[SMCC] Re: dan ong viet non kem toan the

Điều này thì cô Phạm Chà nói quá đúng. luôn.
tiếc rằng không có nhiều thời gian để khai triển về vấn đề này.
Nếu có thời gian thì có thể viết ra cả quyển theo cả nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp.
cả người xưa đến người nay.
ngày nay đã đúng thì ngày xưa lại càng đúng.

nay nói một vài câu thì không thể hết được.
N�h�ٞ�Ơy隊[h�g~���+-���N�.n�+�����^�+-zf���,��+z�����y�b��(�
"�az˛��-���r��y:.�˛���m�h����^�����&q�ު笵��zX���+����^���y�n�˛���m�b{�r�zg�����a���

0~���+-�����܆+��ɜp����}睆�i��0���zX���+���y����j��*&��^�'���ߢ�axb��nȭzm�����f�q��z�+

Other related posts: