dong dao viet nam

qua nh?ng bài d?ng dao du?i dây tôi hy v?ng s? giúp b?n h?i tu?ng l?i 1 th?i 
tho ?u c?a chúng ta và v?i các em còn tr? hãy nên nghi l?i, van hóa vi?t nam 
không h? thua kém các lân bang

D?ng dao (??) là tho ca dân gian truy?n mi?ng c?a
tr? em
Vi?t Nam.
D?ng dao bao g?m nhi?u lo?i: các bài hát, câu hát tr? em, l?i hát trong các trò 
choi, bài hát ru em... Thu?ng g?p nh?t là các bài d?ng dao g?n li?n v?i
các trò choi tr? em. Nói chung, d?ng dao trong các trò choi tr? em ? các vùng 
mi?n d?u khá gi?ng nhau ? n?i dung, ch? khác m?t vài ti?ng d?a phuong.

Ngày nay, cùng v?i các trò choi dân gian, d?ng dao không còn ph? bi?n nhu xua.M?t s? bài d?ng dao c?a các trò choi
Kéo cua

? Mi?n Nam:
 =
 = Kéo cua kéo kít
 = Làm ít an nhi?u
 = D?ng dâu ng? dó
 = N? l?y m?t cua
 = L?y gì mà kéo.

? Mi?n B?c:
 =
 = Kéo cua l?a x?
 = Ông th? nào kh?e
 = Thì an com vua
 = Ông th? nào thua
 = V? bú tí m?."


Dung dang dung d?
 =
 = Dung dang dung d? (ho?c Xúc x?c xúc x?)
 = Nhà nào còn dèn còn l?a
 = M? c?a cho anh em chúng tôi vào?
 = Bu?c lên giu?ng cao
 = Th?y dôi r?ng th?p
 = Bu?c xu?ng giu?ng th?p
 = Th?y dôi r?ng ch?u.";

ho?c
 =
 = Dung dang dung d?
 = D?t d? di choi
 = D?n ngõ nhà Tr?i
 = L?y C?u l?y M?
 = Cho chó v? quê
 = Cho dê di h?c
 = Cho cóc ? nhà
 = Cho gà b?i b?p
 = Xì xà xì x?p.


R?ng r?n lên mây
 =
 = R?ng r?n lên mây
 = Có cây núc n?c
 = Có nhà khi?n binh
 = H?i tham th?y thu?c có nhà hay không...


Choi chuy?n
 =
 = Cái m?t, cái mai
 = Con trai, con h?n
 = Con nh?n chang to
 = Qu? mo, qu? m?n
 = Cái c?n, lên bàn dôi
 = Dôi chúng tôi
 = Dôi chu'ng nó
 = Dôi con chó
 = Dôi con mèo
 = Hai chèo ba
 = Ba di xa
 = Ba v? g?n
 = Ba lu?ng c?n
 = M?t lên tu
 =
 = Tu c? t?
 = Tu c? t?i
 = Hai h?i nam
 =
 = Nam em n?m
 = Nam lên sáu
 =
 = Sáu l? tu
 = Tu lên b?y
 =
 = B?y l? ba
 = Ba lên tám
 =
 = Tám l? dôi
 = Dôi lên chín
 =
 = Chín l? m?t
 = M?t lên mu?i.
 =
 = Chuy?n chuy?n m?t, m?t dôi...


Các bài d?ng dao ki?u n?i vòng
 =
 = Chim ri là dì sáo s?u
 = Sáo s?u là c?u sáo den
 = Sáo den là em tu hú
 = Tu hú là chú b? các
 = B? các là bác chim ri
 = Chim ri ...

hay
 =
 = K? nhông là ông k? dà
 = K? dà là cha c?c ké
 = C?c ké là m? k? nhông
 = K? nhông ...

hay
 =
 = Bí ngô là cô d?u nành
 = D?u nành là anh dua chu?t
 = Dua chu?t c?u ru?t dua gang
 = Dua gang cùng hàng dua h?u
 = Dua h?u là c?u bí ngô
 = Bí ngô ...

hay
 =
 = Tr?c gì ? Tr?c d?u
 = D?u gì? D?u tàu
 = Tàu gì? Tàu ho?
 = Ho? gì? Ho? t?c
 = T?c gì? T?c hành
 = Hành gì? Hành c?
 = C? gì ? C? khoai
 = Khoai gì ? Khoai lang
 = Lang gì ? Lang tr?c
 = Tr?c gì ? Tr?c d?u ...
M?t s? bài khác
 =
 = Con gà c?c tác lá chanh
 = Con l?n ?n ?n mua hành cho tôi
 = Con chó khóc d?ng, khóc ng?i
 = Bà oi di ch? mua tôi d?ng ri?ng

 =
 = Con mèo trèo lên cây cau
 = H?i tham chú chu?t di dâu v?ng nhà
 = Chú chu?t di ch? dàng xa
 = Mua m?m, mua mu?i gi? cha con mèo

 =
 = Th?ng Cu?i ng?i g?c cây da
 = Th? trâu an lúa ...g?i cha ?i ?i
 = Cha còn c?t c? trên d?i
 = M? thì cu?i ng?a di m?i quan viên
 =
 = Ông S?m, ông Sét
 = Ông hét dùng dùng
 = Ông n? lung tung
 = V? vung, v? n?i
 = V? c? bát dia nhà tôi...
 = Tôi lôi ông ra dánh
 = Dánh m?t roi
 = Dánh hai roi
 = Ông tr?n v? tr?i
 = Oi ông S?m ông Sét oi...
 =
 = Bu?i sáng ng? d?y
 = An b?ng com no
 = Ch?y ra ngoài gò
 = B?t m?t con công
 = Dem v? bi?u ông
 = Ông cho trái th?
 = Dem v? bi?u ch?
 = Ch? cho bánh khô
 = Dem v? bi?u cô
 = Cô cho bánh ú
 = Dem v? bi?u chú
 = Chú cho bu?ng cau
 = Nay ch? chú thím gi?n nhau
 = Dem tr? bu?ng cau cho chú
 = Tr? bánh ú cho cô
 = Tr? bánh khô cho ch?
 = Tr? trái th? cho ông
 = B?t con công, dem v? nhà.

 =
 = Ông tr?ng, ông trang
 = xu?ng choi ông chánh
 = Ông chánh cho mõ
 = xu?ng choi n?i chõ
 = n?i chõ cho vung
 = xu?ng choi cây sung
 = cây sung cho nh?a
 = xu?ng choi con ngu?
 = con ng?a cho gan
 = xu?ng choi bà quan
 = bà quan cho b?c
 = xu?ng choi th? giác
 = th? giác cho b?u
 = xu?ng choi c?n câu
 = c?n câu cho lu?i
 = xu?ng choi cây bu?i
 = cây bu?i cho hoa
 = xu?ng choi vu?n cà
 = vu?n cà cho trái
 = xu?ng choi con gái
 = con gái cho ch?ng
 = xu?ng choi dàn ông
 = dàn ông cho v?
 = xu?ng choi k? ch?
 = k? ch? cho voi
 = xu?ng choi cây sòi
 = cây sòi cho lá
 = xu?ng choi con cá
 = con cá cho vây
 = xu?ng choi ông th?y
 = ông th?y cho sách
 = xu?ng choi th? ng?ch
 = th? ng?ch cho dao
 = xu?ng choi th? rào
 = th? rào cho búa
 = Tr? búa th? rào
 = Tr? dao th? ng?ch
 = Tr? sách ông th?y
 = Tr? vây con cá
 = Tr? lá cây sòi
 = Tr? voi k? ch?
 = tr? v? dàn ông
 = Tr? ch?ng cô gái
 = Tr? trái cây cà
 = Tr? hoa cây bu?i
 = Tr? lu?i c?n câu
 = Tr? b?u th? giác
 = Tr? b?c bà quan
 = Tr? gan con ng?a
 = Tr? nh?a cây sung
 = Tr? vung n?i chõ
 = Tr? mõ ông chánh.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » dong dao viet nam