[SMCC] danh sach bien so xe

dây là danh sách bi?n s? xe trên toàn qu?c du?c suu t?m t? blog c?a b?n`
M?t ngày nào dó b?n du?c ngu?i sáng d?c to bi?n s? xe g?ng máy r?i sau dó b?n 
cho h? bi?t bi?n s? xe trên dang kí ? dâu b?o d?m h? ph?c lang b?n sát d?t

11: Cao B?ng
12: L?ng Son
13: Hà B?c (bi?n s? này cu ngày xua, nay tách ra thành B?c Giang 98 và B?c Ninh 
99)
14: Qu?ng Ninh
15: H?i Phòng (cu, gi? dùng cho ô tô)
16: H?i Phòng (xe máy bây gi?)
17: Thái Bình
18: Nam D?nh
19: Phú Th?
20: Thái Nguyên
21: Yên Bái
22: Tuyên Quang
23: Hà Giang
24: LaoCai
25: Lai Châu
26: Son La
27: Di?n Biên
28: Hoà Bình
29-32: Hà N?i (xe máy bi?n m?i 4 ch? s?- 29, bi?n cu 3 ch? s? có 29.30.31). 
Riêng 30 dành cho xe máy phân kh?i l?n (>175cc, các thành viên câu l?c b? mô
tô).  Bi?n 32 dã có th?i dùng cho xe dân thu?ng, hi?n nay t?m th?i chua dùng 
d?n.
33: Hà Tây
34: H?i Hung (nay tách ra thành H?i Duong 34 và Hung Yên 89)
35: Ninh Bình
36: Thanh Hóa
37: Ngh? An
38: Hà Tinh
43: Dà N?ng
44-46: không có
47: D?c Lak
48: D?c nông
49: Lâm D?ng
50-59: TPHCM
60 : D?ng Nai
61 : Bình Duong
62 : Long An
63 : Ti?n Giang
64 : Vinh Long
65 : C?n Tho (H?u GIang cu í)
66 : D?ng Tháp
67 : An Giang
68 : Kiên Giang
69 : Cà Mau
70 : Tây Ninh
71 : B?n Tre
72 : Vung Tàu
73 : Qu?ng Bình
74 : Qu?ng Tr?
75 : Hu?
76 : Qu?ng Ngãi
77 : Bình D?nh
78 : Phú Yên
79 : Nha Trang
80: Các xe do C?c C?nh sát Giao thông du?ng b? - B? Công An qu?n lý. Dùng cho 
các co quan c?a Chính ph?.
81 : Gia Lai
82 : Kon Tum
83 : Sóc Trang
84 : Trà Vinh
85 : Ninh Thu?n
86 : Bình Thu?n
88 : Vinh Phúc
89 : Hung Yên
90: Hà Nam
92 : Qu?ng Nam
93 : Bình Phu?c
94 : B?c Liêu
95: H?u Giang
96: không nh?
97: B?c C?n
98: B?c Giang
99: B?c Ninh

D?I V?I HCM
A: Q.1 (cu)
B: Q.3 (cu)
C: Q.4 (cu)
D: Q.10 (cu)
E: Nhà Bè
T: Q1
F: Q3
Z:  ch?n là Q4; l? là Q7
H: Q5
K: Q6
L: Q8
M: Q11
N: Bình Chánh
P: Tân Bình
R: Phú Nhu?n
S: Bình Th?nh
U: Q10
V: Gò Vâp
X: Th? D?c, Q2,Q9
Y: Q12, Hóc Môn và C? Chi

Ngoài ra còn có các bi?n d?c bi?t, cung có ký hi?u riêng:

- NN = Nu?c ngoài - dành cho cá nhân và t? ch?c nu?c ngòai
- NG = Ngo?i giao - dành cho các co quan ng?ai giao (trong nu?c)
- NG s? d? có g?ch ngang - dành cho các D?i s? quán (Bi?n này m?i là VIP nh?t, 
b? th?ng CA nào dám v?y l?i)
- Ngoài ra còn có các biên Xe công (bi?n xanh), Bi?n d? c?a Quân d?i cung có ký 
hi?u d? nhìn vào là bi?t ngay thu?c co quan nào (nhu TM=Tham muu, ...)

Other related posts:

  • » [SMCC] danh sach bien so xe