di cho den do o hai phong

Di ch? "dèn d?" ? H?i Phòng

T? nhi?u nam nay, du?ng Thiên Lôi (qu?n Lê Chân, thành ph? H?i Phòng) du?c cu 
dân b?n d?a d?t tên là "ch? tình". Tr?i dài g?n 3km có d?n m?y ch?c quán 
karaoke,
cà phê vu?n, g?i d?u thu giãn, nhà tr? bình dân. ho?t d?ng m?i dâm không c?n 
gi?u gi?m. Gái tràn ra du?ng chèo kéo, b?t khách b?t k? ngày dêm.

V?n t?ng làm xe ôm chuyên d?t khách nhi?u nam nay, Long "c?m" thu?c lòng t?ng 
nhà ngh?, quán cà phê, th?m chí d?n tên tu?i c?a t?ng cô gái làm an ? dây.
"Không máy ?nh. Không ghi âm. Anh ch? vi?c quan sát và h?i thôi. M?i vi?c d? em 
lo". Long c?n th?n d?n tru?c khi lên xe th?ng hu?ng c?u vu?t.

V?a qua kh?i du?ng Nguy?n Van Linh n?i li?n qu?c l? 5 v?i thành ph?, Long ngo?t 
tay lái vào m?t con du?ng bùn d?t l?y l?i sau con mua chi?u và la li?t nh?ng
? gà, ? trâu ?n mình trong bùn nu?c nhu nh?ng cái b?y giang ra ch? nu?t ch?ng 
ngu?i di du?ng. Nhung con du?ng này không khi nào h?t ngu?i qua l?i, nh?t
là dám thanh niên ch? 3, ch? 4 ch?y r? ga, b?n nu?c tung toé. Hai bên du?ng, 
quán cà phê, nhà ngh? m?c lên san sát, k? ra ngu?i vào t?p n?p.

"Gái ? dây nhi?u nhung phía giáp c?u Rào công khai hon", Long thì th?m. Ti?p 
t?c nh?n ga, chi?c xe l?i lao vào nh?ng khúc quanh im lìm, t?i th?m b?i nh?ng
bóng cây r?m r?p bên du?ng. Xe ch?m d?n khi phía tru?c dã th?y nh?ng ánh dèn 
màu ch?p ch?n xanh d?. V?i áo hai dây m?t m?nh r?t khêu g?i, các cô ti?p viên
b?c gh? ra t?n l? du?ng x?n qu?n ni?m n? m?i chào khách.

Vào khu "dèn d?"

Ch? c?n th?y nh?ng d?ng mày râu di qua là các em trong quán nhao ra m?i g?i nhu 
? ch?. Long r? ga dông th?ng vào m?t quán lá ven du?ng trong lúc m?t t?p
thanh niên v?a lui ra. L?i ti?p t?c bang qua m?t l?i h?p, t?i den và nh?y nh?a 
nu?c b?n. Trong quán ch? có m?t ng?n dèn leo lét không d? soi rõ m?t ngu?i,
lèo tèo m?y chai bia, nu?c ng?t, c?nh dó là m?t b? bàn gh? nh?a n?m ch?ng cho. 
Long kéo tôi sát vào và d?n nh? "B?n ? dây chi?u khách l?m. Mu?n ch?n mu?i
l?y m?t cung du?c, d?ng ng?i...".

M?t nhân viên v?i vã kéo cánh c?a s?t và b?m khoá sau khi d?t khách vào phía 
trong (theo Long, "h?p" nào ? dây cung có cánh c?a s?t ngan khu phòng tr? v?i
quán, phòng khi có "bão"). Dó là m?t dãy phòng na ná m?t dãy phòng tr? r? ti?n. 
70 nghìn m?t "cu?c tàu nhanh", qua dêm là 150 nghìn. Phía trong dã có 3-4
em th?p thò nhung Long cho r?ng dây là "hàng th?a" c?a nhóm thanh niên tru?c 
nên yêu c?u d?i "hàng" khác. Ngay t?c kh?c, 3 cô gái tr?, cao dong d?ng bu?c
vào. Cu?c choi b?t d?u b?ng màn "ki?m tra hàng". M?y cô gái kêu la ?m i khi bàn 
tay thô ráp c?a Long ch?m vào ngu?i. Sau m?t lát thì nh?ng l?i kêu than
cung d?u di.

Can phòng nh? ch?ng 10m2 kê v?a d? m?t chi?c giu?ng dôi cùng chi?c ti vi n?i 
d?a cu k?, chan g?i x?p d?t khá g?n gàng nhung trong phòng v?n s?c lên m?t
th? mùi ?m m?c, hôi hám. C?a dóng h? h?ng b?ng g? có khoá trong. Th?y khách l?c 
d?u, cô gái tên Lan, 23 tu?i, quê B?c Giang l?i d?n lên m?t chòi lá ? t?ng
2. Anh chàng ch? sang nhà ngh? bên kia du?ng thì Lan b?o nhà dó là c?a m?t bà 
ch? khác qu?n lý, mu?n sang ph?i xin phép "bu" và dóng thêm ti?n bãi 50 nghìn
d?ng.

l?i Lan thì trung bình m?i quán có ít nh?t t? 5 d?n 7, nhi?u thì hàng ch?c ti?p 
viên, du?c bao an, còn ch? ? thì t? lo và ph?i theo s? di?u hành c?a ngu?i
qu?n lý d? th?ng nh?t d?i phó v?i công an. D?c bi?t, ti?p viên ? quán này không 
th? ho?t d?ng t?i các quán khác vì m?i quán d?u có b?o kê ch?u trách nhi?m
qu?n lý ti?p viên. Cung theo l?i cô gái này thì sau 10 gi? dêm, dân choi các 
noi m?i d? v? dây.

Ti?p viên Thu? cho bi?t thêm: t?t c? nhân viên d?n dây d?u t? nguy?n, không b? 
ai ép bu?c. Tru?c dây "giá làng" 60 nghìn du?c duy trì trong nhi?u nam. "60
nghìn thì b?n em du?c 20, còn l?i ch? thu ti?n phòng. Nhung các anh bo cho bao 
nhiêu, chúng em du?c b?y nhiêu. Bình thu?ng m?t dêm mình em ti?p 4-5 khách.
Còn vào nh?ng ngày cu?i tu?n, ngày ngh? l? thì "d?y di không h?t khách". Nhu d? 
ch?ng minh cho l?i nói c?a cô, ba gã choai choai dèo nhau trên m?t chi?c
Dream dã t?p vào h?i giá. M?y cô gái l?i v?i vã l?y khan l?nh và bao cao su t? 
tay ch? hàng r?i bu?c vào trong, d? l?i chúng tôi ng?i hút thu?c lá.

Lúc này các quán bên c?nh cung có v? dông khách lên. T?ng t?p xe máy, xe d?p 
k?p dôi, k?p ba vào r?i l?i ra không lúc nào ng?t. M?t di?u d? nh?n th?y là
khách ? dây khá da d?ng. Có nh?ng anh còn b?n c? b? qu?n áo công nhân, mình m?y 
d?y son v?i h?, l?i có không ít ngu?i an m?c l?ch s?, tay xách c?p l?ng
l? bu?c vào nhu dã quen t? lâu.

M?t lúc sau Lan, Thu? l?i tr? ra, t?nh bo ng?i góp chuy?n. Anh b?n d?ng nghi?p 
nói d?i là mình chu?n b? m? quán karaoke trong ph?, có kho?ng 9 d?n 10 phòng,
nên ra dây tuy?n thêm ti?p viên vào làm. Không d?i anh b?n "buông câu", Lan v?i 
n?n nì: "Anh d? em gi?i thi?u m?t d?a. Nó 20 tu?i, s?p "mãn h?n" hai nam
? D? Son. Con bé "kháu" l?i bi?t chi?u khách l?m".

Thoáng th?y ánh dèn xe máy loang loáng trên m?t du?ng, Lan v?i d?ng ra sát l? 
du?ng g?i khách. Qua l?i Long k?, Lan cung v? dây du?c 2-3 tháng, tru?c cung
t?ng "bán v?n t? có" ? D? Son, nhung chua d?y 2 nam thì b? th?i.

Cu?c nói chuy?n chua d?y m?t ti?ng thì th?nh tho?ng l?i b? c?t ngang vì dêm 
càng khuya, khách càng d? v? nhi?u hon. Nh?ng cu?c m?c c?, "ki?m tra hàng" di?n
ra ngang nhiên bên l? du?ng. Khách làng choi ch? c?n nhác th?y ánh dèn là t?p 
vào h?i giá, xem hàng. N?u không thích thì quay xe sang hàng khác. Tuy?t
nhiên không có chuy?n tranh giành khách, không ch?t chém, l?a g?t, t?t c? d?u 
giá 70 nghìn thu t?i qu?y cho m?t gi? nh?p phòng.

D?t lành cho "bu?m dêm" d?u?

Theo l?i nh?ng tay choi hay mua vui ? noi này, t? cu?i nam 2005, khi ch? s? giá 
c? tang lên thì "th? tru?ng" ? dây m?i tang lên 70 nghìn, cái giá quá "mùn
c?i" nhu cách nói c?a ngu?i H?i Phòng. Ch?p nh?n l?i nhu?n th?p nhung doanh s? 
cao, không trông vào ti?n chia mà nhìn vào ti?n thu?ng. Có l? vì quá "th?m
thía" di?u ?y nên các em ph?c v? r?t nhi?t tình. Nhi?u h? dân s?ng quanh dây 
bi?n thành ? ch?a và ch? nhà kiêm luôn ch? ch?a cho khách mua dâm trong nhà.
Có nhà còn dùng con cái d? canh gác, báo d?ng. Ban ngày các quán này có v? im 
?ng, ch? ph?c v? khách quen nhung d?n dêm l?i d?ng lo?t th?p dèn ho?t d?ng
t?p n?p...

Du?ng sá khó khan, d?a bàn ph?c t?p là m?t trong nh?ng di?u ki?n thu?n l?i cho 
t? n?n m?i dâm ? khu v?c du?ng Thiên Lôi phát tri?n. Do?n du?ng dài hon 2
cây s? này luôn có hàng ch?c quán m?i dâm n?m san sát v?i l?c lu?ng ti?p viên 
dông d?o d?n t? m?t s? huy?n ngo?i thành c?a H?i Phòng và t? B?c Giang, Thanh
Hóa, Ngh? An...

T? di?m này dã ho?t d?ng 3-4 nam nay, ai cung bi?t nhung không hi?u vì lý do gì 
mà các co quan phòng ch?ng t? n?n v?n không th? d?p b?. B?i v?y, chính noi
thi?u th?n s? qu?n lý này l?i là "d?t lành" cho khách mua dâm t? kh?p noi d? 
v?, bi?n noi này thành t? di?m m?i dâm b?n mùa. Cung chính vì lu?ng khách
ngày càng nhi?u nên các quán m?i dâm ? dây thu?ng bày trò chào hàng r?t ngang 
nhiên. Khách mu?n xem gái c? vào trong nhà d? "bu?m dêm" trút b? xiêm y...
tha h? mà l?a ch?n.

Ngu?i dân s?ng trong khu v?c t? ra r?t b?t bình. ? dây, ngu?i ta dùng h?n c?m 
t? "m?i dâm h?p pháp" d? nói lên s? t?n t?i khó hi?u dó.

(Theo Dân Trí)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » di cho den do o hai phong