[SMCC] dien tich ki 8

8. Lôi Âm C? Dài & B?ch Ng?c Chung Dài

* Lôi Âm C? Dài : Lôi Âm là ti?ng s?m, c? là cái tr?ng, dài là cái l?u cao. Lôi 
Âm C? Dài là cái l?u cao trong dó có d?t cái Tr?ng Lôi Âm. Tr?ng Lôi Âm

là cái tr?ng mà khi dánh lên, ti?ng tr?ng phát ra l?n nhu ti?ng s?m n?.

Ti?ng tr?ng Lôi Âm có tác d?ng r?t m?u nhi?m, theo ý nghia c?a bài Xu?ng K? 
Tr?ng Lôi Âm, m?i khi cúng dàn. Bài K? n?y g?m 4 câu, có vi?t ra gi?y dán vào

noi giá tr?ng :

Lôi Âm Thánh c? tri?t hu không,

Truy?n t?u Càn khôn Th? giái thông.

D?o pháp duong kim duong Chánh giáo,

Linh quang chi?u di?n Ng?c Kinh Cung.

 

Nghia là :

Ti?ng tr?ng Lôi Âm thiêng liêng huy?n di?u vang r?n d?n các cõi Hu không,

Ti?ng tr?ng truy?n di nhu t? bày cho t?t c? các cõi trong Càn khôn Th? gi?i 
bi?t rõ.

Giáo lý và Lu?t pháp c?a D?o Cao Dài hi?n nay nêu cao cho m?i ngu?i bi?t dây là 
m?t n?n Chánh giáo c?a D?c Chí Tôn.

Ánh sáng thiêng liêng chi?u sáng r?c r? Tòa B?ch Ng?c Kinh.

 

Khi ti?ng tr?ng Lôi Âm kh?i lên là d? báo hi?u cho chu Th?n Thánh Tiên Ph?t 
bi?t d?n gi? ch?u l? D?c Chí Tôn noi B?ch Ng?c Kinh.

 

* B?ch Ng?c Chung Dài : Chung là cái chuông, b?ch ng?c là ng?c tr?ng, dài là 
cái l?u c?t cao lên. B?ch Ng?c Chung Dài là cái l?u cao trên dó có d?t m?t

cái chuông l?n b?ng ng?c tr?ng.

Ti?ng chuông B?ch ng?c phát ra có tác d?ng r?t m?u nhi?m theo ý nghia c?a bài 
Xu?ng K? Chuông B?ch ng?c m?i khi cúng dàn. Bài xu?ng n?y g?m 4 câu, có chép

ra gi?y dán vào giá chuông :

Th?n chung thinh hu?ng phóng Phong dô,

D?a T?ng khai môn phóng xá cô.

Tam K? v?n chuy?n kim quang hi?n,

Sám h?i âm h?n xu?t u d?.

 

Nghia là : Ti?ng chuông thiêng liêng huy?n di?u phát ra truy?n d?n cõi Phong dô,

D?c D?a T?ng Vuong B? Tát, Giáo ch? cõi Phong dô m? c?a tha t?i và phóng thích 
các t?i h?n.

D?i D?o Tam K? Ph? D?, t?c là D?o Cao Dài, v?n chuy?n và làm hi?n ra m?t l?n 
ánh sáng vàng,

Các chon h?n noi cõi Âm bi?t an nan sám h?i t?i tình s? di ra kh?i nh?ng con 
du?ng tam t?i (t?c là du?c siêu thang)

 

 

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] dien tich ki 8