[SMCC] dong dat 7 lan trong ngay

Ch? nh?t, ngày 23 tháng chín nam 2012
TIN THIÊN TAI: HÔM NAY, QU?NG NAM D?NG D?T D? D?I T?I 7 L?N 
Báo Ph? n? Tp HCM
:
Qu?ng Nam: D?ng d?t l?n nh?t t? tru?c d?n nay
PNO - Ông Tr?n Anh Tu?n, Phó Ch? t?ch huy?n B?c Trà My cho bi?t, h?i 10g57 phút 
sáng nay, m?t tr?n d?ng d?t d? d?i dã x?y ra t?i khu v?c lân c?n th?y di?n
Sông Tranh 2, v?i cu?ng d? 4,8 d? richter, l?n nh?t t? tru?c d?n nay. 
 Cung theo ông Tu?n, dêm 22/9, dã có 5 tr?n d?ng d?t cu?ng d? nh?. Ông Nguy?n 
Th? Tài, Bí thu huy?n ?y nói: "D?ng d?t l?n l?m, ti?ng n? di?c tai. Dân ho?ng
lo?n ch?y kh?p noi. D? d?c ng? nghiêng. Lãnh d?o các xã cung báo cáo tình hình 
r?t cang th?ng. Huy?n kh?n thi?t d? ngh? trung uong vào cu?c nhanh chóng,
tìm m?i cách d? giúp d?a phuong, d?ng th?i ki?m tra k? càng hon thân d?p tru?c 
khi quy?t d?nh cho tích nu?c".

Bà Hu?nh Th? Thùy Dung, Phó Ch? t?ch huy?n cho bi?t, bà dang ? xã Trà D?c, noi 
b? ch?n d?ng m?nh nh?t. Nghe ti?ng n?, ngu?i dân r?t ho?ng lo?n, lo s? c?c
d?. "Tru?ng ti?u h?c m?i xây, v?a bàn giao xong t?i thôn 2, dã b? m?t v?t n?t 
dài"-bà Dung nói.

Vùng ?nh hu?ng c?a tr?n d?ng d?t này trùm lên t?t c? các xã c?a huy?n. Ông Ph?m 
Ng?c Sinh, PGD S? KHCN-MT cho bi?t, t? huy?n Tiên Phu?c cung c?m nh?n du?c
du ch?n r?t l?n. Các huy?n Nam, Trà My, Hi?p D?c, Nông Son, Phu?c Son và Phú 
Ninh cung c?m nh?n du?c rung ch?n này.

TRUNG VI?T  
Báo Tin t?c:
7 tr?n d?ng d?t ? B?c Trà My trong hon n?a ngày 
list of 2 items
. M?t ngày, ba tr?n d?ng d?t t?i B?c Trà My 
. L?i xu?t hi?n d?ng d?t t?i B?c Trà My - Qu?ng Nam 
list end

Trua 23/9, ông Tr?n Anh Tu?n, Phó Ch? t?ch UBND huy?n B?c Trà My (Qu?ng Nam) 
cho bi?t: T? dêm 22/9 d?n trua ngày 23/9, t?i d?a phuong dã x?y ra liên ti?p
7 tr?n d?ng d?t. D?c bi?t, 2 tr?n d?ng d?t liên ti?p x?y ra vào tru?c vào sau 
11 gi? trua nay, du ch?n kéo dài lên t?i 10 giây. 
D?p th?y di?n Sông Tranh 2 ? Trà My, Qu?ng Nam. ?nh Internet.
Các thi?t b? quan tr?c dã do du?c tr?n d?ng d?t này là 4,8 richter và là tr?n 
d?ng d?t có du ch?n l?n nh?t t? tru?c d?n t? nay x?y ra trên d?a bàn. Ngu?i
dân ? các huy?n lân c?n khác cung c?m nh?n rõ du ch?n c?a tr?n d?ng d?t này.

Tr?n d?ng d?t d?u tiên x?y ra vào kho?ng 22 gi? ngày 22/9, v?i du ch?n tuong 
d?i nh?. Sau dó, t? 3 gi? 14 phút d?n r?ng sáng 23/9, liên t?c x?y ra 3 tr?n
d?ng d?t n?a, trong dó tr?n d?ng d?t x?y ra lúc 3 gi? 14 phút x?y ra kho?ng 5 
giây làm l?c lu d? v?t trong nhà dân, nhi?u ngu?i dân trên d?a bàn huy?n
c?m nh?n r?t rõ. 

D?n kho?ng 11 gi? trua 23/9, 2 tr?n d?ng d?t x?y ra v?i cu?ng d? l?n nh?t t? 
tru?c d?n nay dã làm roi m?t s? d? v?t c?a nhà dân.

Hi?n chính quy?n d?a phuong dang kh?n truong ti?p xúc, ph? bi?n các ki?n th?c 
liên quan d?n ?ng phó th?m h?a d?ng d?t cho ngu?i dân. 

Theo báo cáo t?ng quan c?a UBND huy?n B?c Trà My v? tình hình d?ng d?t x?y ra 
t?i d?a bàn trong th?i gian qua, thi?t h?i ban d?u v? v?t ch?t u?c tính kho?ng
1 t? d?ng. 

Các tr?n d?ng d?t dã làm n?t tu?ng, n?n nhà, hu h?ng tr?n, gãy tr? d? c?a 17 
nhà dân và 3 tr? s? công c?ng t?i các xã Trà D?c, Trà Tân, Trà Bui., ch? y?u
? các khu tái d?nh cu th?y di?n Sông Tranh 2.
H.Chung 
Báo Ngu?i lao d?ng: 
D?ng d?t liên ti?p "d?i" B?c Trà My.
   
Du?c dang b?i T?u vào lúc 

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

M?t ong ru?i 170,000 (n?a lít)
www.facebook.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] dong dat 7 lan trong ngay - Nguyen Hoang Bao Vu