[SMCC] Re: danh lam thang canh Hue

xin dáp l? h?ng vân b?ng file phóng s? du?c chi?t ra t? DVD gi?i thi?u v? 1 s? 
nét tiêu bi?u c?a ngu?i vi?t-m? t?i San Jose
trong do?n du l?ch âm thanh này các b?n s? du?c tìm hi?u v? ngu?n g?c c?ng d?ng 
Vi?t Nam t?i San Jose và ai là ngu?i Vi?t Nam d?u tiên d?c chân lên d?t m?!
Hôm n? ch?nh ch?e cho toàn b? 2 dia DVD paris by night 98 thành mp3 g?i lên mà 
mãi t?i gi? nó cung ? thúi ra vì ch? có 2 lo?t t?i không rõ c?a ai? d?c bi?t là 
? dia 1 ph?n 2 ch? có 1 lo?t t?i thì tôi không rõ là vì sao mà l?i có v? này 
n?u ai dó t?i thi?u thì không th? gi?i nén du?c.
thôi! d? anh em ai thích thì nh?n vô dây mà t?i v? nghe di cho bi?t v? c?ng 
d?ng ngu?i Vi?t t?i San Jose h? sinh s?ng ra sao nhé
N?u l?n này mà v?n ? n?a thì thôi không làm n?a.
hì hì h ì hì
http://www.4shared.com/file/176405915/6064c415/Title1_-_Chapter_09.html
  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hong Van 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: 19 December, 2009 12:32 PM
  Subject: [SMCC] danh lam thang canh Hue


  M?i m?i ngu?i ai thích du l?ch t?i nhà cùng thu?ng th?c m?t file mp3 gi?i 
thi?u v? danh lam th?ng c?nh c?a d?t Th?n kinh. Chúc m?i ngu?i cu?i  tu?n vui 
v?.
  http://www.4shared.com/file/176409512/bdcc176a/danh_lam_thang_canh_Hue.html

Other related posts: