dich vu an theo nguoi chet

Dòch vuï "aên theo" ngöôøi cheát

14-12-2005 10:14:53 GMT +7

Haàu heát nhöõng tang gia maø chuùng toâi tieáp xuùc ñeå thöïc hieän baøi vieát 
naøy ñeàu khoâng muoán nhaéc laïi chuyeän ñaõ qua vaø cuõng khoâng muoán neâu 
teân hoï treân baùo. Töø luùc ngöôøi thaân haáp hoái cho ñeán luùc naèm yeân 
döôùi loøng ñaát laïnh, khoâng ít gia ñình ñaõ bò caùc chuû traïi hoøm löøa 
ñaûo, eùp giaù treân trôøi.

Nhöõng kieåu laøm tieàn daõ man Moät ñeâm trung tuaàn thaùng 9-2005, taïi quaän Bình Thaïnh, vaøi tieáng ñoàng 
hoà tröôùc khi tang chuû laøm leã taån lieäm ngöôøi thaân, D. "moâ toâ" daét 
theo 3 thanh nieân maët maøy hung tôïn ñeán ñe doïa, eùp buoäc gia ñình ngöôøi 
cheát mua hoøm. Theo lôøi chò B., moät ngöôøi daân ñòa phöông, vuï gaây roái 
xaûy ra khi chò ruoät cuûa ngöôøi quaù coá töø choái khoâng mua hoøm vì giaù 
quaù cao so vôùi caùc traïi hoøm khaùc. D. "moâ toâ" lieàn ñaäp baøn raàm raàm 
vaø lôùn tieáng ñe doïa. 

Qua ñieàu tra, D. "moâ toâ" laø moät trong caùc chuû traïi hoøm thöôøng eùp 
buoäc, gaây khoù khaên cho nhieàu tang gia taïi caùc beänh vieän ôû quaän Bình 
Thaïnh. Khoâng ít laàn D. "moâ toâ" töï xöng vôùi gia ñình ngöôøi quaù coá laø 
ngöôøi cuûa cô quan ñieàu tra ñeå lo caùc thuû tuïc taïi beänh vieän vaø kieâm 
luoân. baùn hoøm vôùi giaù cao hôn gaáp hai, gaáp ba laàn bình thöôøng. Chuyeän eùp buoäc baùn hoøm cuûa chuû traïi hoøm nhö D. "moâ toâ" dieãn ra 
haøng ngaøy ôû beänh vieän, vaø thöôøng xaûy ra ôû caùc tröôøng hôïp naïn nhaân 
töû vong do tai naïn lao ñoäng hay tai naïn giao thoâng. Ñeå giöõ nguyeân thi 
haøi ngöôøi thaân vaø traùnh caùc thuû tuïc phieàn toaùi veà sau, khoâng ít gia 
chuû phaûi caén raêng chaáp nhaän giaù. treân trôøi do chuû traïi hoøm ñöa ra. 
Chuyeän xaûy ra vôùi anh V.H. - moät chuû doanh nghieäp tö nhaân saûn xuaát 
haøng haûi saûn ôû quaän Bình Thaïnh - laø moät ñieån hình. 

Anh T., moät coâng nhaân cuûa xí nghieäp bò ñieän giaät, ñöôïc ñöa vaøo Beänh 
vieän Nhaân daân Gia Ñònh caáp cöùu trong tình traïng cheát laâm saøng. Trong 
luùc caùc baùc só ñang taäp trung caáp cöùu cho ngöôøi bò naïn, thì U. "chaùy", 
chuû moät traïi hoøm ñeán gaëp anh V.H. vaø noùi: "Tình hình nguy caáp laém, 
chaéc khoâng qua khoûi. OÂng kheùo lo thuû tuïc, laøm chaäm "maáy oång" moå 
xaùc ñoù"! Khi anh T. töû vong, gia ñình anh T. ôû Ñoàng Thaùp yeâu caàu ñöôïc 
ñöa ngöôøi nhaø veà queâ choân caát. U. "chaùy" vöøa thuyeát phuïc vöøa eùp anh 
V.H. phaûi ñeå y ñöùng ra lo moïi thuû tuïc. Vôùi giaù troïn goùi 64 trieäu 
ñoàng vaø anh V.H. phaûi thanh toaùn ngay taïi beänh vieän. Sau naøy, qua moät 
vaøi ngöôøi quen, anh V.H. môùi bieát raèng tröôøng hôïp anh T. khoâng caàn 
phaûi "moå xeû khaùm nghieäm" vaø toaøn boä dòch vuï treân chæ toán khoaûng 20 
trieäu ñoàng. Theo ñieàu tra cuûa chuùng toâi, caùc dòch vuï "aên theo" ngöôøi cheát hieän 
nay coù maët taïi haàu heát caùc beänh vieän, caùc trung taâm y teá ôû TP Hoà 
Chí Minh. Nhöõng keû toå chöùc dòch vuï naøy hoaït ñoäng raát chaët cheõ vaø 
coù söï lieân keát maät thieát vôùi boä phaän caáp cöùu, nhaø xaùc, cô quan 
khaùm nghieäm töû thi. Theo nguoàn tin rieâng cuûa chuùng toâi, nhieàu chuû 
traïi hoøm coøn coù moái quan heä vôùi caû cô quan xöû lyù TNGT taïi moät soá 
quaän. Bôûi theá, ngay khi coù söï coá laø hoï ñöôïc ñieän thoaïi thoâng baùo 
ngay. Khoâng ít beänh vieän bieát roõ tình traïng naøy vaø thöïc hieän nhieàu 
bieän phaùp ngaên chaën nhöng khoâng taùc duïng. 

Nhieâu kheâ ñaát nghóa trang 

Khoâng bieát nghe lôøi ai maø maù thaèng baïn thaân cuûa toâi laïi sôï luùc 
cheát bò hoûa taùng. Khi baø haáp hoái, caû nhaø chaïy nhaùo nhaøo tìm ñaát. 
M.T, moät chuû traïi hoøm ôû quaän 4 nhieät tình ñöa chuùng toâi ñeán nghóa 
trang Bình Höng Hoøa. Luoàn laùch, quaån quanh qua haøng traêm daõy moä, M.T. 
döøng laïi tröôùc moät khu ñaát vaø noùi: "Ñaát cuûa tö nhaân ôû khu vöïc naøy 
gaàn heát roài. Hoï baùn 4 trieäu ñoàng moät huyeät maû (phaàn moä). Giaù cuõng 
ñöôïc. Maáy oâng tính toaùn kyõ roài laøm hôïp ñoàng vôùi chuû ñaát!". 

Nhìn ñoáng ñaát ñaù ngoån ngang, baïn toâi aùi ngaïi: "Choã naøy gioáng môùi 
laáy coát quaù!". Tay chuû traïi hoøm traû lôøi tænh ruïi: "Vaäy môùi coù giaù 
ñoù!". Chuùng toâi laéc ñaàu quaøy quaû ñi ra. Treân ñöôøng ñi, chæ tay vaøo 
daõy nhaø moà coù coång saét kieân coá, M.T tieáp tuïc giôùi thieäu: "Hay maáy 
oâng mua ñaát hoï ñaïo. Ñaát luoân kim tónh (phaàn beâ toâng xaây beân döôùi) 
khoaûng 10 trieäu ñoàng, tieàn xaây moä vaø laøm coång tuøy loaïi. Ñaù röûa 
khoaûng 8 trieäu, ñaù maøi maéc hôn moät chuùt, tieàn coång chöa tính!". 

Voán laø nhaø thaàu xaây döïng, baïn toâi baét ñaàu tính toaùn: "Giaù ñaát taïm 
chaáp nhaän, nhöng xaây maéc quaù. Tuïi toâi töï xaây ñöôïc khoâng?". M.T. noùi 
luoân: "Ñaát cuûa chuû naøo, chuû ñoù xaây. Mình töï xaây döïng cuõng ñöôïc, 
nhöng phieàn phöùc laém. Tröôùc nay, coù maáy "ñaùm" töï xaây. Hoï xaây ban 
ngaøy, ban ñeâm bò phaù!". Baïn toâi phaân vaân: "Nghe noùi ñaát ôû ñaây chuaån 
bò quy hoaïch!". Toû veû hieåu bieát, M.T. chæ tay leân trôøi: "Chöøng naøo quy 
hoaïch thì boác moä. Ai cuõng vaäy chöù ñaâu phaûi rieâng mình. Hôïp ñoàng ghi 
roõ khoaûn naøy, maáy oâng ñöøng coù lo!". 

Thaät söï bao giôø quy hoaïch thì cuõng chaû ai bieát, thaäm chí anh Huyønh 
Vaên Hoaøng, Tröôûng Ban Quaûn trang nghóa trang Bình Höng Hoøa cuõng vaäy. Anh 
Hoaøng noùi: "Ñaát nghóa trang Bình Höng Hoøa do chuùng toâi quaûn lyù coù 
dieän tích 38 heùcta vôùi haøng ngaøn phaàn moä. Hieän nay, nghóa trang vaãn 
coøn ñaát. Giaù 1 trieäu ñoàng/huyeät maû, ngöôøi nhaø muoán xaây theá naøo 
cuõng ñöôïc, nhöng ít ngöôøi ñeán mua laém. Lyù do duy nhaát laø sôï quy 
hoaïch!". Baïn toâi rôøi nghóa trang Bình Höng Hoøa trong taâm traïng roái bôøi. Nhìn veû 
maët thieåu naõo cuûa chuùng toâi, M.T. tieáp tuïc "tieáp thò": "Muoán laâu 
daøi maáy oâng neân mua ñaát chuøa. Giaù maéc moät chuùt!". Nhö ngöôøi cheát 
ñuoái vôù ñöôïc phao, thaèng baïn toâi khaån khoaûn yeâu caàu M.T. ñi ngay. 
M.T. moùc ñieän thoaïi goïi cho ai ñoù, roài noùi nhö ra leänh: "Roài! Thaèng 
L. coøn maáy mieáng. Maáy oâng ñi lieàn ñi!". 

Trôøi naéng chang chang nhö ñoå löûa, taïi moät quaùn caø pheâ gaàn chôï Hoùc 
Moân, vöøa gaëp maët, L. noùi luoân: "Ñaát ôû chuøa coù "chuû quyeàn" ñaøng 
hoaøng, choân caát ôû ñoù laø "muoân ñôøi" luoân!". Baïn toâi xin ñi coi ñaát. 
Nghóa trang caùch chuøa khoâng xa. Haøng traêm ngoâi moä ñöôïc xaây döïng vôùi 
nhieàu kieåu daùng khaùc nhau. Chæ baõi coû troáng gaàn saùt töôøng raøo, L. 
noùi: "Khu naøy ngay "maët tieàn" giaù 40 trieäu, coøn saùt töôøng thì 35 
trieäu ñoàng!". Anh baïn toâi choïn moät huyeät moä vôùi giaù 32 trieäu ñoàng 
vaø xaây theo kieåu nhaø moà baèng ñaù hoa cöông. L. chæ tay veà daõy moä vaø 
noùi: "Moä ñoù môùi xaây hôn 60 trieäu ñoàng ñoù!". Thaáy baïn toâi nhaên maët 
cheâ giaù quaù cao, L. noùi: "Khoâng cao ñaâu. Ñaù hoa cöông böõa nay 1,3 
trieäu ñoàng/m2, roài coøn coâng caùn, thôï thaày!". Hôn 1 thaùng sau trong moät laàn vieáng moä, gaëp sö truï trì chuùng toâi môùi 
bieát ñaát ôû nghóa trang naøy ñaõ heát töø maáy naêm nay. Ñaát maø chuùng toâi 
mua laø cuûa nhöõng gia ñình coù thaân nhaân ñi nöôùc ngoaøi hay ñaõ choân caát 
ôû döôùi queâ nhöôïng laïi. Giaù xaây moä do hai beân töï thöông löôïng, nhaø 
chuøa khoâng chuû tröông nhaän tieàn cuùng döôøng töø xaây moä hay baùn ñaát. 
Vaø, cuõng maõi sau naøy chuùng toâi môùi bieát taïi aáp 1, xaõ Ña Phöôùc, 
huyeän Bình Chaùnh coù Nghóa trang Nhaân daân Ña Phöôùc - laø nôi thaønh phoá 
quy hoaïch ñeå choân caát. 

Anh Nguyeãn Vaên Huøng, Tröôûng Ban quaûn trang cho bieát: "Nghóa trang baét 
ñaàu hoaït ñoäng giai ñoaïn 1 töø thaùng 4-2004 goàm hôn 4.000 moä huyeät. Giaù 
1 huyeät moä xaây thöôøng laø 9,3 trieäu ñoàng vaø neáu xaây kieåu nhaø moà laø 
25 trieäu ñoàng. Tieàn xaây moä töø 4,6 trieäu ñeán 57 trieäu ñoàng tuøy loaïi 
vaät lieäu, tuøy khu vöïc. Nghóa trang Ña Phöôùc khoâng chuû tröông baùn huyeät 
moä tröôùc, luùc naøo tang gia ñeán thì choïn khu vöïc, choïn kieåu xaây". Theo sö truï trì moät thieàn vieän ôû huyeän Hoùc Moân, trong luùc tang gia 
boái roái, gia chuû caàn heát söùc bình tónh ñeå khoâng bò keû xaáu lôïi duïng, 
löøa gaït. Neáu coù ñieàu kieän thì ñòa taùng, nhöng caàn lieân heä sö truï trì 
hay ngöôøi coù traùch nhieäm. Hieän nay, hoûa taùng ñöôïc xem laø giaûi phaùp 
höõu hieäu nhaát vì vöøa khoa hoïc, vöøa ñaûm baûo veä sinh moâi tröôøng. Chuøa 
naøo coù xaây döïng baûo thaùp ñeàu tieáp nhaän löu giöõ huõ coát. Ngaøy naøo 
cuõng coù ngöôøi ñeán vieáng, daâng höông cuõng nhö ngaøy naøo nhaø chuøa cuõng 
toå chöùc ñoïc kinh cho ngöôøi ñaõ khuaát. 

Saøi Goøn Giaûi PhoùngPhaûn hoài Göûi cho baïn beø In ra giaáy CAÙC TIN KHAÙC

Ñi maùy bay.giaù reû (13/12) 

Phuø thuûy "luoäc" xe (13/12) 

Buoân soá sim "töôi" (12/12) 

Traéng ñeâm vôùi chieác veù taøu (11/12) 

Saên tình... coâng nhaân (10/12) 

Theo laùi buoân ñi saên coå vaät (09/12) 

"Ñaûo gaø choïi" thôøi cuùm gia caàm (02/12) 

Ñaùnh caù kieåu... raùi (29/11) 

Baøi 3: Maõi maõi tuoåi 30 (27/11) 

Boùi kieàu (27/11) 


Xem tieáp >>Xem caùc tin ñaõ ñöa ngaøy: -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -- 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
11 12 ---- 2001 2002 2003 2004 2005 Chuû ñieåmThôøi söï--Thoâng tin caû 
nöôùc--Nhöõng ñieàu thoâng thaáyÑôøi soáng xaõ hoäiChính trò--Coâng 
ñoaøn--Quyeàn & Nghóa vuï--Ñoái thoaïiTheá giôùi--Chuyeân ñeà--Haäu 
tröôøng--Söï kieän aûnhKinh Teá--Tin theá giôùi--Quaûn trò hieän ñaïi--Caâu 
chuyeän kinh teáGiaùo duïcKhoa hoïcVaên ngheä--Ngöôøi cuûa coâng chuùng--Vaên 
ngheä theá giôùi--Xem - Nghe - ÑoïcTheå thaoSöùc khoûe--Tö vaánTieâu 
duøng--Saûn phaåm môùiLoái soáng--Trang trí nhaø ñeïp--Soáng ñeïp--Du lòchBaïn 
Ñoïc--Cuoäc soáng Nhaân aùiTin hoïcVieäc laømTruyeän ngaénPhoùng söï buùt kyù Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng Ñieän töû - Tieáng noùi cuûa Lieân ñoaøn Lao ñoäng TPHCM

Toång bieân taäp: Traàn Thanh Haûi - Giaáy pheùp xuaát baûn soá 222/GP-BVHTT 
ngaøy 07-05-2001 cuûa Boä Vaên hoùa - Thoâng tin

Ñòa chæ: 123 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3 - TPHCM, Ñieän thoaïi: 84-8-930.6262 / 
930.3270, Fax: 84-8-930.4707, Email: ng.laodong@xxxxxxxxxx

Baûn quyeàn thuoäc veà Baùo Ngöôøi Lao Ñoäng © 2001 - 2005. Ghi roõ nguoàn 
www.nld.com.vn khi söû duïng laïi thoâng tin töø website naøy.

Powered by FPT Communications.


Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, December 14, 2005 10:43
 Subject: ban tre voi nghiep cam mic bar


 Baïn treû vaø "nghieäp" caàm mic ôû bar


 SV haùt - hình aûnh quen thuoäc ôû caùc bar hieän nay - AÛnh: Kim Leâ


 TTO - "Chæ caàn moät chaát gioïng kha khaù, moät ngoaïi hình deã nhìn, quan 
troïng nhaát laø phaûi chòu khoù ñaàu tö veà thôøi gian vaø phaûi chòu "chôi" 
ñeå taïo moái quan heä toát, laø sinh vieân coù theå ñi haùt." - H.T. - moät 
baàu soâ treû noùi nhö theá.

 Giaác mô noåi tieáng 

 Khoâng cam chòu chæ laø gioïng ca vaøng cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc. Y.N. (ÑH 
KHXH&NV TP.HCM) quyeát taâm "naâng taàm" baèng caùc show dieãn beân ngoaøi. 
Saøn dieãn laø caùc show dieãn ôû caùc tröôøng baïn, caùc Trung taâm Vaên hoùa 
noäi vaø ngoaïi thaønh vaøo caùc ngaøy leã teát hay caùc dòp kyû nieäm. 

 Haùt ôû nhöõng nôi naøy, Y.N. khoâng phaûi lo gì nhieàu veà hình daùng cuõng 
nhö trang phuïc bieåu dieãn. Vôùi moät chieác aùo daøi, moät chieác aùo Ñoaøn, 
khi coù nhu caàu chæ caàn moät cuù phone laø Y.N. coù theå yeân taâm bieåu 
dieãn. Tieàn thuø lao ôû caùc saân khaáu naøy cuõng chæ mang tính töôïng tröng. 
Vaøi chuïc ngaøn ñoàng, coù khi chæ laø moät böõa tröa hay vaøi phaàn quaø nho 
nhoû...

 Khoâng döøng ôû ñoù, Y.N. lieàn daán thaân theâm moät böôùc nöõa ra caùc 
phoøng traø ca nhaïc. Ñaây laø moät theá giôùi hoaøn toaøn môùi meû, khoâng ñôn 
giaûn nhö khi ñi haùt tröôùc kia. Vieäc ñaàu tieân laø Y.N. phaûi laøm quen 
vôùi caùc chuû quaùn, tieáp ñeán laø caùc "oâng baàu" ñeå hoï bieát maët ñaët 
teân. 

 Vieäc laøm quen naøy neáu "nheï" thì sô sô cuõng laø chaàu cafe vaøi chuïc 
ngaøn ñoàng, "naëng" hôn laø moät chaàu nhaäu vaøi traêm ngaøn. Thoâng thöôøng 
duø toán keùm ñeán maáy thì caùc ca só SV cuõng "baám löng buoäc buïng ñeå chi" 
chaúng ai daïi gì maø laøm hoï phaät loøng", Y.N. cho bieát nhö vaäy. 

 Moät khoaûn baét buoäc khaùc maø moät ca só SV nhö Y.N. phaûi "ñaàu tö" laø 
trang phuïc bieåu dieãn. Theo Y.N. thì moät boä trang cuõng ngoán ít nhaát 
400.000 ñoàng, maø coøn phaûi maëc theo "gu" cuûa quaùn mình bieåu dieãn. Ñoù 
laø coøn chöa keå ñeán khaâu laøm ñaàu. Moät caùi ñaàu aán töôïng, laøm ôû caùc 
tieäm bình daân cuõng maát sô sô töø 40.000 - 50.000 ñoàng. Vôùi soá tieàn 
800.000 ñoàng gia ñình cho haøng thaùng thì cuõng chæ vöøa ñuû cho Y.N. may hai 
boä trang phuïc vaø laøm moät kieåu toùc.

 "Môùi vaøo ngheà maø, ai chaû vaäy. Phaûi chòu khoù ñaàu tö môùi mong tìm 
ñöôïc choã bieåu dieãn laâu daøi chöù. Ca só noåi tieáng coøn phaûi maát tieàn 
laêng xeâ...", thaáy toâi baên khoaên, M.T. moät ca só treû giaûi thích laïc 
quan. Trung bình moãi show bieåu dieãn, caùc ca só treû ñöïôc chaû tieàn 
caùtseâ 50.000 ñoàng, moät buoåi toái M.T. cuõng chaïy ñöôïc hai show. Bình 
quaân haøng thaùng M.T. cuõng kieám ñöôïc töø 3.000.000 - 4.000.000 ñoàng, 
nhöng tröø chi phí ñi laïi, trang phuïc, ñaàu toùc thì M.T. coøn laïi cuõng 
chaúng ñöôïc bao nhieâu.

 Söï xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu caùc ca só treû ñaõ taïo neân moät söï 
caïnh tranh vaø ñaøo thaûi khaéc nghieät. Coù nhöõng SV nhö Y.N. baùm truï 
ñöôïc vôùi ngheà nhöng cuõng coù nhöõng SV ñaønh phaûi giaõ töø cuoäc chôi chæ 
sau 2-3 thaùng ñi haùt. 

 Gaëp H.X. ngoài thaát theåu trong moät quaùn caø pheâ ôû goùc ñöôøng Tröôøng 
Sôn (Q.Taân Bình), môùi bieát H.X. ñaõ boû ngheà ñöôïc hôn moät thaùng. Laø 
daân thaønh phoá chính hieäu, laïi coù ba meï laø ngheä só, töôûng raèng con 
ñöôøng ca haùt luoân roäng môû. Nhöng sau khi cuøng vôùi ba coâ baïn thaønh 
laäp moät nhoùm nhaïc haùt noåi ñình, noåi ñaùm trong giôùi SV. 

 Muoán thaønh coâng hôn, nhoùm cuûa H.X. ngoaøi boû thôøi gian ñi hoïc vuõ 
ñaïo coøn nhôø baàu soâ daãn daét. Ban ñaàu nhôø danh tieáng cuûa oâng baàu 
naøy, hoï cuõng kieám ñöôïc moät soá show bieåu dieãn vôùi tieàn caùtseâ kha 
khaù. Nhöng sau, do khoâng ñaùp öùng noåi nhöõng "ñoøi hoûi" cuûa oâng baàu 
neân hoï ñaønh phaûi töï xoay sôû moät mình. Khoù khaên caøng theâm traàm 
troïng khi caùc thaønh vieân trong nhoùm baát ñoàng quan ñieåm, ñoå loãi cho 
nhau. Khi H.X. caäy nhôø tôùi ba meï thì hoï nhaát quyeát khoâng chòu giuùp 
vôùi lyù do chæ ñoäng vieân chöù khoâng can thieäp. 

 Boû mic xuoáng, laø...

 Ñeán baây giôø H.D. vaãn chöa heát baøng hoaøng sau caùi ngaøy H.D. ñöôïc 
moät ca só treû khaùc ra tay giuùp ñôõ. Anh ca só naøy sau moät hoài laân la 
laøm quen ñaõ thaúng thaén pheâ bình H.D. chaát gioïng coøn yeáu, neáu H.D. 
thích, anh coù theå cho möôïn moät album ñeå luyeän thanh nhöng anh ta laïi ñeå 
ôû nhaø. 

 Theá laø, H.D. ngoan ngoaõn theo anh ta veà vaø sau khi ñaõ cöûa ñoùng then 
gaøi, ca só treû kia hieân nguyeân hình laø moät gay (ñoàng tính luyeán aùi) 
chính hieäu, coøn "album luyeän thanh" laø seri phim töôi maùt maø chaøng ca só 
kia ñaõ "nhieät tình" môû ñeå H.D. coù cô hoäi thöïc taäp ngay. Sau moät hoài 
phaùt hoaûng, H.D. cuõng tìm ñöôïc caùch thoaùt ra ñöôïc söï "giuùp ñôõ" quaùi 
dò cuûa chaøng ca só kia.

 Cuõng ñi haùt, nhöng A.K. laïi khoâng queân nhöõng boâng hoa maø A.K. ñöôïc 
moät khaùn giaû taëng moãi khi ñi haùt ôû quaùn bar X. Ban ñaàu, A.K. raát 
möøng nhöng chæ sau vaøi laàn, keøm theo hoa laø moät tôø baïc 50.000 ñoàng vaø 
moät maûnh giaáy laøm quen coù ñuû ñòa chæ, ngheà nghieäp, soá ñieän thoaïi. 
keá tieáp laø nhöõng lôøi toû tình thaät noàng naøn. Chöa bieát caùch thoaùt ra 
thì A.K. ñaõ bò "fan" kia ñoùn ñöôøng taùn tænh vaø doïa: neáu khoâng "yeâu" 
thì ñöøng mong ñi haùt. Sau vaøi laàn xanh maët, A.K. ñaønh phaûi sang haùt cho 
moät quaùn khaùc vôùi tieàn thuø lao ít hôn. 

 Cay ñaéng hôn A.K., H.N. laïi ñöôïc moät oâng chuû quaùn bar baèng tuoåi cha 
mình ngaõ giaù thaúng thöøng: "100 USD, ñi chôi vôùi anh khoâng?" vaø taát 
nhieân, H.N. cuõng chaúng coù gan ñeå tieáp tuïc haùt ôû quaùn ñoù nöõa.

 Baét maïch ñöôïc nhu caàu ham haùt, ham noåi tieáng cuûa giôùi treû, caùc 
chuû phoøng traø, quaùn ba ñaõ tìm moïi caùch ñeå khai thaùc, ñeå baét cheït. 
"Ñoåi show, ñoåi giôø, bôùt catseâ, ñi "vui veû" sau giôø "haønh chính". laø 
nhöõng chieâu thöùc ñöôïc hoï aùp duïng thöôøng xuyeân" - N.T. moät cöïu SV coù 
thaâm nieân trong ngheà haùt cho bieát. Nhöng vôùi nhöõng ngöôøi yeâu ngheà 
thöïc söï thì ñeàu chaáp nhaän vaø tiìm moïi caùch ñeå vaãn coù theå baùm truï. 
"Coù khi hoï heïn mình 21g30 bieåu dieãn nhöng khi caû nhoùm töø Taân Bình 
chaïy veà thì hoï baûo phaûi chôø theâm moät tieáng nöõa, thaéc maéc thì hoï 
noùi tænh queo: "Khoâng haùt thì thoâi!". 

 Ñeå khoâng laøm nhaøm chaùn caùc thöôïng ñeá, nhu caàu ñoåi ca só, hay ñoåi 
caùch aên maëc cuûa caùc ca só laø raát lôùn. Taát nhieân ñeå ñöôïc haùt ca só 
phaûi aên maëc model nhöng cuõng phaûi "maùt meû" moät chuùt. Ñieàu naøy laø 
trôû ngaïi lôùn nhaát maø khoâng maáy ca só SV coù theå vöôït qua. Maët khaùc, 
vôùi lòch taäp, lòch dieãn daøy ñaëc, tieáng nhaïc xaäp xình luoân aùm aûnh, 
khoâng ai coù theå caân baèng noåi vieäc hoïc vôùi vieäc bieåu dieãn, ñeán 
cuoái muøa thi caùc ca só SV luoân chuaån bò saün moät khoaûn tieàn kha khaù 
ñeå ñoùng tieàn "ngu", ñoù laø chöa keå hoï coøn coù cô may trôû thaønh "SV 
laâu naêm" khi nôï moân quaù nhieàu. 

 Daïo quanh caùc phoøng traø, caø pheâ nhaïc soáng trong thaønh phoá seõ baét 
gaëp ôû ñaây raát nhieàu göông maët treû, trong soá aáy raát nhieàu ngöôøi laø 
SV. Hoï vaãn ñang mieät maøi haùt, tröôùc heát laø ñeå kieám theâm thu nhaäp 
phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp cuûa mình, sau nöõa laø tìm cho mình cô hoäi ñeå 
ñöôïc noåi tieáng. 

 Khi ñöôïc hoûi Y.N. taâm söï: "Trong ngheà, nhieàu luùc raát meät moûi vaø 
chaùn naûn do aùp löïc vaø caïnh tranh. Nhöng, coâng vieäc ñaõ ngaám vaøo maùu 
thòt, khoâng döùt ra ñöôïc nöõa. Ñoâi khi ñònh boû ngheà nhöng chæ caàn moät 
boù hoa hay moät lôøi ñoäng vieân cuûa khaùn giaû laø mình laïi haêng theâm...".

 AN QUANG - KIM LEÂ

 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 0989350014
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: