di lam gai goi dau, massage

Di làm gái g?i d?u massage

"? dây mình ch? làm cho h? su?ng thôi ch? mu?n ng?, h?n nhau di ch? khác, v?a 
tránh ti?ng cho c?a hàng, mình l?i du?c hai l?n ti?n boa". Dó là m?t trong
nh?ng "bài h?c" d?u tiên khi di xin vi?c g?i d?u massage.

D?a ch? d?u tiên là c?a hàng g?i d?u massage trên ph? Nguy?n B?nh Khiêm, Hà 
N?i. 12h30, quán có v? v?ng khách. B?n cô gái dang ng?i túm t?m dánh "ph?m",
ba cô khác tranh th? ng? mình trên m?t d?ng g?i chan lùng nhùng b?n th?u trong 
góc qu?y.

?nh chi co tính minh h?a.

"Ch? ch? c?a hàng" là m?t cô gái sinh nam 1980 có khuôn m?t nh?n ho?t và dôi 
m?t quá to, deo lông mi gi?, nhu?n lên nhìn ngu?i m?i d?n xin vi?c t? d?u t?i
chân: "C? theo ch? H?i di lên gác th?c hành, c?m th?y làm du?c thì mai mang h? 
so d?n dây".

H?i (22 tu?i) g?y nhu que c?i, m?c m?t chi?c áo m?ng dính d?n m?c không c?n 
ph?i tu?ng tu?ng gì n?a, lôi tu?t lên gác. Th?y ngu?i d?n xin vi?c lo l?ng vì
"ch? bi?t g?i d?u thôi ch? chua làm massage l?n nào", H?i cu?i ng?t: "Chua bi?t 
thì s? bi?t, d? l?m, trò g?i d?u ch? là c? thôi, khách vào dây có ai g?i
d?u dâu mà...". Nói r?i H?i d?n vào phòng massage.

Dó là m?t gian phòng r?ng kho?ng 20 m2 du?c ngan thành hai gian b?ng m?t t?m g? 
ép. T?i m?i phòng nh? du?c d?t b?n chi?c giu?ng m?t có d?m ph? ga tr?ng,
m?i giu?ng du?c che h? b?i m?t t?m ridô xanh m?ng dính và ng?n cun c?n.

Theo l?i H?i thì không g?i d?u cung ch?ng c?n massage gì c?, c? khách b?o làm 
gì thì làm th?, t? A t?i Z, mi?n là khách th?y "tho?i mái" và. ra thì s? du?c
nh?n ti?n "boa".

Th?y cô nhân viên m?i có v? lúng túng, H?i an ?i: "Ai ban d?u m?i vào cung th?y 
ngu?ng, nhung làm quen r?i thì l?i r?t "yêu ngh?". R?i H?i k?, c? m?i khách,
ch? ki?m du?c ít nh?t 100 nghìn, khách "s?p" thì vài ba tram, ngày v?ng thì 
du?c vài khách, ngày dông cung du?c 6 khách, d?y là chua k? m?i l?n du?c khách
m?i "di choi" cung ki?m du?c dam ba tram. Tính ra m?i tháng cung ki?m du?c ch?c 
tri?u.

Theo H?i, ngu?i yêu c?a b?n hay b?n c?a ngu?i yêu thì cung làm tu?t, mi?n là có 
ti?n. "? dây mình ch? làm cho h? "su?ng" thôi ch? mu?n ng?, h?n nhau di
ch? khác, v?a tránh ti?ng cho c?a hàng, mình l?i du?c hai l?n ti?n boa. N?u 
khách có nhu c?u c? ra Hàm Long, v?a an toàn l?i d? m?t th?i gian", H?i nói.

? t?t c? nh?ng c?a hàng g?i d?u massage trá hình k? vi?n d?u có chung m?t quy 
d?nh: T?t c? nhân viên d?u không du?c tr? luong mà ch? s?ng b?ng ti?n "boa"
c?a khách. B?i v?y t?t c? các c?a hàng này d?u tuy?n nhân viên không kh?ng ch? 
s? lu?ng.

Ch? quy d?nh, ngo?i tr? nh?ng ngu?i du?c khách tr?c ti?p ch? m?t, còn l?i s? 
quay vòng d? chia s? công vi?c và thu nh?p. Th? nên, trong khi các c?a hàng
d?u d? ngoài c?a bi?n "tuy?n nhân viên", thì các cô nhân viên m?i l?i ít khi 
du?c nh?ng cô nhân viên cu chào dón.

V?n v?i vai di xin vi?c, t?i m?t hàng g?i d?u massage trên ph? Tri?u Vi?t 
Vuong, ông ch? c?a hàng to béo có b? ria con ki?n li?c dôi m?t him híp, d?n vào
"g?p các ch? d?ng nghi?p". B?n cô gái ti?p viên dang n?m ng? ng?n trên gh? nh?m 
d?y nhìn ngu?i xin vi?c v?i ánh m?t d?y khó ch?u.

M?t v? khách bu?c vào. L?p t?c, c? 4 cô gái cùng ng?i d?y vu?t l?i tóc tai. L?y 
h?t bình tinh d?ng nép sau lung cô l?n tu?i, "nhân viên" m?i d?n b?t chu?c
n? n? cu?i câu khách. Có l? chính s? ngu?ng ng?p này dã gây s? chú ý cho ngu?i 
khách. Ông ta nhìn th?ng, nói rành r?t: "Nhân viên m?i à, làm cho anh nhé"
và dua tay vu?t má, do?n tr? xu?ng du?i.

Ngay l?p t?c, cô gái tr? nh?y x? l?i: "Ông anh, nó m?i d?n, chua có h? so nên 
chua du?c làm. Hôm nay ông anh c? d? b?n em ph?c v?".

Theo l?i ch? c?a hàng, thì gã có 3 c?a hàng ? ph? Tri?u Vi?t Vuong, Tr?n Qu?c 
To?n và Phù D?ng Thiên Vuong. Nhân viên thích làm ? dâu thì du?c b? trí ?
d?y, m?i tháng ch? ph?i dóng 100 nghìn ti?n nu?c và ti?n v? sinh. Theo quy d?nh 
thì nhân viên không du?c ng? v?i khách ? trong phòng massage, song dôi
khi v?n du?c linh d?ng.

(Theo Công An Nhân Dân)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » di lam gai goi dau, massage