[SMCC] cuoc doi, su nghiep cua nha van Kim Dung

Sau khi làm mua, làm gió t?i th? tru?ng di?n ?nh c?a các qu?c gia Hoa ng?, các 
tác ph?m phim truy?n hình d?a trên ti?u thuy?t võ hi?p c?a nhà van kim dung dã 
tr? thành m?t con bão h?t b?c cho các nhà s?n xu?t phim.

Các dài truy?n hình VTV, Hà N?i TV, HTV cung dã b? ra không ít ti?n d? mua các 
tác ph?m di?n ?nh d?a theo ti?u thuy?t Kim Dung nh?m làm phong phú bu?i ti?c 
gi? chi?u phim c?a mình 

Th?i gian g?n dây, các b? phim nhu Anh hùng x? diêu, thiên long bát b?, ? thiên 
d? long kí, th?n diêu d?i hi?p l?i du?c tái s?n xu?t v?i công ngh? ki x?o hi?n 
d?i, di?n viên tài gi?i, tr? trung, d?p d? thì nó l?i càng tr? nên m?t hi?n 
tu?ng khu?y d?ng m?nh m? hon trên màn b?c.

D? cám on nhà van kim dung dã thai nghén, cham sóc d? t?o nên nh?ng câu truy?n 
lôi cu?ng m?i ngu?i, m?i gi?i.

Tôi dã xiêu t?m và g?i d?n b?n nh?ng thông tin v? cu?c d?i, s? nghi?p c?a nhà 
van kim dung.

? dây có m?t vài chi ti?t nh? s? khi?n vài ngu?i khó ch?u. Nhung xin các b?n 
hãy xem nó là ch?ng th?c c?a m?t giai do?n l?ch s? c?ng hòa nhân dân trung hoa 
mà không ai có th? ch?i cãi, che d?y du?c.

Kim Dung (?? Jin Yong; sinh vào nam 1924)

là m?t trong nh?ng nhà van ?nh hu?ng nh?t c?a van h?c Trung Qu?c hi?n d?i, và 
cung là ngu?i d?ng sáng l?p c?a nh?t báo H?ng Kông Minh Báo.

 

T? nam 1955 d?n 1972 ông dã vi?t t?ng c?ng 15 cu?n ti?u thuy?t. S? n?i ti?ng 
c?a nh?ng b? truy?n dó khi?n ông du?c coi là ngu?i vi?t ti?u thuy?t võ hi?p 
thành công nh?t. 300 tri?u b?n in (trên 1 t? n?u t?nh c? b?n l?u) dã d?n tay 
d?c gi? c?a Trung Hoa d?i l?c, H?ng Kông, Dài Loan, châu Á và dã du?c d?ch ra 
các ti?ng Vi?t, Hàn,

Nh?t, Thái, Anh, Pháp, Indonesia.

Tác ph?m c?a ông dã du?c chuy?n th? thành phim truy?n hình, trò choi di?n t?.

 

Tên ông du?c d?t cho ti?u hành tinh 10930 Jinyong (1998 CR2).

 

Ti?u s?

 

Kim Dung tên th?t là Tra Luong Dung (??? Cha Lieng Yung, Louis Cha), sinh t?i 
tr?n Viên Hoa, huy?n H?i Ninh, t?nh Tri?t Giang, Trung Qu?c, trong m?t gia dình 
khoa b?ng danh giá. Ông c? Tra Th?n Hành là nhà tho n?i ti?ng d?i nhà Thanh, 
ông n?i Tra T? Thanh làm tri huy?n Dan Duong ? t?nh Giang Tô.

 

Thu? nh?, ông h?c ti?u h?c ? quê H?i Ninh, r?i h?c trung h?c ? Hàng Châu. Nam 
lên tám tu?i, ông d?c b? truy?n Hoàng Giang n? hi?p, t? dó dã mo u?c vi?t 
truy?n võ hi?p. Nam 15 tu?i, ông vi?t cu?n sách luy?n thi vào l?p d? th?t (nam 
d?u trung h?c) du?c nhi?u ngu?i mua, có th? nói dó là tác ph?m d?u tay. 16 
tu?i, ông vi?t truy?n trào phúng Cu?c du hành c?a Alice có ý châm bi?m th?y 
hi?u tru?ng nên b? du?i h?c.

 

Sau dó ông h?c Lu?t qu?c t? t?i tru?ng Chính tr? Qu?c gia Trùng Khánh, chua t?t 
nghi?p l?i b? du?i vì t? cáo m?t v? bê b?i trong tru?ng. Ông xin làm vi?c t?i 
Thu vi?n trung uong, ? dó ông d?c nhi?u sách, trong dó có Ivanhoe c?a Walter 
Scott,

Ba ngu?i lính ng? lâm, Bá tu?c Monte-Cristo c?a Alexandre Dumas (cha), nh?ng 
truy?n này dã ?nh hu?ng d?n van phong c?a ông.

 

Nam 1946, ông v? Hàng Châu làm phóng viên cho t? Dông Nam nh?t báo, sau sang 
Thu?ng H?i h?c Lu?t qu?c t?, r?i trúng tuy?n làm phiên d?ch c?a t? D?i công 
báo. Nam 1948, t? D?i công báo ra ph? b?n t?i H?ng Kông, ông du?c c? sang làm 
vi?c ? dó, d?ch tin qu?c t?. Nam 1950, trong cu?c C?i cách ru?ng d?t ? Trung 
Qu?c, gia dình ông b? quy thành ph?n d?a ch?, cha ông b? d?u t?, t? dó ông m?t 
liên l?c v?i gia dình.

 

Nam 1952, ông sang làm vi?c cho t? Tân v?n báo, ph? trách m?c Chuy?n trà chi?u. 
Ông vi?t m?t s? k?ch b?n phim nhu Lan hoa hoa, Tuy?t d?i giai nhân. Nam 1955, 
ông b?t d?u vi?t truy?n võ hi?p d?u tay là Thu ki?m ân c?u l?c, dang hàng ngày 
trên Tân v?n báo, bút danh Kim Dung cung xu?t hi?n t? dây. Hai ch? "Kim Dung" 
?? là chi?t t? t? ch? "Dung" ?, tên th?t c?a ông.

 

Nam 1959, cùng v?i b?n h?c ph? thông Tr?m B?o Tân, ông l?p ra Minh Báo. Ông v?a 
vi?t ti?u thuy?t, v?a vi?t các bài xã lu?n. Qua nh?ng bài xã lu?n c?a ông, Minh 
Báo càng ngày du?c bi?t d?n và là m?t trong nh?ng t? báo du?c dánh giá cao 
nh?t. Nam 1972 sau khi vi?t cu?n ti?u thuy?t cu?i cùng, ông dã chính th?c ngh? 
huu và dành nh?ng nam sau dó biên t?p, ch?nh s?a các tác ph?m van h?c c?a mình. 
L?n hoàn ch?nh d?u tiên là vào nam 1979.

 

Cung lúc dó, các ti?u thuy?t võ hi?p c?a ông dã du?c nhi?u d?c gi? bi?t di?n. 
Các tác ph?m dã du?c chuy?n th? thành phim truy?n hình.

 

Nhung nam sau, ông tham gia gi?i chính tr? H?ng Kông. Ông là thành viên c?a ?y 
ban phác th?o D?o lu?t co b?n H?ng Kông. Ông cung là thành viên c?a ?y ban 
chu?n b? giám sát s? chuy?n giao c?a H?ng Kông v? chính ph? Trung Qu?c.

 

Nam 1993, ông thôi làm ch?c ch? bút, bán t?t c? các c? ph?n trong Minh Báo.

 

Nam 2006, ông xu?t b?n cu?n t?n van d?u tiên.

 

Kim Dung ? Vi?t Nam

 

D?ch gi? d?u tiên d?ch tác ph?m Kim Dung t?i Vi?t Nam du?c ghi nh?n là Ti?n 
Phong

T? Khánh Ph?ng v?i b?n d?ch Cô gái D? Long, in trên báo D?ng Nai vào nam 1961. 
Trên th?c t?, tru?c dó, dã có m?t s? b?n d?ch nhu Bích Huy?t ki?m c?a T? Khánh 
Ph?ng (báo D?ng Nai),

Anh hùng x? diêu c?a D? M?p (báo Dân Vi?t),

Th?n diêu d?i hi?p c?a Vu Tài L?c và H?i Âu T? (báo M?i). Tuy nhiên, d?n b?n 
d?ch Cô gái D? Long ra d?i dã th?c s? t?o nên con s?t truy?n Kim Dung t?i mi?n 
Nam kéo dài mãi

d?n t?n nam 1975. Hai d?ch gi? truy?n Kim Dung n?i ti?ng t?i Vi?t Nam th?i k? 
này là Hàn Giang Nh?n và Thuong Lan. M?t s? nhà bình lu?n Kim Dung cung n?i lên 
trong th?i k? này nhu D? Long Vân v?i lo?t bài "Vô K? gi?a chúng ta".

 

Sau 1975, các tác ph?m c?a Kim Dung b? nhà nu?c Vi?t Nam li?t vào danh sách c?m 
cùng v?i các tác gia ki?m hi?p khác nhu C? Long, Tr?n Thanh Vân... v?i lý do 
"Van hóa d?i tr?y ph?n d?ng". L?nh c?m này duy trì mãi d?n nam 1990. Tuy nhiên, 
trong su?t th?i gian dó, các b?n sách cu v?n du?c lén lút luu gi? và du?c nhi?u 
ngu?i truy?n tay d?c. D?u th?p niên 1990, v?i ?nh hu?ng c?a phong trào D?i m?i, 
chính quy?n Vi?t Nam dã b?t d?n s? g?t gao v?i th? lo?i truy?n võ hi?p. M?t s? 
phim và sách võ hi?p du?c phát hành. Thêm vào dó, s? phát tri?n c?a Internet dã 
giúp cho nhi?u ngu?i có co h?i d?c sách Kim Dung qua m?ng.

 

Nhà van Vu D?c Sao Bi?n là ngu?i d?u tiên gi?i thi?u s? tr? l?i c?a tác ph?m 
Kim Dung v?i b?n d?c Vi?t Nam sau 1975 v?i tuy?n t?p "Kim Dung gi?a d?i tôi". 
Công ty Van hóa Phuong Nam là công ty d?u tiên có b?n quy?n và phát hành t?t c? 
các tác ph?m võ hi?p c?a Kim Dung t? sau 1975. T? nam 1999, Phuong Nam dã mua 
toàn b? b?n quy?n tác ph?m c?a Kim Dung, thông qua thuong lu?ng tr?c ti?p v?i 
nhà van. Các b?n van du?c mua d?u là nh?ng b?n du?c chính Kim Dung hi?u dính và 
ch?nh s?a m?i nh?t. K? t? tháng 6 nam 2006, toàn b? tác ph?m c?a Kim Dung du?c 
d?ch l?i và phát hành ? Vi?t Nam theo các b?n hi?u dính m?i nh?t.

 

Các d?ch gi? truy?n Kim Dung du?c dánh giá cao trong th?i k? này có

Cao T? Thanh và Vu D?c Sao Bi?n.

? h?i ngo?i, d?ch gi? Nguy?n Duy Chính cung du?c xem là d?ch gi? có ch?t lu?ng 
d?ch t?t nh?t v?i hàng lo?t b?n d?ch c?a ông du?c luu truy?n trên Internet.

 

T?ng thu?ng

 

Ngoài các ti?u thuy?t võ hi?p, ông còn vi?t các truy?n l?ch s? Trung Qu?c.

Ông dã du?c trao t?ng nhi?u huân chuong danh d?.

 

Kim Dung dã du?c trao t?ng huân chuong

OBE c?a Vuong Qu?c Anh nam 1981,

và

Légion d'honneur nam 1982,

Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres nam 2004 c?a chính ph? Pháp.

 

Ông cung là giáo su danh d? c?a nhi?u tru?ng d?i h?c nhu

B?c Kinh, Tri?t Giang, Nam Khai, H?ng Kông, British Columbia cung nhu là ti?n 
si danh d? c?a d?i h?c Cambridge

 

Tác ph?m

 

Kim Dung vi?t t?ng c?ng 15 truy?n trong dó 1 truy?n ng?n và 14 ti?u thuy?t. H?u 
h?t các ti?u thuy?t d?u du?c xu?t b?n trên các nh?t báo.

tác ph?m cu?i cùng c?a Kim Dung

List of 15 items

1. Thu ki?m ân c?u l?c (1955) (?????)

2. Bích huy?t ki?m (1956) (???)

3. X? diêu anh hùng truy?n (1957) (?????)- t?i Vi?t Nam du?c d?ch thành Anh 
hùng x? diêu.

4. Tuy?t son phi h? (1959) (????)

5. Th?n diêu d?i hi?p hay Th?n diêu hi?p l? (1959) (????).

6. Phi h? ngo?i truy?n (1960) (????)

7. B?ch mã khi?u tây phong (1961) (?????)

8. Uyên uong dao (1961) (???)

9. ? Thiên D? Long ký (1961) (?????)

10. Liên thành quy?t b?n d?ch c?a Vô N?i tiên sinh và c?a Hàn Giang Nh?n (1963) 
11. Thiên long bát b? b?n cu và b?n m?i (1963) (????)

12. Hi?p khách hành (1965) (???)

13. Ti?u ng?o giang h? b?n cu, nam (1967) (????)

14. L?c D?nh ký b?n cu và b?n m?i (1969-1972) (???)

15. Vi?t n? ki?m (truy?n ng?n, 1970) (???)

list end

 

3 truy?n Anh hùng x? diêu, Th?n diêu d?i hi?p, ? thiên d? long ký t?o thành X? 
diêu tam b? khúc, d?c theo l?n lu?t.

Thiên Long bát b? cung có th? coi là m? d?u c?a b? ba cu?n truy?n trên.

Tuy?t son phi h? và Phi h? ngo?i truy?n cung di dôi v?i nhau vì có cùng các 
nhân v?t.

 

 C?p câu

Sau khi Kim Dung hoàn thành 14 tác ph?m c?a mình, m?t ngu?i b?n c?a ông là Nghê 
Khuông phát hi?n r?ng ch? d?u tiên c?a t?a d? c?a 14 tác ph?m t?o thành m?t c?p 
câu 7 ch? m?i dòng.

Phi tuy?t liên thiên x? b?ch l?c
Ti?u thu th?n hi?p ? bích uyênD? tài

 

Ch? nghia yêu nu?c Trung Qu?c là d? tài ch? y?u trong các tác ph?m c?a Kim 
Dung. Ông nh?n m?nh d?n s? d?c l?p t? ch? c?a ngu?i Hán, và nhi?u tác ph?m c?a 
ông là b?i c?nh khi Trung Qu?c b? de d?a b?i nh?ng ngu?i phuong b?c nhu Khi?t 
Dan, N? Chân, Mông C?, Mãn Châu. Nhung d?n d?n ch? nghia yêu nu?c c?a ông cung 
bao g?m các dân t?c thi?u s? t?o thành nu?c Trung Qu?c bây gi?. Kim Dung d?c 
bi?t khâm ph?c các d?c di?m c?a ngu?i Mông C?, Mãn. Trong Anh hùng x? diêu, 
hình tu?ng c?a Thành Cát Tu Hãn và các con c?a ông là nh?ng v? tu?ng tài gi?i 
d?ng lên ch?ng l?i s? th?i nát c?a tri?u d?i T?ng. Ho?c nhu trong L?c D?nh ký, 
Kim Dung miêu t? vua Khang Hy nhà Thanh là m?t ngu?i có lòng tr?c ?n và có nang 
l?c.

Trong Thiên long bát b?, Ki?u Phong m?c dù là ngu?i Khi?t Dan nhung t? nh? dã 
du?c ngu?i Hán nuôi du?ng. Chính di?u dó dã khi?n Ki?u Phong ngan c?n vua Liêu 
rút quân.

 

Các tác ph?m c?a Kim Dung có th? coi là cu?n t? di?n nh? v? phong t?c, t?p 
quán, van hóa Trung Hoa, bao g?m các linh v?c y thu?t dân t?c Trung Qu?c, châm 
c?u, võ thu?t, âm nh?c, thu pháp, c? vây, trà d?o, các tri?t h?c c?a d?o Kh?ng, 
d?o Ph?t và d?o Lão, và l?ch s? phong ki?n Trung Hoa. Các nhân v?t l?ch s? hòa 
tr?n vào các nhân v?t trong truy?n.

 

Các tác ph?m c?a ông rõ ràng dã t? lòng tôn tr?ng và tán thành các giá tr? 
truy?n th?ng Trung Hoa, d?c bi?t là các quan ni?m Kh?ng giáo nhu là m?i quan h? 
gi?a vua tôi, cha con, anh em, và nh?t là gi?a su ph? và d? d?, gi?a các huynh 
d?. Kim Dung cung nh?n m?nh vào các giá tr? truy?n th?ng nhu là danh d? và th? 
di?n.

 

Cu?i cùng ông phá v? các phép t?c dó trong tác ph?m cu?i cùng L?c D?nh ký. Vi 
Ti?u B?o là m?t nhân v?t chính nhung không ph?i là anh hùng, mà l?i là m?t k? 
tham lam, lu?i bi?ng, dáng khinh b?.

 

Phê bình

 

Các tác ph?m c?a Kim Dung dã nh?n du?c nhi?u phê bình t? d?c gi? và các nhà phê 
bình van h?c. Nghê Khuông, m?t nhà van n?i ti?ng và là b?n c?a Kim Dung dã vi?t 
r?t nhi?u bài vi?t phân tích các nhân v?t và th? gi?i võ thu?t trong các tác 
ph?m c?a ông.

 

Tuy nhiên nhi?u tác ph?m c?a Kim Dung dã b? c?m ? nhi?u noi ngoài H?ng Kông vì 
nh?ng lí do chính tr?. Nhi?u tác ph?m b? c?m ? Trung Hoa d?i l?c vì b? cho là 
ch? nh?o Mao Tr?ch Dông và C?i cách van hóa. Chính quy?n Dài Loan cung c?m vì 
cho r?ng các tác ph?m này ?ng h? D?ng C?ng s?n Trung Qu?c.

Hi?n gi? các tác ph?m c?a Kim Dung không b? c?m n?a. M?t s? chính tr? gia nhu 
D?ng Ti?u Bình còn là ngu?i hâm m? các tác ph?m c?a ông.

 

Cu?i nam 2004, nhà xu?t b?n giáo d?c nhân dân c?a C?ng hòa Nhân dân Trung Hoa 
dã dua tác ph?m Thiên long bát b? vào sách giáo khoa l?p 12. B? Giáo d?c 
Singapore cung làm nhu v?y d?i v?i các tru?ng c?p 2, 3 s? d?ng ti?ng Trung Qu?c.

 

Tác ph?m d?a Kim Dung

 

Có th? m?t ph?n vì mu?n hoàn thi?n các khe h? tình ti?t trong truy?n Kim Dung ( 
Võ lâm Ngu bá), ph?n vì mu?n phát tri?n r?ng thêm các chi ti?t truy?n, ph?n là 
an theo, r?t nhi?u ngu?i dã vi?t truy?n d?a theo c?t, theo nhân v?t trong 
truy?n Kim Dung mà t?o d?ng nhi?u tác ph?m khác, g?i chung là các tác ph?m d?a 
Kim Dung

 

Nhân v?t nam

 

Các nhân v?t nam chính thu?ng du?c kh?c h?a t? khi còn nh?, c?t truy?n ti?p n?i 
các gian nan, th? thách c?a h? tru?c khi d?t t?i trình d? võ công cao nh?t;

List of 16 items

. Tr?n Gia L?c: Thu ki?m ân c?u l?c

. Viên Th?a Chí: Bích huy?t ki?m

. Quách Tinh: Anh hùng x? diêu

. Duong Quá: Th?n diêu d?i hi?p

. H? Nh?t Dao: Tuy?t son phi h?

. Miêu Nhân Phu?ng: Tuy?t son phi h?/ Phi h? ngo?i truy?n

. H? Ph?: Tuy?t son phi h?/ Phi h? ngo?i truy?n

. Truong Thúy Son: ? Thiên D? Long ký

. Truong Vô K?: ? Thiên D? Long ký

. D?ch Vân: Liên thành quy?t

. Tiêu Phong: Thiên long bát b?

. Doàn D?: Thiên long bát b?

. Hu Trúc: Thiên long bát b?

. Th?ch Phá Thiên: Hi?p khách hành

. L?nh H? Xung: Ti?u ng?o giang h?

. Vi Ti?u B?o: L?c D?nh Ký

list end

 

Nhân v?t n?

 

M?c dù n? nhân v?t trong nhi?u tác ph?m võ thu?t du?c t?o ra d? minh ho? cho 
tình yêu c?a các nhân v?t nam, nhi?u nhân v?t n? l?i là trung tâm c?a c?t 
truy?n, du?c miêu t? là nh?ng cá nhân không b? l? thu?c, m?nh m?, d?c l?p, 
thông minh, và có võ thu?t tài gi?i. Ví d?, Hoàng Dung trong Anh hùng x? diêu' 
không ch? là ngu?i Quách Tinh yêu m?n mà còn là m?t cô gái dí d?m, thông minh 
hon c? ch?ng mình sau này là Quách Tinh. Nang= l?c trí tu? c?a cô cùng v?i s?c 
m?nh co th? c?a Quách Tinh dã b? sung cho nhau.

Ho?c Thanh D?ng trong Thu ki?m ân c?u l?c là m?t ngu?i gi?i võ, m?t ngu?i ch? 
bi?t che ch?, m?t d?a con có hi?u, và là m?t ngu?i s?n sàng b?o v? cho l?i ích 
c?a nh?ng ngu?i thân c?a cô. Công chúa Huong Huong dù không bi?t võ thu?t nhung 
cô dóng vai trò quan tr?ng trong câu truy?n. Cu?i truy?n, cô t? ra không ch? 
xinh d?p mà còn d? thông minh d? bi?t du?c s? thèm mu?n c?a Càn Long. Cô có 
lòng cam d?m d? hi sinh chính mình d? b?o v? giá tr? c?a b? t?c và c?nh báo 
Tr?n Gia L?c tru?c nh?ng âm muu c?a Càn Long. Ân T? T?, Tri?u M?n và Chu Ch? 
Nhu?c du?c miêu t? có s? can d?m, quy?t tâm và thông minh b?ng, n?u không nói 
là hon các nhân v?t nam khác trong ? Thiên D? Long ký.

 

Các n? nhân v?t chính trong tác ph?m c?a Kim Dung g?m có:

List of 36 items

. Huong Huong công chúa: Thu ki?m ân c?u l?c

. Ho?c Thanh D?ng: Thu ki?m ân c?u l?c

. Lý Nguyên Ch?: Thu ki?m ân c?u l?c

. H? Thanh Thanh: Bích huy?t ki?m

. A C?u (Tru?ng bình công chúa): Bích huy?t ki?m

. Hoàng Dung: Anh hùng x? diêu

. Ti?u long n?: Th?n diêu d?i hi?p

. Viên T? Y: Phi h? ngo?i truy?n

. Trình Linh T?: Phi h? ngo?i truy?n

. Miêu Nhu?c Lan: Tuy?t son phi h?

. Ân T? T?: ? Thiên D? Long ký

. Tri?u M?n: ? Thiên D? Long ký

. Ti?u Chiêu: ? Thiên D? Long ký

. Chu Ch? Nhu?c: ? Thiên D? Long ký

. Thích Phuong: Liên thành Quy?t

. Th?y Sinh: Liên thành Quy?t

. A Châu: Thiên long bát b?

. A T?: Thiên long bát b?

. Vuong Ng? Yên: Thiên long bát b?

. M?c Uy?n Thanh: Thiên long bát b?

. Chung Linh: Thiên long bát b?

. Tiêu Trung Tu?: Uyên uong dao

. Lý Van Tú: B?ch mã khi?u tây phong

. Dinh Dang: Hi?p khách hành

. A Tú: Hi?p khách hành

. A Thanh: Vi?t N? ki?m

. Nh?m Doanh Doanh: Ti?u ng?o giang h?

. Nh?c Linh San: Ti?u ng?o giang h?

. Nghi Lâm: Ti?u ng?o giang h?

. Song Nhi: L?c D?nh ký

. Tô Thuyên: L?c D?nh ký

. Tang Nhu: L?c D?nh ký

. Phuong Di: L?c D?nh ký

. M?c Ki?m Bình: L?c D?nh ký

. Ki?n Ninh công chúa: L?c D?nh ký

. A Kha: L?c D?nh ký

list end

 

Ngu tuy?t

 

"Thiên h? ngu tuy?t" là nam nhân v?t du?c coi nhu có võ công cao nh?t trong X? 
diêu tam b? khúc. ? l?n g?p th? nh?t Hoa Son lu?n ki?m

(chuy?n x?y ra tru?c b? Anh hùng x? diêu nhung du?c nh?c l?i) dã phân d?nh 
Vuong Trùng Duong là ngu?i võ công cao nh?t. Ngu tuy?t g?m có:

List of 5 items

. Vuong Trùng Duong ? trung tâm (Trung Th?n Thông)

. Hoàng Du?c su ? phuong Dông (Dông Tà)

. Âu Duong Phong ? phuong Tây (Tây D?c)

. Doàn Trí Hung ? phuong Nam (Nam D?)

. H?ng Th?t Công ? phuong B?c (B?c Cái)

list end

 

Ngoài ra, Lâm Triêu Anh và C?u Thiên Nh?n cung du?c du?c coi tr?ng m?c dù v?ng 
m?t trong cu?c Hoa Son lu?n ki?m th? nh?t.

 

L?n Hoa Son lu?n ki?m th? hai, du?c k? cu?i b? Anh hùng x? diêu, không phân 
th?ng b?i vì Âu Duong Phong dã b? t?u h?a nh?p ma còn C?u Thiên Nh?n rút lui.

Tuy v?y, Chu Bá Thông, su d? c?a Vuong Trùng Duong có th? coi là ngu?i có võ 
công gi?i nh?t t?i th?i di?m dó.

 

? l?n Hoa Son lu?n ki?m th? ba, du?c k? cu?i b? Th?n diêu hi?p l?, không còn 
C?u Thiên Nh?n và Kim Luân Pháp Vuong vì dã ch?t. H?ng Th?t Công và Âu Duong 
Phong cung dã m?t sau tr?n k?ch d?u b?t phân th?ng b?i. K?t cu?c, Chu Bá Thông, 
Quách Tinh và Duong Quá th? ch? Vuong Trùng Duong, H?ng Th?t Công và Âu Duong 
Phong trong danh sách ngu tuy?t:

List of 5 items

. Chu Bá Thông ? trung tâm (Trung Ngoan D?ng)

. Hoàng Du?c Su ? phuong Dông (Dông Tà)

. Duong Quá ? phuong Tây (Tây Cu?ng)

. Nh?t Dang ? phuong Nam (Nam Tang)

. Quách Tinh ? phuong B?c (B?c Hi?p)

list end

 

Nh?t Dang là pháp hi?u c?a Doàn Trí Hung sau khi thoái v? và tr? thành hòa 
thu?ng.

 

 D?c Cô C?u B?i

D?c Cô C?u B?i là nhân v?t d?c nh?t trong các tác ph?m c?a Kim Dung. Nhân v?t 
này chua bao gi? xu?t hi?n trong tác ph?m, nhung có võ công tuy?t h?o. Ch? có 
tên du?c nh?c d?n trong Anh Hùng X? Diêu, Th?n diêu d?i hi?p, Ti?u ng?o giang 
h?, L?c D?nh Ký.Nhân v?t l?ch s? ph?ng theo

 

Kim Dung dã ph?ng theo nhi?u nhân v?t l?ch s? vào các tác ph?m c?a mình. Ông t? 
do thêm các chi ti?t h?i tho?i, hành d?ng mà trong ti?u s? c?a nh?ng nhân v?t 
này không d? c?p d?n. Ví d? nhu Dà Lôi là con út c?a Thành Cát Tu Hãn xu?t hi?n 
là b?n th?i tho ?u c?a Quách Tinh; Vi Ti?u B?o tr? thành b?n c?a vua Khang Hy

List of 11 items (contains 1 nested list)

. Hoàn Nhan A C?t D?: Thiên long bát b?

. Da Lu?t H?ng Co: Thiên long bát b?

. Thành Cát Tu Hãn: Anh hùng x? diêu

. Dà Lôi: Anh hùng x? diêu

. Vuong Trùng Duong: du?c d? c?p d?n trong X? diêu tam b? khúc, ngu?i sáng l?p 
ra Toàn Chân giáo

. Khâu X? Co: Anh hùng x? diêu

. H?t T?t Li?t: Th?n diêu d?i hi?p

. Chu Nguyên Chuong: ? Thiên D? Long ký

. Khang Hi: L?c D?nh ký

. Càn Long: Thu ki?m ân c?u l?c .

Vuong qu?c D?i Lý

List of 2 items nesting level 1

. Doàn Chính Minh,

Doàn Chính Thu?n và Doàn D? (hay còn g?i là Doàn Chính Nghiêm): Thiên long bát 
b?

. Doàn Trí Hung: Anh hùng x? diêu và Th?n diêu d?i hi?p

list end nesting level 1

list end

 

Môn phái, bang h?i

 

Nhi?u môn phái, bang h?i trong các tác ph?m c?a Kim Dung du?c nh?c l?i nhi?u 
l?n. Có nh?ng phái có th?t ngoài d?i m?c dù các chi ti?t dã du?c Kim Dung thêm 
nhi?u.

Các môn phái, bang h?i, giáo phái hay g?p nh?t trong các tác ph?m c?a Kim Dung 
là:

List of 9 items (contains 1 nested list)

. Thi?u Lâm

. Võ Dang

. Côn Luân

. Không D?ng

. Nga Mi

. Minh Giáo

. Cái Bang

. Ngu Nh?c ki?m phái

bao g?m

List of 5 items nesting level 1

. Tung Son

. Thái Son

. Hoa Son

. Hành Son

. H?ng Son

list end nesting level 1

. D?i Lý Doàn Th?

list end

 

Th?i bi?u

 

Table with 2 columns and 10 rows

Nam Ti?u thuy?t

 

Th? k? 6 TCN Vi?t N? ki?m

Th? k? 11 Thiên long bát b?

Th? k? 12 Anh hùng x? diêu

Th? k? 13 Th?n diêu d?i hi?p

Th? k? 14 ? thiên D? Long ký

Th? k? 15

 

Th? k? 16

(

Ti?u ng?o giang h?)

Tác ph?m này s? có ph?n chú thích thêm vào cu?i b?n

Th? k? 17 Bích huy?t ki?m L?c D?nh ký

Th? k? 18 Thu ki?m ân c?u l?c Phi h? ngo?i truy?n Tuy?t son phi h?

table end

 

chú thích cho tác ph?m: Ti?u ng?o giang h? không nói rõ x?y ra vào th?i gian 
nào; Kim Dung nói r?ng ông c? tình b? ng?. Tuy v?y d?c gi? dã phát hi?n ra r?ng 
câu truy?n có th? x?y ra vào th?i Minh, b?i vì phái Võ Dang và Nga Mi (du?c l?p 
lên vào d?u tri?u Minh) xu?t hi?n n?i b?t, và b?i vì ngu?i Mãn Châu không du?c 
d? c?p. Trong vài b? phim chuy?n th? nhu 'Swordsman II' v?i Lý Liên Ki?t dóng 
vai chính, câu truy?n di?n ra vào th?i vua V?n L?ch, t?c là cu?i tri?u Minh, 
tru?c khi nhà Thanh xâm l?n.

 

Toàn b? 15 tác ph?m dã nêu c?a nhà van Kim Dung và các tác ph?m ? th? lo?i gi? 
Kim Dung các b?n có th? tìm th?y t?i website vn thu quán, d?a ch?:

http://vnthuquan.net/truyen/timkiem.aspx?chu=Kim+Dung&theo=tacgia&imageField2.x=0&imageField2.y=0Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cuoc doi, su nghiep cua nha van Kim Dung