dien thoai di dong doi so dich vu cham soc khach hang

Hoâm nay, 1-10, ñoåi soá caùc toång ñaøi 151, 145, 142 


VNPT quyeát ñònh chuyeån soá toång ñaøi chaêm soùc khaùch haøng cuûa hai maïng 
di ñoäng Vinaphone vaø MobiFone. Ñaëc bieät, so vôùi dòch vuï tröôùc ñaây, töø 
1/10, ngöôøi söû duïng seõ ñöôïc mieãn phí cuoäc goïi töø baát keå soá ÑT naøo 
trong maïng ñieän thoaïi VNPT ñeán caùc soá 18001001, 18001090, 18001091. 

151, soá giaûi ñaùp dòch vuï vaø chaêm soùc khaùch haøng cuõ cuûa maïng di 
ñoäng VinaPhone, seõ chuyeån sang soá 18001091. Soá chaêm soùc khaùch haøng 145 
cuûa Mobiphone seõ chuyeån sang soá 18001090, vaø caùc thueâ bao coá ñònh caàn 
giaûi ñaùp veà dòch vuï ñieän thoaïi quoác teá seõ quay soá 18001001 thay vì 
goïi soá 142 nhö tröôùc ñaây. 

Thôøi ñieåm ñoåi soá vaøo 0 giôø ngaøy 1/10 tôùi ñaây (khoâng phaûi laø 
1/1/2006 nhö ñaõ thoâng tin). Caùc soá chaêm soùc khaùch haøng vaø giaûi ñaùp 
dòch vuï môùi naøy thuoäc heä thoáng maïng hieän ñaïi NGN - dòch vuï mieãn 
cöôùc ôû ngöôøi goïi (Free phone 1800). Ñuùng nhö teân goïi cuûa dòch vuï, 1800 
mieãn cöôùc vôùi caùc ñoái töôïng sau ñaây:

- Thueâ bao ñieän thoaïi coá ñònh, Cityphone, di ñoäng noäi tænh CDMA, MobiNet 
do Böu ñieän tænh, thaønh phoá quaûn lyù.

- Thueâ bao ñieän thoaïi di ñoäng Vinaphone vaø MobiFone.

- Ñieän thoaïi taïi caùc Böu cuïc, ñieåm böu ñieän vaên hoùa xaõ.

Nhö vaäy, khaùc vôùi dòch vuï 151, 145 tröôùc ñaây, ngay caû thueâ bao maïng 
Vinaphone goïi sang soá chaêm soùc toång ñaøi maïng MobiFone (18001090) cuõng 
ñöôïc mieãn cöôùc phí, vaø töông töï nhö vaäy khi caùc thueâ bao cuûa MobiFone 
goïi sang soá chaêm soùc khaùch haøng cuûa maïng Vinaphone. Ñoái vôùi cuoäc 
goïi töø maùy ñieän thoaïi ôû nöôùc ngoaøi goïi veà dòch vuï chaêm soùc khaùch 
haøng naøy, cöôùc phí seõ ñöôïc tính nhö cuoäc goïi quoác teá ñeán thueâ bao 
coá ñònh.

Maët khaùc, do chöa coù thoûa thuaän cung caáp dòch vuï giöõa caùc doanh 
nghieäp khaùc (Viettel, SPT, VP Telecom) vôùi VNPT neân caùc thueâ bao ñieän 
thoaïi coá ñònh, di ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp naøy chöa theå söû duïng dòch 
vuï mieãn cöôùc ngöôøi goïi 1800xxxx.

Theo VietNamNet

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: