[SMCC] dich vu cua vina sat1 sap xuat ngoai

D?ch v? c?a Vinasat-1 s?p. xu?t ngo?i

22/08/2008 11h59 (GMT+7)

VTI dang kh?n truong xúc ti?n làm vi?c v?i các d?i tác nu?c ngoài v? kh? nang 
h?p tác kinh doanh dung lu?ng v? tinh Vinasat-1. Theo dó, d?ch v? v? tinh
c?a Vinasat-1 s? du?c cung c?p cho các khách hàng nu?c ngoài trong tuong lai 
r?t g?n. 

Dó là kh?ng d?nh c?a ông Lâm Qu?c Cu?ng, Phó Giám d?c Công ty Vi?n thông Qu?c 
t? (VTI), thu?c VNPT, don v? du?c tr?c ti?p khai thác Vinasat-1, v? tinh d?u
tiên c?a Vi?t Nam.  

> 
Nam 2011: Vi?t Nam có Vinasat-2?

- Xin ông cho bi?t, sau 4 tháng ho?t d?ng ?n d?nh trên qu? d?o, hi?n nay 
Vinasat-1 dang du?c khai thác và s? d?ng nhu th? nào?  

Ông Lâm Qu?c Cu?ng, Phó Giám d?c Công ty Vi?n thông Qu?c t? (VTI). (?nh: VNPT).

- Bên c?nh d?m b?o l?i ích qu?c gia v? chính tr?, xã h?i, an ninh qu?c phòng, 
m?c tiêu d?t ra hàng d?u c?a VNPT v?n là ph?i kinh doanh và khai thác v? tinh
có hi?u qu?.

T? khi v? tinh di vào ho?t d?ng, Công ty Vi?n thông Qu?c t? dã ph?i h?p v?i Dài 
Truy?n hình Vi?t Nam th?c hi?n ph? sóng thành công các kênh VTV1, VTV2,
VTV3, VTV4 trên m?i mi?n T? qu?c và ph? sóng d?n m?t s? nu?c trong khu v?c châu 
Á Thái Bình Duong qua Vinasat-1. 

M?t khác, chúng tôi cung ch? d?ng th?c hi?n chuy?n các kênh VSAT hi?n dang thuê 
dung lu?ng c?a v? tinh nu?c ngoài sang s? d?ng d?ch v? v? tinh này, nhu
các kênh ? d?o Tru?ng Sa, dàn khoan ngoài bi?n,... nh?m d?m b?o dáp ?ng yêu c?u 
kinh doanh và ph?c v? thông tin.

Ngoài ra, VTI hi?n dã ký k?t Biên b?n ghi nh? v? vi?c s? d?ng dung lu?ng v? 
tinh v?i các khách hàng nhu T?ng Công ty Truy?n thông Da phuong ti?n - VTC và
dang dàm phán h?p d?ng s? d?ng 2 b? phát dáp bang Ku. 

Chúng tôi cung dang làm vi?c v?i Viettel v? kh? nang s?m s? d?ng dung lu?ng 
bang t?n C  nh?m tri?n khai m?ng VSAT c?a Viettel. Vinasat-1 cung có nhi?u khách
hàng ti?m nang nhu Dài Ti?ng nói Vi?t Nam (VoV), Dài Truy?n hình Bình Duong 
(BTV), Dài Ti?ng nói TP. H? Chí Minh (VOH), T?ng Công ty Vi?n thông Toàn c?u
(GTel), B? Giáo d?c và Dào t?o, B? Ngo?i giao,... 

- Du?c bi?t VTI có hu?ng tri?n khai d?ch v? Vinasat ra nu?c ngoài. Vi?c này 
dang du?c tri?n khai d?n dâu, thua ông? 

Theo k?t qu? do th? v? tinh, h?u h?t thông s? th?c c?a Vinasat-1 d?u vu?t các 
ch? tiêu thi?t k?: Th?i gian s?ng 25,9 nam (yêu c?u là 20 nam), d? tin c?y
là 0,84 (so v?i yêu c?u là 0,78), s? b? phát dáp có th? ho?t d?ng là 23 b? (yêu 
c?u là 20 b?). Dây là nh?ng l?i th? cho VTI khi dàm phán v?i khách hàng.

- Can c? vào kh? nang ph?c v?, hay nói chính xác là vùng ph? sóng, thì 
Vinasat-1 có th? dáp ?ng nhu c?u s? d?ng không ch? ? khu v?c Dông Nam Á mà còn 
c?
? các th? tru?ng l?n khác nhu: ?n D?, Nh?t B?n, Hàn Qu?c, . và th?m chí là 
Hawaii (M?). 

Nh?m d?t hi?u qu? cao nh?t, VTI kh?n truong xúc ti?n làm vi?c v?i các d?i tác 
nu?c ngoài v? kh? nang h?p tác kinh doanh dung lu?ng v? tinh Vinasat-1. D?n
nay, VTI dã ký k?t h?p d?ng dào t?o v?i hãng khai thác v? tinh Ses Astra c?a 
Luxembua, ký k?t Biên b?n ghi nh? v? h?p tác kinh doanh và trao d?i luu lu?ng
v?i hãng khai thác v? tinh ABS c?a H?ng Kông,.

Bên c?nh dó, VTI cung dang dàm phán v?i các d?i tác nu?c ngoài v? kh? nang h?p 
tác kinh doanh d?ch v? v? tinh Vinasat-1 t?i th? tru?ng châu Á Thái Bình
Duong. Hu?ng c?a chúng tôi là ti?n hành trao d?i v?i các d?i tác nu?c ngoài d? 
cho thuê m?t s? b? phát dáp bang C t?i các th? tru?ng Indonesia và ?n D?,
d?ng th?i dàm phán v?i Thaicom v? kh? nang cho thuê và hoán d?i dung lu?ng v? 
tinh.  

Tr?m v? tinh t?i Qu? Duong - noi ti?p nh?n tín hi?u c?a V? tinh Vinasat-1. 
(?nh: VNPT)

- M?t s? doanh nghi?p cho r?ng v? tinh VINASAT-1 có giá thành cao hon so v?i 
giá thuê v? tinh c?a Thái Lan, H?ng Kông, thua ông?

- Thông thu?ng, chính sách giá cu?c d?ch v? v? tinh c?a các nhà khai thác trên 
th? gi?i r?t linh ho?t, d?a trên yêu c?u c? th? c?a khách hàng v? quy mô
d?ch v?, th?i h?n d?ch v?, yêu c?u k? thu?t,... 

? t?ng th? tru?ng giá cu?c s? khác nhau. 

Chính sách giá cu?c d?ch v? Vinasat-1 cung du?c xây d?ng theo nguyên t?c nhu 
v?y nên s? khó dua ra m?c so sánh c? th? v? giá. 

- C? th? th? nào, thua ông?

- Giá thuê d?ch v? Vinasat-1 r?t linh ho?t và d?m b?o c?nh tranh v?i các v? 
tinh trong khu v?c. Chính vì v?y, s? có các khách hàng nu?c ngoài, k? c? các
nhà khai thác v? tinh thuê s? d?ng v? tinh Vinasat-1. 

M?c giá này s? du?c ?n d?nh d?a trên co s? làm vi?c, dàm phán v?i t?ng khách 
hàng theo t?ng th? tru?ng trong nu?c và các nu?c khu v?c có vùng ph? sóng c?a
v? tinh. 

Xin c?m on ông!

Anh Lê (ghi)  

Other related posts: