[SMCC] doc

Gái m?i dâm 9x bán dâm du?i... h?m 09/01/2009 16:30 

Can h?m bên du?i c?a ngôi nhà du?c Tuy?n chia làm 3 phòng v?i 3 l?n c?a kiên 
c?, m?i khi có khách d?n mua dâm du?c Tuy?n b? trí cho xu?ng h?m. Tuy?n ng?i 
trên qu?y bar bên ngoài d? c?nh gi?i.

Th?i gian v?a qua, các don v? thu?c Phòng CSDT t?i ph?m v? TTXH (PC14) Công an 
TP Hà N?i liên t?c tri?t phá các d?ng m?i dâm có nhân viên n? bán dâm ? tu?i 
chua thành niên. M?i em có m?t hoàn c?nh khác nhau khi bu?c vào ngh?, nhung vô 
hình trung các em dã t?o ra cho các Tú ông, Tú bà m?t ngu?n l?i l?n, dó là d?t 
giá cao v?i các gã dàn ông l?m ti?n, thích c?a l?.

Kinh doanh gái h?m, thu l?i nhu?n cao


   
   Tú bà T?ng Th? Tuy?n (?nh: CAND)
   
Tú bà T?ng Th? Tuy?n, 32 tu?i, thuê m?t can nhà ? m?t du?ng QL72 thu?c xã Duong 
N?i (Hà Dông, Hà N?i) d? m? quán cà phê t? tháng 10/2008 d?n nay. Ngay t? khi 
ti?p nh?n quán, Tuy?n dã cho thi?t k? l?i v?i m?c dích chính là kinh doanh m?i 
dâm. 

Can h?m bên du?i c?a ngôi nhà du?c Tuy?n chia làm 3 phòng v?i 3 l?n c?a kiên 
c?, m?i khi có khách d?n mua dâm du?c Tuy?n b? trí cho xu?ng h?m và di?u gái 
xu?ng theo. Sau dó, các l?n c?a bên du?i du?c ch?t l?i, "n?i b?t xu?t, ngo?i 
b?t nh?p", còn Tuy?n ng?i trên qu?y bar bên ngoài d? c?nh gi?i. 

Bao gi? trong nhà Tuy?n cung nuôi kho?ng 3 - 4 gái m?i dâm, các cô ch? du?c 
hu?ng 1/3 s? ti?n thu c?a khách. Các cô h?u h?t còn khá tr? và xinh, vì th? 
luôn ph?i ho?t d?ng h?t công su?t d? ph?c v? dám khách làng choi. 

Sau m?t th?i gian theo dõi, thu th?p tài li?u, các trinh sát c?a D?i 12- Phòng 
PC14 dã phát hi?n ho?t d?ng trá hình c?a quán cà phê nói trên. K? ho?ch tri?t 
phá du?c v?ch ra k? lu?ng. 

Dúng 15h ngày 5/1, khi phát hi?n có 3 ngu?i dàn ông d?n h?i mua dâm và du?c 3 
nhân viên n? c?a quán d?n xu?ng các phòng du?i h?m, các trinh sát b?t ng? ?p 
vào quán, kh?ng ch? Tuy?n và nhanh chóng phá khoá c?a, b?t qu? tang có 3 dôi 
nam n? dang ho?t d?ng m?i dâm. 

Trong 3 cô gái bán dâm b? b?t qu? tang có Dinh Th? N., quê ? Nam D?nh, dang ? 
tu?i chua thành niên. Cô gái này khá xinh, khuôn m?t v?n còn non n?t nhu cái 
tu?i c?a mình. 


   
   Gái m?i dâm b? t?m gi? (?nh: CAND)
   
T?i co quan Công an, N. dã khóc khi k? v? hoàn c?nh d?n mình vào con du?ng bán 
thân. B? m? N. d?u m?t, 2 anh ch? trên N. cung d?u dang ? tu?i dôi muoi và ch? 
bi?t làm ru?ng. Kinh t? gia dình c?c k? khó khan nên N. dã ph?i b? h?c t? nam 
l?p 6, sau dó theo b?n lên Hà N?i, d?ng ? các khu ch? ngu?i d? ch? ngu?i ta 
thuê di lao d?ng. 

R?i m?t gã cùng làm thuê ? ch? ngu?i ng? l?i yêu N. Tin vào tình yêu ?y, cô bé 
dã trao thân. Nào ng?, sau này chàng ta bi?n m?t tam. T? dó, N. chán d?i, cô bé 
di lang thang, xin vào làm các quán cà phê dèn m?. 

T? tháng 10/2008 d?n nay, N. d?u quân cho quán c?a Tuy?n và trung bình m?i ngày 
du?c di?u xu?ng h?m bán dâm cho khách t? 2-3 l?n. 

Cung trong d?t cao di?m t?n công, tr?n áp t?i ph?m b?o v? T?t Nguyên dán, khi 
các trinh sát c?a D?i 12 tri?t phá d?ng m?i dâm t?i nhà ngh? c?a Tú bà tr? tu?i 
Hoàng Th? Linh t?i xã Biên Giang, TP Hà Dông (Hà N?i), 2 cô gái bán dâm du?c 
nuôi t?i quán này cung dang ? tu?i chua thành niên. 

Nguy?n Châu H., nam nay m?i 16 tu?i, d?t t? t?nh Vinh Long v? quán c?a Linh. B? 
m? b? nhau, m?i ngu?i m?t noi và h? m?i mi?t di tìm h?nh phúc m?i, g?n nhu d?y 
lìa H. ra kh?i cu?c s?ng gia dình. Chán d?i, cô bé b? di lang thang, r?i nh?p 
v?i m?t h?i b?n bè x?u. Chúng d?n d?t H. vào các thú choi b?i, trác táng. 

R?i khi cô bé dã b?p sâu vào, chúng b?t di bán dâm d? mang ti?n v? góp choi 
chung. B?m d?p chán chê trong các quán ? phía Nam, d? thay d?i không khí, H. 
ph?i ch?y ra B?c hành ngh?. 

Hoàng Lan T., quê ? Hòa Bình. V?n ý th?c du?c s?c d?p c?a mình nên T. r?t m?i 
choi, dua dòi. B? h?c s?m, T. v? Hà N?i tìm co h?i ki?m ti?n. Nhung v?n không 
có, ki?n th?c cung không, l?i không ch?u lao d?ng chân tay, cu?i cùng T. bu?c 
vào ngh? bán dâm. 

Giá m?i l?n di khách c?a các cô theo s? qu?ng cáo c?a Tú bà Linh cung khá cao, 
kho?ng 250 ngàn d?ng/l?n. Cu?c s?ng lan l?n, tr?i d?i c?a gái m?i dâm khi?n các 
cô dù còn ít tu?i này v?n tr? nên chai s?n. Ch?ng ai ch?c sau khi b? x? ph?t 
hành chính và dua v? gia dình, h? không quay l?i ngh? cu?

Ai mua gái bán dâm chua thành niên?

Thông thu?ng, các Tú bà luôn bi?t khai thác giá tr? c?a nh?ng cô gái m?i dâm có 
tu?i chua thành niên. Giá c?a các cô này cao hon, thì t?t nhiên, khách dám b? 
ti?n ra mua dâm cung ph?i thu?c di?n có ti?n và dám b? ti?n. 

Theo quy d?nh c?a pháp lu?t, các khách mua dâm dù b? ti?n ra và có s? th?a 
thu?n c?a các cô gái mua dâm trên, nhung khi b? phát hi?n v?n khi quy vào t?i 
mua dâm ngu?i chua thành niên. 

Theo các trinh sát, di?u tra viên trong linh v?c di?u tra các v? m?i dâm, cung 
không don gi?n k?t t?i du?c các d?i tu?ng mua dâm v?i ngu?i chua thành niên. 

Ch?ng h?n, d?i v?i ngu?i mua dâm Dinh Th? N. t?i quán c?a Tuy?n, khi các trinh 
sát ?p vào, d?i tu?ng chua k?p c?i qu?n áo và th?c hi?n hành vi mua dâm nên 
thoát t?i. 

Còn nh?ng cô khác nhu Nguy?n Châu H., Hoàng Lan T. thì khai bán dâm nhi?u l?n 
nhung ch?ng nh? du?c c? th? danh tính khách nào. Tuy nhiên, "di dêm l?m cung có 
ngày g?p ma", dã t?ng có nhi?u quan ch?c, k? l?m ti?n ph?i tr? giá v? vi?c làm 
này. 

T?i Bình D?nh, trong v? tri?t phá d?ng m?i dâm toàn tr? v? thành niên, 3 v? 
khách thu?c di?n "d?i gia" dã b? k?t án 7 nam tù giam v? t?i mua dâm ngu?i chua 
thành niên. Dó là Nguy?n Van Ng?c, k? toán tru?ng Buu di?n huy?n Tuy Phu?c; 
Tr?n Th? Vinh, Phó Giám d?c Công ty TNHH Th? Vu và Lê Van Yên, Giám d?c Công ty 
TNHH An Tru?ng. 

 

ty TNHH An Tru?ng. 

Cách dây m?y ngày, TAND t?nh Qu?ng Ninh cung dã t? ch?c xét x? v? án môi gi?i 
và mua dâm tr? v? thành niên, trong dó có 2 b? cáo là Doàn Van Th?c, D? Bá 
Duong, nguyên là cán b? Công ty c? ph?n D?u tu thuong m?i và D?ch v? TKV (T?p 
doàn Công nghi?p than khoáng s?n Vi?t Nam). 

Theo Công an Nhân dân

 

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

 • » [SMCC] doc - phuong anh