[SMCC] dong dat la gi va cach tu bao ve minh khi co dong dat

Vào ngày 23 tháng 12 nam 1972 - m?t tr?n d?ng d?t m?nh 6.5 Richter

Dã t?o nên cái ch?t cho trên 10 nghìn  ngu?i t?i: Nicaraguan th? dô c?a: Managua

K? ni?m 34 nam th?m h?a trên, tôi xin g?i d?n b?n bài vi?t nói v? nguyên nhân, 
t?m vóc ho?t d?ng và nh?ng vi?c c?n làm tru?c, trong và sau d?ng d?t d? b?n có 
thêm chút ít ki?n th?c nh?m t? b?o v? mình khi h?u s? vì ? Vi?t Nam th?i gian 
g?n dây do khí h?u trên cao và t?ng d?a ch?t có nhi?u thay d?i d?n d?n vi?c dã 
xu?t hi?n nh?ng tr?n d?ng d?t nh?.

B?n ch? nên coi thu?ng nh?ng thông tin này vì n?u có chuy?n b?n s? bi?t làm th? 
nào d? t? c?u mình và b?o v? m?i ngu?i trong gia dình thông qua nh?ng gì mà b?n 
d?c du?c hôm nay.

 

 

D?ng d?t hay d?a ch?n là m?t s? rung chuy?n hay chuy?n d?ng lung lay c?a m?t 
d?t. D?ng d?t thu?ng là k?t qu? c?a s? chuy?n d?ng c?a các

Phay (geologic fault) hay nh?ng b? ph?n d?t gãy trên v? c?a Trái D?t hay các 
hành tinh c?u t?o ch? y?u t? ch?t r?n nhu d?t dá. Tuy r?t ch?m, m?t d?t v?n 
luôn chuy?n d?ng và d?ng d?t x?y ra khi ?ng su?t cao hon s?c ch?u d?ng c?a th? 
ch?t trái d?t. H?u h?t m?i s? ki?n d?ng d?t x?y ra t?i các du?ng ranh gi?i c?a 
các dia ki?n t?o chia ra quy?n dá c?a trái d?t (các nhà khoa h?c thu?ng dùng d? 
ki?n v? v? trí các tr?n d?ng d?t d? tìm ra nh?ng ranh gi?i này). Nh?ng tr?n 
d?ng d?t x?y ra t?i ranh gi?i du?c g?i là d?ng d?t xuyên dia và nh?ng tr?n d?ng 
d?t x?y ra trong m?t dia (hi?m hon) du?c g?i là d?ng d?t trong dia.

 

 

D?c di?m

 

D?ng d?t x?y ra h?ng ngày trên trái d?t, nhung h?u h?t không dáng chú ý và 
không gây ra thi?t h?i. D?ng d?t l?n có th? gây thi?t h?i tr?m tr?ng và gây t? 
vong b?ng nhi?u cách. D?ng d?t có th? gây ra d?t l?, d?t n?t, sóng th?n, nu?c 
tri?u gi?, dê v?, và h?a ho?n. Tuy nhiên, trong h?u h?t các tr?n d?ng d?t, s? 
chuy?n d?ng c?a m?t d?t gây ra nhi?u thi?t h?i nh?t. Ph?n l?n các d?ng d?t du?c 
nhi?u tr?n d?ng d?t nh? hon di tru?c hay sau l?n d?ng d?t chính; nh?ng tr?n này 
du?c g?i là

du ch?n.

Nang l?c c?a d?ng d?t du?c tr?i dài trong m?t di?n tích l?n, và trong các tr?n 
d?ng d?t l?n có th? tr?i h?t toàn c?u. Các nhà khoa h?c thu?ng có th? d?nh du?c 
di?m mà các sóng d?a ch?n du?c b?t d?u. Di?m này du?c g?i là tiêu di?m. Phóng 
di?m trên m?t d?t t? di?m này du?c g?i là ch?n tâm.

 

Nhi?u d?ng d?t, d?c bi?t là nh?ng tr?n x?y ra du?i dáy bi?n, có th? gây ra sóng 
th?n, có th? vì dáy bi?n b? bi?n th? hay vì d?t l? du?i dáy bi?n gây ra.

 

Có b?n lo?i sóng d?a ch?n du?c t?o ra cùng lúc. Tuy nhiên, chúng có v?n t?c 
khác nhau và có th? c?m nh?n du?c theo th? t? sau:

sóng P,

sóng S,

sóng Love,

và cu?i cùng là

sóng Rayleigh.

 

D? Richter

Definition list of 8 items

1-2 trên

thang Richter = Không nh?n bi?t du?c

2-4 trên thang Richter = Có th? nh?n bi?t nhung không gây thi?t h?i

4-5 trên thang Richter = M?t d?t rung chuy?n, nghe ti?ng n?, thi?t h?i không 
dáng k?

5-6 trên thang Richter = Nhà c?a rung chuy?n, m?t s? công trình có hi?n tu?ng 
b? n?t

6-7 trên thang Richter

7-8 trên thang Richter = M?nh, phá h?y h?u h?t các công trình xây d?ng thông 
thu?ng, có v?t n?t l?n ho?c hi?n tu?ng s?t lún trên m?t d?t.

8-9 trên thang Richter

>9 trên thang Richter = R?t hi?m khi x?y ra

list end

 

Các thang do khác

List of 5 items

. Thang Rossi-Forel

(vi?t t?t là RF)

. Thang Medvedev-Sponheuer-Karnik

(vi?t t?t là MSK)

. Thang Mercalli

(vi?t t?t là MM)

. Thang Shindo

c?a co quan khí tu?ng h?c

Nh?t B?n

. Thang EMS98

t?i

châu Âu

list end

Nên làm gì khi có d?ng d?t

 

D?ng d?t là m?t thiên tai không th? d? báo tru?c du?c, cho nên nh?ng ngu?i s?ng 
? m?t noi g?n nh?ng noi thu?ng có d?ng d?t không th? tránh nó du?c. Tuy

nhiên, có m?t s? di?u ta có th? làm d? tru?c, trong lúc, và sau d?ng d?t d? 
tránh thuong tích và thi?t h?i do d?ng d?t gây ra.

 

Tru?c d?ng d?t

List of 6 items

. Nh?ng v?t d?ng trong nhà nên du?c d?ng v?ng ch?c. Nh?ng th? nhu tivi, guong, 
máy tính, v.v. nên du?c dán ch?t vào tu?ng d? khi lung lay cung không r?t xu?ng 
d?t gây ra thuong tích. Tranh, guong, v.v. nên du?c d?t xa giu?ng ng?. . D?t 
các d? d?c n?ng trong nhà nhu k? sách, t? chén, v.v. xa kh?i các c?a và nh?ng 
noi thu?ng lui t?i d? khi chúng ng? v?n không làm chu?ng ng?i l?i ra. Chúng 
cung nên du?c dính ch?t vào tu?ng.

. V?t d?ng nhà b?p nên du?c dính ch?t vào m?t d?t, tu?ng, hay m?t bàn. . Nh?ng 
v?t n?ng hay d? b? nên d? g?n m?t d?t. . T?i m?t noi d? d?n, d? tr? nu?c u?ng, 
d? an dóng h?p, dèn pin, pin, radiô, bang, thu?c men. Thay d?i chúng thu?ng 
xuyên khi h?t h?n.

. Ch?n m?t noi t? h?p gia dình n?u m?i ngu?i không ? cùng noi khi d?ng d?t x?y 
ra.

list end

 

Trong lúc d?ng d?t

List of 7 items

. N?u d?ng d?t x?y ra trong lúc trong nhà, chui xu?ng m?t g?m bàn l?n hay 
giu?ng n?u nó có th? ch?u du?c nhi?u v?t r?t. Nhu th? khi nhà s?p v?n có khí 
th?.

N?u bàn chuy?n d?ng, di theo bàn. . N?u không có g?m bàn thì tìm góc phòng hay 
c?a mà d?ng. Tránh c?a kính. . Tránh xa nh?ng v?t có th? roi xu?ng. . Che m?t 
và d?u d? kh?i b? các m?nh v?n trúng. . N?u di?n cúp, dùng dèn pin. D?ng dùng 
n?n hay diêm vì chúng có th? gây h?a ho?n.

. N?u d?ng d?t x?y ra trong lúc ? ngoài du?ng, tránh xa các tòa nhà và dây 
di?n. Tìm ch? tr?ng mà d?ng.

. N?u d?ng d?t x?y ra trong lúc lái xe, ng?ng xe ? l? du?ng. Tránh các c?t 
di?n, dây di?n, và du?ng c?u.

list end

 

Sau d?ng d?t

List of 5 items

. Ki?m tra th? có ai b? thuong không. D?ng di chuy?n ngu?i b? thuong tr? khi h? 
? g?n dây di?n hay nh?ng nguy hi?m khác. G?i c?p c?u n?u có ngu?i t?t th?. N?u 
b? nhà s?p, gây ti?ng d?ng d? kêu c?u.

. Chu?n b? cho các tr?n du ch?n,

nh?ng tr?n d?ng d?t gây ra b?i tr?n d?ng d?t v?a x?y ra. Tuy chúng nh? hon, 
chúng v?n có th? gây ra thuong tích.

. M? radiô d? xem có tin t?c kh?n c?p không.

. D?ng d?t có th? làm d?t dây di?n, gas, hay nu?c. N?u ng?i th?y có mùi hôi, m? 
c?a s? và t?t du?ng gas, d?ng t?t m? máy nào h?t, và ra ngoài. Thông báo các 
nhà ch?c trách. . D?n noi dã ch?n d? t? h?p và tính d?y d?.

list end

 

dón d?c:

k? ni?m 2 nam th?m h?a s?ng th?n s? du?c g?i lên vào ngày 26 t?i

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] dong dat la gi va cach tu bao ve minh khi co dong dat