[SMCC] cuoc doi, su nghiep cua nha soan nhac dai tai Ludwig van Beethoven

hôm nay là ngày

16-12

ngày sinh nh?t c?a tôi.

Trong m?t l?n tò mò tìm hi?u xem li?u dã có nh?ng ai là nhà bác h?c, van hóa và 
nhi?u linh v?c khác sinh ngày 16 tháng 12 vì ngày dó cung chính là ngày sinh 
c?a tôi

Tôi vô cùng ph?n kh?i và thích thú khi tìm ra thông tin c?a khá nhi?u nhân v?t 
n?i ti?ng sinh ra trong ngày này.

Nhung xin du?c di?n hình gi?i thi?u b?n m?t trong s? h?.

Dó chính là nh?c si thiên tài hàng d?u th? k? 19 mà s? ph?n c?a ông s? l?y di 
không ít nu?c m?t c?a b?n.`

Xin trân tr?ng gi?i thi?u nh?c si thiên tài 

Ludwig van BeethovenB?n sinh vào ngày nào?

B?n mu?n bi?t nh?ng thông tin gì v? ngày sinh c?a b?n?

Xin d?ng ng?n ng?i g?i mail cho tôi t?i:

nguyenhoangbaovu@xxxxxx

d? có du?c nh?ng thông tin thú v? v? ngày sinh nh?t c?a b?n.Luu ý:

N?u b?n nh?n mail này t? web mail b?n s? không th? thu?ng th?c ph?n nh?c 
background du?c dính vào n?i dung thu cho thêm ph?n long tr?ng

Xin vui lòng dùng các ?ng d?ng s? lý mail nhu Microsoft outlook, Outlook 
Express hay Eudora d? nh?n mail này n?u b?n mu?n nghe du?c ph?n nh?c background.

D? có du?c nh?ng thông tin thú v? du?i dây tôi không th? làm gì khác hon là tìm 
trên net r?i (copy) l?i ngõ h?u giúp b?n có thêm nh?ng ki?n th?c phong phú 
trong cu?c s?ng 

Ludwig van Beethoven

 

16 tháng 12, 1770 - 26 tháng 3, 1827)

 

là m?t nhà so?n nh?c c? di?n ngu?i D?c. Ph?n l?n th?i gian ông s?ng ? Wien, Áo.

Ông là m?t hình tu?ng âm nh?c quan tr?ng trong giai do?n giao th?i t? th?i k? 
âm nh?c c? di?n sang th?i k? âm nh?c lãng m?n.

Ông có th? du?c coi là ngu?i d?n du?ng (Wegbereiter)cho th?i k? âm nh?c lãng 
m?n. Beethoven du?c kh?p noi công nh?n là m?t trong nh?ng nhà so?n nh?c vi d?i 
và ?nh hu?ng t?i r?t nhi?u nh?ng nhà so?n nh?c, nh?c s?, và khán gi? v? sau.

 

Trong s? nh?ng tác ph?m l?n c?a ông ph?i k? d?n các b?n giao hu?ng nhu

Eroica (giao hu?ng Anh hùng ca),

Giao hu?ng D?nh m?nh, s? 9, The Pastoral

(Giao hu?ng d?ng quê), các tác ph?m cho duong c?m nhu

Für Elise và các sonata Th?ng thi?t (Pathétique) và Ánh trang (Moonlight)...

 

Gia dình

 

Beethoven sinh t?i Bonn, D?c,

cha là Johann van Beethoven (

1740- 1792),

ngu?i g?c Flanders, và m? là Magdalena Keverich van Beethoven (

1744- 1787).

Cho d?n t?n th?i gian g?n dây, nhi?u công trình tham kh?o coi ngày 16 tháng 12 
là "ngày sinh" c?a Beethoven, v?i lý do là ông du?c r?a t?i vào ngày17 tháng 12 
và tr? con vào th?i dó thu?ng du?c r?a t?i vào ngày hôm sau ngày sinh. Tuy 
nhiên, các h?c gi? hi?n d?i không d?ng ý d?a trên gi? d?nh nhu v?y.

 

Th?y d?y nh?c d?u tiên cho Beethoven là cha ông, là nh?c si t?i cung c?a 
H?u-Tuy?n d? ? Bonn, tuy nhiên cha ông cung là ngu?i nghi?n ru?u, hay dánh ông 
và không thành công trong vi?c ch?ng minh ông là th?n d?ng, nhu Mozart.

Tuy nhiên, tài nang c?a Beethoven s?m du?c m?i ngu?i chú ý. Beethoven du?c 
Christian Gottlob Neefe d?y b?o và nh?n vào làm, cung nhu du?c H?u-Tuy?n d? h? 
tr? v? tài chính. M? c?a Beethoven m?t nam ông 17 tu?i, và trong vòng vài nam 
ông ch?u trách nhi?m nuôi du?ng hai ngu?i em trai c?a mình.

 

Ludwig van Beethoven sinh ra trong m?t gia dình nh?c si, tuy nhiên t? tiên là 
nh?ng ngu?i nông dân và th? th? công có ngu?n g?c t? Flanders. Ch? "van" trong 
tên ông không có nghia là xu?t thân t? dòng dõi quý t?c (adlige Herkunft) mà 
don thu?n ch? là t? d? ch? ngu?n g?c d?a phuong (örtliche Herkunft).

Ông n?i c?a ông là ngu?i Hà Lan, cung mang tên Ludwig van Beethoven, là m?t 
ngu?i ch? huy dàn nh?c cung dình ? Bonn, qua d?i lúc Beethoven ba tu?i. Cha 
ông, Johann van Beethoven, là m?t ca si gi?ng tenor trong giáo du?ng hoàng gia 
? Bonn, bi?t choi violon và piano.

M? c?a Beethoven là Maria Magdalena Keverich, là con gái m?t ngu?i d?u b?p cung 
dình, t?ng làm t? gái, sau l?y t? trai, không lâu sau l?i thành v? c?a ông 
Johann. Bà là ngu?i ngoan ngoãn, d?u hi?n, cham ch?. Tuy c? gia dình ch? d?a 
vào thu nh?p ít ?i t? ông Johann d? s?ng qua ngày nhung nh? có s? d?m dang 
ch?ng d? c?a bà nên v?n duy trì du?c. Ludwig van Beethoven là con trai d?u 
trong gia dình. Ông sinh ngày 16 (ho?c 17) tháng 12 nam 1770, làm l? r?a t?i 
ngày 17 tháng 12 nam 1770.

 

Cha c?a Ludwig van Beethoven v?n r?t ngu?ng m? Mozart, ngu?i ch? m?i 6 tu?i dã 
là m?t nhà so?n nh?c. Th?y Beethoven còn nh? thích b?m lên phím piano c?a

 ông n?i d? l?i, cha ông mu?n ông tr? thành m?t thiên tài âm nh?c nhu Mozart d? 
gia dình sung su?ng và danh giá nên ông du?c t?p dàn clavio lúc ba tu?i, ti?p 
dó là nh?ng bài luy?n dàn violon, piano, organ... 

Tuy nhiên k? lu?t nghiêm ng?t c?a ông b? l?i làm ngan tr? s? phát tri?n c?a c?u 
con trai. Ông b? cha mình b?t dánh dàn su?t ngày d?n n?i ngón tay b? tê d?i, 
sung lên. Cha ông cung không b?ng lòng và thu?ng xuyên m?ng ch?i ông, có khi 
còn dánh d?p tàn nh?n. Cha ông thu?ng d?ng Beethoven d?y vào lúc n?a dêm d? t?p 
choi duong c?m. Do v?y Beethoven thu?ng r?t m?t m?i và không t?p trung du?c khi 
d?n tru?ng. Khi Beethoven du?c 11 tu?i, theo quy?t d?nh c?a cha, Beethoven ph?i 
ngh? h?c d? t?p trung vào âm nh?c.

 

Cu?c s?ng c?a Beethoven cung có r?t nhi?u khó khan. Cha ông là m?t ngu?i nghi?n 
ru?u và thô l?, m? ông l?i hay dau ?m. Trong sáu anh ch? em c?a Beethoven ch? 
còn có hai ngu?i s?ng sót. Trong khi m?i quan h? gi?a Beethoven v?i cha r?t 
cang th?ng và xa cách thì ông l?i r?t thuong yêu m?. Vào kho?ng 5 tu?i

 ông b? ch?ng viêm tai gi?a nhung b? m? ông không bi?t. Do v?y ông dã không 
du?c di?u tr? ho?c di?u tr? không dúng cách. Có l? dây là nguyên nhân làm ông 
b? di?c v? sau này.

 

May m?n là các d?ng nghi?p c?a cha ông dã phát hi?n ra tài nang thiên phú c?a 
Beethoven. M?i ngu?i tìm cách thuy?t ph?c cha Beethoven cho phép d? Beethoven 
du?c ti?p t?c theo h?c nh?c v?i các th?y d?y nh?c khác. Trong s? các th?y d?y 
c?a Beethoven, có th? k? tên

Christian Gottlob Neefe

(ngh? si duong c?m, d?i phong c?m và cung là m?t nhà so?n nh?c) và Franz Anton 
Ries (ngh? si vi c?m).

 

Nam 1781, Beethoven 11 tu?i, ông dã bi?u di?n nhu m?t ngh? si piano diêu luy?n 
t?i Hà Lan. Cung trong th?i gian này, ông cung du?c c? làm ph? tá choi dàn 
organ trong nhà th? t?i Bonn. Nam 1782 chính Neefe dã cho xu?t b?n tác ph?m d?u 
tiên c?a Beethoven, b?n "Các variation cho clavecin c?a b?n march c?a Ernst 
Christoph Dressler".

Cung chính trong nam này, Beethoven tr? thành ngu?i d?i di?n cho Neefe ? dàn 
nh?c hoàng gia v?i vai trò ngh? si d?i phong c?m. Nam 14 tu?i, Beethoven giành 
du?c v? trí chính th?c là ngh? si choi d?i phong c?m trong dàn nh?c này. Tuy 
nhiên trong th?i gian này ông v?n ti?p t?c luy?n t?p duong c?m.

 

H?c hành

 

D? ti?p t?c h?c h?i, nam 1787, Beethoven d?n Wien. Trong túi áo, ông có m?t 
gi?y gi?i thi?u c?a Tuy?n h?u tu?c (Kurfürst) Maximilian Franz, em trai út c?a 
Hoàng d? Joseph II.

M?c dích chính c?a chuy?n di là du?c theo h?c Wolfgang Amadeus Mozart. Vào th?i 
di?m ?y, r?t nhi?u nhà so?n nh?c n?i ti?ng nhu Joseph Haydn dã bi?n th? dô c?a 
Áo thành trung tâm âm nh?c c?a c? châu Âu.

 

Tuy nhiên u?c mo theo h?c Mozart dã không th?c hi?n du?c vì lúc dó nhà so?n 
nh?c thiên tài này quá b?n b?u. Hon n?a, Beethoven cung ch? ? Wien du?c hai 
tháng thì m? ông b? b?nh n?ng nên ông dành quay v? Bonn. Không bao lâu sau khi 
ông tr? v? Bonn thì m? ông cung qua d?i. Beethoven tr? thành tr? c?t chính cho 
gia dình nên ông không có di?u ki?n h?c thêm mà ph?i v?a di bi?u di?n v?a di 
d?y h?c d? ki?m ti?n.

 

Khi 19 tu?i ( nam 1789) ,

Beethoven b?t d?u theo h?c t?i D?i h?c Bonn. T?i dây và d?c bi?t là thông qua 
Eulogius Schneider, ông dã nhanh chóng ti?p c?n v?i nh?ng tu tu?ng c?a Cách 
m?ng Pháp.

Ni?m h?ng kh?i c?a ông v? nh?ng tu tu?ng t? do và bác ái c?a cu?c cách m?ng 
du?c ph?n ánh trong các tác ph?m c?a ông sau này, d?c bi?t là trong v? nh?c k?ch

Fidelio.

 

Nam 1791, 21 tu?i, ông du?c m?t c? già ? Bonn giúp quay tr? l?i Wien theo h?c 
hòa âm v?i Haydn và m?t s? th?y d?y khác. Sau dó tìm du?c m?t h?c trò d? d?y mà 
ki?m ti?n tiêu, ngoài gi? d?y nh?c ông l?i sáng tác. Vài tác ph?m thành công 
nhung tác gi? l?i ph?i s?ng trong can nhà thi?u v? sinh, an b?a no b?a dói.

 

Nam 22 tu?i, l?n th? hai Ludwig van Beethoven l?i d?n Wien và l?n này ông không 
bao gi? quay tr? l?i Bonn, thành ph? quê huong c?a ông, n?a. Cha ông dã qua 
d?i. Lãnh d?a c?a vuong h?u noi dây dã b? di?t vong b?i s? xâm chi?m c?a ngu?i 
Pháp.

Vào th?i di?m dó, Wolfgang Amadeus Mozart cung dã qua d?i trong l?ng l?. Tuy 
nhiên Beethoven du?c Joseph Haydn và Antonio Salieri nh?n làm h?c trò. Nh? s? 
gi?i thi?u cung nhu thiên tài c?a mình, Beethoven dã du?c nh?ng ngu?i có th? 
l?c b?c nh?t c?a Wien nhu Nam tu?c van Swieten và n? vuong h?u Lichnowski nh?n 
d? d?u.

 

Tình yêu

 

Cu?c s?ng riêng tu có m?t s? ki?n gây cho Beethoven n?i dau khôn xi?t dó là vào 
mùa xuân 1809, khi ông g?n ngót 40 tu?i thì dem lòng yêu cô h?c trò xinh d?p là 
nàng Theresa de Brunowick m?i 18 tu?i, con gái di?n ch? Malfati ngu?i Hungary. 
Nh? s? khuy?n khích c?a nàng, Beethoven sáng tác B?n Giao hu?ng S? 6 D?ng quê 
vì ông dã l?m tu?ng s? t?n t?y và lòng kính m?n c?a cô gái dó v?i ngh? thu?t là 
tình yêu. Mùa hè 1810, cô gái kiên quy?t khu?c t? l?i c?u hôn c?a nh?c si. Ni?m 
hy v?ng k?t hôn tan v?.

 

Nh?ng dau d?n th? xác

 

Trong cu?c d?i c?a mình, Ludwig van Beethoven dã ph?i ch?u d?ng s? hành h? dau 
d?n v? m?t th? xác. Nguyên nhân b?nh t?t c?a ông cho d?n hôm nay v?n còn là d? 
tài nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c. Có m?t th?i ngu?i ta cho r?ng Ludwig van 
Beethoven m?c b?nh giang mai b?m sinh.

 

Vào d?u tháng 12 nam 2005, Phòng thí nghi?m Qu?c gia Argonne ? Chicago dã dua 
ra b?ng ch?ng là ngay t? th?i thanh niên Ludwig van Beethoven dã b? nhi?m d?c 
chì r?t n?ng. Công b? này d?a vào s? phân tích m?t m?u xuong s? c?a Ludwig van 
Beethoven b?ng X quang. Nhu v?y có th? nói ngay t? khi ông m?i 20 tu?i Ludwig 
van Beethoven dã ch?u d?ng tác d?ng r?t n?ng c?a tình tr?ng nhi?m d?c chì.

 

Tài li?u l?ch s? còn cho bi?t, ngay t? kho?ng 20 tu?i, tính cách c?a Ludwig van 
Beethoven dã b?t d?u thay d?i. Cùng th?i gian dó, ông cung thu?ng than phi?n v? 
ch?ng dau b?ng không rõ nguyên do c?a mình.

 

Tuy nhiên ngu?i ta v?n chua rõ li?u ch?ng di?c c?a ông có ph?i do nhi?m d?c chì 
hay không. Vào kho?ng 30 tu?i, Ludwig van Beethoven b?t d?u bi?u l? nh?ng tri?u 
ch?ng d?u tiên c?a b?nh xo hóa thính giác và tri?u ch?ng này ngày càng t?i t? 
hon, không có cách gì c?u vãn. D?n nam 1819 thì ông di?c hoàn toàn chính vì v?y 
ông không còn trình di?n n?a cung nhu không th? ch? huy dàn nh?c du?c. Vi?c 
giao ti?p lúc này d?i v?i ông cung c?c k? khó khan.

 

Gi?a tháng 11 nam 2005, Trung tâm Nghiên c?u Beethoven, thu?c D?i h?c San Jose 
( Hoa K?) chính th?c tuyên b? dã tìm ra h?p s? c?a Beethoven. Dây là tài s?n 
th?a k? c?a nhà doanh nghi?p Paul Kaufmann (ngu?i g?c Áo, hi?n dang s?ng t?i 
Danville, California, Hoa K?).

 

Chi?c h?p s? này g?m 13 m?nh (2 m?nh l?n phía sau s?, 11 m?nh nh?) du?c khai 
qu?t nam 1863 r?i du?c c?t gi? t?i Pháp tru?c khi du?c chuy?n giao cho Paul 
Kaufmann vào nam 1990.

 

Qua nghiên c?u h?p s? (có so sánh DNA v?i các m?u tóc c?a Beethoven), m?t s? 
gi? thuy?t v? cái ch?t c?a Beethoven dã b? bác b? ( b?nh Crohn) ho?c du?c c?ng 
c? (hàm lu?ng chì cao).

 

Nh?ng nam cu?i cùng

 

D?n 1818, Beethoben di?c h?n c? hai tai và sáng tác B?n Giao hu?ng S? 8, ông 
lang thang ngoài ph?, dáng di?u trông th?m thuong. G?p m?t ngu?i b?n quen, 
Beethoven si rút ra trong túi m?t cây vi?t chì, m?t cu?n s? con r?i nói: "mu?n 
nói chuy?n v?i tôi thì c? vi?t lên m?t gi?y này!". Cái r?i này d?n d?p d?n cái 
không may khác. Trong lúc dó, ngu?i anh c?a Beethoven qua d?i, d? l?i m?t d?a 
con tên là Charles, nh? Beethovn nuôi du?ng. Charles là m?t d?a tr? tinh 
ngh?ch, d? t?t x?u, nói d?i, còn tr? mà l?i be bét ru?u chè. Và lúc ?y, 
Beethoven dã 50 tu?i. Nh?c si v?n ti?p t?c sáng tác. B?n Giao hu?ng S? 9 ra 
d?i, sau dó còn sáng tác thêm B?n L? ca trang tr?ng, nh?ng sonata cu?i cùng: 
Liên t?u cho dàn piano và T? t?u. Trong toàn b? di s?n c?a Beethoven, nh?ng tác 
ph?m này n?i b?t hon c?, ch? y?u vì chúng dã vu?t ra ngoài các truy?n th?ng c? 
di?n v?i l?i di?n d?t h?t s?c tho?i mái, các tâm tr?ng khác nhau c?a th? gi?i 
n?i tâm.

 

Cu?c s?ng bu?n chán l?i ti?p di?n. Th?nh tho?ng, ngh? si l?i có chuy?n b?c mình 
v?i d?a cháu, l?i lo l?ng v? ti?n b?c, trong lúc con b? dau d? dày. 

Nam 1826, Beethoven v? s?ng v?i ngu?i em tên là Johann, d? hu?ng chút khí tr?i 
trong lành nhung qua tháng 11 nam ?y, Beethooven b? g?i v? Wien g?p, vì d?a 
cháu b? c?nh sát Wien b?t.

 

Beethoven di nh? trên chi?c xe bò c?a m?t ngu?i bán s?a d?n thành Wien. G?p 
tr?i giá l?nh, s?c kh?e lúc này dã ki?t qu?, ngh? si run c?m c?p vì giá l?nh, 
hoi th? khó khan. Beethoven kh?c ra t?ng d?ng máu. Charles, d?a cháu vô phúc 
ch?ng thi?t g?i bác si. D?n ngày 5 tháng 1 nam 1827, Beethoven tuyên b? d? l?i 
cho cháu t?t c? di s?n c?a ông.

Bác si tin cho nh?c si bi?t cái ch?t g?n k?. Beethoven không bu?n, trái l?i c?m 
th?y nh? ngu?i, tuyên b? v?i b?n bè: "các b?n hãy v? tay di! màn bi k?ch dã d?n 
lúc h? r?i!".

 

Vào lúc 6 gi? t?i ngày 20 tháng 3 nam 1827, nh?c si danh ti?ng nh?t th? k? 19 
trút hoi th? cu?i cùng. Dám tang c?a ông có hàng ngàn ngu?i dua ti?n và ngày

sau dó toàn b? tài s?n Beethoven d? l?i, k? c? b?n th?o, d?u b? dem bán d?u 
giá. T?t c? d?u roi vào tay hai nhà xu?t b?n sách là thuong gia Gaflinger và 
Actari v?i giá r? m?t.

 

S? nghi?p

 

Nam 1781, Beethoven 11 tu?i, ông dã bi?u di?n nhu m?t ngh? si piano diêu luy?n 
t?i Hà Lan. Cung trong th?i gian này, ông cung du?c c? làm ph? tá choi dàn 
organ trong nhà th? t?i Bonn. Nam 1782 chính Neefe dã cho xu?t b?n tác ph?m d?u 
tiên c?a Beethoven, b?n "Các variation cho clavecin c?a b?n march c?a Ernst 
Christoph Dressler". Cung chính trong nam này, Beethoven tr? thành ngu?i d?i 
di?n cho Neefe ? dàn nh?c hoàng gia v?i vai trò ngh? si d?i phong c?m. Nam 14 
tu?i, Beethoven giành du?c v? trí chính th?c là ngh? si choi d?i phong c?m 
trong dàn nh?c này. Tuy nhiên trong th?i gian này ông v?n ti?p t?c luy?n t?p 
duong c?m.

 

Nam 1795, Beethoven b?t d?u n?i danh là m?t ngh? si piano v?i b?n Concerto cung 
do tru?ng. Nhung ch?ng may t? nam 1780 ông b?t d?u b? lãng tai. Lúc d?u

ông m?t h?t hy v?ng nhung r?i c? g?ng thích nghi v?i di?u ki?n s?ng và b?t d?u 
t?p trung tu tu?ng tình c?m cao d? hon b?t c? lúc nào h?t trong sáng tác.

 

Nh?ng tác ph?m c?a Beethoven hoàn thành trong kho?ng 1803- 1805 vu?t tr?i h?n 
nh?ng gì mà ông sáng tác tru?c dó. Dó là b?n

Sonate Kreutzar (1803) vi?t cho violon và piano.

B?n Giao hu?ng S? 3 Anh hùng ca (1804) có s?c cu?n hút m?nh m? và gây xúc d?ng 
sâu xa, lúc d?u ông d? t?ng Napoléon nhung khi Napoléon lên ngôi Hoàng d? thì 
ông dã xé di l?i d? t?ng. Các Sonate cho piano, Bình minh

(

1804) và Appasionta (1805),

B?n Giao hu?ng S? 4

(

1806), B?n Giao hu?ng S? 5 D?nh m?nh 1808) d?u có giá tr? ngh? thu?n l?n lao. 
Ông mu?n l?t t? trong âm thanh v? m?t cu?c s?ng trong s? d?u tranh v?i cái ch?t 
b?ng m?t s?c m?nh kh?ng khi?p cu?i cùng dã ca khúc kh?i hoàn, nhu nhân v?t n? 
trong v? Opera Fidelio (1805) ra s?c b?o v? ngu?i ch?ng c?a mình ch?ng l?i s? 
x?u xa b?o tàn, và trong khúc Missa Solemnis là l?i c?u nguy?n d? gi?i thoát 
kh?i dau thuong chi?n tranh.

 

 Giao hu?ng

9 b?n
 Concerto

5 concerto cho piano

1 concerto cho violon và dàn nh?c

1 concerto cho violon, piano và cello

 Ouverture

12 b?n

 T? t?u dàn dây

18 b?n

 Ngu t?u dàn dây

2 b?n

 Tam t?u piano

4 b?n

 Sonata cho violon

10 b?n

 Sonata cho cello

3 b?n

 Sonata cho piano

32 b?n

 Các khúc bi?n t?u

3 t?p

 Bagatelle

4 t?p

    

 Opera

Fidelio

 

 Các tác ph?m thanh nh?c khác

4 tác ph?mThông tin v? h?p s? c?a Beethoven

 

Gi?a tháng 11 nam 2005, Trung tâm Nghiên c?u Beethoven, thu?c D?i h?c San Jose 
( Hoa K?) chính th?c tuyên b? dã tìm ra h?p s? c?a Beethoven. Dây là tài s?n 
th?a k? c?a nhà doanh nghi?p Paul Kaufmann (ngu?i g?c Áo, hi?n dang s?ng t?i 
Danville, California, Hoa K?).

 

Chi?c h?p s? này g?m 13 m?nh (2 m?nh l?n phía sau s?, 11 m?nh nh?) du?c khai 
qu?t nam 1863

r?i du?c c?t gi? t?i Pháp tru?c khi du?c chuy?n giao cho Paul Kaufmann vào nam 
1990.

 

Qua nghiên c?u h?p s? (có so sánh DNA

v?i các m?u tóc c?a Beethoven), m?t s? gi? thuy?t v? cái ch?t c?a Beethoven dã 
b? bác b? ( b?nh Crohn) ho?c du?c c?ng c? (hàm lu?ng chì cao).

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] cuoc doi, su nghiep cua nha soan nhac dai tai Ludwig van Beethoven