[SMCC] Re: dien thoai nang luong mat troi

? nhà riêng c?ng có khi b? b?c hơi n?u trong nhà có anh ch? làm ngh? chà đ? nhôm
tr?i ơi! trong xóm có th?ng nhóc m?i cách đây 3 phút b? m? nó đánh m?t tr?n 
th?a ch?t, thi?u s?ng khóc là rè c? ti?ng rú s?p chung cư mà bây gi? nó l?i 
đ?ng ngoài c?a ca hát líu lo, véo von, tíu tít bu?n cư?i g?n ch?t
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, May 29, 2009 9:32 AM
 Subject: [SMCC] Re: dien thoai nang luong mat troi


 ? đâu th? không ch?c ch? ? Vi?t Nam m?nh n?u như ai có nhà riêng th? không 
sao, c?n ai ? nhà t?p th? hay ? m?y khu chung cư c? c? hay m?y xóm nh? l?p x?p 
vvv n?u đem đi?n tho?i ra phơi n?ng đ? n?p năng lư?ng b?o đ?m 5 phút là đi?n 
tho?i b?c hơi. hè hè hè hè.

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; trhquan@xxxxxxxxx ; Vy Pham 
  Sent: Friday, May 29, 2009 8:21 AM
  Subject: [SMCC] dien thoai nang luong mat troi


  s?c bin 2 gi? mà nuôi đư?c có 140 phút, tho?i 10 phút e khó t?m th? trư?ng
  Th? Năm, 28/05/2009, 12:00 

  Đi?n tho?i ch?y b?ng năng lư?ng m?t tr?i

  TTO - H?ng đi?n t? Sharp v?a gi?i thi?u đi?n tho?i SH002 ch?y b?ng năng 
lư?ng m?t tr?i. Đây là thành qu? c?a s? h?p tác gi?a Sharp và công ty truy?n 
thông
  KIDI đ?n t? Nh?t B?n.

  SH002 - m?t trong nh?ng m?u đi?n tho?i ch?y b?ng năng lư?ng đ?u tiên

  Chi?c SH002 có th?i gian đàm tho?i 10 phút. N?u s?c năng lư?ng 2 gi?, "d?" 
cho th?i gian ch? 140 phút. 

  SH002 trang b? m?t màn h?nh 1.1 inch cho phép hi?n th? lư?ng pin ? phía sau 
c?a máy. Ngoài ra, c?n có màn h?nh 3 inch đ? phân gi?i 480 x 854, kèm theo đó
  là m?t camera 5 megapixels v?i tính năng t? đ?ng l?y nét cho ch?t lư?ng 
h?nh ?nh ?n đ?nh. 

  SH002 c?ng có khe c?m th? nh? m? r?ng microSD v?i kh? năng h? tr? t?i đa 
2GB, trang b? k?t n?i Wifi, tích h?p s?n m?t s? đài phát tivi. SH002 có k?t n?i
  bluetooth, tính năng đ?nh v? GPS, kh? năng ch?ng th?m nư?c.

  D? tính, SH002 s? đư?c ra m?t t?i Nh?t vào ngày 24-6 t?i đây v?i ba màu 
xanh, tr?ng và h?ng v?i giá bán hi?n chưa đư?c ti?t l?.

  QU?C TRUNG (Theo Electronista)

Other related posts: