da nang mot nhom tho dao vang trung dam

Dà N?ng: m?t nhóm th? dào vàng trúng d?m

ImageView

Can nhà c?a anh Nguy?n T?n Nhân
TT - Thông tin m?t nhóm th? dào vàng ? thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, m?t xã 
mi?n núi c?a huy?n Hòa Vang, TP Dà N?ng trúng d?m d?n 40kg vàng gây xôn xao
du lu?n m?y ngày v?a qua.

Di d?n dâu ? vùng núi này cung nghe ngu?i dân bàn tán chuy?n trúng vàng. Chúng 
tôi dã tìm v? vùng núi ngo?i ô Dà N?ng này d? tìm hi?u th?c hu.

Tin anh Nguy?n T?n Nhân (sinh 1968, trú Quan Nam 1, xã Hòa Liên) cùng hai ngu?i 
b?n ngu?i Qu?ng Nam dào vàng khu v?c Khe Duong thu?c xã Hòa B?c (còn g?i
là Khe Pháp, vì tru?c dây ngu?i Pháp dã khai thác vàng noi dây) và trúng d?m 
d?n... 40kg vàng b?ng lan truy?n.

Ngay l?p t?c, hàng tram ngu?i dân các xã Hòa Liên, Hòa B?c, t? thanh niên cho 
d?n ph? n?, tr? em lu lu?t kéo nhau lên vùng trúng vàng d? "hu?ng xái". T?i
dây, m?i ngu?i du?c anh Nguy?n T?n Nhân cho thay nhau "dãi xái" (t?c tìm nh?ng 
m?u vàng còn sót l?i) và có ngu?i còn ki?m du?c hàng ch?c tri?u d?ng. Riêng
d?i v?i ph? n? và tr? em, ch? h?m vàng cho m?i ngu?i 500.000 d?ng và khuyên v? 
nhà d? tránh r?i ro có th? x?y ra...

M?t ngu?n tin cho bi?t khi trúng d?m vàng, nhóm th? này ch? dãi l?y nh?ng h?t 
vàng to t? h?t b?p tr? lên, còn l?i h?t nh? chia cho nh?ng ngu?i "dãi xái".
Ngay sau khi trúng d?m, nhóm th? vàng này dã mang v? bán cho hi?u vàng Nghia 
Tín ? Hòa Khánh (Liên Chi?u, Dà N?ng).

Ông Tr?n Dãi - tru?ng Công an xã Hòa Liên - cho bi?t dã xác minh thông tin nhóm 
th? dào vàng c?a anh Nguy?n T?n Nhân trúng d?m vàng là có th?t. Tuy nhiên,
anh Nhân trúng s? lu?ng bao nhiêu thì chua xác d?nh du?c. Ông Dãi cho bi?t thêm 
anh Nguy?n T?n Nhân quê g?c xã Hòa Son, huy?n Hòa Vang, d?n làm r? và thu?ng
trú t?i Hòa Liên.

Gia dình anh Nhân có hoàn c?nh h?t s?c khó khan, m?t v?, ba con và m?t m? già. 
Anh Nhân không có vi?c làm nên dã d?u quân cho nhóm th? vàng ? xã Hòa B?c
(huy?n Hòa Vang) và sau này thành m?t "ch? máy".

Nhà anh Nhân n?m sâu trong m?t con h?m c?a thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên. Ghé 
vào m?t quán nu?c c?nh nhà anh Nhân, bà ch? quán cho bi?t: "C? cái xã ni nghe
tin th?ng Nhân trúng vàng ai cung m?ng cho h?n vì nhà h?n nghèo quá. V? con h?n 
dói kh? có ai bi?t dâu. May mà tr?i thuong v? con h?n...".

Bà ch? quán cho bi?t thêm m?y ngày v?a qua, nghe tin anh Nhân trúng d?m vàng, 
h?ng ngày có hàng ch?c "d?u g?u" ? Dà N?ng lên hòng "xin d?u" nên anh Nhân
ph?i t?m lánh m?t. V? con anh Nhân cung nhu nh?ng ngu?i thân c?a anh m?y ngày 
qua s?ng trong lo s?.

Tru?c m?t chúng tôi, "tài s?n" c?a anh Nhân ch? là ngu?i v? không vi?c làm, ba 
d?a con tho và ngu?i m? v? già y?u cùng can nhà m?i xây tu?ng chua du?c tô
còn tro g?ch d?... V? Nhân cho bi?t anh v?a di dâu dó v?i m?y anh em khác. Ch? 
cung th?a nh?n vi?c anh Nhân trúng vàng là có th?t. D?t trúng vàng này không
ch? m?t mình anh Nhân mà còn có hai ngu?i khác ? Qu?ng Nam, trong dó có m?t 
ngu?i cung làm r? Hòa Liên.

Vi?c dào dãi vàng ? Khe Duong có t? th?i Pháp thu?c. Sau ngày gi?i phóng, ngh? 
dào dãi vàng noi dây di?n ra khá r?m r?. Chính vì th?, ngu?n nu?c b? nhi?m
cyanure và r?ng d?u ngu?n b? tàn phá n?ng n?. Anh Tr?n Dãi cho bi?t ? xã này 
hi?n có trên du?i 50 ngu?i theo ngh? dào vàng, ch? y?u là thanh niên. Tuy
nhiên, ngu?i giàu vì vàng thì ít mà n? n?n, b?nh t?t theo nó thì nhi?u.

Ngay sau khi nhóm anh Nguy?n T?n Nhân trúng d?m, hàng tram ngu?i dân xã Hòa 
Liên, Hòa B?c và các vùng lân c?n kéo nhau v? dây d? tìm vàng. Dã b?t d?u xu?t
hi?n d?i quân dào vàng chuyên nghi?p t? kh?p noi d? v?, d?c bi?t là th? vàng 
Thái Nguyên. Vàng dâu chua th?y nhung an ninh tr?t t? ? góc núi này thì dang
b?t d?u báo d?ng.

TR?NH NGUY?N
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » da nang mot nhom tho dao vang trung dam