[SMCC] di mua cho ngu

Th? Nam, 22/10/2009, 08:52 (GMT+7)

Ch? ng? qua dêm

TT - N?a dêm v? sáng, du?ng ph? Sài Gòn tr? nên v?ng l?ng, th?nh tho?ng có 
nh?ng nhóm 5-10 ngu?i m?t m?i, u? o?i v? nh?ng can nhà "? chu?t" d? mua ch? ng? 
qua dêm.


 
Hàng tram ngu?i chen nhau ng? t?i nhà 17A Nguy?n Thái H?c, Q.1 - ?nh: Thành 
Nguy?n
 


G?n ch?t dân phòng khu ph? 2 du?ng Nguy?n Thái H?c, Q.1, TP.HCM là ngôi nhà 17A 
chuyên cho ngu?i nghèo thuê ng? qua dêm. Can nhà r?ng ch?ng 30m2, tuy có gác 
nhung ch? d?c m?t c?a ra vào. Không qu?t, không c?a s?., ngôi nhà kín nhu bung. 
Trong can nhà này có g?n 250 ngu?i, c? dàn ông, dàn bà dang n?m ng?, gi?a h? 
không có 1cm kho?ng tr?ng.

10.000 d?ng m?t ch? ng?

Can nhà có m?t nhà v? sinh t?p th? cho ngu?i mua ch? ng?. G?n ch?c con ngu?i c? 
nam và n? x?p hàng ch? t?i lu?t du?c "gi?i quy?t" nhu c?u cá nhân. M?t ph? n? 
tr?c 50 tu?i, qu?n ?ng cao ?ng th?p v?a bu?c vào dã v?i ch?y t?i x?p hàng nhu 
s? ai dó chi?m m?t v? trí c?a mình. 

Bà nói nhu phân bua: "? dây vào gi? cao di?m có khi 3-4 ngu?i cùng vào nhà v? 
sinh chung m?t lu?t. L?m b?a dông quá, không ch? du?c, s? "di" c? ra qu?n nên 
nhi?u ngu?i ph?i d?n nhà v? sinh công c?ng, coi nhu t?n thêm 2.000 d?ng". Cung 
theo l?i ngu?i ph? n? này, c? m?t dêm ng? lung vài gi? ? dây, m?i ngu?i nhu bà 
ph?i tr? 10.000 d?ng. 

"Dó là m?t b?ng giá c? chung ? h?u h?t nh?ng noi cho thuê ch? ng? qua dêm cho 
ngu?i lao d?ng nghèo nh?p cu ? Sài Gòn" - bà kh?ng d?nh.

Qu? dúng nhu l?i ngu?i ph? n? nói, g?n dó can nhà 150/318 n?m cu?i m?t con h?m 
trên du?ng Nguy?n Công Tr? cung ch?a qua dêm g?n 50 con ngu?i n?m nghiêng sát 
vào nhau nhu m?t dàn h?p xu?ng. 

G?n 2g sáng, m?t ngu?i dàn bà mái d?u bù xù, chi?c áo dài t?i g?n d?u g?i không 
thèm cài khuy, d? l? áo lót che t?m thân g?y gò bu?c vào. D?t dôi quang gánh 
tru?c c?a, l?y trong túi 10.000 d?ng tr? ti?n ng? qua dêm cho ch? r?i bà nh? 
nhàng lách qua khe c?a nh?, rón rén t?ng bu?c m?t nhu s? m?i ngu?i gi?t mình. 
D?o di d?o l?i m?y vòng ki?m ch?, bà nh? nhàng nghiêng mình n?m ng? ngon lành. 
Càng g?n sáng, s? ngu?i d?n mua ch? ng? t?i nhà này càng dông, trông ai cung 
g?y gò, ph? ph?c...

T?i các nhà s? 153, 155, 150/315... B?n Chuong Duong, Q.1, s? lu?ng ngu?i mua 
ch? ng? qua dêm n?m sát nhau không du?i 200 ngu?i/phòng. Bà Nguy?n Th? Miên - 
quê Qu?ng Ngãi, mua ch? ng? t?i nhà 155 - cho bi?t: "T?t c? nhà chuyên cho 
ngu?i nghèo mua ch? ng? qua dêm d?u x?p "cá mòi" t? 200-250 ngu?i là bình 
thu?ng. Vào d?p cu?i nam, lu?ng ngu?i nh?p cu muu sinh tang, có th? lên d?n 300 
ngu?i/phòng, giá cung tang lên 12.000 d?ng/ngu?i/dêm nhung ph?i v? s?m m?i mua 
du?c ch?".

Siêu l?i nhu?n 

M?y nam tru?c, s? ngu?i mua ch? ng? qua dêm ch? y?u là nh?ng ngu?i buôn thúng 
bán bung t? các t?nh mi?n Trung vào chua nhi?u, s? lu?ng nhà cho thuê ch? ng? ? 
Sài Gòn ch? d?m trên d?u ngón tay. M?i nhà ng? "t?p th?" ch? ch?a kho?ng 30-50 
ngu?i. Hi?n nay, s? nhà cho thuê ng? "t?p th?" ngày càng nhi?u và có ? kh?p 
ngóc ngách Sài Gòn cùng v?i lu?ng ngu?i nh?p cu vào TP ngày càng dông. 

M?t nam nay, s? nhà cho thuê ng? "t?p th?" ti?p t?c tang nhanh vì "siêu l?i 
nhu?n" t? mô hình này mà ch? tr? thu du?c. Di?n hình nhu t?i d?a ch? 17A Nguy?n 
Thái H?c, h?ng dêm có kho?ng 250 ngu?i d?n mua ch? ng?, m?i ngu?i dóng 10.000 
d?ng. Tính ra m?t dêm ch? tr? có th? thu du?c 2 tri?u d?ng, bình quân m?i tháng 
60 tri?u d?ng.

Vào d?p cu?i nam, khi lu?ng ngu?i t? các t?nh mi?n Trung vào TP.HCM dông, s? 
ngu?i mua ch? ng? qua dêm lên d?n hon 300 ngu?i, v?i giá 12.000 d?ng/ngu?i/ dêm 
thì ch? các ngôi nhà có m?t kho?n thu k?ch xù. 

D?i v?i nh?ng ngu?i buôn thúng bán bung, phu phen, th? h?. thì giá thuê ch? 
9.000-10.000 d?ng/ngu?i/dêm là quá cao so v?i thu nh?p c?a h?. Nhung "cung dành 
ch?u vì không mua ch? thì bi?t ng? dâu", nhi?u ngu?i b?o v?y. 

T?i nhi?u nhà ng? "t?p th?", ngu?i d?n tr? ch? c?n bu?c qua c?a là dã b? ch? 
"di?m danh", b?t dóng ti?n dù sau dó có ng? hay không cung m?c k?. Do các ch? 
tr? thu?ng quá d? dãi trong vi?c cho thuê ch? ng?, b?t k? ai cung có th? vào 
ng? "t?p th?" du?c nên nhi?u k? gian dã trà tr?n vào mua ch? ng? vài dêm, th?a 
co h?i cu?m h?t ti?n b?c, tài s?n c?a nh?ng ngu?i ng? chung r?i t?u thoát.

Nh?ng ph?n d?i di mua ch? ng?

N?a dêm v? sáng, bà Nguy?n Th? Lan, 65 tu?i, nh?c t?ng bu?c chân m?t m?i trên 
du?ng, di d?n m?t can nhà "? chu?t" n?m du?i chân c?u Ông Lãnh, Q.1 d? mua ch? 
ng?. Quê bà Lan ? Bình D?nh, vào TP.HCM bán hàng rong hon tám nam nay. Bà nói 
t? ngày vào Sài Gòn d?n nay, bà chua có dêm nào du?c m?t ch? ng? tho?i mái d? 
du?i chân, h?ng dêm d?u ph?i n?m nghiêng nhu "s?p cá". 

Tru?c dây khi m?i vào TP, bà Lan cùng m?y ngu?i cùng quê có thuê m?t can phòng 
tr? ? qu?n 4. Nhung nhi?u dêm bà di bán hàng v? mu?n thì b? ch? dóng c?a nhà 
nên ph?i ng? ngoài hiên. Còn khi th?c d?y s?m di l?y hàng thì ch? ng? chua d?y 
nên ph?i ch? d?n sáng. Cu?i cùng, nh?ng ngu?i buôn thúng bán bung nhu bà dành 
ph?i ch?p nh?n mua ch? ng? "t?p th?" h?ng dêm.

T? mi?n Trung vào TP.HCM hon mu?i nam nay, ông Võ Thanh Em l?y ngh? d?p xích lô 
làm k? sinh nhai. H?ng dêm, vào lúc 0 gi? ông dã có m?t t?i ch? d?u m?i Th? D?c 
d? ch? thuê cóc, ?i, bánh tráng. v? khu v?c ch? C?u Mu?i. Khi nh?ng ngu?i mua 
ch? ng? qua dêm t?i các nhà "? chu?t" th?c d?y thì ông m?i xong vi?c, di mua 
ch? ng? cho mình. Dúng 5g sáng, ông l?i có m?t ? ch? d?u m?i d? ch? rau cho m?t 
m?i quen r?i sau dó ai thuê gì thì ch? n?y. 

Bình quân m?i ngày ông ch? ki?m du?c vài ch?c ngàn d?ng. Ông nói ông không thuê 
nhà tr? mà ch? thuê ch? ng? qua dêm vì "làm b?a nào xào b?a dó", thuê phòng tr? 
s? không có ti?n tr?.
 


THÀNH NGUY?N
Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts:

  • » [SMCC] di mua cho ngu - Nguyen Hoang Bao Vu