[SMCC] Re: email tren trang gmail

vô search mail mà tìm.
 ----- Original Message ----- 
 From: Doan Duc Dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Thursday, November 06, 2008 8:37 AM
 Subject: [SMCC] email tren trang gmail


 Nhà mình cho em h?i chút nhé! không hi?u t?i sao em vào tài kho?n c?a em trên 
trang gmail d? tìm l?i 1 mail cu thì l?i không th? làm cách nào tìm l?i du?c 
nh?ng mail cu n?a. l?n tru?c khi vào tài kho?n, em còn tìm th?y link older ho?c 
oldest d? l?n lu?t mò d?n d?n nh?ng email mà mình dã nh?n t? xua d?n nay. nhung 
gi? vào thì không còn th?y 2 du?ng link này dâu n?a. em cung dã vào th? link 
all mail nhung ch? cho ra nh?ng mail mà mình dã g?i thôi!
 có l? ph?i can thi?p gì dó trong m?c setting chang? nhung v? này thì em chua 
dám làm vì hoi m?o hi?m do chua bi?t nhi?u. Nhà mình ai bi?t cách thi?t l?p l?i 
nhu th? nào d? nó tr? l?i nhu cu thì xin mách cho em bi?t v?i nhé!
 Em xin c?m on
 hi?n em v?n dang online qua skype.
 full name: Doan Duc Dan
 Email: doanducdan1983@xxxxxxxxx
 Mobile: 0977984977
 yahoo ID1: love_music_83
 yahoo ID2: nga_thao_hien87
 Skype name: doanducdan

Other related posts: