cuop tien cua ba noi

Cöôùp tieàn aên xin cuûa baø noäi


Hai meï con naïn nhaân soáng trong caên nhaø tình nghóa. 

Hai meï con ñi aên xin, ky coùp ñöôïc 5 trieäu ñoàng giaáu kyõ trong ngöôøi. 
Nhöng ñöùa chaùu noäi cuûa hoï ñaõ baøy keá cho baïn xoâng vaøo nhaø, giaät aùo 
laáy tieàn. 

Cuï Taï Thò Haø (81 tuoåi) vaø con gaùi Tröông Thò Höôøng (53 tuoåi) ngaøy 
ngaøy daét nhau ra chôï Boàng Sôn, Bình Ñònh, aên xin. Cuï Haø maét môø, coøn 
baø Höôøng vöøa ñieác, vöøa ngoïng. Môùi ñaây, trong luùc ñang ngoài moät mình 
trong nhaø, baø Höôøng bò hai keû xoâng vaøo bòt mieäng, giaät bung cuùc aùo 
ngoaøi, laáy goùi tieàn 5 trieäu ñoàng maø baø ñaõ xeáp ngay ngaén vaø goùi kyõ 
baèng boïc ni loâng boû trong tuùi aùo trong. 

Coâng an nhaän ñònh, thuû phaïm bieát baø Höôøng giöõ vaø caát tieàn ôû tuùi 
aùo trong, neân coù theå chuùng quan heä gaàn guõi vôùi naïn nhaân. Vaø haén 
chính laø Tröông Ngoïc Caûm - chaùu noäi cuûa cuï Haø. 

Caûm khai, bieát coâ ruoät ñang caát giöõ moät soá tieàn neân cuøng vôùi Huyønh 
Xuaân Loäc (sinh naêm 1990) vaø Leâ Hoan (1991) toå chöùc cöôùp. Sau khi chæ 
roõ ñöôøng ñi loái laïi trong nhaø, ngoaøi ngoõ, tuùi aùo baø Höôøng caát 
tieàn, Caûm dìu cuï Haø sang nhaø mình xem tivi. Nhaân cô hoäi naøy, Loäc vaø 
Hoan naáp gaàn ñoù xoâng vaøo khoáng cheá baø Höôøng cöôùp tieàn. 

Trong soá tieàn 5 trieäu ñoàng, Caûm ñöôïc chia 1 trieäu ñoàng.

Coâng an huyeän Hoaøi Nhôn ñaõ khôûi toá bò can Tröông Ngoïc Caûm, Huyønh Xuaân 
Loäc vaø Leâ Hoan veà toäi cöôùp taøi saûn, baét taïm giam Caûm vaø Loäc. Gia 
ñình caùc bò can ñaõ noäp ñuû soá tieàn boïn chuùng cöôùp. 

(Tbeo Bình Ñònh)

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: