cung co hon

Cúng cô h?n

Tianyon/ImageView

C?nh cúng cô h?n tru?c nhà tác gi?...
TT - Tôi r?i quê vào Sài Gòn nam v?a 12 tu?i, sau m?t con bão dìm ch?t c? cha 
l?n m? khi?n tôi ph?i m? côi. Tôi theo m?y th?ng b?n dánh giày d? ki?m an.
Dêm, tôi tìm m?t cái s?p s?ch s? trong ch? d? ng?.

Cái l?nh nhè nh? c?a Sài Gòn ch?ng th?m gì so v?i rét bu?t ? quê tôi, nhung 
ngày xua noi dó tôi còn có m?t ngôi nhà, m?t cái giu?ng và t?m chan gi? ?m.
Còn ? dây tôi ch? có m?t thân m?t mình trong dêm khuya dang co ro vì suong l?nh.

Tôi thu?ng tr?n tr?c mãi m?i chìm vào gi?c ng?. M?t hôm, n?a khuya, m?t gã du 
côn dã d?n l?t s?ch s? ti?n tôi dang có, d?p nát h?p d? ngh?, l?y luôn m?y
h?p xi r?i qu?ng tôi vào góc ch? sau khi d?n cho m?t tr?n ra h?n.

M?y ngày sau dó tôi dói l?. Các v?t thuong hành h? khi?n dau nh?c không ch?u 
n?i. Ai nói Sài Gòn là d?t lành ch? v?i tôi lúc dó thì là d?t d?. Không còn
phuong ti?n ki?m an, tôi lân la các hàng quán húp nh?ng tô com th?a, canh c?n.

Hôm dó, tôi dang dói l? thì g?p m?t t?p con nít dang xúm quanh c?a m?t can nhà. 
Ch? nhà v?a m? c?a, c? b?n túa vào gi?t l?y gi?t d? nh?ng món d? cúng. Tôi
cung chen vào gi?t du?c m?y cái bánh bò, m?t cái bánh tét nh? và ít mía, d?u 
ph?ng...

B?y nhiêu dó d? d? tôi s?ng qua ngày. C? tháng dó tôi di gi?t d? cúng cô h?n 
h?t nhà này d?n nhà khác d? dành an d?n. Trong lúc lang thang co c?c, tôi vào
m?t can nhà khá l?n, có r?t dông con nít dang ch? gi?t d? cúng. Chúng không 
chen l?n xô d?y ?n ào nhu nh?ng noi khác. Tôi t?c t?c nhào vô giành l?y nguyên
mâm d? an, trút vô áo r?i b? di mà không d? ý là ch?ng ai giành v?i mình. Lúc 
dó có m?t thanh niên m?c áo xanh, deo huy hi?u mà sau này tôi m?i bi?t dó
là huy hi?u Doàn, m?m cu?i h?i tôi t? dâu d?n. Tôi nói rõ hoàn c?nh c?a mình. 
Anh d?n tôi d?n g?p ban giám hi?u d? xin cho tôi vào nhà m? - noi tôi v?a
gi?t cô h?n...

Có noi an ch?n ? l?i du?c d?y d? chu dáo, tôi yên tâm s?ng trong s? ch? che bao 
b?c c?a ngu?i dân Sài Gòn. Ban ngày tôi cung di bán báo nhu các b?n. Ban
dêm du?c h?c ch?, h?c thêm ngh? m?c. Ch?ng bao lâu sau tôi dã có s? v?n kha 
khá. Du?c s? tài tr? c?a m?t s? cô bác, tôi m? ti?m m?c nho nh?. Tr?i thuong,
mua thu?n gió hòa, Sài Gòn d?t lành chim d?u, tôi dã t?o du?c s? nghi?p v?ng 
vàng...

Gi? dây, m?i nam c? d?n mùa Vu lan, l?n trong huong khói tôi nhu th?y cha m? 
mình hi?n v?. C?m thuong cho nh?ng thân ph?n co nh?, ngu?i Sài Gòn luôn nh?
cúng cô h?n cho con tr? du?c b?a an ngon. Tôi cung bày bi?n cúng mà nghe m?n 
d?ng trên môi dòng nu?c m?t hôm nào ki?m an gi?a x? ngu?i. Sài Gòn d?y nghi?t
ngã, th? thách nhung Sài Gòn không thi?u nh?ng t?m lòng, có khi ch? qua vài t?m 
bánh trên mâm cúng nhu m?t thói l? xa xua còn truy?n l?i...

Bài, ?nh: THI?N NGÂN
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » cung co hon