dua xe o dai bac

Tôi di dua xe ? Dài B?c

TPCN - Dài Loan là thiên du?ng c?a dân dua xe v?i hàng nghìn tay dua chuyên 
nghi?p và nghi?p du t?p h?p trong các d?i dua. Các cu?c dua xe phân kh?i l?n,
xe cào cào thu?ng du?c t? ch?c m?i tháng m?t l?n t?i l?n lu?t sáu tru?ng dua 
d?c Dài Loan...

ImageView

Tay dua 8 tu?i trong vòng dua xe sa m?c
Các tay dua có th? dang ký tham gia dua thành tích tính di?m hàng nam. Tính 
trung bình, m?i cu?c dua có g?n 70 tay dua tham gia tranh tài trong cu?c thi
t?c d?.

Cu?c dua xe th? thao tính thành tích nam 2006 gi?i MAXXIS tài tr? tháng 6 di?n 
ra ? tru?ng dua Tam Chi (huy?n Dài B?c, cách Dài B?c g?n 50 km). Cu?c dua
tháng 7 di?n ra t?i tru?ng dua Tân Trúc không th? hào h?ng b?ng, b?i trong sáu 
tru?ng dua, t?i Tân Trúc, Cao Hùng, Dài Trung, Si Lâm v.v.... thì Tam Chi
là d?a di?m r?ng rãi nh?t, du?ng dua dài nh?t, có nh?ng du?ng r?ng, du?ng dua 
xe d?a hình sa m?c thích h?p v?i m?i n?i dung dua.

Cung có th? vì Dài B?c và các huy?n th? phía B?c c?a Dài Loan m?i là d?i b?n 
doanh cho dân choi xe th? thao. M?i du?ng ph? d?u có các c?a hàng chuyên d?
dùng, qu?n áo k? si, mu b?o hi?m, xe dua nh?p kh?u, t?t nhiên v?i giá... c?t c?.

Tính ra ti?n Vi?t, mu b?o hi?m Shoei không th? du?i 5 tri?u VND, mu AGV hon 10 
tri?u VND, dôi giày k? si "ch?" kho?ng 3 tri?u, b? qu?n áo b?o hi?m ch?ng
ngã lo?i r? ti?n nh?t ch? kho?ng.... g?n ch?c tri?u VND, d? c?a Dainese Rossi 
ch?n 23 tri?u VND/m?t b?, kính ch?ng gió, giáp ng?c, áo thông gió, gang tay
v.v... Trang ph?c c?a m?t tay dua th?m chí có th? ngang v?i giá m?t chi?c KTM 
long lanh.

D?n tru?ng dua xe qu?c gia Dài Loan

25/6/2006, các xe truy?n hình luu d?ng SNG c?a các hãng truy?n hình Dài Loan d? 
v? Tam Chi t? sáng s?m. Khi tôi cùng d?i dua Trung Chính và Dài B?c t?i,
vòng dua d?u tiên dành cho xe cào cào dã b?t d?u.

B?i m?t mù tru?ng dua, ti?ng xe rú ?m i. Nh?ng tay dua qua khúc ngo?t 360 d?, 
theo dà xe v?i ngu?i bay cao t?i g?n tám mét. Sau ch?ng du?ng d?t g?p khúc
quanh co t?i ch?ng dua du?ng r?ng g?n 2km.

Dua t?i vòng th? hai, ba tay dua d?n d?u dã có th? nh?n di?n. Nh?ng tay dua 
vòng sau b?t d?u l?c t?c dua xe vào di?m xu?t phát, ch?n chân ép côn tay, ti?ng
d?ng co g?m rú vang d?ng t? chân núi ra t?n b? bi?n D?m Th?y.

Có l? trong các d?i dua xe du?c tài tr? cung nhu nghi?p du c?a Dài Loan, tôi là 
ngu?i Vi?t Nam duy nh?t. Chi?c KTR den trui c?a tôi không c?i t?o, m?c dù
d?i xe tôi tham gia là d?i C?i t?o l?n, t?c là xe th? thao t? D-tracker, Yamaha 
TW 250, CPI ki?u dáng g?n gi?ng Gilera, KTM, KTR150 d? lên 180, Tricker
250 d? lên 280...

Nh?ng chi?c cào cào b? "d?" không còn sót m?t th? gì, th?m chí, có xe ch? còn 
l?i m?i cái su?n xe ho?c... bình xang là nguyên b?n. Hôm nay d?i xe c?a tôi
có ba tay dua tham gia cu?c dua MAXXIS. Tính thành tích, d?i tru?ng d?i xe 
chúng tôi tên A Quang, 30 tu?i, nam 2005 du?c trao gi?i nhì toàn Dài Loan.

Tru?c dó, A Quang là tay dua chuyên nghi?p trong d?i dua c?a hãng Yamaha t?i 
Dài Loan, gi?i ngh? sau m?t tai n?n bay xe qua d?c, trên du?ng dua "l?" bay
quá cao, theo ph?n x? ti?m th?c dã phanh g?p, t? kho?ng cách 12 mét ngu?i theo 
xe dâm th?ng d?u xu?ng du?ng dua. Khâu hon tram mui!

Vòng dua bu?i sáng "ác li?t" nh?t khi d?i dua xe th? thao nh?p kh?u vào cu?c. 
Dây là vòng dua dành cho các xe nh?p kh?u nguyên chi?c vào Dài Loan nhu KTM,
Tricker, D-Tracker, GV dung tích xi lanh trong kho?ng 230-280cc.

M?i xe ch?y tám vòng quanh tru?ng dua bao g?m c? du?ng dua xuyên r?ng tr?n hành 
trình. Nhi?u k? si tranh th? lúc bay tru?c ?ng kính còn v?y duôi xe ra d?u
t? tin, nhung cung có nh?ng xe c?m m?t ch?y khi ch? vì ch?m n?a tích t?c ? di?m 
xu?t phát, ch?t máy d?p kh?i d?ng l?i phí 3-4 giây mà t?t l?i duôi ch?ng
dua.

Trong ch?ng dua mù m?t b?i d?n ng?t th? và ti?ng máy g?m rú, m?t tay dua mang 
s? 32 trong cú va d?p cu?i cùng c?a vòng th? tám dã vang nguyên chi?c bô xe
lên tr?i. Tay dua 32 dành b? cu?c m?c dù dang d?n ? v? trí th? ba.

Ngoài các vòng dua Cross làm tê li?t nh?ng tay yêu xe d?ng ? v? trí quan sát, 
còn các vòng dua xen k? dành cho dân m?i choi Cross, xe n?i d?a Dài Loan ch?y
du?ng r?ng, xe nh?p kh?u ch?y du?ng r?ng, ATV 100cc và 150 cc.

Sau lu?t dua dành cho xe minicross, các xe d?a hình bãi cát ATV vào cu?c. Thú 
v? nh?t là trong các tay dua tu?i thi?u niên, có m?t cô bé tám tu?i cung phi
xe dua v?i các anh ch?. B? c?a em ch? chi?c ATV d?n trên chi?c xe t?i nh? c?a 
gia dình, d?ng bên l? tru?ng dua theo dõi con gái.

Các tay dua trong cu?c dua MAXXIS thu?ng t? các d?i dua nghi?p du trên toàn Dài 
Loan, m?i tay dua có m?t d?i xe di theo c? vu. T?i Dài Loan, m?i d?i dua
xe th? thao d?u do m?t ho?c nhi?u công ty d? d?u, có th? là m?t phía công ty d? 
d?u không tài tr? ti?n, mà t?o m?t sân choi, m?t d?a di?m cho các tay dua
nghi?p du g?p g?, tu v?n cho nh?ng ngu?i m?i vào d?i (nhu tôi) v? k? thu?t, s?a 
ch?a xe, trao d?i kinh nghi?m.

Quan tr?ng nh?t là hãng d? d?u có th? qu?n lý và xin gi?y phép giúp dân choi xe 
du?t hàng tu?n. N?u c?n, h? có th? xin c?nh sát ch?n m?t khúc ph? l?i d?
dua, ho?c dang ký h?n m?t khu v?c d? dua xe. Vì th?, cung d? hi?u khi vì sao 
nh?ng ngu?i yêu xe th?c th? ? Dài Loan d?u vào sinh ho?t t?i các d?i dua xe
l?n.

Các tay choi d?u d?n v?i xe th? thao sau khi dã chán các cu?c choi v?i jeep, 
sedan... Nh?ng xe th? thao, vi?t dã cho ngu?i lái m?t c?m giác t? do tuy?t
d?i và m?t s?c m?nh an ý gi?a ngu?i và d?ng co.

Tôi cung nghi xe th? thao h?p d?n b?i s? quy?n ru t? thi?t k? r?t sexy và phù 
h?p v?i ngu?i chân dài. Nhi?u ngu?i choi xe th? thao vì nó... r?, linh ki?n
d? thay th?, d? c?i t?o xe d? d?t du?c m?t phong cách d?c dáo nh?t. Cung có 
ngu?i choi xe th? thao vì nó nguy hi?m.

Dài Loan cung có "anh hùng xa l?"

ImageView

Tác gi? và chi?c xe dua
Trên b?n tin truy?n hình ? Dài Loan, th?nh tho?ng cung b?t g?p m?t vài hình ?nh 
các h?c sinh, sinh viên k?t bè ch?y xe tay ga vù vù trên du?ng, b? xe c?nh
sát huýt còi áp sát. C?nh tu?ng không khác m?y hình ?nh dua xe dêm sau các tr?n 
bóng t?i Vi?t Nam.

Tuy nhiên, hi?n tu?ng này cung r?t hi?m hoi. Và nh?ng ngu?i dua xe "có t? ch?c" 
nhìn nh?ng "anh hùng xa l?" này m?t cách kinh hãi. Chúng tôi không th? hi?u
du?c vì sao có nh?ng ngu?i không m?c áo ch?ng ngã, không trang ph?c b?o hi?m mà 
l?i có th? li?u linh tính m?ng c?a mình trên du?ng qu?c l?.

Ngoài vi?c l?p m?t di?n dàn trên Internet làm noi trao d?i, liên k?t các thành 
viên, thu?ng m?i d?i xe d?u t?p h?p m?t ngày c? d?nh d? sinh ho?t. D?i xe
C?i t?o l?n Trung Chính thu?ng t?p h?p lúc 22h30 các dêm th? Sáu t?i m?t d?a 
di?m ngo?i thành Dài B?c, t?p du?t, trao d?i k? thu?t, luy?n xe, tu v?n c?i
t?o nâng cao tính nang xe.

Tôii cung thu?ng tham gia v?i d?i xe KTR Dài B?c, toàn nh?ng thanh niên t? 
25-35 tu?i, ngh? nghi?p ?n d?nh, m?i sáng th? B?y ho?c Ch? nh?t d?u t? ch?c ch?y
KTR lên nh?ng du?ng núi quanh Dài B?c.

Nh?ng d?i xe d?u khuy?n khích ngu?i choi xe trang b? d?y d? m?i v?t d?ng b?o 
hi?m nhu mu an toàn, qu?n áo ch?ng ngã, thay l?p xe an toàn, nâng c?p tính
nang xe. T?t c? v?i m?c dích "ch?y xe nhanh nh?t, an toàn nh?t".

Nh?ng cu?c ch?y xe sáng cu?i tu?n, d?i xe c?i t?o Dài B?c d?u chia hai t?p: T?p 
th? nh?t trang b? d?y d? trang ph?c, tình tr?ng xe t?t, k? si có s?c kho?,
s? luy?n xe trên các du?ng dua, cua g?p, du?ng r?ng, du?ng núi; T?p th? hai ch? 
c?n mang d? mu b?o hi?m, "b?" b?t bu?c ch?y RV thong th? ng?m c?nh, khóa
duôi doàn là m?t anh kinh nghi?m gi?i d? x? lý m?i tình hu?ng.

T?t nhiên, tôi là m?t ph? n? hi?m hoi (cung có th? nói là ngu?i Vi?t duy nh?t) 
trong d?i xe Dài B?c, nên thu?ng ph?i ch?y trong d?i RV. Nh? th?, cung du?c
các b?n Dài Loan trong doàn uu ái cham sóc. Th?nh tho?ng ch?y ch?m quá, ch? 
kho?ng 80 km/h, s? b? anh v? si cu?i doàn d?c bi?t áp gi?i và nh?c nh?.

M?i ngày mua, d?i xe c?a tôi s? có m?t vài ngu?i lên m?ng nh?c nh?, tr?i mua 
mày ch? có ch?y nhanh. Thu?ng nh?ng thành viên trong d?i xe d?u tò mò: "? Vi?t
Nam, thanh niên chúng mày cung dua xe à?" Ho?c h?i tôi: "Chúng mày s? d?i nón 
di xe máy ch??".

Tôi r?t ng?i ngùng khi ph?i nói th?t r?ng, d?i v?i ngu?i Vi?t Nam, d?i mu b?o 
hi?m còn là m?t vi?c khá xa l?. B?n bè tôi ? Vi?t Nam r?t nhi?u ngu?i choi
xe, song ý th?c v? m?t t? ch?c ho?t d?ng nghi?p du, du?c d? d?u, du?c m? sân 
dua xe, khuy?n khích dân dua xe th? thao lành m?nh và ngan ch?n dân dua trái
phép, có l?, còn là m?t tuong lai xa v?i.

M?t ngu?i b?n tôi, dang làm nhân viên m?t hãng Qu?ng cáo c?a Dài Loan cho r?ng, 
nh?ng ngu?i bình thu?ng h?n s? không th? hi?u nh?ng dân choi xe th? thao,
h? n? ái ? g?n v?i chi?c cào cào b?i b?m dang nghi gì. Và nh?ng tay dua nhu anh 
cung không th? hi?u các "anh hùng xa l?" dua xe trên các du?ng ph? ch?t
h?p nghi gì. B?i dó là hai th? gi?i cách bi?t.

Ông Robert Lee, chuyên viên thi?t k? phòng Ch? t?o c?a hãng KYMCO, ngu?i chính 
tay thi?t k? nh?ng chi?c xe, trong dó có xe th? thao, tâm s?: "Trao m?t chi?c
xe t?t nh?t vào tay m?t ngu?i dua t?i, h?n thành tích không cao. Nhung dua cho 
tay dua xu?t s?c nh?t m?t chi?c xe t?i, anh ta cung s? th?t b?i. Ngu?i dua
và xe g?n v?i nhau trong m?t c?m giác k? l?, c?m nh?n du?c tính khí c?a nhau. 
V?y có th? nói, m?i chi?c xe th? thao tuy không ph?i d?ng v?t nhung l?i có
sinh m?nh c?a chính nó, g?n bó v?i ch? xe".

Cu?i cùng, ông Lee nói thêm, m?i l?n ông di ra ph?, nhìn th?y m?t chi?c xe, s?n 
ph?m c?a mình, b? s? d?ng không dúng, gây ra tai n?n giao thông, ông c?m
th?y r?t bu?n. Ngu?i choi xe t?t nh?t nên hi?u chi?c xe, ch? không ch? nghi có 
d? ti?n mua xe dua, xe x?n là du?c mang danh dân choi xe.

Ghi chép c?a Trang H?
T? Dài B?c
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » dua xe o dai bac