[SMCC] dai gia 2 lua choi ngong

D?i gia hai lúa choi ngông

Dân choi Yamaha là tên g?i các d?i gia nông dân m?i ph?t lên nh? bán d?t ? 
nh?ng qu?n ngo?i thành TP HCM. D?c di?m chung c?a nh?ng hai lúa này - an m?c
r?t xu?nh xoàng, có khi di b?ng... xe d?p, l?a tu?i ít nh?t cung t? 40 tr? lên. 
Vào quán ch? ch?u xài ti?p viên tr? kho?ng 19-20 tu?i, u?ng toàn ru?u ngo?i,
an toàn d?c s?n quý hi?m... V? d? ngông, d?n dân choi tr? cung ph?i l?c d?u 
ch?u thua...

Hôm nay, nhóm Yamaha qu?n anh t? h?i ? nhà hàng T.M ? qu?n Th? D?c. Can phòng 
máy l?nh mù khói thu?c lá, b?n ngu?i dàn ông d?u dã say mèm, trên bàn lan
lóc lon bia Heineken và ba chai ''ông già leo núi'' dã c?n hon quá n?a. Các em 
ti?p viên khá tr?, qu?n áo x?c x?ch, th?y khách m?i vào làm b? v?i vàng
cài l?i khuy áo...

M?t ông tr?c ch?ng trên du?i 60 tu?i, m?c áo thun ba l?, qu?n xà l?n, chân 
mang... dép Lào, chân tay còn dóng phèn, n?t n?, b?o: ''C? an nh?u tho?i mái
di. Bao nhiêu ti?n t?i này cung th?a s?c tr?...".

Hoàng, tay môi gi?i d?t cho m?y d?i gia hai lúa này gi?i thi?u dó là ông T.V.N, 
nhà ? phu?ng Long Th?nh M?, qu?n 9 (TP HCM), m?t nông dân th? thi?t, b?n
d?i g?n bó v?i m?nh vu?n, th?a ru?ng. Du?c th?a k? m?u d?t gia t?c, ông bán 
t?t, ch? ch?a l?i 200 m2 d?t d? xây tòa nhà 3 t?ng, còn l?i trong tay g?n 4
t? d?ng. Sau khi chia chác cho con cái, ông v?n còn r?ng r?nh g?n 2 t? d? ''vi 
vu'' dây dó. M?i sáng ông dóng dô ? các quán cà phê d?u ngõ d? làm m?i vi?c
là khoe v?i thiên h? can nhà tr? giá 3 t? d?ng c?a mình và d?i d?n x? chi?u là 
di nh?u.

Lai rai thêm kho?ng hon m?t ti?ng, c? nhóm r? nhau di massage bên Lái Thiêu, 
Bình Duong. Lão nông H.V.B., nhà ? phu?ng Tang Nhon Phú A cung thu?c qu?n 9,
d? ngh?: ''T?i bây kéo v? nhà tr? c?a tao di, m?c s?c l?a ch?n m?y em công nhân 
xa nhà mu?n c?i thi?n d?i s?ng...''. Thì ra ông B. có m?t thú ''gi?i trí''
khá d?c dáo và r?t... ti?n l?i. Sau khi bán d?t, ông dùn v? v? ? v?i c?u con 
trai l?n, còn ông xây m?t dãy nhà tr? nói là ''d? làm an''. Phòng nào thi?u
ti?n thuê hai tháng tr? lên, ông b?t ngu?i thi?u ti?n ph?i tr? b?ng ''v?n t? 
có''. K?t qu? là sau m?t nam ''kinh doanh'' nhà tr?, ông B. ch?ng thu du?c
thêm d?ng nào mà ph?i chi g?n c? 100 tri?u d?ng ti?n bán d?t d? gi?i quy?t "h?u 
qu?'' mà mình gây ra cho ba cô gái thuê phòng.

C? nhóm ph?i g?i xe l?i quán, thuê taxi di d?n nhà ông B. vì c? 3 t? phú nông 
dân này d?u không bi?t ch?y xe g?n máy! D?n noi, ông B. l?i d?i ý, d?t cô
b? nhí 18 tu?i quê ? B?c Liêu theo, r? chúng tôi di... khiêu vu t?i m?t quán an 
sân vu?n bên qu?n 9. Sàn mà ông B. d?n d?n v?a nh? v?a ch?t ch?i, nh?c
disco d?p dinh tai. M?i lão nông ôm m?t cô b? nhí nh?y lo?n x?, chân này d?p 
lên chân kia tru?c s? kinh ng?c c?a dân choi tr?...

Anh Hu?nh Quang, ch? nhà hàng Bích Lan, n?m trên Qu?c l? 22 có l?n kh?ng d?nh: 
dân choi Yamaha hi?n nay là khách hàng ch? y?u c?a các quán nh?u, nhà hàng,
quán bar vùng ven...

Ông Sáu, m?t ''d?i gia'' ? qu?n 7, ngu?i v?a nh?n 3 t? d?ng t? ti?n d?n bù gi?i 
t?a, hùng h?n: ''Qu?n áo ki?u cách làm gì cho nó... nóng! Quan tr?ng là
có ti?n d?y túi du?c r?i... Mu?n ''d? choi'' hi?n d?i h?, tui dâu thi?u th? 
gì''... Ông ta k? v?i phóng viên báo Công An TP HCM m?i tu?n r?i mu?n taxi
di... Dà L?t v?i cô b? nhí t?n g?n 30 tri?u d?ng và rút ra khoe nào là th? hi?u 
ACB card, th? massage... và c? th? h?i viên CLB tennis; m?c dù sau dó chính
ông thú nh?n ch?ng bi?t xài cung ch?ng bi?t choi nhung "có cho sang". Tu?n 
tru?c, trong m?t b?a nh?u cao h?ng, ông Sáu và m?t ngu?i b?n dã d?t 200 m2 d?t
vào ván cá d? bóng dá. K?t qu? là 200 m2 d?t m?t ti?n du?ng Hu?nh T?n Phát c?a 
ông Sáu dã tr? thành c?a ngu?i khác m?t cách nh? nhàng...

M?t dân Yamaha khác hon n?a d?i ngu?i s?ng b?ng ngh? d?p xích lô. Cách dây m?t 
nam, ông bán 500 m2 d?t du?c hon m?t t? d?ng. Ông s?m m?t chi?c Dream, m?t
dàn máy nghe nh?c, m?t chi?c di?n tho?i di d?ng Nokia d?i m?i nh?t..., còn l?i 
d? dành nh?u ngày hai c? sáng - chi?u. Thú vui c?a ông là m?i chi?u sau
khi nh?u xong tang m?t, ông th?y lên xe xích lô m?t thùng bia Heineken r?i n?m 
kh?nh cho m?y d?a nh? trong xóm d?y xe v? phía sông Sài Gòn - R?ch Tra.
D?n dây, ông v?a nh?u v?a l?y dây thun bu?c t? nam ch?c ngàn vào lon bia r?i 
th?y tõm xu?ng sông cho b?n tr? l?n ng?p mò. D?a nào mò du?c thì v?a du?c
u?ng, v?a có nam ch?c ngàn; còn ông thì cu?i hô h? m?t cách khoái trá...

"Cò" Hoàng dua tôi d?n tham l?i lão nông T.V.N., hi?n dang s?a xe d?p t?i khu 
v?c ngã tu Th? D?c. Tiêu xài ti?n bán d?t du?c hon m?t nam, ông N. b? cô b?
nhí l?a l?y m?t g?n 500 tri?u d?ng còn l?i. Chuy?n v? l?, bà v? kiên quy?t ly 
d? dù c? hai dã "th?t th?p c? lai hy''. Con cái không thèm nhìn, ông N. dành
ki?m m?t b? d? ngh? s?a xe d?p ra d? muu sinh h?ng ngày. G?p chúng tôi, ông th? 
dài, ngu?ng ngùng quay m?t di noi khác...

Còn ông N.V.M., c?nh nhà tôi cung dã tr? l?i d?p xích lô sau nh?ng ngày liên 
t?c d?m mình trong bia ru?u, ti?n bán d?t c? âm th?n ''d?i nón'' ra di. Cách
dây ba ngày, gia dình d?i mãi không th?y ông v? nhà. Ra b? sông R?ch Tra, do?n 
g?n c?u Bình Phu?c d? ki?m thì con trai ông phát hi?n ông dã d?t t? trên
chi?c xích lô trong m?t con say mèm v?i chai ru?u d? r? ti?n...

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: