[SMCC] cong an xam pham tinh duc

d?c di bà con. công an, dân phòng bóp ch? kín m?y ni cô trong chùa nè

   Phát ngôn nhân B? Ngo?i Giao: S? ki?n tu vi?n Bát Nhã là sai s? th?t
   Thanh Trúc, phóng viên dài RFA 2009-10-10
   T?i bu?i h?p báo thu?ng k? hôm th? Nam 8 tháng Mu?i, phát ngôn nhân B? 
Ngo?i Giao Vi?t Nam, bà Nguy?n Phuong Nga, ph? nh?n m?i tin t?c liên quan d?n 
tu vi?n Bát Nhã.
    
   Photo courtesy phusa.info
   400 tang, ni, cu si ch?p hình luu ni?m ngày T? T? tru?c sân chính c?a 
Thi?n Du?ng CDB

   Thanh Trúc có bài chi ti?t: 

     Ph?n âm thanh 
       T?i xu?ng âm thanh 
       Email b?n tin này 


   T?i cu?c h?p báo thu?ng k? c?a B? Ngo?i Giao Vi?t Nam hôm th? Nam, tr? 
l?i câu h?i c?a m?t s? phóng viên v? v? Bát Nhã, phát ngôn nhân B? Ngo?i Giao 
Vi?t Nam, bà Nguy?n Phuong Nga, kh?ng d?nh r?ng "không có cái g?i là Vi?t Nam 
ép b?n tram ngu?i tu theo pháp môn Làng Mai ph?i r?i kh?i tu vi?n Bát Nhã" r?ng 
thông tin "dã x?y ra d?ng d? gi?a các "su th?y" "su cô " t?i tu vi?n Bát Nhã và 
chính quy?n làm m?t s? ngu?i b? thuong và b? nhi?u ngu?i b? b?t là hoàn toàn 
sai s? th?t". 

   L?i l? c?a ngu?i phát ngôn B? Ngo?i Giao Nguy?n Phuong Nga du?c dang trên 
báo Ngu?i Lao D?ng, nh?ng ch? su th?y và su cô du?c báo d? gi?a hai ngo?c kép. 

   Áp gi?i v? nguyên quán
   D? xác minh l?i nói m?i r?i c?a phát ngôn nhân b? ngo?i giao Nguy?n 
Phuong Nga, dài Á Châu T? Do tìm cách liên l?c v?i th?y Pháp H?i là ngu?i b? 
công an áp t?i v? l?i nguyên quán ? Hà N?i, du?c th?y Pháp H?i cho bi?t v? vi?c 
ngày Chúa Nh?t 27 tháng 9 nam 2009 mà m?y tram tang thân b? dánh và b? du?i 
kh?i tu vi?n Bát Nhã là có th?t: 

   "H? b?t và ép các th?y và su chú ph?i ra di. D?n chi?u công an ch? m?t 
Pháp H?i r?i h? b?t dua ra ngoài u? ban. Ngay dêm dó h? cho xe dua v? Hà N?i. 
Hai ngu?i lái xe h? thuê còn ba ngu?i công an áp t?i. H? ch?y nguyên dêm ch? 
nh?t, sang ngày th? hai, dêm th? hai, d?n trua ngày th? ba thì áp t?i Pháp H?i 
v? t?n nhà. H? có quay phim, ch?p hình, h? có dua lên t? dân ph?, lên công an 
phu?ng, lên chính quy?n, lên m?t tr?n ... 

   H? có m?t tru?c r?i yêu c?u Pháp H?i ra, Pháp H?i có c?m tu?ng là b? truy 
nã. H? nói r?ng mu?n di ra kh?i Hà N?i thì ph?i xin phép h?. Theo Pháp H?i d? 
doán thì h? nghi ng?i mình, vì trong tu vi?n Bát Nhã dã nh?n du?c khá nhi?u 
ngu?i tr? và nhi?u ngu?i trí th?c nên h? nghi ng?i và h? tìm cách làm t?t c? 
nh?ng di?u nhu v?y." 

   Ngu?i th? hai, th?y Pháp Si, b? áp gi?i v? nguyên quán ? Khánh Hòa cùng 
lúc v?i th?y Pháp H?i: 


    Qua cái dêm ho?n n?n t?i Bát Nhã thì chúng tôi b? dánh d?p r?t là 
nhi?u. Trên ngu?i mang thuong tích và di khám b?nh. 

    Th?y Pháp Si 

   "D? dúng là chúng tôi b? công an áp t?i v? nhà cùng v?i th?y Pháp H?i vào 
lúc 10 gi? dêm ngày 27 tháng 9 nam 2009. Công an áp t?i tôi lên xe tru?c r?i 
ti?p t?c b?t th?y Pháp H?i và truy lùng b?t th?y Pháp T? nhung mà không du?c. 
H? áp t?i di ban dêm và xu?ng t?nh Khánh Hòa vào lúc 3 gi? sáng. Sau dó thì bàn 
giao cho công an t?nh Khánh Hòa và BA 38 Khánh Hòa ch? chúng tôi th?ng v? gia 
dình và bàn giao cho gia dình. M?t anh công an có ch?p hình và nói là th?y c? ? 
yên dó, chúng tôi s? ti?p t?c vào tham th?y. Các anh công an dã t?ch thu gi?y 
ch?ng minh nhân dân và gi?y t? di l?i d? mình kh?i di dâu ra kh?i d?a phuong." 

   Dánh d?p, de d?a, kh?ng b?
   V?n theo l?i th?y Pháp Si thì khi dã v? d?n d?a phuong r?i ông v?n b? 
công an theo dõi sát: 

   "Qua cái dêm ho?n n?n t?i Bát Nhã thì chúng tôi b? dánh d?p r?t là nhi?u. 
Trên ngu?i mang thuong tích và di khám b?nh. V?a di ra kh?i nhà thì công an d?a 
phuong di vào và nói r?ng công an t?nh Khánh Hòa c?n g?p d? làm vi?c. Trên 
nguyên t?c chúng tôi b? qu?n lý m?t cách r?t khéo léo." 

   Ngu?i th? ba, th?y Pháp T?, tìm cách thoát di khi b? d?y lên taxi ch? ra 
ngoài, hi?n dang b? công an truy lùng. T? noi t?m lánh , th?y Pháp T? nói r?ng 
phát ngôn nhân B? Ngo?i Giao Nguy?n Phuong Nga c? tình ph? nh?n chuy?n nhà nu?c 
dùng b?o l?c ép b?n tram tang sinh Làng Mai r?i kh?i tu vi?n Bát Nhã: 

   "Cái ngày di?n ra s? ki?n thì mình th?y r?t là rõ các anh bên công an 
d?ng ch? di?m m?t các th?y d? cho m?t s? ngu?i l? m?t h? vô h? t?n công và áp 
l?c dánh d?p. Khi mà Pháp T? di ra thì trên ngu?i không còn gì h?t. Cái y thì 
ngu?i ta dã xé r?i, còn cái bình bát thì ngu?i ta dá, d?p nó b? r?i. H? d?nh 
l?y cái y dó d? c?t Pháp T? d?t (ném) lên xe. Trong lúc lên xe nhu v?y thì có 
m?t s? các su chú n?m trên d?u xe thì h? lôi ra, h? b? dánh, có nh?ng ngu?i b? 
ch?y máu n?a. Khi Pháp T? du?c d?t lên xe d?u tiên trong 4 chi?c xe taxi thì 
anh (tài x?) taxi nói r?ng các anh dã b? công an l?a, nói là vô dây d? dón 
khách. N?u bi?t các th?y nhu v?y thì các anh s? không vô. Khi mà ra t?i c?ng 
chính thì mình th?y có m?t d?y d? Ch? t?ch xã, Ch? t?ch th? xã, các co quan d?y 
d? h?t, kho?ng hai muoi m?y ngu?i, m?i ngu?i deo m?t cái kh?u trang. Trong dó 
có anh Thành mà tru?c kia dã g?p Pháp T? và th?y Pháp Si. Anh Thành này là bên 
BA 38, là công an ph? trách v? v?n d? tôn giáo. Mà trong lúc m?y th?y b? dánh 
d?p nhu v?y thì luôn luôn có anh Long, công an th? xã B?o L?c v? ph? trách tôn 
giáo d?ng quay phim ch?p hình, còn m?t s? anh công an khác thì vô trong phòng 
l?c l?i. H? d? nu?c vô máy vi tính, còn nh?ng máy ghi hình, âm thanh thì h? d?p 
h?t. Dã là ngu?i xu?t gia, c?n thi?t nh?t là mình ph?i gi? cái tâm cho nó bình 
an, t?c là mình không có b?o d?ng nhung mà th?t s? thì l?n d?u tiên trong d?i, 
t? nh? d?n l?n m?i th?y tru?ng h?p các anh công an nói v?i m?t s? các v? ph? n? 
ch?y vô bóp b? ph?n kín c?a mình, thì dây là m?t di?u Pháp T? c?m th?y r?t là 
dau lòng." 


    Cái ngày di?n ra s? ki?n thì mình th?y r?t là rõ các anh bên công an 
d?ng ch? di?m m?t các th?y d? cho m?t s? ngu?i l? m?t h? vô h? t?n công và áp 
l?c dánh d?p.
    Th?y Pháp T? 

   Tính d?n lúc này g?n hai tram tang thân Làng Mai v?n còn t?m náu t?i chùa 
Phu?c Hu? ngoài th? xã B?o L?c. Tru?c dó, các v? ?y xác nh?n v?i dài Á Châu T? 
Do là dã có nh?ng loa phóng thanh m?c ngoài khuôn viên chùa Phu?c Hu?, de d?a 
và vu kh?ng tang thân Bát Nhã cung nhu xúc ph?m d?n su tr? trì là thu?ng t?a 
Thích Thái Thu?n. Ba hôm tru?c, thông t?n xã Vi?t Nam loan tin là thu?ng t?a 
Thích Thái Thu?n có nói r?ng không h? có s? de d?a hay kh?ng b? nh?m vào các 
tang thân Làng Mai trong chùa Phu?c Hu?. 

   T? th? xã B?o L?c, thu?ng t?a Thích Thái Thu?n tr? l?i dài Á Châu T? Do: 

   "Bây gi? kh?i nói d?n chuy?n dó n?a d? cho nó ?n d?nh công vi?c ? t?i 
chùa. Thôi thì h? bình lu?n nhu th? nào dó thì c? d? h? bình lu?n và quý v? c? 
tìm hi?u. Riêng tôi thì cho tôi kh?i nói m?y chuy?n dó di." 

   Thanh Trúc: Ch? xin h?i thêm m?t câu n?a thôi là t? khi nh?ng tang thân 
ch?y v? chùa Phu?c Hu? và du?c thu?ng t?a Thích Thái Thu?n b?o b?c thì có nh?ng 
loa phóng thanh ban dêm nói nh?ng di?u nhu: Nh?ng tang thân Làng Mai mu?n chi?m 
chùa Phu?c Hu? r?i có nh?ng l?i xúc ph?m d?n thu?ng t?a Thích Thái Thu?n. V?y 
thua th?y, có nh?ng loa nhu v?y không? 

   Th?y Thích Thái Thu?n: Nh?ng loa dó có phóng thanh nh?ng l?i nhu ph?i 
giành l?i chùa Bát Nhã r?i cung có nói thông tin là giành gi?t chùa Phu?c Hu?. 
Tôi cung có nói là không có chuy?n dó dâu. Tru?c dây hai ngày, lúc m?i b?t d?u 
vô chùa Phu?c Hu? thì h? cung có de d?a thôi ch? sau thì không có n?a thành ra 
tôi không có mu?n nói nhi?u, ch? thông c?m cho. 

   Không xin phép?
   Cung t?i bu?i h?p báo thu?ng c?a B? Ngo?i Giao hôm th? Nam, ngu?i phát 
ngôn Nguy?n Phuong Nga nói r?ng nh?ng v? tu theo Pháp Môn Làng Mai dã t? ch?c 
khoa tu t?i chùa Bát Nhã mà không xin phép Giáo H?i Ph?t Giáo Vi?t Nam và co 
quan nhà nu?c có th?m quy?n, s? ngu?i t?i tu cung không dang ký t?m trú theo 
qui d?nh c?a pháp lu?t, r?ng vi?c làm này là vi ph?m qui d?nh v? th? t?c hành 
chánh c?a Vi?t Nam, vi ph?m gi?i lu?t Hi?n Chuong Giáo H?i Ph?t Giáo Vi?t Nam. 


    Bà Nguy?n Phuong Nga nói r?ng không có chuy?n du?i 400 tang ni là "l?y 
thúng úp voi".
    Ni su tru?ng Chân Không 

   T? Nam California, ni su tru?ng Chân Không trong tang thân Làng Mai, t?ng 
tháp tùng thi?n su Thích Nh?t H?nh v? Vi?t Nam d? v?n d?ng mang pháp môn Làng 
Mai d?n thi?n vi?n Bát Nhã, trình bày: 

   "Nam 2006, ?y ban tôn giáo nhà nu?c có cho phép m?y tram tang thân tu ? 
pháp môn Làng Mai ? t?i Bát Nhã. C? Giáo h?i ph?t giáo trung uong và Giáo h?i 
Lâm D?ng cung cho phép, r?i công an các noi d?u cho phép h?t.T?t c? các phép tu 
dài hay phép tu ng?n d?u có phép và ngu?i b?o tr? là th?y D?c Nghi. Nhung d?n 
nam 2008 th?y D?c Nghi không b?o tr? n?a. Hi?n bây gi? tang thân Làng Mai dang 
? du?i quy?n c?a th?y Thái Thu?n và th?y Thái Thu?n b?o tr?. V?y trên nguyên 
t?c là tang thân Làng Mai dúng phép. Tôi mu?n nói tình tr?ng hi?n t?i là ngày 8 
tháng 10 nam 2009 thì tang thân Làng Mai dang r?t dúng phép vì v?n còn thu cho 
phép c?a ?y ban tôn giáo nhà nu?c nam 2006 cho t?i 2010, và có c? gi?y phép c?a 
trung uong, c?a t?nh Lâm D?ng nhung ngu?i b?o tr? là th?y D?c Nghi. Bây gi? 
th?y D?c Nghi mu?n l?y l?i chùa d? làm chuy?n khác thành ra cung ph?i ch?u. Bà 
Nguy?n Phuong Nga nói r?ng không có chuy?n du?i 400 tang ni là "l?y thúng úp 
voi". 

   


Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
Danh s?: 2015
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách

Other related posts: