[SMCC] Re: doc cho vui

SMCC mình nhiều "tai nhần" quá hen. Nhưng mà hông biết có ai mang lon dùm thiên 
hạ hông nữa hè hè hè hè. Hông biết chú Dần, cụ Mai rồi cụ Bá có ai đi thi nữa 
hông?

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; Vy Pham 
 Sent: Saturday, June 20, 2009 6:46 AM
 Subject: [SMCC] doc cho vui


 bà con hãy xem đây là điểm thi của chị hồng vân nhà mình
 table with 14 columns and 25 rows
 Mã Trường 
 Số Báo Danh 
 Họ Tên 
 Ngày Sinh 
 Xếp loại 
 Môn 1 
 Môn 2 
 Môn 3 
 Môn 4 
 Môn 5 
 Môn 6 
 Tổng điểm 
 Điểm XTN 
 Điểm XL TN 
 HCM 
 010659 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 02/10/1991 
 KH 
 7 
 8 
 7 
 8.5 
 10 
 8    
 HCM 
 012935 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 09/03/1991 
 TB 
 7 
 8.5 
 5.5 
 8.5 
 9 
 8    
 HCM 
 012936 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 01/04/1991 
 TB 
 5 
 7.5 
 4 
 9 
 7 
 6    
 HCM 
 030164 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 25/09/1991 
 TB 
 5 
 4.5 
 3.5 
 6.5 
 5 
 4.5    
 HCM 
 032545 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 25/06/1991 
 GI 
 7 
 8 
 7.5 
 9.5 
 8.5 
 7.5    
 HCM 
 090043 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 13/09/1991 
 GI 
 7 
 10 
 8 
 10 
 10 
 9    
 HCM 
 091354 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 17/08/1991 
 TB 
 5 
 5.5 
 3 
 4 
 7.5 
 3.5    
 HCM 
 110332 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 27/08/1991 
 TB 
 6 
 8 
 5 
 8 
 7.5 
 8.5    
 HCM 
 113753 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 16/05/1991 
 TB 
 5.5 
 7.5 
 5.5 
 7.5 
 7.5 
 6.5    
 HCM 
 120245 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 02/08/1991 
 KH 
 6 
 7 
 6.5 
 8 
 9 
 9    
 HCM 
 122152 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 22/08/1991 
 KH 
 8.5 
 7 
 6 
 6.5 
 9.5 
 9.5    
 HCM 
 143153 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 26/07/1991 
 KH 
 7 
 6.5 
 7 
 8 
 8.5 
 7    
 HCM 
 143154 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 13/10/1991 
 GI 
 7 
 9.5 
 7.5 
 10 
 10 
 9    
 HCM 
 152217 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 29/07/1991 
 TB 
 5.5 
 5.5 
 3.5 
 7 
 3.5 
 4.5    
 HCM 
 182261 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 03/12/1991 
 TB 
 7 
 6.5 
 1.5 
 6 
 4.5 
 4    
 HCM 
 192898 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 23/08/1991 
 TB 
 5.5 
 6.5 
 4.5 
 7.5 
 5.5 
 6    
 HCM 
 193255 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 22/07/1990 
 TB 
 6 
 8 
 5.5 
 7 
 6 
 7.5    
 HCM 
 193256 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 20/03/1991 
 TB 
 6.5 
 7.5 
 5.5 
 8 
 7 
 7    
 HCM 
 251248 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 23/09/1985 
 TB 
 7 
 6.5 
 6.5 
 7 
 3 
 7.5    
 HCM 
 251249 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 31/01/1991 
 TR 
 5.5 
 5.5 
 3 
 3 
 3 
 4    
 HCM 
 262490 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 12/06/1989 
 TR 
 6 
 5 
 5 
 5 
 2.5 
 5.5    
 HCM 
 270767 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 15/12/1989 
 TB 
 5.5 
 7 
 3.5 
 4.5 
 4.5 
 6    
 HCM 
 281309 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 12/07/1982 
 TR 
 5.5 
 5.5 
 5.5 
 3.5 
 2.5 
 4.5    
 HCM 
 281310 
 Nguyễn Thị Hồng Vân 
 04/01/1977 
 TR 
 5.5 
 5 
 5 
 2.5 
 2.5 
 4.5    
 table end

Other related posts: