cuu binh My huong ve Khe sanh

xem
http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/1/16/135817.tno

            Nháng cáu binh Má hÆáng vá Khe Sanh 
            22:28:47, 15/01/2006LÃ ThÃnh Giai 


               Chiác xe tÄng Äáu tiÃn cáa quÃn giái 
phÃng xuát 
               hián tái LÃng VÃy - Khe Sanh
            NgÃy 13/1, trá là Ngoái trÆáng Hoa Ká Äán 
HÃ Nái Äá 
            chuán bá chuyán sang thÄm Viát Nam cáa 
Táng tháng George 
            W.Bush và Ngoái trÆáng Rice. NhÃn dáp nÃy, 
cáu chián 
            binh Má Äá xuát Ãng Bush nÃn Äán Khe Sanh 
"nghiÃng mÃnh 
            trÆác Äáa danh lách sá ÄÃ Äá kháng 
Äánh vái ChÃnh phá và 
            nhÃn dÃn Viát Nam ráng giai Äoán háp tÃc 
mái ÄÃ thác sá 
            bát Äáu". Trong à nghÄa ÄÃ, bÃi viát 
dÆái ÄÃy cáa LÃ 
            ThÃnh Giai váa gái vá tá California nhám 
Äá xuát mát 
            tour du lách vá mián tÃm tÆáng cáa hÃng 
triáu cáu binh 
            Hoa Ká táng tham chián tái Viát Nam. 
            Dáu chÃn nháng cáu chián binh Má táng tham 
chián tái 
            Viát Nam ván cÃn pháng phát trÃn hÃng trÄm 
cÄn cá háa 
            lác tá ráng U Minh Äán vÄ tuyán 17. á 
ÄÃu cÅng cà ká 
            niám. VÃ chá cán mát nhÃm láa nhá Äá 
sác thái bÃng ká 
            niám trong lÃng nháng ngÆái cáu chián binh. 
Vá Äáa danh, 
            chá riÃng Khe Sanh, quà nhiáu giáy mác Äá 
ra chá Äá Äá 
            cáp Äán trán Äián BiÃn Phá thá hai trong 
lách sá cáa 
            quÃn Äái vián chinh. NÄm nay, Táng tháng 
George W.Bush 
            sá sang thÄm chÃnh thác Viát Nam. á buái 
lá tá chác ká 
            niám ngÃy Veteran Day tái Bác California váa 
qua, nhiáu 
            cáu chián binh Má ÄÃ Äá nghá Táng 
tháng Bush nÃn ra thÄm 
            Khe Sanh. TrÃn cÆÆng vá lÃnh Äáo, Ãng áy 
hÃy Äán nghiÃng 
            mÃnh trÆác Äáa danh lách sá ÄÃ Äá 
kháng Äánh vái ChÃnh 
            phá và nhÃn dÃn Viát Nam ráng giai Äoán 
háp tÃc mái ÄÃ 
            thác sá bát Äáu.
            "TÃi rát muán trá lái thÄm nÆi tÃi ÄÃ 
ÄÆác may mán sáng 
            sÃt", Thomas nÃi. NgÆái khinh binh cáa tiáu 
Äái 1, trung 
            Äái 2, Äái Äái B, tiáu ÄoÃn 3/5, sÆ 
ÄoÃn 3 Má, ká lái 
            cho tÃi nghe nháng chi tiát vá sác cháu 
Äáng cáa quÃn 
            trà phÃng trÆác cÃc Äát cÃng kÃch dá dái 
cáa quÃn chÃnh 
            quy Bác Viát. TrÃn chiác vÃng Äeo tay láy ra 
tá kháu háa 
            tián cháng tÄng M.72, 
               Nháng du hác sinh Má trong hác ká giao 
lÆu vÄn hÃa 
               tái TP ÄÃ Náng
            cà khác dÃng chá in: "Khe Sanh" và dÃng chá 
nhá cháy 
            quanh: "When I die I will go to heaven because I have 
            spent my time in hell Khe Sanh". Thomas nhác lái 
Æác 
            muán ráng vái thÃn hÃnh cÃn lÃnh lán và 
ká vát mà ÄÆác 
            vá lái Khe Sanh thát tuyát vái. 
            TÃi cÅng gáp D.Charles, cáu trung tà cáa MAG 
36 (Marines 
            Aircraf Group 36), tái VA Hospital Paolo Alto, Bác 
            California. Charles cho hay Ãng ÄÃ hoÃn chuyán 
Äi Hawaii 
            - á Äà cà tá chác ká niám trán TrÃn 
ChÃu cáng háng nÄm. 
            TÃi gái à vá mát chuyán du lách Viát Nam. 
NgÆái cáu hoa 
            tiÃu cáa ÄÆn vá trác thÄng H.34 nhác lián 
Äán tÃn Khe 
            Sanh. "TÃi ÄÃ vá lái nÆi áy nÄm 2001", Ãng 
nÃi mát cÃch 
            hÃnh dián. Ãng cho ráng nÆi Äà chÃnh là 
Äáa Äiám hÃnh 
            hÆÆng tát nhát cáa cáu chián binh thuác 
Äá tam Lác lÆáng 
            Tháy quÃn lác chián Hoa Ká (III Marines 
Amphibious 
            Forces) tái Viát Nam gám sÆ ÄoÃn 1 và sÆ 
ÄoÃn 3. Theo 
            Ãng, cháng cà nÆi nÃo cà à nghÄa hÆn. HÃy 
trá lái nÆi ÄÃ 
            táng bá phà háy Äá tháy ráng lÃng 
nháng ngÆái buác phái 
            cám sÃng và nghÄa vá khÃng há muán nhÆ 
váy. Trá lái Äá 
            tÆáng nhá nháng ngÆái bán ÄÃ vÄnh vián 
nám xuáng và Äá 
            láy lái sá thanh thán chÃnh thác trong 
lÃng. 
            Rà rÃng Viát Nam Äang cà mát sá lÆáng 
rát lán khÃch du 
            lách lán tuái. Thát váy, ngÆái cáu binh 
trá nhát cÅng 
            xáp xá 55 - 56 tuái. Sau vá bÃng ná cáa 
nhát kà bÃc sÄ 
            Äáng ThÃy TrÃm, kim nam chÃm du lách dÆáng 
nhÆ Äang 
            chuyán hÆáng sang Viát Nam. TÃi ÄÃ nghe mát 
sá bán bà 
            trao Äái vá chuyán du lách trá lái chián 
trÆáng xÆa, 
            trong ÄÃ, thanhniennews.com Äang là dián ÄÃn 
thÃng tin. 
            Jerry Schuster (Texas) nÃi tuái chÃng ta là cáa 
nháng 
            cÃu chuyán cÅ cÃn bá dá. Tuái cáa nháng 
ná lác cuái cÃng 
            trong Äái ngÆái, và phái lÃm mát Äiáu 
gà cà à nghÄa. 
            Danny Jacks (Arkansas) Äá nghá hay là chÃng ta 
vá bÃn ÄÃ 
            xÃy mát trÆáng hác. XÃy gán cÄn cá cÅ 
cÅng tát. Hoác là 
            chÃng ta xin ÄÆác báo trá mát chÆÆng 
trÃnh giÃo dác, y 
            tá mang tÃnh thÆáng xuyÃn. NgÆái Má ÄÃ 
mang Äán sá tÃn 
            phÃ, nay ngÆái Má cÅng phái mang lái sá 
xÃy dáng. 
            D.Wells (Texas) nÃi ráng ngÆái ta khÃng thá 
Äá trÃt mái 
            trÃch nhiám cho nháng tay lÃnh Äáo ÄÃ 
chát. ChÃng ta ÄÃ 
            gÃp tay phà háy khián cho láp trá Viát Nam 
phái tá xÃy 
            dáng lái tá Äáu! Nháng cÃu nÃi cà tÃnh 
xuát phÃt tá tám 
            lÃng cáa nháng ngÆái bán Má trong buái 
háp mát ká niám 
            ngÃy thÃnh láp ÄÆn vá thát ÄÃng ghi nhán. 

               Hái quÃn Má dáo phá ÄÃ Náng 
               (ánh: Ä.N.K)
            G.Orwell (Washington D.C), cáu trung tà sÆ ÄoÃn 
Americal 
            cho ráng trong thái ká internet cháp cÃnh, 
chá cán lÃng 
            nhiát tÃnh Äá nái kát Æác muán Äang 
nám hai bÃn bá ThÃi 
            BÃnh DÆÆng. á Má, táng ÄÆn vá cáu 
chián binh Äáu tá chác 
            hiáp hái. Mái ÄÆn vá Äáu cà mát website 
và mát tá bÃo. 
            Mát sá cáu binh tá chác cÃc tuán san, bÃn 
nguyát san vái 
            chá Äá bát tán: Viát Nam. Viát Nam, 
chián trÆáng ká niám 
            táng ÄÆác mát tay cáu binh cáa SÆ ÄoÃn 
25, cáu trung sÄ 
            Oliver Stone, ÄÆa lÃn mÃn ánh lán. Nhác 
Äán tÃn ngÆái 
            Äáo dián nái danh nÃy, tÃi sác nhá ráng 
Oliver Stone 
            cÅng Äang ÄÆác nháng ngÆái Má ÄÃ Äác 
nhát kà bÃc sÄ Äáng 
            ThÃy TrÃm dá kián chán lÃm Äáo dián bá 
phim ChÃn dung 
            bát tá cáa chián tranh Viát Nam. Schuster 
e-mail cho tÃi 
            ráng nhiáu ngÆái nÃi Hollywood rát khà xÃm 
nháp, nhÆng 
            khÃng phái là khÃng thá. ChÃng ta Äang tiáp 
tác gà nháng 
            cÃnh cáa nhám tÃm giái phÃp. RiÃng P.Finch 
(Seattle) 
            nÃi, thát là khÃi hÃi, hai tay lÃm phim bác 
tháy là 
            Oliver Stone và Steven Spielberg lái thác hián 
phim 
            chián tranh Viát Nam á ThÃi Lan và Philippines. 
Nay cáa 
            Viát Nam má ráng, chá cán gái háng là 
mát trong hai sá 
            nháy vÃo. HoÃn toÃn ngÆái thát cánh thát. 
Anh em cáu 
            binh sá cà cÆ hái xán tay tham gia lán 
cuái. Chá cán mát 
            cuán phim ÄÃng nghÄa là chÃng ta và Viát Nam 
sá cÃng 
            nhau cháp cÃnh. 
            Charles nÃi trÆác lÃc chia tay vái tÃi: "Hái 
chián 
            tranh, thá giái táng theo dÃi Viát Nam và 
bÃy giá, há 
            ván cÃn quan tÃm. TÃi ÄÃ táng Äi tour thÄm 
Phuket, 
            Chiangmai (ThÃi Lan) nhÆng hoÃn toÃn khÃng thá 
so sÃnh 
            vái nháng gà Khe Sanh Äà và Äang cÃ. NgÆái 
Viát Nam táng 
            vÃo cuác chián giá nÆác báng mát nghá 
thuát Äa dáng, bÃy 
            giá hÃy Ãp dáng nghá thuát ÄÃ vÃo cÃng 
cuác kinh doanh 
            du lách. HÃy cho chÃng tÃi biát nháng gà 
mát ngÆái khÃch 
            du lách cán biát. Äái vái chÃng tÃi, 
Äiáu kián Äi Äán Än 
            á cà lá dá hÆn nháng ngÆái khÃch thá 
há sau. ChÃng tÃi 
            Äà táng cà nhiáu ká niám trong lÃng á 
nháng nÆi chÃng 
            tÃi sáp Äán thÄm. ChÃng tÃi vá lái ngÃi 
nhà cÅ thái trai 
            trá. Nhiáu nÄm trÃi qua, ngÆái Má ván Äi 
du lách theo 
            truyán tháng. PhÃp, TÃy Ban Nha, Äác, Ã, 
Nhát, Háng 
            KÃng... Äi Äá vui chÆi theo mÃa, Äi cho biát. 
Trong khi 
            ÄÃ, Viát Nam ván cá nám sÃu trong kà ác, 
trÃi vát vá, và 
            ngÆái thÃn cáa chÃng tÃi cÅng khÃng há 
muán nhác lái. 
            NhÆng mái lán háp mát truyán tháng háng 
nÄm, ai cÅng nhá 
            Viát Nam. Chián trÆáng xÆa nhÆ Äang mái 
gái. Ai cÅng 
            muán Äi".
            DÄ nhiÃn phái tán nhiáu thái gian mái cà 
thá gom ÄÆác sá 
            lÆáng website tÆÆng Äái Äá Äá bác mát 
nháp cáu thÃng 
            tin. Anh bán Äáng Ngác Khoa nÃi vái tÃi qua 
e-mail ráng, 
            hái quÃn Má táng Äán thÄm ÄÃ Náng, 
nhiáu du hác sinh Má 
            Äán mián Trung thÄm viáng, chÄm sÃc cÃc em 
nhá nán nhÃn 
            chát Äác dioxin, cháng là do gà du khÃch 
cáu chián binh 
            Má khÃng Äát và bay Äán Äà Náng, lÃn xe 
Äi mát mách ra 
            LÃng VÃy, Lao Báo Äá tá cháa lÃnh vát 
thÆÆng cho mÃnh 
            ngay mián tÃm tÆáng, Khe Sanh! 
            LÃ ThÃnh Giai (California, Má)

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » cuu binh My huong ve Khe sanh