[SMCC] dieu nhay duong pho

Đi?u nh?y du?ng ph?

TTCT - Đu?c du nh?p t? M?, hip hop nay tr? thành m?t phong trào sinh ho?t c?a 
nhi?u ngu?i tr? t?i Vi?t Nam. T?i Hà N?i có th? d? dàng t́m th?y nh?ng nhóm 
nh?y hip hop ? b?t c? noi nào có th? nh?y: s?nh khách s?n, nhà hát, các dài 
tu?ng ni?m... nhung nhi?u nh?t là trong các công viên.

   
   Nhóm Xstyle t?p luy?n trong vu?n hoa tu?ng dài Lênin - ?nh: Vi?t Dung 


Vu?n hoa Lênin trên du?ng Đi?n Biên Ph? (Hà N?i) t?p trung kho?ng nam nhóm nh?y 
hip hop v?i d? các th? lo?i: breaking, popping, hip hop dance... Nh?ng nhóm 
nh?y này cung có khán gi? c?a riêng ḿnh, ph?n l?n là h?c sinh sinh viên thích 
t́m hi?u hip hop. Vài nam g?n dây nh?ng nhóm nh?y có tên tu?i nhu Bigtoe, 
Halley... dă t? thuê pḥng t?p, nhu?ng sân kh?u công viên cho các nhóm nh?y 
m?i. 

Ngh? thu?t du?ng ph?

Kho?ng 5g chi?u, góc công viên, vu?n hoa b?ng ?n ào hon b?i âm thanh khá l?. 
Nh?ng b?n tr? l?c lu, xoay ngu?i, nhào l?n... theo di?u nh?c. Ch? này t?p 
breaking, ch? kia là hip hop dance ho?c popping... Có nh?ng n? sinh c?p III v?a 
tan gi? h?c dă v?i vàng ch?y d?n ch? t?p, khuôn m?t d?m m? hôi nhung ánh m?t 
r?ng r?. Bu?i t?p kéo dài d?n 10 gi? t?i m?i k?t thúc. Huy, sinh viên cao d?ng 
du l?ch, cho bi?t nh?ng hôm s?p bi?u di?n nhóm ph?i t?p mu?n hon, có lúc d?n 
1-2g sáng.

   Xu?t hi?n t? th?p niên 1970 t?i Bronx, New York, hip hop không ch? là m?t 
th? lo?i âm nh?c mà c̣n là m?t trào luu van hóa. Hip hop ra d?i và phát tri?n ? 
nh?ng khu ghetto (thu?ng là noi t?p trung ngu?i nghèo, ngu?i da màu v?i nhi?u 
t? n?n xă h?i và các bang d?ng). 

   Hip hop du?c h́nh thành b?i nhi?u phuong ti?n truy?n d?t khác nhau: DJ 
(ngu?i mix nh?c), MC rap (d?c nh?c ki?u rap), graffiti (tranh v? trên tu?ng 
b?ng b́nh x?t son). Các di?u nh?y g?m breakdance (th? lo?i nh?y hip hop th?nh 
hành nh?t v?i các d?ng tác chân và các d?ng tác c? chân l?n tay trên sàn) và 
các ki?u nh?y du?ng ph? khác nhu popping (th? l?ng th?t nhanh co b?p, t?o nh?ng 
cú gi?t ho?c lu?n sóng trên co th?), locking (d?ng tác chính xác nhu robot k?t 
h?p v?i các d?ng tác t? do và hoang dă), krumping (th? hi?n c?m xúc mănh li?t, 
d? d?i khi nh?y và thu?ng v? m?t), newstyle (k?t h?p các d?ng tác c?a popping, 
locking, krumping, jazz...) và m?t s? y?u t? khác nhu beatboxing (choi nh?c 
b?ng m?m)...
   
Vi?t “max”, m?t bboy (nam nh?y break g?i là bboy, n? là bgirl) khá n?i trong 
gi?i nh?y hip hop, cho bi?t: “Gi?ng nhu ? M?, nh?ng ngu?i nh?y hip hop d?u tiên 
? Hà N?i cung b?t d?u nh?y t? các du?ng ph?”. 

Vào nh?ng nam 1990, hip hop b?t d?u theo chân nh?ng ngu?i di du h?c ? M? ho?c 
châu Âu v?. Tuy nhiên, hip hop khá b? k? th? b?i ngu?n g?c M? c?a nó. Nh?ng b?n 
cùng th?i v?i Vi?t “max”, Son Break, Thành c?a nhóm Bigtoe... t?p nh?ng bu?c 
nh?y c?a ḿnh trên m?nh chi?u tr?i ? sân ximang ho?c băi c? công viên. Lúc dó ? 
Hà N?i, mu?n t?p nh?y ph?i d? dành ti?n quà sáng mua pin nghe dài ho?c bang 
nh?c. 

C̣n chuy?n c?m doán c?a gia d́nh là duong nhiên - Vi?t “max” cho bi?t. Nh?ng 
ngu?i nh?y hip hop th?i ?y v?n k? l?i nh?ng l?n ch?y tr?n b?o v? khu v?c h? t?p 
nh?y hay b? công an b?t nhu nh?ng k? ni?m dáng nh? nh?t. Cung không ít l?n h? 
b? nh?m là dang bi?u di?n xi?c ho?c b? g?i là b?n diên b?i nh?y nhót quay 
cu?ng. Đó là chua k? nh?ng ch?n thuong do nh?y sai k? thu?t và ngă trên sân 
ximang c?ng. Thành, ngu?i tr? l?i cùng Bigtoe g?n 20 nam nay, cho bi?t nam 1991 
Bigtoe thành l?p, nhung ch? sáu tháng sau nhóm tan ră b?i không ai có th? kham 
n?i l?ch t?p luy?n dày d?c v?i nh?ng d?ng tác quá khó. 

V?n ch? là dam mê

Đ?n nay, hip hop Hà N?i v?n là phong trào c?a nh?ng nhóm nh?y t? phát, h?u h?t 
không th?t s? hi?u b?n ch?t c?a hip hop, v?i nh?ng di?u nh?y sao chép ho?c sai 
k? thu?t và c? nh?ng l?i tuyên b? hùng h?n mu?n thay d?i b? m?t c?a hip hop Hà 
N?i.

Tru?c khi có Internet, gi?i nh?y hip hop Hà N?i ch? y?u b?t chu?c di?u moonwalk 
c?a Michael Jackson. Theo Vi?t “max”, nh?ng nam d?u tiên c?a hip hop th? dô c? 
th? gi?i có ǵ là ngu?i nh?y b?t chu?c theo y h?t. Sau th?i k? b?t chu?c, hip 
hop phát tri?n khá r?m r? v?i nhi?u xu hu?ng khác nhau. Ngoài breaking, gi?i 
tr? c̣n bi?t d?n new style, popping, krumping (xem box)... Và ngu?i duy nh?t 
d?y cho h? nh?ng di?u m?i ?y v?n ch? là “th?y Internet”. Các nhóm t? t́m ki?m 
cho ḿnh nh?ng phong cách khác nhau, có khi an theo nh?ng nhóm nh?y c?a th? 
gi?i. M?t s? di?n viên múa h?c ? nu?c ngoài tr? v? cung m? l?p v?i tham v?ng 
mang l?i cho hip hop Hà N?i n?n t?ng ki?n th?c c?n thi?t. 

Ti?p, sinh viên Đ?i h?c M? - d?a ch?t, nói: “Nh?y ch? v́ thích thôi, ḿnh ch?ng 
bao gi? nghi s? tr? thành m?t vu công chuyên nghi?p”. Vi?t “max” cung cho bi?t 
không ai bi?t ḿnh s? có th? nh?y trong bao lâu, cung không th? lu?ng tru?c 
nh?ng tai n?n bu?c ph?i t? b? hip hop. Nhung Thành c?a Bigtoe l?i mu?n hip hop 
tr? thành m?t môn ngh? thu?t du?c c?ng d?ng coi tr?ng và nh?y hip hop s? là m?t 
ngh? h?n hoi. Thành cho bi?t s?p t?i, sau khi d? gi?i Battle of the year châu Á 
t?i Singapore, Bigtoe s? tri?n khai d? án xây d?ng m?t tru?ng d?y nh?y hip hop 
v?i d? pḥng t?p, ch? an ?, sân kh?u...

   
   Rùa bi?u di?n cùng nhóm Bigtoe t?i gi?i Battle of the year 2009 - ?nh: 
Đ?i Nghia
   


Nh?ng gi?c mo t? ph? ch?

Trong cu?c thi Battle of the year 2009 t? ch?c t?i Hà N?i d?u tháng 7 v?a qua, 
c?u bé có nickname là Rùa, 13 tu?i, dă khi?n nhi?u khán gi? s?ng s? b?i nh?ng 
bu?c nh?y diêu luy?n. Rùa là thành viên ít tu?i nh?t c?a nhóm Bigtoe tham gia 
battle (nh?ng tr?n d?u có tính ch?t d?i kháng gi?a hai d?i). K? thu?t cá nhân 
cùng kh? nang tŕnh di?n tuy?t v?i c?a Rùa dă góp ph?n dua nhóm Bigtoe giành 
chi?n th?ng. B?n nam tru?c khi du?c m? d?n d?n Bigtoe xin gia nh?p, Rùa ch? 
bi?t bi?u di?n m?t vài d?ng tác khá v?ng v? em h?c l?m du?c trên Internet và 
ngoài du?ng ph?. Lúc dó, m? c?a em ch? mong c?u bé t́m du?c ni?m dam mê và 
tránh xa lu b?n lêu l?ng. 

T? dó, c?u bé 9 tu?i s?ng cùng hip hop nhi?u hon th?i gian s?ng ? nhà. Em ph?i 
t?p nh?ng d?ng tác khó, toàn thân b? thâm tím hay ch?y máu tay chân là chuy?n 
thu?ng ngày. Nhung t?ng bu?c m?t, vu?t qua nh?ng anh ch? l?n tu?i và dày d?n 
kinh nghi?m hon, Rùa có m?t ? d?i h́nh xu?t s?c nh?t c?a Bigtoe. Con du?ng d?n 
v?i hip hop c?a m?i ngu?i d?u là nh?ng câu chuy?n c?m d?ng và dáng nh?. Khá 
nhi?u ngu?i trong s? dó l?n lên trong các ngơ ch? nghèo, s?m b? h?c di theo b?n 
bè x?u. R?i chính nh?ng bu?c nh?y dua h? thoát ra kh?i cu?c s?ng lông bông, 
không ngh? nghi?p, không mo u?c. 

   Đ?n nam 2009, c?ng d?ng nh?y hip hop Hà N?i m?i có m?t sân choi th?t s? 
qua cu?c thi Battle of the year 2009 (Tr?n d?u c?a nam) du?c t? ch?c ngày 1-7, 
thu hút 15 d?i breakdance m?nh nh?t trên c? nu?c nhu Bigtoe, Halley (Hà N?i), 
Fire (H?i Pḥng), Fido (TP.HCM)... 

   B? dày kinh nghi?m và kh? nang tŕnh di?n dă dua nhóm Bigtoe giành chi?n 
th?ng trong cu?c thi. Vào tháng 8 t?i, Bigtoe s? d?i di?n c?ng d?ng nh?y hip 
hop VN tham d? gi?i Battle of the year châu Á du?c t? ch?c t?i Singapore. Vi?n 
Goethe Hà N?i cho bi?t trong nam nay s? kư h?p d?ng v?i Battle Head Office c?a 
Đ?c d? t? ch?c thu?ng niên gi?i Battle of the year t?i VN. Đon v? ch?u trách 
nhi?m t? ch?c chuong tŕnh là Công ty c? ph?n truy?n thông Th? Gi?i Tr?, don v? 
h? tr? là Vi?n Goethe và H?i Th? thao di?n t? gi?i trí VN.
   


HÀ HUONG

Other related posts:

 • » [SMCC] dieu nhay duong pho - Nguyen Hoang Bao Vu