[SMCC] cuoi va meu voi vietnamese Idoll

Th? Nam, 28/06/2007, 13:56 (GMT+7)

Cu?i và... m?u v?i "Vietnam Idol"

TTO - Nh?ng câu h?i gây shock, nh?ng câu tr? l?i c?i m?... khi?n cu?c giao luu 
tr?c tuy?n v?i Ban giám kh?o cu?c thi Vietnam Idol (SiuBlack, Tu?n Khanh,
Hà Dung) sáng nay (28-6) tr? nên thú v? không kém cu?c thi Vietnam Idol dang 
khu?y d?ng sóng truy?n hình.

Ca si SiuBlack, nh?c si Tu?n Khanh và Hà Dung (t? trái qua) t?i bu?i giao luu - 
 ?nh: T.T.D

* Em th?y dây là m?t cu?c thi r?t h?p d?n, các b?n thí sinh r?t có phong cách, 
bi?u di?n r?t có l?a. Các anh ch? dã th?y bóng dáng th?n tu?ng âm nh?c c?a
Vi?t Nam xu?t hi?n chua? (Trang Hoa, 24 tu?i, greentallboy_vn1982@)

- Ca si Siu Black: S? có m?t th?n tu?ng âm nh?c, nhung dây m?i ch? là màn m? 
d?u c?a cu?c thi, chua th? dánh giá chính xác v? m?t th?n tu?ng âm nh?c và
th?n tu?ng dó s? du?c tìm th?y ? cu?i cu?c thi. Không ch? BGK mà chính các b?n 
cung s? tìm du?c th?n tu?ng âm nh?c c?a mình.

* Chào anh Tu?n Khanh, lúc xem Vi?t Nam Idol em r?t ?n tu?ng v? anh Xuân Linh 
(m?t ngu?i có ch?t gi?ng theo em là r?t phóng khoáng và thu hút) và ch? Th?o
Trang (r?t gi?ng m?t diva). Không bi?t anh có cùng suy nghi v?i em không? (Minh 
Ng?c, 20 tu?i,
lalax_vuive@)

- NS Tu?n Khanh: D? nói ngay là tôi thích ai cung không khó nhung làm v?y th?t 
không công b?ng v?i nh?ng ngu?i khác dang n? l?c h?t mình. Tuy v?y, ph?i
nhìn nh?n là Xuân Linh và Th?o Trang rõ ràng dã gây du?c (cho t?i lúc này) 
nh?ng ?n tu?ng mà nhi?u khán gi? thiên v? phong cách t? do, phóng khoáng...
d?u yêu m?n. Mong r?ng các b?n ?y s? còn di xa hon n?a, dù là không trong cu?c 
thi này.

* Em th?y m?t s? thí sinh có gi?ng hát r?t t?t, ch? có phong cách chua d?nh 
hình rõ, sao BGK không t?o cho các b?n ?y m?t co h?i, n?u có ngu?i nói BGK quá
kh?t khe, BGK nghi nhu th? nào? (Vu Cao Anh Phi, 20 tu?i,
chip_can9451@)

- NS Tu?n Khanh: Th?t ra gi?a nh?ng thí sinh có nh?ng ti?m nang khác nhau, di?u 
khác bi?t là ch?t lu?ng trình bày c?a h? ? th?i di?m dó cung nhu là d? chênh
c?a cùng nh?ng ti?m nang khác. S? l?a ch?n mang tính kh?c nghi?t là di?u b?t 
bu?c ph?i làm. Di nhiên, nh?n l?y m?t di?u phàn nàn là cái không th? thi?u
c?a chuy?n làm giám kh?o.

* R?t vui vì m?i thí sinh có m?t d?c di?m riêng cung nhu BGK có l?i nh?n xét 
chính xác và dí d?m. Xin h?i, n?u nh?ng b?n em r?t dam mê ca hát nhung l?i
nhút nhát thì nên có l?i khuyên gì d? h? t? tin hon d? có th? tham gia nh?ng 
chuong trình nhu Idol VN 2007? (le uyen thanh nga`, 22 tu?i, tomato912002)

ImageView

Ca si SiuBlack: thí sinh nên t? tin khi hát...- ?nh: T.T.D
- Ca si Siu Black: Khi dã xác d?nh mình di thi thì mình không nên nhút nhát, và 
n?u dã có s? dam mê thì m?i s? e ng?i hãy nên d? l?i phía sau, và nên t?
tin d?ng hát tru?c BGK và nhi?u ngu?i nhu v?y. B?n có th? d?ng hát m?t mình, 
xem nhu không có ai, ví d? nhu là nh?m m?t ch?ng h?n!

* T?i nay, em v?a coi vòng piano xong, 10/10 thí sinh d?u du?c giám kh?o khen, 
dánh giá cao (hay có l? chê cung không lo?i du?c h?, nên khen d? d?ng viên)...
mong r?ng BGK có th? d?nh hu?ng cho khán gi? ch?n du?c Idol dích th?c, vì dù 
sao BGK cung có chuyên môn sâu hon... (nguy?n h? nam long, 21 tu?i,
namlong3286@)

- NS Tu?n Khanh: Không ch? 10, mà c? 30 ngu?i vào d?n vòng này, th?t s? là 
nh?ng ngu?i dã c? g?ng h?t mình. Chúng tôi ch? còn công vi?c ghi nh?n v? nh?ng
n? l?c ti?p theo c?a h?, khuy?n khích h? làm t?t hon, g?i m? giúp cho h?.

Hon n?a, dó là nh?ng ngu?i mà chúng tôi dã ch?n t? hàng ngàn ngu?i khác, th?m 
chí ph?i ch?p nh?n nh?ng áp l?c n?ng n? t? công chúng, thí sinh... nên d?ng
viên h?, tôi nghi là di?u thi?t nh?t hi?n nay. Tuy v?y, n?u h? d?ng ? l?i vì 
m?t lý do nào dó, chúng tôi cung không ki?m l?i phê bình dâu.

* Có th? nh?ng thí sinh thi "h?t mình" d?n n?i không bi?t mình dang th? hi?n 
trên tivi tru?c r?t nhi?u khán gi?, h? th? hi?n không m?y là l?ch s? và hoi
"quá dáng","t? nhiên ch? nghia" ch? không ph?i là t? tin, BGK có nghi v?y 
không? (nguyen quoc dat, 27 tu?i, nguyenquocdat80)

- Ca si Siu Black: Tôi không nghi r?ng các thí sinh ?y th? hi?n quá dáng, vì h? 
dã có nh?ng dam mê, s? t? tin. H? dã dám làm nh?ng di?u mà ngu?i khác không
th? làm. H? dã h?t mình th? hi?n, có th? h? dang run, nhung h? dã làm h?t mình 
và tôi ?ng h? thí sinh d?y. Chính b?n thân b?n hãy t? tin và hãy làm di?u
mà ngu?i ta làm du?c, cung nhu b?n có th? làm du?c.

* Tôi dang s?ng ? M? và cung theo dõi Idol ? dây. Theo nhu tôi du?c bi?t thì 
BGK du?c ch?n vào 3 vai, 1 nhà s?n xu?t, 1 ca si, và 1 nhà phê bình sâu s?c
v? chuyên môn. M?i GK sau khi thí sinh trình bày d?u dua ra quan ni?m và ý ki?n 
c?a riêng mình, nhung trong nh?ng d?t phát sóng VN Idol thì tôi th?y r?ng
BGK l?i không làm nhu v?y. Có th? cho tôi bi?t nguyên nhân vì sao? (MonKat, 22 
tu?i,
monkatdebears@)

ImageView

Nh?c si Hà Dung: Chúng tôi không d? trình d? d? ch?n " Th?n tu?ng VI?T NAM". 
Chúng tôi ch? tìm ki?m "Th?n tu?ng âm nh?c" mà thôi - ?nh: T.T.D
- NS Hà Dung: Chuong trình VN Idol du?c th?c hi?n theo b?n quy?n c?a Pop Idol 
ch? không ph?i là American Idol. Khi chuong trình du?c s?n xu?t t?i VN, chúng
ta ph?i làm sao cho phù h?p v?i van hóa c?a ngu?i Vi?t. Khán gi? có th? th?y, 
BGK dã dua ra nh?ng ý ki?n trái chi?u nhau, y?u t? gây s?c không nhi?u vì
chúng tôi mu?n thí sinh nhìn th?y nh?ng cái du?c và chua du?c c?a mình, t? dó 
rút ra kinh nghi?m d? ti?n b? hon.

* Kính thua các anh ch? Giám kh?o. Vì tôi không du?c xem chuong trình "Th?n 
tu?ng âm nh?c" ngay t? d?u nên tôi không bi?t m?c dích c?a cu?c thi này là gì,
xem các chuong trình sau th?y cung "vui vui". Chuong trình này tìm ki?m gi?ng 
ca hay, có tính ngh? thu?t, hay tìm nh?ng "anh h?" ca nh?c (vì tôi th?y vào
d?n vòng bàn k?t r?i mà các gi?ng ca da s? cung không có gì d?c s?c l?m)? R?t 
mong du?c các anh ch? gi?i thích h?. Xin cám on và chúc các anh ch? nhi?u
s?c kho?. (Nguy?n Hi?n Long, 32 tu?i,
asuvkstn@)

- NS Tu?n Khanh: Có vài di?u mà t?i mu?n m?i b?n theo dõi thêm chuong trình 
Th?n tu?ng âm nh?c: xem nhi?u hon d? vui nhi?u hon v?i các tính cách da d?ng
c?a th? h? tr?, chia s? và nhìn nh?n s? tu do trong suy nghi c?a h?, hon là 
nhìn th?y h? nhu nh?ng "anh h?". Chúng ta có th? cùng vui và c?m on nh?ng ngu?i
dã d?n, mang d?n cho chúng ta nh?ng gi? phút dáng yêu trong cu?c d?i.

Còn d?n vòng trong, tôi nghi r?ng c? theo dõi thêm, d?n d?n b?n s? nh?n ra du?c 
ti?m nang và s?c bi?u di?n c?a các thí sinh. Cu?c thi này còn kéo dài d?n
tháng 9, tôi nghi n?u bình lu?n v? chuy?n các thí sinh không có gì d?c s?c có 
khi là hoi v?i.

* Em th?y có nh?ng thí sinh ch? hát du?c hai ba câu thì dã nghe "du?c r?i cám 
on em". Có khi nào anh ch? nghi m?i b?t d?u nhu v?y chua d? th?i gian cho
thí sinh th? hi?n h?t mình không, gây tâm lý cho thí sinh khi ch?n bài? (Nguy?n 
Nh?c San San, 18 tu?i, nuhoangsonca7)

- Ca si Siu Black: Cung có th? r?ng thí sinh dó dã th? hi?n d?y d? ch?t gi?ng 
mà BGK mu?n nghe, và có th? dánh giá du?c thí sinh dó hát nhu th? nào. Ch?
c?n m?t câu hát thì dã có th? bi?t du?c thí sinh dó di ti?p hay không, ch? 
không ph?i d? h? không có d? th?i gian d? th? hi?n h?t bài. Và duong nhiên có
m?t s? bài, h? t? tin khi hát h?t bài và BGK ph?i nghe hàng tram, hàng ngàn 
gi?ng hát, n?u nhu v?y thì không d? th?i gian cho thí sinh khác.

* S? l?a ch?n c?a ban giám kh?o d?a trên nh?ng tiêu chí nào? (Lai Hoàng Ti?n 
D?t, 16 tu?i,
whitehero2512@)

- NS Hà Dung: ? m?i vòng thi d?u có tiêu chí ch?n l?a riêng c?a vòng thi dó và 
tiêu chu?n chính v?n là gi?ng hát. Có th? k? m?t s? tiêu chu?n d? ch?n l?a:
? vòng lo?i chúng tôi d?t bi?t chú ý d?n nh?ng thí sinh có tính cách nh?t trong 
gi?ng hát, phong cách trình di?n, ph?c trang, s?c vóc. Trong vòng ti?p
theo chúng tôi d? ý hon d?n gi?ng hát và phong cách trình di?n...

* Chính phong cách làm vi?c c?a ban giám kh?o có th? g?i là m?i m?, dã làm cho 
tôi thích thú theo dõi chuong trình Vietnam Idol. Tôi xin h?i ca si SiuBlack
là khi nghe thí sinh hát bài "t?" c?a mình là bài Ly cafe Ban Mê thì SiuBlack 
có v?a nghe v?a so sánh v?i mình không? (Nguy?n D?c Hòa, 43 tu?i, luchoaqt@)

- Ca si Siu Black: N?u Siu Black so sánh mình v?i thí sinh dó thì Siu Black 
ch?c r?ng b?n ?y s? không hát du?c bài này. Và Siu Black l?ng nghe ? dây gi?ng
hát gi?a thí sinh này v?i thí sinh khác và d?c bi?t r?ng là thí sinh dó dã th? 
hi?n du?c bài hát này m?t cách "máu l?a". Siu Black r?t thích.

* Tôi xin h?i ba v? giám kh?o có d? trình d? d? ch?n l?a nh?ng thí sinh t?t 
nh?t cho Th?n Tu?ng Âm Nh?c VN? Sao tôi th?y các thí sinh hát kém th?, an m?c
cung r?t x?u và d?u tóc thì r?t l?? (Nguyen Thien Hoang, 38 tu?i,
nguyen_thienhoang@)

- NS Hà Dung: B?n nói dúng. Chúng tôi không d? trình d? d? ch?n " TH?N TU?NG 
VI?T NAM". Chúng tôi ch? TÌM KI?M "TH?N TU?NG ÂM NH?C" mà thôi.

* Ch? th?y cu?c thi Vietnam Idol có gì khác so v?i các cu?c thi khác? Và có s? 
khác bi?t nào mà ch? th?y ?n tu?ng không? (Nguy?n Thanh Nhã, 22 tu?i, 
vikynguyen85@)

- Ca si Siu Black: Duong nhiên là khác, khác ? ch? là t?t c? m?i ngu?i d?u du?c 
hát và hát h?t mình. H? không gò bó là ph?i h?c hát m?i du?c di thi, mà
h? hát b?ng nh?ng gì b?c phát d?i thu?ng khi hát và h? dem nh?ng di?u h? hát d? 
di thi. Vietnam Idol dã t?o du?c m?t s? tho?i mái v? tâm lý cho các thí
sinh và n?u nhu b?n mu?n bi?t cu?c thi khác bi?t ? ch? nào thì b?n nên di thi, 
b?n s? bi?t du?c s? khác bi?t dó! Chúc b?n thành công.

* Y?u t? nào t?o nên m?t th?n tu?ng âm nh?c? D?a vào dâu d? ch?n ra m?t th?n 
tu?ng âm nh?c? (casinghiepdu, 24 tu?i,
nguyenviet_anhtu@)

- NS Tu?n Khanh: Theo ch? tôi du?c hi?u, th?n tu?ng âm nh?c - v?i format g?c 
Pop Idol t? bên Anh - là vi?c tìm ki?m nh?ng giá tr? m?i c?a th? h? m?i. Chính
nh?ng suy nghi, phong cách t? do và d?y ng?u h?ng b?t ng? c?a nh?ng con ngu?i 
này s? t?o ra nh?ng tiêu chu?n c?a th?n tu?ng âm nh?c qua m?i th?i k? hay
qua m?i cu?c thi. V?n d? chính là ? m?i qu?c gia và tu duy s?ng trong th?i di?m 
dó có d? s?c d? ch?p nh?n cái m?i hay không.

* Anh Dung, ch? Siu, Anh Khanh nghi gì khi có nhi?u ngu?i nói ba v? giám kh?o 
c?a chúng ta là "b?n sao" c?a ba v? giám kh?o American Idol? (LAMCHIKHA, 24
tu?i,
votinhtieutu@)

- NS Hà Dung: N?u b?n làm gi?ng du?c v?i nh?ng ngu?i n?i ti?ng thì b?n dã làm 
du?c vi?c không ph?i d?. Vì là b?n quy?n c?a Pop Idol (nguyên b?n c?a American
Idol) cho nên BGK c?a Vi?t Nam Idol v? nguyên t?c là ph?i gi?ng v?i BGK c?a Pop 
Idol. Tuy nhiên, chúng tôi dã không th? nào gi?ng du?c BGK c?a American
Idol, b?i vì chúng tôi BGK c?a Vietnam Idol.

- NS Tu?n Khanh: di?u "ngu?i ta nói", b?n thân nó cung ch? là m?t nh?n d?nh 
mang tính so kh?i. B?n c? d?n d?n theo dõi, s? nh?n th?y chúng tôi mu?n "sao"
l?i cung không du?c.
* Trong cu?c thi, câu nói nào khi?n anh ch? nh? nh?t? (Huu phuoc, 18 tu?i,
phuoc_huu3@)

- NS Hà Dung: Nhu là l? thu?ng tình, tôi nh? nh?t di?u có liên quan tr?c ti?p 
d?n tôi, dó là câu nói c?a Trà My (Hà N?i): "Tôi s? NS Hà Dung vì anh ?y r?t
l?nh lùng!". B?n tính c?a tôi là m?t ngu?i ngu?c l?i v?i nh?n xét dó c?a Trà My.

* Có bao gi? ban giám kh?o th?y h?i h?n, sai l?m khi dánh r?t ho?c cho d?u 1 
thí sinh nào dó không? (Truong Thi?u Anh, 18 tu?i,
lusky_star2000@)

- NS Tu?n Khanh: Dây là m?t câu h?i thú v?. Tôi mu?n d?t l?i m?t v?n d? v?i b?n 
là "dánh r?t" du?c chia d?u cho ngu?i d? thi và ngu?i ch?m. Có lúc ngu?i
ch?m sai l?m và cung có th? ngu?i d? thi "t? dánh r?t" mình b?ng m?t cách nào 
dó.

Di nhiên khi nhìn th?y nh?ng ngu?i có kh? nang nhung r?i kh?i vòng thi s?m vì 
m?t y?u t? b?t c?p nào dó, chúng tôi ai cung ti?c, th?m chí, chính tôi là
ngu?i dã di tìm và khuy?n khích nh?ng thí sinh Tây Nguyên hát r?t hay nhung 
thi?u kinh nghi?m trình bày bài hát d? thi nên tr? l?i thi ? các vòng C?n Tho,
Dà N?ng... sau khi b? dánh r?t.

Ti?c và mong cho h? có kinh nghi?m hon là di?u có th?t. Còn h?i h?n? Chúng tôi 
không ph?i quan tòa d? x? án ai nên d?n m?c c?n r?t th? thì nhi?u quá.

* Xin ch? SIU BLACK vui lòng cho bi?t cho bi?t c?m tu?ng khi g?p m?t thí sinh 
có gi?ng hát và phong cách tuong t? nhu ch?? (Nguy?n Thanh Phong, 37 tu?i,
egbin_2000@xxxxxxxxx)

- Ca si Siu Black: R?t thú v? khi g?p m?t thí sinh gi?ng mình, và tôi s? chú ý 
nhi?u hon t?i thí sinh ?y. N?u nhu có th? g?p thí sinh d?y, tôi s? truy?n
l?i nh?ng gì mình có, d? thí sinh ?y hoàn h?o hon, nhung b?n bi?t r?ng là giám 
kh?o thì không th? g?p riêng thí sinh!

* Các v? giám kh?o có quá cang th?ng khi ch?n ai ho?c b? ai? (truong thi thanh, 
20 tu?i,
thanh291187@)
(c? 3 giám kh?o)

- NS Hà Dung: Dúng r?i! Chúng tôi r?t cang th?ng vì trình d? c?a thí sinh d?ng 
d?u, m?i ngu?i d?u có nh?ng uu di?m dáng ghi nh?n c?a mình d?i v?i tiêu chí
c?a cu?c thi.

* T?i sao nh?ng ngu?i BGK chê l?i du?c vô? Còn ai khen thì b? lo?i? Còn vòng 
piano thì ai cung khen trong khi h? hát t? hon nhi?u thí sinh vòng l?ai r?t
nhi?u... Do con m?t và l? tai c?a khán gi? "t?m thu?ng" quá chang? (Gia Phúc, 
19 tu?i,
conmasieuquay@)

- NS Hà Dung: Có khi là ngu?c l?i d?y, có nghia là l? tai và con m?t c?a BGK 
t?m thu?ng hon khán gi?! Nhung r?t ti?c t? vòng lo?i cho d?n vòng thi này ph?i
nghe và nhìn b?ng l? tai và con m?t c?a BGK! Còn d?n vòng piano và các vòng 
ti?p theo thì ph?i nghe và nhìn thí sinh b?ng l? tai và con m?t c?a khán gi?.
V?y là d?n lu?t b?n làm giám kh?o r?i d?y!

* Ch? Siu à! Em th?y ch? làm BGK l?n này tâm lý l?m, có thí sinh nói ch? là 
"kh?ng long kh?c ra l?a". Dúng, nhung em không thích cách nói ?y, ch? th?y trong
t?t c? các thí sinh ch?t gi?ng ai có "l?a", có "máu bi?u di?n" và "Rock" nh?t 
gi?ng nhu ch? v?y? (Tr?n Phu?c, 15 tu?i,
klosepersie@)

- Ca si Siu Black: Cám on em dã quan tâm t?i ch? và không mu?n m?t ngu?i nào dó 
nói ch? là "kh?ng long x?u xí". Nhung em ph?i hi?u r?ng "kh?ng long" ? dây
là s? phô truong c?a ngo?i hình, k?t h?p phong cách bi?u di?n ?n tu?ng, d?y 
l?a, và lúc nào cung vui v?, hòa d?ng v?i khán gi?.

Có m?t s? thí sinh ch? th?y r?ng là ngu?i ta có th? bi?u di?n máu l?a, rock nhu 
ch? nhung h? chua diêu luy?n vì h? còn quá tr?. Hy v?ng r?ng sau cu?c thi
này, h? s? diêu luy?n nhu ch?.

* Theo 3 v? giám kh?o thì thí sinh nào có tri?n v?ng nh?t? (m?c dù k?t qua bình 
ch?n có th? nào di n?a). xin c?m on (phi, 17 tu?i,
tidus_find_ladyyuna@)

- NS Hà Dung: N?u em h?i BGK ch?n ai thì tôi tr? l?i du?c. Còn h?i ai là ngu?i 
du?c bình ch?n thì dó là câu tr? l?i c?a khán gi?, mà tôi thì không th? d?i
di?n cho quí v? khán gi? dó du?c.

* Tôi không hi?u t?i sao chuong trình này là m?t cu?c thi nghiêm túc mà ban 
giám kh?o hay cu?i v?y. Nh?t là ch? Siublack cu?i ng?t ngây khi các thí sinh
dang thi, cho dù có bu?n cu?i l?m thì cung ph?i tôn tr?ng ngu?i di thi ch?, 
cu?i ng?t ngây th?y du?ng n?a dâu mà ch?m. C? hai v? giám kh?o kia cung v?y,
không gi?ng ai. (PHUONG ANH, 18 tu?i,
phuonganh@)

- NS Tu?n Khanh: Tôi tin r?ng khi b?n nhìn th?y nh?ng hình ?nh dó, b?n cung có 
chung m?t c?m giác v?i tôi r?ng dây là m?t cu?c thi hoàn toàn khác bi?t v?i
nh?ng cu?c thi tru?c. Giám kh?o là m?t ph?n c?a khán gi? truy?n hình. N?u b?n 
cùng vui, chúng tôi cung v?y. ? dây, chúng tôi không b? v? và trang tr?ng
m?t cách hình th?c, khô c?ng không c?n thi?t. M?t chi ti?t n?a, b?n không kh? 
nang cu?i sao?

* Ban giám kh?o nghi nhu th? nào khi nh?ng l?i nh?n xét và hành d?ng cùa mình 
l?i tr? thành trò cu?i cho khán gi? xem dài? (nhoc,
funfunfun_4ever@)
(c? 3 giám kh?o)

- NS Hà Dung: Làm trò cho ngu?i khác cu?i là di?u không ph?i d?! Còn n?a, n?u 
làm cho ngu?i khác vui v?, thì vi?c dó cung là vi?c t?t.

* N?u nhu có khán gi? nh?n xét r?ng l?i phê bình c?a BGK dành cho các thí sinh 
là "thi?u tính chuy?n nghi?p, c?n trau d?i thêm" nên dành cho chính BGK vì
cách dánh giá không th?c ch?t ph?n ánh ? khía c?nh chuyên môn mà ch? là nh?ng 
l?i phê bình chung chung thì BGK nghi nhu th? nào? (MonKat, 22 tu?i,
monkatdebears@)

- NS Tu?n Khanh: Dây là di?u c?n b?n giúp: hãy giúp chúng tôi m?t l?i nh?n xét 
chung cho kho?ng vài ngàn ngu?i d? thi (mà không xúc ph?m ai, cung giúp
cho h? nh?n ra s? chua c? g?ng c?a h?) mà c? 3 chúng tôi ph?i cho nh?n xét (im 
l?ng m?i h? ra thì có v? tàn nh?n). Và ? ý nghia ngu?c l?i, b?n có nh?n
th?y nh?ng ngu?i trình di?n tru?c ?ng kính có ý th?c chuyên nghi?p và luy?n t?p 
d?, luôn là ngu?i d?t du?c da ph?n nh?ng di?u h? mu?n không?

* Em mu?n tham d? chuong trình Vietnam Idol 2007 thì c?n nh?ng di?u ki?n gì? 
Dang ký ? dâu? (Truong Dinh Hao, 27 tu?i,
haotd2006@)

- BTC: B?n có th? dang ký vào cu?c thi nam sau vì nam nay không còn k?p n?a. 
Nh?ng thông tin chi ti?t c?a cu?c thi s? du?c dang t?i r?ng rãi trên báo dài,
trang web ...

* Chào anh Hà Dung, Anh ch? em c?u sinh viên Tru?ng Tr?c d?a, do d?c hàng không 
và b?n d? Matxcova, nh?ng nam 1970, b?n h?c c?a anh xin chúc m?ng anh cùng
v?i nh?ng thành công c?a Chuong trình. Anh chuy?n hu?ng th?t tuy?t v?i. Anh v?n 
nh? MIIGAIK d?y ch?? Hôm nào h?p Tru?ng, nh?n du?c tin báo là anh b? ph?i
d?n d?y nhé. (Tr?n Van,
vanvino1957@)

- NS Hà Dung: Chào Tr?n Van! Anh v?n nh? Van và nh?ng k? ni?m th?i sinh viên. 
Chúc vui v?. H?n g?p!

* Em luôn theo dõi và ngu?ng m? anh Tu?n Khanh. Du?ng nhu anh là m?t ngu?i r?t 
ng?t ngào, anh nói cái gì em cung th?y ng?t ngào h?t dó. Nhung v?i thí sinh
lúc nào anh cung ng?t ngào nhu th?, dôi khi em có c?m giác không th?t. Anh nghi 
sao? (Châu Anh, 25 tu?i,
flabby228@)

ImageView

NS Tu?n Khanh: Tôi luôn u?c mo mình có th? t?o ra du?c nh?ng cu?c choi mà ngu?i 
choi có th? s?ng, hát và trình bày m?t cách ng?u h?ng - ?nh: T.T.D
- NS Tu?n Khanh: Ngu?i ta d?n tìm b?n v?i thi?n chí, n?u b?n không cho ngu?i 
ta n? cu?i và ng?t ngào thì không dúng sao? Tuy v?y, b?n c? d?n và ? luôn
trong nhà mà không có lý do, qu?y r?i th? xem thì ... s? bi?t :). Thú th?t, 
v?i công vi?c, tôi v?n b? coi là ngu?i khó tính d?n m?c nhi?u ngu?i làm vi?c
chung, h?c trò... d?u than vãn c?.

* Nh?ng thí sinh l?t vào bán k?t d?u x?ng dáng. Tuy nhiên theo các v? giám 
kh?o, Vietnam Idol cu?i cùng s? có m?t th?n tu?ng âm nh?c x?ng t?m so v?i tên
c?a nó hay không? (Trà Ng?c phong, 32 tu?i,
phongtra06@)

- NS Hà Dung: Cám on b?n dã có dánh giá là nh?ng thì sinh l?t vào bán k?t d?u 
x?ng dáng. Không ph?i quá lo l?ng, chúng ta ch? dang tìm ki?m m?t Vietnam
Idol c?a cu?c thi nam nay mà thôi, nam khác s? có cu?c tìm ki?m khác và Vietnam 
Idol khác.

* Anh Tu?n Khanh, Sao mai di?m h?n, Con du?ng âm nh?c, VietnamIdol..., anh lúc 
nào cung là ngu?i khai phá, ngu?i d?u tiên c?a nh?ng chuong trình âm nh?c
m?i m? nhu v?y. Anh luôn là ngu?i d?y ?p các k? ho?ch, ý tu?ng cho công vi?c 
thì ph?i? V?y th?i gian cho nh?ng ý tu?ng c?a d?i s?ng riêng thì sao? (Ng?c
Linh, 26 tu?i,
thaichat04@)

- NS Tu?n Khanh: Cung d?y ?p nh?ng s? m?i m? d?n m?c k? không h?t v?i b?n!

* Anh Tu?n Khanh là m?t trong nh?ng ngu?i d?u tiên g?n bó v?i các chuong trình 
âm nh?c truy?n hình mang tính d?t phá nhu Sao mai di?m h?n, Trò choi âm 
nh?c....Nhung
ch? m?t th?i gian thôi, anh l?i ra di, d? l?i s? ti?c nu?i cho khán gi?. V?y 
th?c lòng, anh có nghi là anh có d? c?m h?ng d? g?n bó lâu dài v?i VietnamIdol
không? (Tu?ng Vi, 19 tu?i,
poothy123@)

- NS Tu?n Khanh: Tôi thích nh?ng cái m?i và thách th?c trong cu?c s?ng. N?u 
vi?c mình ra di, nhu?ng l?i công vi?c dó cho nh?ng con ngu?i m?i, kh? nang m?i,
gi?i hon mình... thì cung là di?u nên làm.

* Ch? Siu Black oi! Ch? có c?m th?y mình ch?m di?m thiên v? cho các thí sinh 
hát nh?c rock nhu ch? không? (chi hanh, 25 tu?i,
bonbom2702@)

- Ca si Siu Black: Tôi nghi là không thiên v? m?t thí sinh th? hi?n b?t c? m?t 
th? lo?i nh?c nào, ch? có th? ?ng h? thí sinh dã hát h?t mình và có m?t s?
dam mê khát khao tr? thành ca si.

* Em r?t ng?c nhiên khi xem chuong trình và còn ng?c nhiên hon khi th?y du?c s? 
t? tin "không gi?i h?n" c?a các b?n tham gia chuong trình. Anh ch? dã bao
gi? "t? tin không gi?i h?n" nhu các b?n thí sinh chua? N?u có, anh ch? nhìn l?i 
b?n thân vào th?i di?m dó và có l?i khuyên gì cho nh?ng thí sinh "t? tin
không gi?i h?n" c?a mình ? (Nguy?n Huy Hà, 25 tu?i,
hahuynguyen@)

- NS Hà Dung: Nguyên nhân c?a s? t? tin dó có l? xu?t phát t? câu kh?u hi?u c?a 
chuong trình: " dám hát là dã du?c 10 di?m t? tin". V?i chính mình, tôi
là m?t ngu?i t? tin, nhung tôi ch? có th? có l?i khuyên v? chuyên môn, tôi 
không th? có l?i khuyên v? m?t cách s?ng cho ngu?i khác.

- Ca si Siu Black: Khi dã ch?n con du?ng ca hát, thì tôi dã r?t t? tin khi d?ng 
tru?c hàng ngàn khán gi? v?i m?t vóc dáng ngo?i c? d? th? hi?n. L?i khuyên
c?a tôi ? dây là các thí sinh hãy t? tin hon tôi d? làm t?t nh?ng gì mình th? 
hi?n, và nhu anh Hà Dung nói là "b?n dã du?c 10 di?m".

- NS Tu?n Khanh: Tôi không hi?u b?n h?i v? v?n d? t? tin không gi?i h?n ? dây 
có hàm ý gi?u c?t hay không. T? tin chua bao gi? có thu?c do nên dôi khi s?
t? tin c?a m?t ai dó vu?t qua chu?n m?c bình thu?ng ? xã h?i mà chúng ta dang 
s?ng thì cu?c thi này cung là m?t thu?c do tuong d?i d? h? nhìn l?i mình.
Tôi luôn trân tr?ng nh?ng s? t? tin, ngay c? khi nh?ng s? t? tin dó ph? nh?n 
chúng tôi ho?c ph? nh?n c? cu?c thi.

* Anh Tu?n Khanh: Có th? nói tôi r?t th?n tu?ng anh Tu?n Khanh qua các cu?c thi 
trên VTV, HTV. Anh dã có nh?ng dánh giá s?c bén. Cho d?n th?i di?m hi?n
t?i anh có h?i ti?c m?t di?u gì dó khi ng?i vào v? trí giám kh?o ? (Hoang Anh 
Tuan, 26 tu?i,
h.anhtuan@)

- NS Tu?n Khanh: Cu?c choi nào, cu?c thi nào cung có nh?ng l? thói c?a nó. Tôi 
luôn u?c mo mình có th? t?o ra du?c nh?ng cu?c choi mà ngu?i choi có th?
s?ng, hát và trình bày m?t cách ng?u h?ng, t? do nh?t mà không b? ràng bu?c b?i 
b?t k? d?nh ki?n nào.

Tôi h?i ti?c là mình không còn d? s?c và th?i gian làm di?u dó. Ngoài ra, khi 
dã làm giám kh?o, mình ch? ti?c là không d? s?c d? làm gì thêm cho các ti?m
nang du?c khám phá, vì dã b? ràng bu?c b?i các nguyên t?c c?a cu?c thi - thí 
sinh - giám kh?o.

* Tôi là m?t khán gi? hâm m? chuong trình American Idol, v?i cách nh?n xét 
th?ng th?n, d?y cá tính và b?t ng? c?a BGK. Nhung xem Vietnam Idol tôi không
có du?c c?m giác nhu v?y. BGK VietNam Idol không dám nói th?t, quá l?ch s? và 
cung không t?o du?c b?t ng? t? nh?ng nh?n xét. Các v? có nh?n xét gì v? nh?ng
nh?n xét này?. Tuan Nguyen (USA), 24 tu?i,
tuanbill2002@)

- Ca si Siu Black: Cách nói c?a ngu?i Vi?t Nam cung r?t th?ng th?n và trung 
th?c, d?y cá tính. Tuy nhiên, m?i d?t nu?c có m?t van hóa ?ng x? khác nhau,
do dó, vi?c tr? l?i cho các thí sinh c?a Vietnam Idol cung s? khác bi?t v?i các 
?ng x? c?a thí sinh American Idol. Chúng tôi ph?i nghi d?n c?m xúc c?a
thí sinh và d? ti?p dón nh?ng thí sinh thi ti?p nam sau.

* Xin nh?c si Tu?n Khanh cho bi?t di?m khác bi?t co b?n c?a Vietnam Idol so 
v?i các cu?c thi ca hát khác? (ivy nguyen, 20 tu?i,
ivy_nguyen@)

- NS Tu?n Khanh: Khác bi?t thì b?n dã th?y r?i, qua nh?ng chuong trình truy?n 
hình dã phát. Còn tóm t?t thì tôi có th? nói ng?n g?n v?i b?n r?ng "tôi không
?ng h? các chuong trình thi hát mà thí sinh ch? c?n h?c "t?" bài hát, th?m chí 
dem bài hát c?a các giám kh?o di thi, l?y bài t?p thanh nh?c ? tru?ng di
thi... và nh?ng hình th?c dó ? Vietnam Idol s? g?p th?t b?i".

* VietNam Idol th?t là m?t cu?c thi ý nghia dành cho m?t th? h? tr? dám mo u?c, 
dám th? hi?n. Có di?u, du?i góc nhìn t? BGK, anh ch? có di?u gì tr?n tr?c
và suy tu hay không? Di?u gì d?ng l?i sau m?i bu?i ch?m thi? Th?t s? mô hình 
Idol có thích h?p v?i Vi?t Nam hay không? Các thí sinh d?u có khát khao và
tình yêu âm nh?c, anh ch? nh?n nh? gì cho các thí sinh dã r?t ho?c không d? t? 
tin d? thi. (Nguy?n Phi H?i, 26 tu?i,
phihaistyle@)

- NS Hà Dung: M?i khi có d?p làm di?u gì liên quan d?n âm nh?c, tôi d?u có ý 
nghi là chúng ta còn quá xa so v?i trình d? c?a b?n bè qu?c t?! Chúng ta th?t
s? còn chua phát huy dúng kh? nang, hay chúng ta th?t s? không có kh? nang? 
Chúng ta chua phát hi?n du?c nhân tài, hay chúng ta chua th?t s? làm di?u gì
có ích d? phát hi?n và nâng d? nhân tài?

Mô hình Idol có thích h?p v?i VN hay không, dó là v?n d? c?a nh?ng nhà t? ch?c. 
Còn tôi ch? quan tâm d?n vi?c " thích ?ng" ch? không ph?i là thích h?p!
Chúng ta có th? thích ?ng d? thay d?i m?t thói quen hay không, cung là m?t v?n 
d? quan tr?ng trong d?i s?ng c?a m?i ngu?i!

C?m on vì s? tran tr? c?a b?n!

* Nhi?u b?n tr? có tham v?ng tr? thành "sao" nhung h? không có th?c l?c. Các 
anh/ch? có l?i khuyên nào dành cho h?? (M? Tú, 19 tu?i,
tutu@)

- Ca si Siu Black: Riêng tôi thì ch? khuyên các b?n: hãy tìm m?t vi?c thích h?p 
v?i mình, cung có th? tr? thành ngu?i n?i ti?ng, v? các linh v?c nhu kinh
doanh, sáng tác... "Sao" trong linh v?c nào thì cung d?u sáng c?!

* Tôi có m?t d?a em gái r?t mu?n tham gia th?n tu?ng âm nh?c - Vietnam Idol, 
vui lòng cho tôi bi?t em gái tôi c?n có nh?ng di?u ki?n nào d? có th? tham
gia cu?c thi. (Luong Th? Mai Duyên, 38 tu?i,
maiduyen06@)

- BTC: Em gái b?n ch? c?n trong d? tu?i t? 16 d?n 30 và yêu thích âm nh?c là 
có th? tham gia cu?c thi. Cu?c thi m? r?ng cho nh?ng ngu?i dam mê âm nh?c
và th?t s? mu?n tr? thành m?t th?n tu?ng âm nh?c.

* Tôi r?t t? tin v?i dòng nh?c "tình c?m ph? thông". Tôi di hát ? phòng trà và 
chuyên hát nh?ng bài nhu Mua dêm ngo?i ô, Ngu?i ngoài ph?, L? bóng... v?y
dây có ph?i là th? lo?i nh?c phù h?p d? thi Vietnam Idol? (khanh tran, 24 tu?i,
khanhphil@)

- NS Tu?n Khanh: V?i tôi, không có lo?i âm nh?c nào là c?n gi?i h?n và dùng ch? 
"không du?c". Tuy nhiên, Vietnam Idol ch? truong ch?n hình th?c nh?c tr?.

* Có m?t s? thí sinh ngay sau khi b? lo?i dã phát bi?u r?ng giám kh?o dòi h?i 
chuyên môn quá cao, trong khi các thí sinh nhi?u ngu?i ch? là "tay ngang",
mà phong cách và gi?ng hát thì c?n ph?i có th?i gian trau chu?t và rèn luy?n 
thì m?i d?nh hình. BGK nghi sao?

Trong quá trình làm giám kh?o, áp l?c r?t n?ng n?, làm th? nào d? các giám kh?o 
không sa vào vi?c nhìn nh?n ch? quan cá nhân, phi?n di?n, hay dôi khi là
c?c doan d?n t?i vi?c m?t s? thí sinh th?t s? có ti?m nang nhung chua có di?u 
ki?n th? hi?n mình b? dánh r?t? (D? Minh Tâm, 18 tu?i,
nhoc_dungbuon@)

- NS Hà Dung: Khi ch?n l?a BGK luôn luôn chú ý d?n y?u t? ti?m nang trong t?ng 
thí sinh. Di?u dó có nghia là, n?u thí sinh chua có d? th?i gian trau chu?t
d? có th? b?c l? chút ít ti?m nang thì ph?n l?i là thu?c v? các b?n ?y.

Có nh?ng tiêu chu?n nh?t d?nh c?a cu?c thi d? cho BGK dánh giá thí sinh, tuy 
nhiên không th? thi?u s? ch? quan c?a BGK, và chúng tôi r?t ti?c n?u có tru?ng
h?p m?t thí sinh th?t s? có ti?m nang l?i b? dánh r?t. Hãy xem dó nhu là " h?c 
tài thi ph?n" và nên " thua keo này bày keo khác".

* Di?u gì khó nh?t khi d?ng ? cuong v? BGK khi ph?i ch?n l?c các thí sinh trong 
chuong trình Vietnam Idol? (Tr?n Hoàng Luân, 25 tu?i,
luan.tran@)

- NS Tu?n Khanh: Là vi?c tìm ra các kh? nang còn ?n gi?u, ngay khi h? khó khan 
trong vi?c chua d? kinh nghi?m d? gi?i thi?u mình. Và khó khan th? hai, nhiêu
khê hon, dó là làm sao nói cho r?t nhi?u ngu?i hi?u du?c là h? không d? kh? 
nang và h? b? lo?i là dúng. Dó là áp l?c kinh kh?ng (d?i v?i tôi).

* Tôi và con trai (4 tu?i) r?t thích xem chuong trình Vietnam Idol, hai m? con 
tôi xem ngay t? s? d?u tiên, r?t thú v? và bu?n cu?i ? vòng so kh?o, chuong
trình dã cho chúng tôi nh?ng tr?n cu?i s?ng khoái, vui v?, x? stress.

Càng vào trong sau càng d?m tính chuyên nghi?p hon và cách dánh giá c?a H?i 
d?ng Giám kh?o cung ph?n nào "nh? nhàng" và ý nh? hon, tôi xin h?i dó có ph?i
là "k?ch b?n" dã d?nh s?n có tru?c c?a BGK không? (Huong Linh, 38 tu?i,
assistant@)

- Ca si Siu Black: R?t c?m on ch? dã quan tâm d?n chuong trình và chúng tôi s? 
rút kinh nghi?m nh?ng chia s? c?a ch?. Và ch? cung th?y d?y, càng vào sâu
thì càng chuyên nghi?p vì lúc này t? thí sinh d?n BGK d?u tìm m?t th?n tu?ng âm 
nh?c c?a Vi?t Nam. Cách dánh giá c?a BGK s? hu?ng cho khán gi? tìm du?c
m?t th?n tu?ng dích th?c.

* G?i nh?c s? Hà Dung: em r?t hâm m? nh?c s?, nh?c s? có th? cho em d?a ch? 
không ?? (Em hát r?t tuy?t bài Ni?m hy v?ng c?a nh?c s? d?y ?) (Nguyennguyen,
23 tu?i,
nguyenthang_ppf9@)

- NS Hà Dung: Tôi tin là em hát r?t tuy?t nhu em nói, xin chúc m?ng! Và, tôi 
cung cám on em vì dã bi?t d?n bài hát c?a tôi! Email c?a tôi:
dunghahung@xxxxxxxxxx
Chúc em vui và luôn luôn hát r?t tuy?t!

* Anh Tu?n Khanh oi, em th?y gi?ng hát c?a anh Song Huy cung hay, t?i sao anh 
l?i lo?i anh ?y? Có ph?i vì anh ?y t?ng là h?c trò c?a anh, nên anh s? n?u
cho vào vòng trong thì m?i ngu?i s? nghi ng? anh? (YNHI, 24 tu?i,
YNHI12002@)

- NS Tu?n Khanh: M?t mình tôi s? không có quy?n quy?t d?nh h?t. Dó là k?t qu? 
c?a 3 lá phi?u g?p l?i. Tôi là ngu?i ti?c nh?t cho Song Huy ch? không ph?i
ch? b?n thân b?n ?y. Lý do Song Huy b? r?t là b?n ?y dã chia s?c cho cu?c bi?u 
di?n tr?c ti?p truy?n hình gi?i Album Vàng và gi? thi Vietnam Idol (di?n
ra g?n nhu cùng lúc). Tuy nhiên, tôi bi?t Song Huy tham gia cung ch? là m?t 
cách d? th? s?c mình ch? không t?p trung l?m vào cu?c thi này.

* Khi ch?m di?m cho ph?n thi c?a m?t thí sinh BGK có "quy u?c" v?i nhau tru?c 
không? Tôi th?y du?ng nhu m?i khi v? giám kh?o nào cho thí sinh d?u (ho?c
r?t) thì 2 giám kh?o còn l?i d?u d?ng tình (hay vì không mu?n mích lòng v? 
kia), nhu v?y li?u cách ch?m dó có b? c?m tính hay không? Xin c?m on. (Nguyen
Chi Cong, 32 tu?i,
chicongpmu@)

- Ca si Siu Black: Duong nhiên chúng tôi không có quy u?c tru?c, mà b?n thân 
giám kh?o dó dánh giá m?t cách thi?t th?c nh?t cho m?t thí sinh, và n?u nhu
thí sinh dó du?c hai phi?u c?a BGK, thì thí sinh dó d?u. Chúng tôi cung có m?t 
h?i ý nh?, chính xác hon d? l?a ch?n thí sinh nào s? di ti?p vào vòng trong.

* Anh Hà Dung trông r?t l?nh lùng, câu h?i dua ra cung r?t l?nh lùng. Không 
bi?t li?u bây gi? có m?t H? Qu?nh Huong nào có th? làm trái tim anh nóng lên
không? (H?ng Ng?c, 20 tu?i,
phamlamlinh06@)

- NS Hà Dung: Ch? là " trông r?t l?nh lùng" mà thôi, di?u dó có nghia là trái 
tim dã quá nóng, không mu?n b? thiêu cháy!

* Chào anh Tu?n Khanh, anh là m?t v? giám kh?o tuong d?i linh ho?t trong dánh 
giá thí sinh, ngay t? Sao mai di?m h?n nam 2004, em th?y anh luôn là ngu?i
hoà d?ng 2 quan di?m còn l?i c?a 2 giám kh?o khác. Song anh có cách nhìn dánh 
giá cung r?t sát v?i yêu c?u th?c t? c?a n?n âm nh?c Vi?t trong gi?i tr?
hi?n nay.

Có th? nói thí sinh Linh Chi là h?c trò c?a anh, anh có th?y ti?c khi không 
ch?n cô ?y, theo anh cô ?y y?u di?m nào so v?i ngu?i em Hu?nh My? Anh dánh giá
cao thí sinh nào? (Nguy?n Minh H?i, 25 tu?i,
hai_nguyen2th@)

Quang c?nh bu?i giao luu tr?c tuy?n - ?nh: T.T.D

- NS Tu?n Khanh: Linh Chi ngày càng vu?t lên nhung n?u công b?ng mà nói, Hu?nh 
My l?i b?c l? m?t kh? nang ca hát k? l? mà ai cung nh?n th?y. Tôi cung dã
t?ng mong u?c là 2 ch? em h? cùng sánh vai vào vòng trong.

Tuy nhiên, Linh Chi b? thi?u t? tin hon em c?a mình, khi?n b? m?t di nh?ng di?m 
?ng h? t? ban giám kh?o và Linh Ch? cung b? t?t h?u so v?i m?t vài thí sinh
khác "hát nhu l?n cu?i cùng du?c hát trong d?i mình", cung do c?m giác tuy?t 
v?ng vì nghi mình s? b? lo?i.

* Anh ch? nghi sao n?u các thí sinh mà các anh ch? tâm d?c nh?t l?i không du?c 
khán gi? bình ch?n? (hung, 21 tu?i,
doublelove114@)

- NS Hà Dung: N?u có tình hu?ng dó, thì ti?c cho thí sinh dó và ti?c cho chuong 
trình Vietnam Idol thôi! Khán gi? có quy?n l?c c?a mình!

* Sang nam ban t? ch?c có d? d?nh t? ch?c m?i hon chuong trình này không? (nhu 
y, 19 tu?i, nhu_y9633)

- BTC: Nhu b?n bi?t chuong trình du?c l?y t? phiên b?n c?a Pop Idol, v?i 1 hình 
th?c m?i nhu cu?c thi này thì khó có th? nói tru?c các d? d?nh. Tuy nhiên,
b?n có th? theo dõi thông tin c?a cu?c thi thông qua các phuong ti?n truy?n 
thông.

* Xin chào Ban giám kh?o Idol, tôi là m?t ngu?i r?t yêu âm nh?c Vi?t Nam. Qua 
các bài hát mà các thí sinh dã th? hi?n ? vòng lo?i, tôi ti?c là quá ít các
ca khúc hay và r?t h?p v?i tu?i tr? c?a nh?ng nam 80, 90 mà da ph?n là các ca 
khúc du?c sáng tác sau nam 2000. Di?u này ít nhi?u không thu hút du?c các
khán gi? ? l?a tu?i 30, 40, 50 d? h? c?m nh?n và b?u ch?n cho ca si hay th?n 
tu?ng âm nh?c c?a mình.

Chính vì th? trong cu?c thi Gala t?i dây, tôi hy v?ng ban giám kh?o s? chuy?n 
l?i c?a tôi v? BTC và s? b? sung thêm ph?n thi các ca khúc Vi?t du?c sáng
tác tru?c nam 2000 thì ch?c ch?n r?ng s? thu hút du?c s? quan tâm c?a công 
chúng yêu nh?c Vi?t Nam nhi?u hon n?a (Tr?n Tu?n Anh, 27 tu?i,
trananh259@xxxxxxxxx)

- Ca si Siu Black: Chúng tôi s? chú ý t?i di?u này, không riêng gì b?n, chúng 
tôi cung thích nh?ng ca khúc sáng tác vào nh?ng nam 80, 90. Có th? hi?u r?ng,
thí sinh c?a Vietnam Idol còn quá tr? so v?i nh?ng ca khúc du?c vi?t vào th?i 
di?m dó, cho nên, thí sinh s? ch?n nh?ng ca khúc h?p v?i mình và tiêu chí
c?a Vietnam Idol, là không gò bó, không gi?i h?n nh?ng ca khúc mà thí sinh dã 
ch?n. Bên c?nh dó, cung có nh?ng thí sinh dã hát nh?ng bài hát vào nam 80
- 90 cung r?t hay, và chúng tôi là ngu?i hu?ng cho các b?n th?y là mình h?p v?i 
nh?ng th? lo?i nào. Tôi cung mong nh?n du?c s? ?ng h? t?i chuong trình
nhi?u hon.

Cám on s? quan tâm c?a b?n, và t?t c? các d?c gi? khác trong bu?i giao luu tr?c 
tuy?n này cho Vietnam Idol nói chung và cho Siu Black nói riêng. Chúc các
b?n có nhi?u ni?m h?nh phúc và s? bình ch?n cho th?n tu?ng âm nh?c c?a mình.

NHÓM PV TTO
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

 • » [SMCC] cuoi va meu voi vietnamese Idoll