[SMCC] dua nhau droaming cho thue bao tra truoc

   Th? Ba, 21/07/2009, 16:14

   Dua nhau "roaming" cho thuê bao tr? tru?c

   Sau khi MobiFone tuyên b? chính th?c cung c?p d?ch v? roaming SMS cho 
thuê bao tr? tru?c, Viettel và VinaPhone tuyên b? cung s? cung c?p d?ch v? này. 

      
      ?nh minh h?a 
   MobiFone tiên phong roaming SMS

   Ngày 1/7/2009, MobiFone chính th?c tuyên b? cung c?p d?ch v? SMS Roaming 
(d?ch v? chuy?n vùng qu?c t? tin nh?n dành cho thuê bao tr? tru?c) t?i 71 qu?c 
gia và vùng lãnh th? trên toàn th? gi?i, g?m nhi?u các qu?c gia l?n t?i các 
châu l?c, nh?ng noi có nhi?u ngu?i Vi?t sinh s?ng ho?c tham quan, nh?m gia tang 
ti?n ích cho ch? thuê bao m?i khi ra nu?c ngoài. 

   "Khách hàng c?a MobiFone ngày càng tr? nên nang d?ng, h? không ch? ? Vi?t 
Nam mà còn có m?t t?i nhi?u noi trên th? gi?i. Vi?c cung c?p SMS Roaming này 
không n?m ngoài n? l?c "m?i lúc, m?i noi" c?a chúng tôi trong nhi?u nam qua" - 
ông Dinh Vi?t Hung, Tru?ng Phòng Giá Cu?c Ti?p Th? c?a MobiFone nói. 

   K? ti?p vi?c m? roaming d?ch v? tho?i t?i trên 200 qu?c gia và vùng lãnh 
th?, d?ch v? chuy?n vùng qu?c t? tin nh?n, hay còn g?i là SMS Roaming này c?a 
MobiFone giúp ch? thuê bao tr? tru?c có th? dùng chính s? di?n tho?i c?a mình 
g?i và nh?n tin nh?n v?i b?n bè, ngu?i thân ngay khi dang ? nu?c ngoài. 

   Phía MobiFone cho bi?t, cu?c phí c?a m?i tin nh?n tính theo b?ng giá ? 
t?ng nu?c/khu v?c lãnh th? (dao d?ng t? kho?ng 2.300 d?ng tru?ng h?p c?a 
Uc-rain-na t?i 16.400 d?ng t?i Ix-ra-en, không bao g?m thu? giá tr? gia tang).

   D?c bi?t, cu?c g?i tin nh?n c?a d?ch v? này du?c tính ch? m?t giá t?i t?t 
c? các m?ng trong cùng m?t qu?c gia khi g?i di t?t c? các hu?ng: g?i cho thuê 
bao c?a nu?c s? t?i, v? Vi?t Nam hay g?i cho thuê bao c?a các nu?c khác, còn 
vi?c nh?n tin nh?n khi dang chuy?n vùng qu?c t? hoàn toàn mi?n phí. 

   D? s? d?ng d?ch v? này, ch? thuê bao tr? tru?c ch? c?n g?i tin nh?n dang 
ký v?i cú pháp DK và g?i t?i d?u s? 9236, v?i cu?c phí tính cho tin nh?n là 290 
d?ng/tin.

   Viettel và VinaPhone không n?m ngoài cu?c choi 

   Sau vi?c tuyên b? này c?a MobiFone, t? ngày 7/7, Viettel tuyên b? chính 
th?c cung c?p d?ch v? chuy?n vùng qu?c t? cho t?t c? các thuê bao tr? tru?c. 

   Theo dó, khách hàng ch? c?n nh?n tin dang ký s? d?ng d?ch v? là có th? 
gi? s? liên l?c d? nh?n và th?c hi?n cu?c g?i khi dang ? qu?c gia khác mà không 
c?n ph?i d?t c?c. 

   Di?u ki?n dang ký d?ch v?: Là thuê bao tr? tru?c c?a Viettel, dang ho?t 
d?ng hai chi?u trên h? th?ng, có tài kho?n g?c l?n hon ho?c b?ng 200.000 d?ng. 

   Sau khi dang ký thành công, khách hàng du?c dùng d?ch v? trong vòng 30 
ngày. Trong th?i gian d?u, Viettel chính th?c cung c?p d?ch v? chuy?n vùng qu?c 
t? cho thuê bao tr? tru?c t?i 21 qu?c gia và vùng lãnh th?, g?m: Hong Kong, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Dài Loan, Thái Lan, Nga, Pháp, D?c, CH Sec, 
Australia, Canada, M?, B?, B? Dào Nha, Hy L?p, Hungary, Th?y Di?n, Th? Nhi K?, 
Ukraine, Kazakhstan. 

   Dây là các nu?c du?c th?ng kê có nhi?u lu?t ngu?i Vi?t Nam t?i du l?ch và 
công tác. 

   Không n?m ngoài cu?c choi này, d?i di?n VinaPhone cho bi?t, h? cung s? 
chính th?c cung c?p d?ch v? roaming cho thuê bao tr? tru?c vào kho?ng tháng 
8/2009. 

   "Hi?n chúng tôi th? nghi?m d?ch v? này và c?n ph?i có th?i gian n?a m?i 
có th? chính th?c cung c?p d?ch v?. Dây s? là d?ch v? tang thêm ti?n ích cho 
các thuê bao di d?ng tr? tru?c v?n dang b? thi?t thòi hpn thuê bao tr? sau vì 
không th? k?t n?i khi dang ? nu?c ngoài" - d?i di?n VinaPhone nói. 

   Nam Xuân
   
   
       
   

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts: