[SMCC] Re: dich vu luot webn danh cho nguoi mu

L?i ph?c t?p n?a r?i dây. N?u nói là h?ng thì có nghia là dã t?ng xài du?c, còn 
dã không xài du?c ngày nào r?i thì l?y gì mà h?ng?

 ----- Original Message ----- 
 From: Doan Duc Dan 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, September 19, 2008 11:14 PM
 Subject: [SMCC] Re: dich vu luot webn danh cho nguoi mu


 h? s? x?p anh vào nh?ng ngu?i h?ng m?t 
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Khanh Quoc 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Friday, September 19, 2008 6:04 AM
  Subject: [SMCC] Re: dich vu luot webn danh cho nguoi mu


  D?c xong tui hông bi?t mình du?c x?p vào lo?i nào trong 2 d?i tu?ng: mù và 
khi?m th?.
  hích hích hích......

   ----- Original Message ----- 
   From: Nguyen Hoang Bao Vu 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Thursday, September 18, 2008 7:15 PM
   Subject: [SMCC] dich vu luot webn danh cho nguoi mu


   D?ch v? lu?t web dành cho ngu?i mù
   Mr.RO c?p nh?t ngày: 11/07/2008 
   11/Untitled-12
   
http://www.tretoday.net/news/news/38_Kinh_nghiem/231741_Dich_vu_luot_web_danh_cho_nguoi_mu/
   D?i h?c Washington (M?) v?a dua ra gi?i thi?u ph?n m?m có tên 
WebAnywhere, ph?n m?m d?c màn hình d?c bi?t du?c cài trên máy tính dành riêng 
cho ngu?i mù,
   cho phép nh?ng ngu?i mù và khi?m th? có th? "lu?t" du?c nh?ng trang web 
trên internet.

   Dây là ph?n m?m d?c màn hình có th? d?c thành ti?ng các dòng ch? trên 
trang web t?i b?t k? máy tính nào có g?n loa hay tai nghe. Hi?n nay ph?n m?m 
m?i ch?
   có phiên b?n ti?ng Anh, nhung mã ngu?n dã du?c công b? vài tu?n tru?c và 
các nhà phát tri?n web c?a Trung Qu?c s? cho ra m?t phiên b?n ti?ng Trung Qu?c
   trong th?i gian t?i.

   Ngu?i dùng cung có th? s? d?ng tr?c ti?p d?ch v? này trên trang web mà 
không c?n cài d?t vào máy tính t?i d?a ch?: 
   http://webanywhere.cs.washington.edu.

   Tr? Today (Theo SGTT)    

Other related posts: