de nghi nang cap NDC

Caùc ñeà nghò naâng caáp NÑC
I- Phaàn soaïn thaûo chöõ saùng:

1. phoâng chuaån laø phoâng unicode.

2. Coù theå môû nhieàu taøi lieäu vaø coù theå chuyeån ñoåi giöõa caùc chöông 
trình.

3. taäp tin maëc ñònh laø .rtf

4. Coù theå ñoïc vaø taïo ñöôïc file.htm ôû daïng nguoàn

5. Cho pheùp söû duïng nhieàu font size vaø maøu khaùc nhau

Caùc chöùc naêng cuõ cuûa nñc 3.7 giöõ nguyeân.

II- Phaàn chuyeån ñoåi sang chöõ noåi:

1. khi chuyeån sang chöõ noåi vaên baûn maëc ñònh ôû font sim braille hoaëc 
braille. duøng 

ascii braill.

2. coù theå taïo vaø löu taäp tin chöõ braille 

3. Coù nhöõng options cho vieäc chuyeån dòch töø chöõ saùng sang chöõ noåi. Boä 
chuyeån dòch coù 2 taäp tin. Taäp tin maëc ñònh cuûa chöông trình vaø taäp tin 
do ngöôøi duøng töï löïa choïn taïo ra.

4. vieäc in aán ra chöõ noåi coù tuyø choïn veà ñònh trang, ñònh haøng, ñònh 
soá trang -soá aû raäp hoaëc soá la maõ, ñònh vò trí soá trang -goác traùi 
treân, traùi döôùi, phaûi treân, phaûi döôùi; ñònh caâu tieâu ñeà vaø caâu 
chaân (header vaø footer).

ñònh khoå giaáy; 

III- phaàn boä ñoïc:

1. ngöôøi duøng ñöôïc ñònh nghóa laïi caùch ñoïc cuûa moät soá töø.

2. coù theå thay ñoåi toác ñoä ñoïc nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán cao ñoä ñoïc.

3. Coù theå söû duïng dll naøy chung vôùi moät soá chöông trình daønh cho 
ngöôøi muø khaùc khi taùc giaû caùc chöông trình naøy ñoàng yù.Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, f5
Phu Nhuan district, HCMC, vietnam
Tel: 84.8. 8 434 905
Mobile: 09 18 18 38 35
E-mail 1: bathien@xxxxxxxxxxxxxx  ------------------------------------------------
- To post messages on SMCC mailing list, simply send email to
smcc@xxxxxxxxxxxxxx

- You can subscribe to SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'subscribe' in the Subject field with your subscriber list.

- You can unsubscribe from SMCC mailing list by sending email to
smcc-request@xxxxxxxxxxxxx
with 'unsubscribe' in the Subject field

This list is managed by Dang Hoai Phuc
Please click this link
http://dhp.p9.org.uk
to visit his own website!

Other related posts:

  • » de nghi nang cap NDC