di doan

Câu chuy?n van hóa: D? doan

TT - 1. Trong H?i ký, h?c gi? Nguy?n Hi?n Lê khi k? nh?ng di?u thân tình mà dân 
mi?n Nam dã dành cho ông, có câu chuy?n dêm ông núp mua du?i hiên nhà trên
du?ng. Bên trong h?i v?ng ra ai dó, và khi hi?u có ngu?i núp mua, ti?ng c?a 
l?ch x?ch r?i bà c? m?i ông vào.

Can nhà ch?t ch?i nghèo nàn, d?a con gái nh? khép nép d?ng bên chi?c chõng tre, 
ch?c v?a cu?n x?p l?i chan màn. Hi?u là mình phá gi?c ng? hai bà cháu, h?c
gi? quy?t d?nh xin ra ngoài nhung bà c? nh?t d?nh không cho vì bên ngoài "gió 
l?nh l?m". Bà ng?i ti?p chuy?n ông d?n khi mua t?nh.

2. M?t bé gái t? M? v? tham gia dình, nhà trong h?m, taxi không vào du?c. Ngu?i 
chú b?o cháu d?ng ch? chú dem b?t d? d?c vào, r?i s? l?y áo mua ra. Tr?i
v?a sáng. Mua b?t d?u n?ng, gió t?t vào hiên. Con bé lùi d?n vào góc m?t s?p 
hàng. Bà c? ch? nhà ra che mua s?p hàng trông th?y, la du?i di. Di nhiên con
bé ch?ng hi?u gì. Bà m?ng x?i x?, b?o con gái con ghi?c gì mà d?ng ám c?a hàng 
bu?i sáng làm xui x?o bà bán hàng không du?c.

Dó là câu ngu?i chú v?a k?p nghe v?i chi?c dù trên tay cho cháu, s?ng s? th?y 
cháu ho?ng h?t u?t d?m, khi v? nhà m?i hi?u nó b? u?t không ph?i ch? vì mua
mà do nu?c bà c? t?t. Con bé khóc, th? su?t d?i không d?t chân v? Vi?t Nam n?a 
vì "ngu?i Vi?t Nam hung d? quá".

3. Không cách nào gi?i thích cho con bé hi?u ngu?i VN không hung d?, không x?u, 
ch? cái d? doan mê mu?i khi?n ngu?i ta thi?u h?n luong tri.

Cùng là ngu?i Vi?t, sao c? bà ông Nguy?n Hi?n Lê có duyên g?p l?i du?c ông dua 
vào sách v?i lòng uu ái trân tr?ng, còn c? bà con bé g?p hôm nay l?i d? trong
lòng nó n?i oán s? du?ng kia?

XUÂN SUONG (Paris)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » di doan