[SMCC] de cu 7 ki quan thien nhien the gioi

thua các b?n!
hôm nay có m?t khách hàng g?i vào nh? tôi giúp anh ?y d? c? cho 7 kì quan thiên 
nhiên th? gi?i qua trang web:
www.natural7wonders.com
do chua h? bi?t d?n trang web này nên tôi dã xin phép khách hàng 30 phút sau 
g?i l?i d? tôi dành th?i gian nghiên c?u website.
sau 10 phút tôi dã bi?t cách nào d? tham gia d? c? cho 7 kì quan thiên nhiên 
th? gi?i m?i  r?i và cung dã hu?ng d?n cho v? khách trên r?i mà v?n th?y nó hay 
hay th? nào ?y nên lên dây hu?ng d?n l?i cho các b?n d? các b?n d? c? cho nh?ng 
danh lam, th?ng c?nh c?a vn.

hu?ng d?n

1. vào website:
www.natural7wonders.com

2. ch?n the nominations for the New7Wonders

Các bu?c d? c?

1. Your Email address:* 
 edit: e-mail th?c c?a b?n d? nh?n liên k?t xác nh?n d? c?
Confirm your Email address:*
 edit: ghi l?i e-mail th?c c?a b?n d? nh?n liên k?t xác nh?n d? c?
Country:*combo box: viet nam
 please select your country
ch?n Vi?t Nam nhu khung m?u ? trên

2. Nomination details:

Please nominate a natural site that you think should be one of the New7Wonders 
of Nature.

You can submit up to 7 nominations.
NOTE: As this is the nomination phase and not yet a vote we want a wide range 
of sites to help create the most diverse list possible for later voting.

Please do not forget to select the category and the country where the nominee 
is located.
Nomination 1: *
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
  category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u
Nomination 2:
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
 category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u
Nomination 3:
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
 category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u
Nomination 4:
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
 category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u
Nomination 5:
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
 category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u
Nomination 6:
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
 category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u
Nomination 7:
 edit: nh?p tên kì quan mà b?n d? c?
 category: ch?n th? lo?i
 country: ch?n tên qu?c gia mà kì quan b?n d? c? s? h?u


Please indicate if you would like to be informed about further details for the 
New7Wonders of Nature.
  

 
 Yes check
 
 No not check
*:mandatory
  

submit button


sau khi hoàn t?t vi?c d? c?. b?n hãy v? l?i e-mail và kích ho?t liên k?t dã 
du?c g?i d?n cho b?n là xong vi?c d? c?.
b?n có th? d? c? 1 ho?c nhi?u d? c? và không quá 7 d? c?.
k?t qu? vòng 1 s? du?c t?ng k?t vào ngày:
8 tháng 8 nam 2008

luu ý d?i v?i ngu?i sáng m?t
trong ph?n hu?ng d?n có m?t s? t? mà quý anh-ch? không th?y trên màn hình khi 
truy c?p website:
www.natural7wonders.com
vì lý do ph?n hu?ng d?n này nh?m hu?ng d?n ngu?i khi?m th? nên ph?i minh h?a 
h?t nhu giao di?n website c?a ph?n m?m h? tr? d?c màn hình d? h? d? truy c?p

sau cùng, xin chúc anh-ch? thành công và s?m hy v?ng là mai nay thôi trên b?n 
d? th? gi?i s? xu?t hi?n nh?ng kì quan th? gi?i located in Vi?t Nam

danh sách th? lo?i

. Animal Reserve: B?o t?n d?ng v?t
. Canyon, Fjord: h?m núi, v?nh
. Cave, Grotto: hang d?ng 
. Coastline, Cliff: b? bi?n, ph?n dá nhô ra b? bi?n
. Forest, Wood: r?ng, g?
. Geological site: d?a lý
. Glacier: d?a lý ch?t sông bang
. Mountain, Volcano, Rocks: núi, núi l?a, dá
. Nature Conservancy Park:   Công viên Ban b?o v? Thiên nhiên
. Oasis , Deserts:   " ?c d?o, sa m?c
. Prehistoric natural site:  " t? nhiên Ti?n s?
. Underwater World, Reef:  " Th? gi?i Du?i nu?c, Dá ng?m
. Waterfall: thác nu?c
. other: nh?ng th? lo?i khác

Other related posts:

  • » [SMCC] de cu 7 ki quan thien nhien the gioi