dt don gian nhat the gioi

?n D? gi?i thi?u DTDD don gi?n nh?t th? gi?i

TTO - Khoa thi?t k? công ngh? thu?c D?i h?c qu?c gia ?n D? v?a gi?i thi?u m?t 
m?u DTDD du?c cho là DTDD don gi?n nh?t th? gi?i hi?n nay.

DTDD này có th? du?c xem là m?t "c?c g?ch" nh? hình ch? nh?t v?i t?ng c?ng ch? 
có 5 nút ch?c nang là: nh?n cu?c g?i, ngung cu?c g?i và 3 nút chuyên dùng
d? nh? s?. Nó du?c m?nh danh là DTDD don gi?n nh?t vì nó hoàn toàn không có màn 
hình l?n khe g?n Sim Card.

D? s? d?ng du?c DTDD này, ngu?i dùng c?n ph?i dang ký v?i công ty cung c?p d?ch 
v? di d?ng d? h? cài mã s? "ch?t" t?c s? DTDD vào máy.

Lo?i DTDD này t? ra r?t phù h?p cho ngu?i già, tr? em, ngu?i thi?u nang. và nó 
cung du?c xem là lo?i DTDD chuyên dùng d? "ph? c?p DTDD" cho các t?ng l?p
thu nh?p th?p m?i noi vì giá c?a nó s? r?t r?.

Hi?n D?i h?c qu?c gia ?n D? v?n chua ti?t l? thêm b?t k? chi ti?t nào v? lo?i 
DTDD d?c dáo này nhung có l? nó s? là công c? chi?n lu?c d? hoàn thành m?c
tiêu "m?i ngu?i m?t di?n tho?i" t?i qu?c gia g?n 1 t? dân này.

HOÀNG KIM ANH (New Launches)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » dt don gian nhat the gioi