[SMCC] du doan cua tien tri tran dan 4

L?ch S? C?a Vi?t Nam 
TIÊN TRI VU TR? TR?N D?N DÃ BI?T TRU?C B?N ÁN MÀ VI?T C?NG TUYÊN CHO CHÍ S? CÙ 
HUY HÀ VU LÀ 7 NAM TÙ VÀ 3 NAM QU?N CH?

VÀ CHO R?NG TÌNH HÌNH VI?T NAM DI?N RA DÚNG L? D? C?A D?C CHÚA JESUS S?P D?T D? 
GI?I TH? C?NG S?N VI?T NAM 

1, 2, 3, 4

VietPress USA (H?nh Duong ghi - Bài 3/4): 

...

V? tình hình Vi?t Nam, ông Tr?n D?n nói r?ng: "Vi?c CSVN x? Ts Cù Huy Hà Vu và 
b?t thêm các nhà trí th?c ho?t d?ng nhân quy?n khác là dã di dúng l? d? c?a God 
& Jesus. M?i cu?c cách m?ng l?t d? m?t ch? d? bao gi? cung c?n có m?t lãnh t? 
là linh h?n c?a phong trào. D?ng CSVN là m?t con r?n d?c 14 d?u g?m 14 ?y viên 
b? chính tr?. Không có cái d?u nào có kh? nang tách r?i ra d? can thi?p tr? t? 
do cho Ts Cù Huy Hà Vu du?c. Ch?ng có l?c lu?ng nào bên ngoài hay bên trong 
ch?ng l?i du?c mà chính là do lòng dân. Dân mu?n n?i d?y là ph?i có nguyên c?, 
có ngu?i lãnh t? và k? c?u tinh. Nguyên c? là s? b?t b? tù dày ngu?i dân, dánh 
d?p trí th?c nhu nh?ng con v?t, cu?p d?t dai c?a các tôn giáo và dân oan. Lãnh 
t? là ngu?i du?c D?ng CSVN t?o ra, bi?n h? thành anh hùng mà ngu?i b?c k? nam 
d?u khâm ph?c, dân trong nu?c hay h?i ngo?i d?u yêu m?n; c? th? gi?i d?u ca 
ng?i. V? c?u tinh chính là God & Jesus t?c là Thiên Th?i dã dúng lúc chín mu?i. 
L?c lu?ng ti?p ?ng s? là Ngh? Quy?t 1973 c?a Liên Hi?p Qu?c.. V?a qua tôi dã 
nói s?p t?i Vi?t Nam s? có m?t ngu?i tù nhân luong tâm làm Th? Tu?ng, nay thì 
CSVN dang b?t nhi?u tù nhân luong tâm và bi?n h? thành các b?c anh hùng. Tôi 
cung báo tru?c s? có m?t D?ng Viên Cao C?p CSVN s? là "Gorbachov" t?c là làm 
T?ng Th?ng cho ch? d? m?i. Hi?n nay 80% D?ng Viên, Công An, Quân D?i và 90% 
nhân dân dã không còn tin tu?ng gì vào D?ng và Nhà Nu?c CSVN. Nh?ng tu?ng lãnh 
công th?n nhu Võ Nguyên Giáp cung b? chà d?p thì bi?t dâu bao nhiêu V? Tu?ng 
qu?c phòng c?m quân khác s? d?ng lên. Dài BBC Ti?ng Vi?t v?a công b? l?i phát 
bi?u công khai c?a ông nguyên Phó Ch? T?ch M?t Tr?n T? Qu?c Vi?t Nam t?i Tp. 
HCM là D?ng Viên Cao C?p dã th?ng th?n ch? trích ch? d? là quá x?u h? v? ch? d? 
"2 Bao cao Su dã qua s? d?ng" trong v? án Ts Cù Huy Hà Vu." 
(http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2011/04/110411_le_dang_iv.shtml ).

Tôi cam ch?c r?ng tru?c cu?i nam nay CSVN bu?c ph?i tr? t? do cho Ts Cù Huy Hà 
Vu và nhi?u bi?n chuy?n khác s? d?n cho Vi?t Nam. God & Jesus ch? truy?n d?t 
r?ng H?i các con d?ng s? hãi. Thu?ng D? sinh ra m?i ngu?i du?c có quy?n hu?ng 
t? do, h?nh phúc và bình d?ng trong cái s?ng và s? ch?t. Không ai có quy?n cu?p 
t? do c?a k? khác d? d?c quy?n t? do cho riêng mình; không ai có quy?n b?t k? 
khác ch?t d? h? và gia dình h? du?c s?ng th?nh thoi; không ai có quy?n b?t b? 
giam c?m, gi?t h?i k? khác d? không cho h? bình d?ng làm m?t con ngu?i s?ng 
trong xã h?i. Quy?n l?c ma qu? và Satan s? b? God & Jesus t?n di?t trên toàn 
th? gi?i t? nay d?n tru?c cu?i nam 2016. Vi?t Nam nh?t d?nh d?i c? nam 2011 nhu 
l?i S?m Tr?ng Trình dã nói 500 Nam v? tru?c r?ng "Nam Mão Nu?c Vi?t D?i C?". 
CSVN s? không còn d?u v?t t?n t?i tru?c cu?i nam 2014. Phúc cho ai không th?y 
mà tin.. Vô phúc cho ai nghe th?y mà không tin - Amen".

Ghi chú: Vì tính cách d?c bi?t v? tình hình Vi?t Nam qua S?m Tr?ng Trình nên 
chúng tôi vi?t thêm m?t bài 4/4 k? ti?p v? "CSVN DI V? DÂU TRONG NH?NG NGÀY S?P 
T?I THEO S?M TR?NG TRÌNH VÀ TIÊN TRI VU TR? TR?N D?N".

H?nh Duong
VietPress USA
vietpressusa@xxxxxxxxx

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách
trang web:
www.matongxin.com
s? Khai truong vào ngày 1/11/2012. 10 khách hàng d?u tiên d?t hàng qua web s? 
du?c gi?m 20%

Other related posts:

  • » [SMCC] du doan cua tien tri tran dan 4 - Nguyen Hoang Bao Vu