PC 
seõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy.

  Ñeå xem truyeàn hình töông töï (analog), truyeàn hình caùp, truyeàn hình 
soá maët ñaát hay truyeàn hình veä tinh, baïn caàn trang bò cho chieác maùy 
tính cuûa mình moät TV card vaø anten. Coù 2 loaïi TV card: gaén trong 
(internal) vaø gaén ngoaøi (external).

  Neáu chæ xem truyeàn hình thoâng thöôøng (truyeàn hình töông töï), baïn chæ 
caàn maøn hình maùy tính maø khoâng caàn ñeán CPU. Hình aûnh seõ chaát löôïng 
hôn neáu baïn duøng anten rieâng (khoâng duøng chung anten vôùi maùy truyeàn 
hình). Caùc keânh seõ ñöôïc ñieàu khieån thoâng qua remote. Caùc thao taùc naøy 
raát deã thöïc hieän vì baïn khoâng phaûi caøi ñaët baát kyø thoâng soá naøo. 
Giôùi sinh vieân laø ngöôøi chuoäng saûn phaåm naøy nhaát vì giaù caû chöa ñeán 
300.000 ñoàng. Bieán maùy tính thaønh moät chieác tivi, TV card ñaõ thu huùt 
khaù nhieàu ngöôøi vì tính naêng keát hôïp, tieän lôïi vaø kích thöôùc nhoû 
goïn khoâng chieám moät khoâng gian ñaùng keå naøo trong caên phoøng cuûa baïn. 
Moät soá saûn phaåm coù hoã trôï theâm chöùc naêng xem video.


  Receiver AverMedia DVB. 

  Neáu baïn muoán xem truyeàn hình caùp thì vieäc ñaàu tieân laø phaûi ñaêng 
kyù moät line caùp ôû ñaøi truyeàn hình, sau ñoù mua card chuyeån ñoåi ñeå xem 
truyeàn hình caùp vôùi möùc giaù khoaûng 600.000 ñoàng, vaø dó nhieân baïn 
phaûi coù moät chieác anten thu ñöôïc nhieàu ñaøi. Vieäc söû duïng thieát bò 
naøy ñoøi hoûi phaûi caøi ñaët driver. Thoâng thöôøng, neáu baïn khoâng muoán 
hoaëc khoâng bieát veà coâng vieäc naøy, baïn chæ vieäc mang CPU ñeán cöûa 
haøng vaø phoøng kyõ thuaät seõ caøi ñaët cho baïn. Öu ñieåm cuûa thieát bò 
naøy laø cho pheùp baïn xem raát nhieàu keânh cuûa Vieät Nam laãn quoác teá. 
Moät soá saûn phaåm coøn hoã trôï theâm chöùc naêng nghe FM. Tuy nhieân, haøng 
thaùng ngöôøi söû duïng phaûi traû moät khoaûn thueâ bao coá ñònh, tuyø thuoäc 
vaøo soá keânh baïn choïn nhieàu hay ít.

  Neáu muoán xem truyeàn hình soá maët ñaát thì ngoaøi anten VHF/UHF baïn 
phaûi trang bò theâm loaïi card TV Digital. Thieát bò naøy cho pheùp chuyeån 
tín hieäu analog sang digital giuùp baïn xem ñöôïc truyeàn hình chaát löôïng 
cao hôn, hình aûnh ñeïp, saéc neùt, loaïi boû ñöôïc hieän töôïng nhieãu vaø 
boùng ma. Vôùi nhöõng chöông trình yeâu thích, baïn coù theå ghi laïi treân oå 
cöùng maùy tính döôùi daïng MPEG II vaø döïng laïi thaønh moät CD hay DVD tuyø 
thích. Loaïi naøy yeâu caàu maùy tính cuûa baïn toái thieåu phaûi coù caáu hình 
Pentium III 800 MHz hoaëc Celeron 1,1 GHz, keát noái vôùi khe caém PCI, RAM 128 
MHz, VGA Card 32 MB vôùi hoã trôï DrictX8.0, oå cöùng toái thieåu dö 1 GB. Coù 
theå thu ñöôïc caùc keânh truyeàn hình kyõ thuaät soá cuûa Ñaøi truyeàn hình 
Bình Döông vaø TP HCM, xem 24/24 nhieàu chöông trình nöôùc ngoaøi maø khoâng 
phaûi traû phí thueâ bao. Ngoaøi ra, thieát bò naøy coøn hoã trôï chöùc naêng 
nghe Radio kyõ thuaät soá. Coù ngoõ vaøo AV vaø S-Video cho caùc thieát bò 
khaùc. 

  Xem truyeàn hình veä tinh qua PC cuõng söû duïng loaïi thieát bò coù 2 
daïng gaén trong vaø gaén ngoaøi (USB), ñieàu khieån töø xa. Giao dieän PCI, 
khe caém giaûi maõ, coù theå heïn giôø ñeå löu hình aûnh. Tuy nhieân, baïn 
phaûi coù anten parabol, giaù khaù ñaét vaø phí thueâ bao haèng naêm khoâng 
döôùi 500 USD, khoaûn naøy cuõng tuyø thuoäc vaøo soá keânh baïn ñaêng kyù.

  Baûng giaù tham khaûo moät soá saûn phaåm TV card:

  STT Card Chi tieát saûn phaåm (USD) 

  1 TV Box Gadmei Ext, Video in, remote 18 

  2 TV Box Game Ext, VGA in, khoâng caàn driver 19,5 

  3 TV card Aver Go Pal-BG, truyeàn hình caùp, DK, Video Capture, remote, FM 
42 

  4 TV Tuner Box Aver Studio 301P PCI, xem truyeàn hình, truyeàn hình caùp, 
nghe FM, remote, löu hình aûnh ñoäng vaø tónh (AVI, MPEG I-II, BMP) 54 

  5 TV Aver Box 7 Ext, xem truyeàn hình caùp vaø Video treân monitor CRT vaø 
LCD. Ñoä phaân giaûi 1280x1024 86 

  6 TV Aver DVB-T Xem vaø löu truyeàn hình kyõ thuaät soá maët ñaát 100 

  7 Digital Satellite Receiver AverMedia DVB-S PCI, card TV, xem truyeàn hình 
veä tinh (anten Parapol), capture MPEG II, remote. 90 

  Ngoïc Haèng


  Caùc tin khaùc: [Trôû veà] 

  Caùc CEO haøng ñaàu baøn veà töông lai coâng ngheä (13/06) 

  WiMax ñang tieán daàn ñeán hieän thöïc (13/06) 

  Chip caøng nhoû caøng deã vôõ (13/06) 

  Maõ môû chöa theå laøm suy yeáu Windows (12/06) 

  TP HCM ñaøo taïo nhaân löïc hoã trôï doanh nghieäp CNTT (11/06) 

  Mobile Games 2005 taïo nhieàu cô hoäi hôn cho ngöôøi chôi (11/06) 

  VeriSign tieáp tuïc quaûn lyù teân mieàn .net trong 6 naêm tôùi (11/06) 

  Website nhaø tröôøng ñang ñöôïc öu tieân phaùt trieån (11/06) 

  100 saûn phaåm coâng ngheä ñoaït giaûi World Class Award 2005 (10/06) 

  Phaït 1 USD ñoái vôùi moãi maùy tính duøng Windows laäu (10/06) 

  Kho tröïc tuyeán thay theá oå löu thoâng thöôøng (10/06) 

  Chôi ñoàng hoà MP3 (10/06) 

  Internet Explorer 6 cuõng coù tính naêng duyeät tab (09/06) 

  Hoäi nghò vieãn thoâng höôùng tôùi hoäi tuï coâng ngheä vaø dòch vuï 
(08/06) 

  Kho baïc Hong Kong ngöøng hôïp ñoàng vôùi IBM (08/06) 
  YÙ kieán cuûa baïn veà nguy cô khuûng hoaûng nhaân löïc CNTT taïi VN:  Ñang dieãn ra.


  Seõ sôùm xaûy ra.


  Coøn laâu.


  Khoâng xaûy ra.


  YÙ kieán khaùc.

  YÙ kieán khaùc xin göûi taïi ñaây. 

  Tieâu ñieåm 

  Thieáu nhaân löïc CNTT - nhöõng daáu hieäu khuûng hoaûng 

  Nhöõng daáu hieäu cuûa söï khuûng hoaûng thieáu ngöôøi laøm CNTT ñöôïc 
caûnh baùo tröôùc ñang daàn hieän höõu. Vaán ñeà ñaïo ñöùc ngaønh phaàn meàm 
vôùi nguy cô caïnh tranh thieáu laønh maïnh cuõng noåi leân song song vôùi quaù 
trình caùc doanh nghieäp khoâng ngöøng töï tieáp thò mình ñeå huùt ngöôøi. 

  Baïn ñoïc vieát 

  1. Internet vuøng cao, thueá cuõng cao: Cuïc tröôûng Thueá tænh Yeân Baùi 
böùc xuùc vieäc "gia taêng caùc dòch vuï naøy khieán moät soá hoïc sinh maûi 
chôi ñieän töû, chat chit, sao laõng hoïc haønh, gaây ra caùc teä naïn xaõ 
hoäi" laø coù theå thoâng caûm ñöôïc. Nhöng vieän lyù do naøy ñeå aùp thueá 
cao, haïn cheá môû caùc dòch vuï kinh doanh Internet laø khoâng ñuùng chuùt 
naøo. 2. Vieät hoùa heä ñieàu haønh thuùc ñaåy hay caûn trôû phoå caäp coâng 
ngheä thoâng tin. 

  3. Xung quanh chuyeän hacker Vieät Nam taán coâng moät soá website khieâu 
daâm.   Saûn phaåm môùi Tieáp» 

  # Ñònh daïng video môùi caïnh tranh vôùi Microsoft 

  # Ñaõ coù hoøm thö Yahoo tieáng Vieät   Kinh nghieäm Tieáp» 

  # Loãi khi xaây döïng chöông trình quaûn lyù ñieän thoaïi 

  # So saùnh Pentium 4, Pentium M vaø Pentium R (1)   Hacker & Virus Tieáp» 

  # Maïng AIM laïi dính saâu 

  # Nguy cô roø ræ thoâng tin trong doanh nghieäp qua theû nhôù   Giaûi trí Tieáp» 

  # Theâm moät game vaøo danh saùch thi ñaáu WCG 2005 

  # Game thuû Trung Quoác gieát ngöôøi bò keát aùn töû hình treo   Söï kieän 

  Duøng dòch vuï game coù baûn quyeàn laø caùch baûo veä caùc giaù trò 

  Hai coâng ty PC ôû Haø Noäi vi phaïm baûn quyeàn phaàn meàm 

  Ngöøng caáp pheùp dòch vuï Internet vì... khoù quaûn lyù 

  Vieät Nam coù hôn 17.500 website doanh nghieäp 

  Baát nhaát veà khaùi nieäm - haïn cheá lôùn cuûa ñieän toaùn löôùi 

  Hai coâng cuï tìm kieám nguoàn goác maõ môû 

  Naïn laøm chip giaû ngaøy caøng tinh vi taïi chaâu AÙ 

  Internet - nôi tình yeâu khoâng ngaïi tuoåi taùc 

  Coâng ngheä giöõ taøi lieäu laøm 'con tin' cuûa hacker 

  Cuoäc chieán choáng thö raùc böôùc vaøo giai ñoaïn môùi 
  © Copyright 1997-2005 VnExpress.net, All rights reserved. Contact us - 
Thoâng tin Toøa soaïn 

  ® Ghi roõ nguoàn "VnExpress.net" khi baïn phaùt haønh laïi thoâng tin töø 
website naøy.   Name: Nguyen Hoang Bao Vu
  Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
  12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
  tel: 84 8 849 5069.
  Fax: 84 8 293 8300.
  Email:
  info@xxxxxxxxxxxxxxxx
  Website:
  www.saomaicenter.org

  Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
  Cell-phone: 0989350014
  Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
  Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: