[SMCC] dau o luu

D?u ô liu - "hoàng h?u" c?a d?u th?c v?t
(Dân trí) - D?u ô liu t?t cho c? tr? em, ngu?i l?n, ngu?i già, ph? n? b?i các 
công d?ng sau:
 
1. Thúc d?y tu?n hoàn máu

 

D?u ô liu có th? phòng ng?a các ch?ng b?nh nhu xo c?ng d?ng m?ch, cao huy?t áp, 
b?nh tim, tâm l?c hao t?n, th?n suy y?u, xu?t huy?t não. 

 

Nghiên c?u cho th?y axit béo omega-6 trong d?u th?c v?t có th? làm cho d?ng 
m?ch thu co, t? dó làm cho tim ph?i gánh vác thêm nhi?u công vi?c, gây ra cao 
huy?t áp nhung  axit béo omega-3 trong d?u ô liu có th? tang thêm lu?ng nitric 
oxide - m?t ch?t hoá h?c quan tr?ng, có th? làm "giãn n?" d?ng m?ch, giúp ngan 
ng?a thuong t?n d?ng m?ch do cao huy?t áp gây ra. 

 

Ngoài ra, axit béo omega-3 còn có th? phòng ch?ng máu vón c?c nh? kh? nang làm 
gi?m m?c d? k?t dính c?a máu, làm cho máu c?c và ch?t xo protit không d? " lu?n 
qu?n" vào nhau. Noài ra, axit béo omega-3 còn giúp gi?m lu?ng g?c protit ch?t 
xo, t?c là có th? gi?m b?t di nguy co hình thành các kh?i máu. 

 

2. C?i thi?n ch?c nang tiêu hoá

 

Trong d?u ô liu giàu axit béo có l?i cho co th? hon b?t c? m?t lo?i d?u th?c 
v?t nào. Dây cung là lo?i d?u có có nhi?u lo?i vitamin A, D, D, F, K, ch?t 
carotine, vitamin dung hoà ch?t béo và ch?t ch?ng oxy hoá nhung l?i không 
cholesterol, nên kh? nang h?p th? và tiêu hoá vào trong co th? là r?t l?n. 

 

D?u ô liu có ch?c nang làm gi?m b?t v? toan, ngan ch?n gây ra viêm d? dày và 
b?nh viêm loét 12 d?t du?ng ru?t, d?ng th?i có th? kích thích d?ch m?t bài 
ti?t, làm cho ch?t m? gi?m th?p và "hoà tan", d? du?c niêm m?c du?ng ru?t h?p 
th?, t? dó tránh du?c gây ra b?nh viêm túi m?t và s?i m?t. 

 

3. B?o v? da

 

Axit béo trong d?u ô liu v?a t?t cho s?c kh?e v?a d?p da (giúp da dàn h?i và 
láng m?n).

 

Các vitamin trong d?u ô liu có th? "tiêu tr?"n?p nhan ? m?t, ngan ch?n da lão 
hoá, có ch?c nang b?o v? da và phòng ng?a tay chân n?t n?, là m?t lo?i du?c 
thi?n b?o v? và làm d?p da. 

 

Ngoài ra, dùng d?u ô liu bôi lên da có th? giúp da ngan ng?a tia c?c tím và 
phòng ch?ng ung thu da.

 

4. C?ng c? ch?c nang n?i bài ti?t

 

D?u ô liu giúp tang cu?ng ch?c nang trao d?i ch?t cu m?i trong co th?. Dó là vì 
trong d?u ô liu hàm ch?a hon 80% axit béo và axit béo omega-3. Khi hàm lu?ng 
acid béo trong m?c t? bào càng cao thì s? lu?ng k?t h?p t? bào kép càng nhi?u, 
và tính linh ho?t càng m?nh. 

 

Ch?t DHA giúp tang d? nh?y c?a insulin, 

 

Khi co th? dung n?p m?t lu?ng axit béo thích h?p, ch?c nang trao d?i ch?t cu 
m?i s? làm vi?c càng "thông su?t", t? dó gi?m th?p du?c nguy co gây ra béo phì 
và b?nh ti?u du?ng. 

 

K?t qu? nghiên c?u m?i dây nh?t ch? ra r?ng, ngu?i m?nh kho? sau khi s? d?ng 
d?u ô liu, hàm lu?ng du?ng trong co th? gi?m 12%. Vì v?y, hi?n t?i d?u ô liu dã 
tr? thành lo?i d?u an t?t nh?t d? phòng ch?ng và kh?ng ch? b?nh ti?u du?ng.

 

5. Có ích cho h? xuong

 

Ch?t ch?ng ô xy hoá thiên nhiên và axit béo omega-3 trong d?u ô liu dóng vai 
trò quan tr?ng trong vi?c h?p th? khoáng ch?t nhu canxi, photpho, k?m c?a co 
th?, t? dó thúc d?y h? xuong phát tri?n, duy trì m?t d? cho xuong, gi?m b?t 
nguy co hình thành loãng xuong do các g?c t? do gây ra.

 

6. Tác d?ng ch?ng ung thu

 

Axit béo omega-3 k?t h?p v?i omega-6 tranh do?t ch?t xúc tác c?n thi?t cho s? 
trao d?i ch?t d? các t? bào ác tính phát tri?n thành kh?i u ? các b? ph?n nhu 
vú, tuy?n ti?n li?t, d?i tràng, t? cung.. 

 

Axit béo omega-3 còn có th? làm tang thêm tác d?ng hóa tr? và x? tr?, giúp tang 
m?c d? công kích c?a các hóa ch?t, tia x? d? h?y ho?i các t? bào ác tính.  

 

7. Tác d?ng ch?ng tia b?c x?

 

Do trong d?u ô liu hàm ch?a thành ph?n d?c bi?t giúp phòng ch?ng s? gây h?i c?a 
các tia b?c x? nên d?u ô liu là th?c ph?m không th? thi?u trong th?c don c?a 
các phi hành gia.

 

Ngu?i dùng nhi?u máy tính cung nên thu?ng xuyên dùng vì d?u ô liu du?c l?a ch?n 
là th?c ph?m t?t nh?t d? gi? gìn s?c kho? và b?o v? da. 

 

8. Phòng b?nh tim m?ch

 

D?u ô liu giúp gi?m viêm, t?n thuong thành d?ng m?ch nh? kh? nang l?c b? axit 
amino Cysteine (Cys, C).

 

Ch?t squalene trong d?u ô liu giúp tang cu?ng hàm lu?ng cholectrole t?t và gi?m 
lu?ng  cholestrole x?u trong co th?. 

 

Nghiên c?u m?i nh?t ch?ng minh, nam gi?i trung niên sau khi dùng d?u ô liu, 
lu?ng cholestrole x?u gi?m t?i 21%.

Duong H?ng

Other related posts:

  • » [SMCC] dau o luu - Nguyen Hong Van