[SMCC] dong tinh luyen ai

D?ng tính luy?n ái, vi?t t?t là DTLA, du?c d?c ng?n là d?ng tính, hay m?t cách 
khi?m nhã là pê-dê (t? ti?ng Pháp pédérastie - lo?n dâm), hay gay (t? ti?ng 
Anh, thu?ng dùng cho phái nam) và lesbian (dùng cho phái n?), là vi?c yêu duong 
hay m?i quan h? tình d?c gi?a nh?ng ngu?i d?ng gi?i tính v?i nhau. Khái ni?m 
này khác v?i khái ni?m

ái nam ái n? (còn du?c g?i là "l?i cái" hay "l?i d?c").

 

Trong nhi?u giai do?n l?ch s? và các n?n van hóa khác nhau, vi?c d?ng tính 
luy?n ái có th? du?c tán thành, b? qua hay b? tr?ng ph?t và c?m doán. Nhi?u tôn 
giáo có nhi?u quan di?m khác nhau v? vi?c này.

 

Hi?n nay, trên quan di?m pháp lu?t, h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i không 
c?m doán quan h? tình d?c gi?a nh?ng ngu?i d? tu?i. M?t s? d?a phuong công nh?n 
d?ng quy?n, và d?i x? nh?ng c?p d?ng tính nhu v? ch?ng. M?t s? d?a phuong khác, 
nhu các nu?c H?i giáo, dòi h?i nh?ng ngu?i d?ng tính quan h? v?i nh?ng ngu?i 
khác gi?i tính (và có th? ph?t b?ng t? hình).

? Vi?t Nam, quan h? d?ng tính là trái v?i lu?t hôn nhân và gia dình.

 

T? nhiên

 

Các bi?u hi?n v? d?ng tính th?t s? có trong th? gi?i d?ng v?t, d?c bi?t trong 
các loài chim bi?n, d?ng v?t có vú, kh? và các loài linh tru?ng l?n. Dã có 1500 
tru?ng h?p du?c quan sát, trong dó có kho?ng 500 tru?ng h?p du?c miêu t? khá c? 
th?. Jannet Mann, giáo su c?a d?i h?c Georgetown cho r?ng, các bi?u hi?n d?ng 
tính ? d?ng v?t, ít nh?t là ? cá heo, là m?t l?i th? v? ti?n hoá d? gi?m thi?u 
s? xâm chi?m lãnh th?, d?c bi?t là gi?a nh?ng con d?c. Các dôi

chim cánh c?t d?c coi nhau nhu nh?ng ngu?i b?n d?i. Chúng xây t? cùng nhau, l?y 
m?t hòn dá thay tr?ng d? ?p. Nam 2004, ? Central Park Zoo, Mi, ngu?i ta

dã thay m?t hòn dá c?a dôi chim cánh c?t d?c b?ng m?t qu? tr?ng th?t, k?t qu? 
là dôi chim dó dã cham sóc qu? tr?ng này cung nhu con non n? ra nhu chính con 
c?a chúng. Hi?n tu?ng này cung du?c báo cáo b?i m?t s? vu?n thú khác. S? ve 
vãn, cùng v?i sex gi?a nh?ng con bò d?c bizon Mi dã du?c ghi chép l?i. Di?u này 
cung thu?ng th?y trong các gia súc cái. (Lu?c d?ch t? wikipedia English)

 

Nguyên nhân

 

B?m sinh

 

Do hoocmon : nh?ng ngu?i dàn ông có hoocmon ostrogen, ho?c ph? n? có androgen 
quá m?c, s? có th? b? ?nh hu?ng c? v? th? ch?t và tâm lí. Có thuy?t cho r?ng 
d?ng tính luy?n ái là do các hoocmon này. Có ngu?i l?i cho rang m?u ch?t c?a 
v?n d? l?i n?m trong gen. M?t s? nghiên c?u chi ra r?ng : 33 % nh?ng ngu?i anh 
trai có em là gay cung s? tr? thành gay, k? c? khi h? l?n lên trong hai môi 
tru?ng khác nhau. D? gi?i thích, các nhà khoa h?c dã d? xu?t m?t lí thuy?t : 
bào thai nam dã s?n xu?t ra m?t lo?i kháng nguyên (HY) mà h?u nhu ch?c ch?n có 
liên quan d?n s? khác bi?t v? gi?i tính ? d?ng v?t có xuong s?ng, s? làm cho 
các kháng th? H-Y c?a ngu?i m? ph?n ?ng l?i và ghi nh?. Các bào thai nam k? 
ti?p s? b? kháng th? HY t?n công và làm gi?m kh? nang th?c hi?n các ch?c nang 
thông thu?ng c?a kháng nguyên HY d? t?o ra "nam tính". M?t di?u thú v? là, hi?n 
tu?ng này ch? x?y ra ? nh?ng ngu?i dàn ông thu?n tay trái. Không có tru?ng h?p 
nào du?c ghi nh?n ? n? gi?i. (Lu?c d?ch t? wikipedia English)

 

Quá trình phát tri?n tâm lý

 

Tuy nhiên, Freud và r?t nhi?u nhà tâm lí h?c khác l?i cho r?ng: quá trình hình 
thành các kinh nghi?m th?i tho ?u c?a tr? góp ph?n d?nh hu?ng gi?i tính c?a tr? 
sau này. Freud nêu ra m?t ví d? là : ph?n l?n tr? v? thành niên là homosexual 
khi l?n s? tr? l?i bình thu?ng. Ông tin r?ng ngu?i v?n là homo khi dã

l?n dã g?p ph?i m?t s? kiên gây t?n thuong v? tâm lí, ngan ch?n s? phát tri?n 
gi?i tính bình thu?ng c?a nh?ng ngu?i này. Nhung ông cung tin r?ng, t?t c? 
ngu?i l?n, k? c? nh?ng ngu?i có m?t quá trình phát tri?n gi?i tính bình thu?ng, 
v?n có m?t "kh? nang d?ng tính" ti?m tàng ? nhi?u c?p d? khác nhau.

 

D? t?ng k?t l?i, ngu?i ta dã xem l?i t?t c? các nghiên c?u v? v?n d? này và k?t 
lu?n : "các hành vi v? gi?i tính là r?t khác nhau d?i v?i m?i ngu?i. Cung nhu 
trí thông minh, gi?i tính cung là m?t ph?n h?t s?c ph?c t?p mà khoa h?c hi?n 
d?i dang c? g?ng gi?i thích b?ng di truy?n h?c... Không th? kh?ng d?nh

là d?ng tính hoàn toàn là do các quá trình sinh h?c, mà là t? t? phát tri?n qua 
m?t quá trình bao g?m c? các y?u t? sinh lý và tâm lý." (Lu?c d?ch t? wikipedia 
English)

 

Quá trình phát tri?n tâm lý

 

Tuy nhiên, Freud và r?t nhi?u nhà tâm lí h?c khác l?i cho r?ng: quá trình hình 
thành các kinh nghi?m th?i tho ?u c?a tr? góp ph?n d?nh hu?ng gi?i tính c?a tr? 
sau này. Freud nêu ra m?t ví d? là : ph?n l?n tr? v? thành niên là homosexual 
khi l?n s? tr? l?i bình thu?ng. Ông tin r?ng ngu?i v?n là homo khi dã

l?n dã g?p ph?i m?t s? kiên gây t?n thuong v? tâm lí, ngan ch?n s? phát tri?n 
gi?i tính bình thu?ng c?a nh?ng ngu?i này. Nhung ông cung tin r?ng, t?t c? 
ngu?i l?n, k? c? nh?ng ngu?i có m?t quá trình phát tri?n gi?i tính bình thu?ng, 
v?n có m?t "kh? nang d?ng tính" ti?m tàng ? nhi?u c?p d? khác nhau.

 

D? t?ng k?t l?i, ngu?i ta dã xem l?i t?t c? các nghiên c?u v? v?n d? này và k?t 
lu?n : "các hành vi v? gi?i tính là r?t khác nhau d?i v?i m?i ngu?i. Cung nhu 
trí thông minh, gi?i tính cung là m?t ph?n h?t s?c ph?c t?p mà khoa h?c hi?n 
d?i dang c? g?ng gi?i thích b?ng di truy?n h?c... Không th? kh?ng d?nh

là d?ng tính hoàn toàn là do các quá trình sinh h?c, mà là t? t? phát tri?n qua 
m?t quá trình bao g?m c? các y?u t? sinh lý và tâm lý." (Lu?c d?ch t? wikipedia 
English)

M?t s? nghiên c?u

 

R?t nhi?u nghiên c?u g?n dây cho th?y, ph?n l?n con ngu?i là bisexual, theo nhu 
quan ni?m c?a các nu?c phuong Tây v? sex. Cung dã có r?t nhi?u nhà nhân

ch?ng h?c có các nghiên c?u v? v?n d? này. Tuy nhiên, dây là m?t trong các v?n 
d? khá nh?y c?m c?a xã h?i nên các s? li?u có th? chua nói h?t du?c, t?c

là s? ngu?i t? nh?n mình là gay ho?c les ít hon nhi?u so v?i th?c t?. M?t báo 
cáo gây tranh cãi c?a Kinsey vào nam 1948 cho bi?t : 37 % nam gi?i dã có

quan h? v?i ngu?i d?ng gi?i tru?c dó, 4% trong s? dó có quan h? ch? m?t l?n. 
D?i v?i ph? n?, 2 d?n 6% tuyên b? r?ng h? dã t?ng có quan h? này m?t l?n.

? M?, trong cu?c t?ng tuy?n c? nam 2004, ngu?i ta ghi nh?n có 4% c? tri t? nh?n 
h? là gay ho?c les. Tuy nhiên, do áp l?c xã h?i, nhi?u ngu?i có th? không

công nh?n gi?i tính c?a mình. ? Canada, m?t báo cáo vào nam 2003 c?a c?c th?ng 
kê qu?c gia cho bi?t : trong nh?ng ngu?i Canada d? tu?i t? 18-59, 1 % t?

nh?n h? là gay ho?c les, 0.7 % t? nh?n là bisexual. Vào cùng th?i gian, m?t 
cu?c di?u tra v? gi?i tính toàn c?u, 19% ngu?i Canada và 20 % ngu?i M? tuyên

b? h? dã t?ng có "kinh nghi?m" v? d?ng tính. ? Nam Phi, Trung Dông và Trung Á, 
noi mà quan h? d?ng tính du?c coi là m?t thói quen, quan h? gi?a nh?ng ngu?i

dàn ông là chuy?n ph? bi?n, nhi?u ngu?i còn không cho mình là d?ng tính. (Lu?c 
d?ch t? wikipedia English)

 

?nh hu?ng xã h?i

 Trái l?i, m?t s? ngu?i khác cho r?ng vi?c d?ng tính luy?n ái là m?t s? l?a 
ch?n, và có th? thay d?i du?c. M?t s? cho r?ng dây là m?t b?nh tâm th?n c?n 
du?c ch?a. Hon n?a, nhi?u giáo phái cho r?ng dây là m?t cách hu?ng th? t?i l?i 
và c?n ph?i thay d?i. Nh?ng nhóm ngu?i tin vào gi?i thích này dua ra các b?ng 
ch?ng c?a nh?ng ngu?i t? nh?n là c?u DTLA dã du?c ch?a kh?i.

 

Quan di?m t?i Vi?t Nam

 

Theo các nhà nghiên c?u Colby, Cao và Doussantousse, hi?n nay t?i Vi?t Nam có 
r?t ít nghiên c?u v? DTLA. Tru?c s? xu?t hi?n c?a HIV/ AIDS t?i Vi?t Nam d?u 
th?p niên 1990, có r?t ít thông tin v? d?ng tính luy?n ái. Theo bác si Tr?n 
B?ng Son, nhà gi?i tính h?c n?i ti?ng nh?t t?i Vi?t Nam, có hai lo?i ngu?i d?ng 
tính: "th?t" và "gi?". Nh?ng ngu?i "d?ng tính th?t" là nh?ng ngu?i d?ng tính 
b?m sinh,

và s? ngu?i này r?t hi?m. Theo ông, h?u h?t nh?ng ngu?i d?ng tính là "gi?", b? 
b?n bè r? rê d? th? nghi?m các l?i m?i nhung cu?i cùng cung tr? v? l?i thu?ng. 
Sau trao d?i ý ki?n v?i ông Son, các nhà nghiên c?u Colby, Cao và Doussantousse 
cho r?ng quan di?m dó là ý ki?n cá nhân c?a ông Son, ch? không ph?i t? các 
nghiên c?u hay tài li?u. Tuy th?, vì bác si Son có nhi?u ?nh hu?ng, quan di?m 
này dã du?c l?p l?i nhi?u l?n t?i Vi?t Nam và du?c xem là dúng

 

Xã h?i

 

Thái d? c?a xã h?i v? d?ng tính ph?n ánh thái d? c?a chính quy?n và tôn giáo, 
dã thay d?i r?t nhi?u trong su?t chi?u dài l?ch s? cung nhu b? r?ng c?a trái 
d?t,t? vi?c b?t m?i ngu?i dàn ông có quan h?, d?n vi?c ch?p nh?n, d?n vi?c xem 
nó nhu m?t t?i nh? b? c?m doán qua lu?t pháp và toà án, cho d?n vi?c xem nó nhu 
là m?t tr?ng t?i dáng b? x? t?. Trong xã h?i c? d?i Hy L?p và Nh?t B?n, khuy?n 
khích quan h? gi?a các chi?n binh dày d?n kinh nghi?m v?i c?p du?i c?a h?, v?i 
s? tin tu?ng là tình yêu gi?a h? s? lam cho c? hai chi?n d?u dung mãnh hon. 
Th?i trung c?, v?i s? du nh?p c?a d?o thiên chúa vào châu Âu (

th? k? IV), hi?n tu?ng này gi?m d?n. H? cho r?ng quan h? d?ng tính là m?t t?i 
ác, nen không du?c ph?c v? trong quân dôi. Châu Á và A R?p l?i không có nh?ng 
quan di?m nghiêm kh?c nnhu v?y. Nghìn l? m?t dêm dã ghi l?i r?t nhi?u quan h? 
thân thi?t gi?a nh?ng ngu?i dàn ông. Th?i D?c qu?c xã, chính quy?n c? ý tiêu 
di?t nh?ng ngu?i d?ng tính vì cho r?ng h? là "s? l?m l?c c?a xã h?i". Hi?n nay, 
h?u h?t các qu?c gia không ngan c?n quan h? giua các cá nhân dã qua tu?i cho 
phép c?a m?i d?a phuong. M?t s? noi còn công nh?n, b?o v? và uu tiên cho vi?c 
t? ch?c dám cu?i d?ng gi?i nhu Nam Phi, Isarel, Belgium, Itali, Hà Lan, Tây Ban 
Nha, Canada va m?t s? bang ? Mi. Nhi?u nu?c cung h?p pháp hoá quan h? gi?a 
nh?ng ngu?i d?ng tính. Nhung ? các nu?c nhu Iran, Nigeria,Mauritania, Pakistan, 
? R?p Saudi, Sudan, các ti?u vuong qu?c ? R?p th?ng nh?t, Yemen tuyên án t? 
hình h?. Nhi?u hành vi b?o l?c nhu t?n công b?t ng?, giam gi?, rape, tra t?n, 
gi?t ngu?i hu?ng t?i nh?ng ngu?i d?ng tính do cá nhân hay m?t nhóm, m?t t? ch?c 
th?c hiên dã xu?t hiên trên kh?p th? gi?i. (Lu?c d?ch t? wikipedia English)

 

D?ng tính luy?n ái và tôn giáo

 

 Tôn giáo dã dóng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c t?o ra quan di?m c?a m?t xã 
h?i d?i v?i d?ng tính luy?n ái. Trong l?ch s?, ch? có các tôn giáo theo truy?n 
th?ng Abraham xem d?ng tính luy?n ái là m?t vi?c tiêu c?c. Các nhóm không ch?u 
?nh hu?ng c?a các tôn giáo theo truy?n th?ng Abraham thu?ng xem d?ng tính luy?n 
ái nhu m?t di?u thiêng liêng hay không có ý ki?n. Trong th?i gian b? dô h? b?i 
các d? qu?c th?c dân theo truy?n th?ng Abraham, m?t s? nhóm tru?c kia không 
theo truy?n th?ng Abraham dã có quan di?m tiêu c?c v? vi?c DTLA. M?t ví d? là 
khi ?n D? tr? thành m?t ph?n c?a D? qu?c Anh, nhi?u lu?t l? ch?ng kê gian dã 
du?c thông qua trong khi trong ?n D? giáo không có lý do d? ch?ng di?u này. ?n 
D? cho d?n nay v?n còn gi? m?t s? lu?t l? này.

 

Giáo h?i công giáo cho r?ng : quan h? dông tính là bi?u hi?n c?a b?nh tâm th?n 
hoac là "trái v?i t? nhiên" D?o Hindu l?i không có quan di?m rõ ràng v? v?n d? 
này. D?o Sikkism không có van b?n chính th?c, nhung xã h?i c?a h? tuong d?i b?o 
th? v?i v?n d? này. Nho giáo cho phép quan h? d?ng gi?i nhung v?i di?u ki?n v?n 
ph?i duy trì nòi gi?ng. D?oH?i cho r?ng tình yêu giuã nh?ng ngu?i dàn ông v?i 
nh?ng thanh niên tr? d?p là di?u t? nhiên, nhung sex l?i là vu?t qua gi?i h?n. 
D?o Ph?t truy?n th?ng không quan tâm d?n v?n d? này, nhung bây gi? các nu?c 
t?ng b? phuong Tây xâm lu?c nhu ?n D? l?i có thái d? ghê t?m. M?t s? dòng c?a 
Thiên chúa giáo không ph?n d?i, nhung m?t s? dòng khác lai cho r?ng quan h? 
d?ng tính là t?i ác. (Lu?c d?ch t? wikipedia English)

 

L?ch s?

 

T?p quán tình d?c thay d?i theo th?i gian. Khái ni?m "d?ng tính luy?n ái" hi?n 
dang du?c hi?u ? các nu?c Tây phuong là m?t khái ni?m m?i, không tuong ?ng v?i 
khái ni?m tru?c dây. Trong cu?c d?i c?a nhi?u ngu?i quan tr?ng trong l?ch s? 
nhu Alexandre D?i D?, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Plato, v.v. có th? du?c 
xem là có quan h? tình d?c v?i ngu?i cùng phái, nhung khái ni?m "d?ng tính 
luy?n ái" hi?n d?i là m?t khái ni?m h? chua du?c bi?t d?n.

 

Châu Á

 

T?i châu Á vi?c ái tình d?ng tính là m?t vi?c h?ng ngày t? xua. Nh?ng ngu?i Tây 
phuong d?n các khu này thu?ng s?ng s?t v? vi?c nó du?c ch?p nh?n và trung bày 
công khai.

 

T?i Trung Qu?c, quan h? d?ng tính du?c ghi nh?n t? nam 600 TCN. Nhi?u t? nói 
tr?i du?c dùng d? miêu t? vi?c này. Các m?i quan h? thu?ng gi?a nh?ng ngu?i có 
tu?i tác và d?a v? xã h?i khác bi?t nhau. Trong quy?n H?ng Lâu M?ng, nh?ng vi?c 
âu y?m và quan h? tình d?c gi?a nh?ng ngu?i d?ng gi?i không gì xa l? d?i v?i 
d?c gi?.

 

T?i Nh?t B?n, thói quen này du?c g?i là shudo (chúng d?o) hay nanshoku (??, nam 
s?c), dã du?c ghi l?i trong nhi?u tài li?u trên m?t nghìn nam và là m?t ph?n 
quan tr?ng trong các tu vi?n d?o Ph?t cung nhu truy?n th?ng samurai. N?n van 
hóa ái tình d?ng tính này dã d?n d?n m?t truy?n th?ng hình v? và van chuong ghi 
nh?n và ca t?ng các quan h? này. Truy?n k? Genji là m?t tru?ng thiên ti?u 
thuy?t c?a Murasaki Shikibu (Bà Murasaki- M?t n? si cung dình Nh?t B?n) cung d? 
c?p d?n m?i quan h? này.

 

Tuong t?, t?i Thái Lan không có khái ni?m "d?ng tính luy?n ái" mãi d?n cu?i th? 
k? 20. Tuy nhiên, kathoey hay "trai n?" là m?t ph?n trong xã h?i Thái trong 
nhi?u th? k?. H? là nh?ng ngu?i nam gi?i an m?c qu?n áo ph? n?. H? thu?ng du?c 
xã h?i ch?p nh?n, không b? phi?n toái, tuy nhiên m?t gia dình có con trai tr? 
thành kathoey thu?ng th?t v?ng. Quan ni?m c?a d?o Ph?t trong xã h?i Thái ch?p 
nh?n m?t gi?i tính th? ba.

 

Quan h? d?ng tính hi?n dang h?p pháp t?i Dài Loan, Indonesia, Hàn Qu?c, Thái 
Lan và Campuchia. T?i Singapore, Malaysia, Myanma và ?n D?, vì là nh?ng c?u 
thu?c d?a c?a Anh, nó b?t h?p pháp. 

Châu Âu

 

Nh?ng tài li?u Tây phuong lâu d?i nh?t (trong hình th?c m? thu?t, van h?c, và 
truy?n thuy?t) v? m?i quan h? d?ng tính du?c tìm th?y t?

Hy L?p th?i thu?ng c?, noi các m?i quan h? d?ng tính du?c xã h?i t?o nên, du?c 
thành l?p qua th?i gian t? thành ph? này d?n thành ph? khác. L? này, m?t h? 
th?ng

c?a nh?ng m?i quan h? gi?a m?t ngu?i dàn ông l?n tu?i và m?t thanh niên dang 
tru?ng thành, du?c xem là có giá tr? d?y d?, d?ng th?i d? ki?m ch? m?c d? gia 
tang dân s?, dôi khi b? xem là làm m?t tr?t t?.

Plato dã ca ng?i nh?ng l?i ích c?a vi?c này trong các tác ph?m lúc d?u, nhung 
trong các tác ph?m sau này ông dã d? ngh? ngan c?m nó.

 

Trong th?i Ph?c Hung, nh?ng thành ph? ? mi?n b?c nu?c Ý, d?c bi?t là Firenze và 
Venezia,

r?t n?i ti?ng v? vi?c ái tình d?ng tính, du?c ph?n dông dân s? nam theo và du?c 
t?o theo ki?u m?u ? Hy L?p và La Mã. (Ruggiero, 1985; Rocke, 1996). Tuy nhiên, 
trong khi ph?n dông dân s? ngu?i nam theo t?c l? này, nh?ng nhà ch?c trách v?n 
kh?i t?, ph?t và b?t b? nhi?u ngu?i.

 

Chính nh?c disco có ngu?n g?c t? s? liên k?t ban d?u v?i l?i s?ng c?a m?t b? 
ph?n gi?i d?ng tính luy?n ái nam ? Thành ph? New York và sau dó du?c phát tri?n 
trên n?n t?ng nh?c d?i chúng da den trong nh?ng nam c?a th?p niên 1970.Châu M?

 

Trong xã h?i th? dân B?c M?, hình th?c d?ng tính luy?n ái ph? bi?n nh?t là 
nh?ng ngu?i du?c xem là có hai linh h?n. Nh?ng ngu?i này du?c h?u h?t các b? 
l?c công nh?n và d?t tên cho

vai trò này. Thu?ng nh?ng ngu?i có hai linh h?n du?c công nh?n lúc còn nh?, 
du?c cha m? cho l?a ch?n d? theo con du?ng này. N?u d?a bé nh?n vai trò, nó s? 
du?c d?y d? v? các nhi?m v? c?a mình, theo các phong t?c c?a gi?i tính mà nó dã 
ch?n. Nh?ng ngu?i này thu?ng làm th?y pháp nhung du?c xem là có nhi?u quy?n 
phép hon các th?y pháp thu?ng. Trong linh v?c tình d?c, h? s? có quan h? v?i 
nh?ng ngu?i khác phái.

 

Trung Dông

 

Nhi?u nhà tho H?i giáo (h?u h?t là Sufi) t?i các nu?c ? R?p và Ba Tu trong th?i 
trung c? dã vi?t tho ca t?ng nh?ng th?ng nh? dem ru?u cho h? trong các quán 
ru?u và ng? chung giu?ng v?i h?. Trong m?t s? n?n van hóa H?i giáo t?c l? d?ng 
tính luy?n ái r?t ph? bi?n (xem Burton, Gide), và v?n còn t?n t?i ngày nay.

 

T?i Trung Á, Trên Du?ng to l?a, noi giao di?m gi?a hai n?n van hóa dông-tây, dã 
n?y ra m?t van hóa d?ng tính luy?n ái. Trong dó có ngu?i bachá, thu?ng là ngu?i 
ti?p dãi viên d?ng th?i làm ngh? m?i dâm thanh niên phái nam an m?c l?ng l?y và 
có trang di?m. Nh?ng ngu?i bachá hát và múa nh?ng bài hát khiêu dâm cho khán 
gi?. H? du?c hu?n luy?n t? còn nh? và làm vi?c cho d?n khi râu m?c.

 

C?n d?i

 

T? nam 1973, các nhà tâm lý h?c không còn xem d?ng tính luy?n ái là m?t b?nh 
tâm th?n n?a. Trong vài ba th?p k? nay, t?i các nu?c Tây phuong có s? hình 
thành c?a m?t n?n van hóa c?a nh?ng ngu?i DTLA. Tuy nhiên, cung có nhi?u ngu?i 
DTLA không tham gia trong xã h?i dó.

 

Sau khi b? chính quy?n D?c qu?c xã c? ý tiêu di?t trong D? nh? th? chi?n, nh?ng 
ngu?i d?ng tính dã giành du?c nhi?u quy?n, d?c bi?t là t?i các nu?c Tây phuong. 
M?t s? qu?c gia g?n dây dã cho phép ngu?i d?ng tính có quy?n k?t hôn cung nhu 
nh?n con nuôi. S? xu?t hi?n c?a HIV/ AIDS trong gi?a th?p niên 1980 là m?t 
trong nh?ng di?u mà nhóm ngu?i DTLA ph?i duong d?u trong th?i gian g?n dây.

 

Trong linh v?c tôn giáo, m?t s? tôn giáo cung b?t d?u t? ra c?i m? v?i ngu?i 
d?ng tính. M?t giáo phái Do Thái giáo cung b?t d?u m? d?ch v? làm l? k?t hôn 
cho ngu?i d?ng tính, trong khi nhóm Anh giáo dã nh?n m?t m?c su d?ng tính.

 

Trong ngành âm nh?c, vào ngày 22 tháng 11 nam 1991 ca si Freddie Mercury dã làm 
c? gi?i nh?c rock bàng hoàng khi th?a nh?n mình là ngu?i d?ng tính luy?n ái. 
Còn ca si n?i ti?ng Elton John v?a t? ch?c l? cu?i v?i ngu?i yêu d?ng tính 
luy?n ái c?a mình.

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] dong tinh luyen ai