[SMCC] cuu song tre tu tu

Th? Tu, 12/11/2008, 08:25 (GMT+7)

C?u s?ng m?t tr? treo c? t? t?

TT - Khoa h?i s?c c?p c?u B?nh vi?n Nhi D?ng 1, TP.HCM v?a c?u s?ng em D.T.D., 
11 tu?i, ng? t?i Kiên Giang. Do b? m? la r?y, dánh dòn vì b? h?c di dá banh
và "chôm" ti?n choi game, nên em tìm d?n cái ch?t b?ng cách l?y khan quàng treo 
c? t? t? lên móc dinh treo mùng. 

Ngu?i nhà phát hi?n th?y em mê man, tím tái, còn th?, nên dua d?n b?nh vi?n 
huy?n so c?u r?i chuy?n d?n B?nh vi?n Nhi D?ng 1 trong tình tr?ng hôn mê, co
g?ng, giãy gi?a, khó th?, tím tái... Sau ba ngày di?u tr?, s?c kh?e c?a em dã 
du?c c?i thi?n, t?nh táo, h?t kích d?ng.

K.S.   

Other related posts:

  • » [SMCC] cuu song tre tu tu - Nguyen Hoang Bao Vu