[SMCC] dong phim tinh cam noi cong cong

Th? ba, 19/6/2007, 10:44 GMT+7

Dóng phim tình c?m' noi công c?ng

Nh?ng c?nh tu?ng th? này thu?ng g?p ? nh?ng noi công c?ng. ?nh: Hoàng Hà

B? phim hành d?ng r?t h?i h?p, gay c?n, nhung Hùng và các b?n d?u ch?ng chú tâm 
xem. Hàng gh? trên, dôi nam n? dang "dóng phim tình c?m" còn gay c?n hon
r?t nhi?u.

R?p chi?u phim là thiên du?ng d? các dôi thi?u ch? yêu th? hi?n tình c?m. Không 
gian thi?u ánh sáng c?a phòng chi?u d? dàng tr? thành k? d?ng lõa v?i nhi?u
"pha" tình c?m do các dôi trai gái th? vai.

Nguy?n Hùng, qu?n lý m?t công ty thi?t k? website, nhân d?p du?c t?ng 4 vé m?i, 
anh r? vài ngu?i b?n trong công ty di xem phim. Hàng gh? trên, m?t dôi nam
n? dang "dóng phim tình c?m".

Hùng ?m ?c: "Chú tâm xem phim thì không du?c, nhung m?t t?p trung l?i lo có ai 
hi?u l?m mình dang chú ý d?n cái c?nh "tình c?m" kia. Trong nhóm l?i có d?ng
nghi?p n? n?a ch?. Th? là dành v?. Phí m?t 4 cái vé".

Vào r?p hoi. t?n kém, nên công viên, vu?n hoa v?n là nh?ng d?a di?m thu hút 
du?c nhi?u dôi tình nhân. H? ch?ng chút ng?i ng?n khi trao cho nhau nh?ng c?
ch? yêu thuong n?ng nàn tru?c bao con m?t e ng?i. Th?m chí, xe bus cung hân 
h?nh du?c thu?ng lãm s? thang hoa c?a tình yêu.

Thu Suong, sinh viên tru?ng K? Ngh? 2, qu?n 9, TP HCM tâm s?: "Trên xe bus, b?n 
nam ng?i sát bên em, b?n n? ng?i trên dùi b?n nam. Hai ngu?i c? kh?u qua
kh?u l?i làm em ph?i ngó h?n qua phía c?a s? d? kh?i ph?i th?y. Nhung có yên 
dâu, d?u óc c? b? chi ph?i b?i nh?ng ti?ng cu?i rúc rích, thì th?m c?a h?.
K?t qu? là. l? tr?m d?ng, dành xu?ng b?t xe di ngu?c l?i".

Hy h?u hon là tru?ng h?p c?a T? Quyên. Trong khi ch?y b? ? công viên Lê Van 
Tám, Quyên ch?t th?y "m?t b? phim tình c?m" dang du?c "dóng" trên gh? dá bên
l? du?ng. "Di?n viên n?" hao hao gi?ng d?a em h? th? nên Quyên v?a ch?y t? t? 
v?a ngoái d?u l?i xem cho k?.

Ch?ng may, Quyên dâm s?m vào c? già ch?y phía tru?c dang d?ng l?i làm c? hai 
ngã sóng soài. M?t tr?n "m?t sát" và hàng ch?c cái cúi d?u xin l?i mà cô không
th? gi?i thích.

* Tên nhân v?t dã thay d?i

(Theo Dân Trí)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: