dien thoai di dong, giam gia, giam chat luong

Di?n tho?i di d?ng: Gi?m cu?c, gi?m ch?t lu?ng?

ImageView

Mùa khuy?n mãi c?a các nhà cung c?p d?ch v? thông tin di d?ng - ?nh: Nhu Hùng
TT - Các nhà cung c?p d?ch v? thông tin di d?ng ti?p t?c gi?m cu?c thông qua 
hình th?c khuy?n mãi. M?c dù v?y theo các chuyên gia, m?c cu?c mà co quan qu?n
lý hi?n nay dua ra v?n còn cao so v?i giá thành...

R? nhu... cho không

Trong tháng 3-2006, th? tru?ng thông tin di d?ng VN sôi d?ng v?i các chi?n d?ch 
khuy?n mãi l?n c?a các nhà cung c?p là MobiFone và Viettel Mobile. Không
gi?ng các d?t khuy?n mãi tru?c dây, các m?ng không ch? ti?n hành trong m?t th?i 
gian ng?n mà kéo dài nhi?u tháng.

MobiFone ngoài vi?c cho phép khách hàng hòa m?ng tr? tru?c m?i du?c nhân dôi 
tài kho?n khi dang ký, còn t?ng thêm 30% giá tr? th? n?p c?a ba th? n?p ti?p
theo. Viettel Mobile cung t?ng 60% giá tr? b? hòa m?ng tr? tru?c khi kích ho?t 
và t?ng liên ti?p 25% giá tr? th? n?p c?a sáu th? n?p ti?n ti?p theo.

Không di theo hình th?c khuy?n mãi, S-Fone t?o s? h?p d?n v?i gói cu?c m?i theo 
dánh giá là c?nh tranh nh?t hi?n nay - gói Forever.  Trong m?t th?i gian
ng?n tri?n khai gói cu?c trên, m?ng này dã có thêm trên 350.000 thuê bao m?i. 
Dây là con s? ?n tu?ng khi nó g?n b?ng s? thuê bao mà m?ng này g?y d?ng trong
g?n ba nam.

Chua h?t, tháng 9-2006 t?i, S-Fone s? dua vào th? tru?ng gói cu?c "Forever 
couple" v?i nhi?u ti?n ích hon v? giá, mà m?t thuê bao ch? ph?i tr? trên 40.000
d?ng/tháng d? g?i mi?n phí cho m?t thuê bao khác du?c ch? d?nh và th?i h?n nghe 
là mãi mãi.

Ngay nh?ng ngày d?u tháng 8-2006, t?t c? các nhà cung c?p d?ch v? m?ng di?n 
tho?i di d?ng d?u tung ra chi?n d?ch khuy?n mãi mà tr?ng tâm v?n là các hình
th?c gián ti?p gi?m giá cu?c. Vi?c mi?n phí hòa m?ng hay t?ng 100% ti?n vào tài 
kho?n th? cào là chuy?n duong nhiên. Cách dây kho?ng 4-5 nam, mua m?t b?
hòa m?ng (b? Kit) ngu?i tiêu dùng ph?i tr? 450.000 d?ng, trong khi ? th?i di?m 
hi?n t?i ngu?i dùng th?c t? ch?ng m?t d?ng nào.

Khuy?n mãi - gián ti?p gi?m giá cu?c?

G?n nhu các nhà cung c?p d?ch v? di?n tho?i di d?ng dã không th? d?i d?n khi B? 
Buu chính - vi?n thông cho phép m?i gi?m cu?c, áp l?c c?nh tranh ngày càng
gia tang dã khi?n h? ph?i tìm cách "xé rào". N?u không gi?m cu?c, nguy co khách 
hàng b? sang m?ng khác là chuy?n có th?t. Lãnh d?o c?a m?t m?ng chi?m th?
ph?n thu?c hàng cao nh?t cho bi?t nhu v?y.

Hi?n t?t c? các m?ng di?n tho?i di d?ng d?u tính cu?c theo block 6s+1.  V?i 
phuong th?c tính cu?c dã g?n t?i uu và giá cu?c cung g?n giá sàn nhu hi?n nay,
theo d? doán  trong th?i gian t?i, thay cho chi?n lu?c c?nh tranh v? giá, các 
m?ng di d?ng s? ph?i ch?n con du?ng c?nh tranh b?ng ch?t lu?ng d?ch v? và
da d?ng hóa các gói cu?c d? gi? chân khách hàng và phát tri?n thuê bao.

Ông Nguy?n Quang A, chuyên gia vi?n thông, cho r?ng không th? bi?t du?c giá 
thành hi?n nay c?a các d?ch v? mà các công ty cung c?p cho ngu?i s? d?ng di?n
tho?i di d?ng. Vi?c các m?ng tung ra nhi?u chuong trình khuy?n mãi ch?ng t? 
nh?ng nhà cung c?p này bán s?n ph?m cho ngu?i tiêu dùng v?i giá th?p (giá bán)
nhung v?n thu du?c l?i nhu?n cao vì giá thành còn th?p.

Theo ông, nh?ng chuong trình khuy?n mãi này có hai m?t. M?t tích c?c là khách 
hàng có th? s? d?ng d?ch v? v?i giá r?, nhung m?t khác khi các m?ng lo "giành
gi?t" khách hàng cung s? lo là ch?t lu?ng d?ch v?.

 NAM HUNG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » dien thoai di dong, giam gia, giam chat luong