[SMCC] Re: cong nghe lam gia

d?i oi! th? này thì bi?t tin ai? coi ch?ng email này cung là hàng nhái luôn 
hen! hì hì hì!
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx ; thao vy ; ho thanh ; bienxanhrirao09@xxxxxxxxx 
 Sent: Wednesday, November 18, 2009 7:09 AM
 Subject: [SMCC] cong nghe lam gia


 Th? Hai, 16/11/2009, 05:07 (GMT+7)

 Công ngh? hàng nhái

 TT - Trong vai nh?ng ngu?i s?p m? ti?m kinh doanh th?i trang, chúng tôi dã 
xâm nh?p các lò chuyên cung c?p hàng "hi?u" ? Sài Gòn. 


    
    Ch? c?a hàng qu?n áo N gi?i thi?u công ngh? "lên d?i" hàng hi?u -?nh: 
D.T. 


 Ông T. - ch? m?t c?a hàng b? m?i d? lo?i nhãn hi?u m?t kính ? ch? An Dông - 
phán xanh r?n: "M?y tram ngàn d?ng hay vài tram USD cung là hàng nhái c? anh ?. 
T?t c? d?u do Trung Qu?c (TQ) s?n xu?t, mu?n yêu c?u "mác" nào là có ngay 
thôi...".

 Mê cung hàng th?t, gi?

 T?i c?a hàng TN chuyên kinh doanh d?ng h?, m?t kính khá hoành tráng n?m ngay 
d?u l?i vào ch? An Dông, ông T. - ch? s?p - gi?i thi?u d?y d? ki?u dáng nh?ng 
lo?i kính mát r?t sang tr?ng g?n nhãn c?a Ray Ban, D&G, Gucci...

 Ông ch? m?t m?t kính còn d?ng trong h?p sang tr?ng hi?u Ray Ban nói: "Hàng 
x?n d?y, không g?, ch?ng chói, nhìn sáng trong dêm. Giá 1,2 tri?u d?ng". R?i 
ch? ti?p vào m?t kính hi?u Gucci, ông nói: "Cái này là hàng nh?p nên hoi cao 
giá, kho?ng 200 USD. Anh nhìn g?ng di, làm b?ng d?i m?i x?n. Ki?u dáng m?i nh?t 
c?a hãng này dó, do ông anh xách tay mang t? M? v?...".

 Nhung khi chúng tôi d?t th?ng v?n d? mu?n mua s? d? m? ti?m kinh doanh, ông 
ch? li?n n? n? cu?i bí hi?m r?i ra giá l?i cho t?ng lo?i kính v?a qu?ng cáo. 
Th?t b?t ng?, giá c?a chúng lúc này ch? dao d?ng t? 60.000 d?ng d?n vài tram 
ngàn d?ng. Các nhãn hi?u và ki?u dáng n?i ti?ng nhu Police, Ray Ban... d?u có 
d?. Ch? vào nh?ng c?p m?t kính du?c nhái nh?ng mác n?i ti?ng r?t tinh x?o v?a 
bày ra, ông này th?ng th?n nói: "D? này là TQ h?t, xài du?c, giá nào cung có, 
gi?ng 99,9% phiên b?n d? hi?u".

 Nh?ng cái tên n?i ti?ng trong làng th?i trang qu?c t? d?u du?c xu?t hi?n nhan 
nh?n trên các s?n ph?m nhái v?i d? giá c?, khách tr? giá c? nào cung dính b?i 
giá tr? th?t c?a chúng ch? b?ng 1/10 giá hàng x?n. Ngu?i mua r?t d? b? l?a b?i 
hàng nhái ngày nay du?c s?n xu?t r?t tinh x?o, chuyên nghi?p t? các xu?ng bên 
TQ. T?i c?a hàng qu?n áo MH ? ch? Bình Tây, m?y ngu?i bán hàng tr? khuyên chúng 
tôi: "N?u anh ch? m? shop ? TP thì mua d? TQ di". R?i h? ch? hàng qu?n jeans 
m?u du?c treo ? m?t tru?c c?a hàng v?i d? màu s?c, ch?t li?u và g?n nh?ng nhãn 
hi?u n?i ti?ng khá b?t m?t.

 M?t s? c?a hàng chuyên kinh doanh nu?c hoa, m? ph?m t?i ch? An Dông trình bày 
s?n ph?m thành hai kh?i rõ r?t: ph?n dành cho hàng x?n và ph?n cho hàng nhái. 
Ch? m?t c?a hàng ch? vào các chai nu?c hoa CK, Chanel No.5 hàng d?m g?n nhãn 
x?n, nói: "X?t vô qu?n áo thì lo?i này cung thom du?c n?a ngày. Nh?ng chai hàng 
nhái thu?ng có v? ngoài tinh x?o, nhãn mác và h?p y nhu các hi?u d?t ti?n nhung 
giá ch? b?ng... 10% d? hi?u th?t, khách tha h? ch?n".

 Hi?u nào cung in, m?u nào cung ch?

 Ch? c?a hàng TH chuyên kinh doanh s? l? giày dép trong ch? Bình Tây tuyên b? 
ch?c n?ch: "Anh c?n dóng nhái m?u x?n nào cung du?c, nhung ph?i dua s?m d? t?i 
tui li?u giá c?, ch?t li?u. N?u ch? m?u d? m?i thì ph?i tính thêm 16 tri?u d?ng 
cho m?t khuôn m?u m?i. Xong r?i thì mu?n dóng mác gì cung có, ki?u gì cung 
du?c!".

 Ch? c?a hàng còn khoe: "D?i v?i nh?ng m?u giày thu?c hàng d?c ph?i s? d?ng d? 
và lo?i da d?c quy?n c?a hãng. Nhi?u khách nu?c ngoài ph?i tìm d?n c?a hàng 
chúng tôi, vì n?u h? có qua th?ng TQ cung không tìm du?c d?u m?i gia công nhu 
ý. Chúng tôi có s?n nh?ng nhà cung c?p chuyên nhái hàng hi?u bên TQ. M?i khi 
khách nu?c ngoài có nhu c?u, d?t hàng d?c theo ý h?, chúng tôi g?i hình ?nh qua 
dó, ch? m?t tu?n sau là có s?n ph?m y chang. Giá thành hoi cao nhung cung ch? 
phân n?a giá d? x?n là cùng...".

 L?n theo nh?ng d?u m?i nhái d? hi?u, chúng tôi tìm d?n m?t xu?ng may nh? trên 
du?ng Dân T?c, Q.Tân Phú. N? ch? ti?m tên L. nhanh chóng gi?i thi?u: "Anh ch? 
mu?n may hàng gì, có m?u c? th? chua? T?i em t?ng may d? Lacoste, Tommy, 
BeBe... r?i. Áo không c? gia công thì 10.000 d?ng/cái, có c? ph?i 18.000 d?ng". 
Khi chúng tôi d?t v?n d? v? vi?c dóng mác hàng hi?u thì ch? cu?i: "D? ?t, c? ra 
thuong xá D?i Quang Minh, khu Soái Kình Lâm..., mác x?n nào cung có, t?i em s? 
g?n vào s?n ph?m cho...".

 Tuong t?, H - ch? c?a hàng N trên du?ng Gi?i Phóng - gi?i thi?u các m?u qu?n 
jeans giá ch? t? 120.000-180.000 d?ng/cái. Anh này cho bi?t: "D?m b?o qu?n d?p 
không thua gì hàng hi?u chính g?c. Tôi có th?ng b?n xách tay cái qu?n Levi's t? 
nu?c ngoài v? mà còn xách nh?m ph?i d? gi?. D?n dây tôi bán cho, chua t?i 
200.000 d?ng m?t qu?n. V? shop, anh ch? ph?i bán 400.000-500.000 d?ng là ít, 
có... tr?i m?i bi?t hàng gi?".

 Các m?u qu?n jeans trong c?a hàng d?u dã du?c dóng mác Levi's, True Religion, 
CK... b?ng c? ti?ng Anh, ti?ng Nga. H. cho bi?t hàng c?a anh do m?t ngu?i ch? 
l?y t? TQ mang v?. T?t c? d?u là hàng do TQ s?n xu?t. Các m?u mã và nhãn mác 
d?u dã du?c dóng s?n t?i noi l?y hàng theo yêu c?u c?a khách. R?t nhi?u ki?u 
trong s? qu?n jeans dó gi?ng h?t các m?u d? hi?u th?t rao bán trên m?ng. Khi 
du?c h?i d?t hàng v?i s? lu?ng l?n, Hùng nhanh nh?n: "Anh c? d?c m?u thì bên em 
s? l?y du?c cho anh. Kho?ng m?t ngày là có hàng...".

 Nguy?n Hoàng B?o Vu
 H? tr? tin h?c 1088
 Danh s?: 2015
 Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts: