[SMCC] cong an bat cuop ban nham nguoi dan

v? này hay dây!
Công an b?t cu?p, b?n nh?m ngu?i dân

Dang ng?i xem tivi, b?ng có sáu thanh niên di xe g?n máy d?ng l?i tru?c c?a nhà 
anh Tùng Nam, móc súng ti?n v? phía anh. Anh Nam b? ch?y vào nhà trong,
nhóm thanh niên du?i theo, b?n trúng vào dùi trái c?a anh sau khi dã b?n ba 
phát súng ch? thiên...

ImageView

Anh Ngô Tùng Nam dang ch? ph?u thu?t g?p d?u d?n - ?nh: T.C.N. - Tu?i Tr?

Vào kho?ng 10h45 ngày 20/1, anh Ngô Tùng Nam (sinh 1983), ng? t? 8, ?p Tân L?p, 
xã Tân Thông H?i, huy?n C? Chi (TP.HCM), dang ng?i xem tivi ? nhà thì th?y
sáu thanh niên di trên ba xe g?n máy d?ng l?i tru?c c?a nhà.

V?a d?ng xe, nhóm thanh niên này li?n móc súng ti?n v? phía anh Nam. Không hi?u 
chuy?n gì x?y ra nên anh Nam b? ch?y vào trong nhà.

L?p t?c nhóm thanh niên này du?i theo, b?n ba phát súng ch? thiên và yêu c?u 
anh Nam d?ng l?i n?u không s? b? b?n. Anh Nam ti?p t?c ch?y thì b? m?t ngu?i
trong nhóm b?n trúng vào dùi trái làm anh ngã qu? sau vu?n nhà.

Th?y anh Nam b? b?n, ngu?i nhà anh và hàng xóm li?n d? ra vây quanh nhóm thanh 
niên. Lúc này h? m?i bi?t dây là nhóm c?nh sát hình s? dang làm nhi?m v?
truy b?t cu?p.

Sau khi trình th? ngành, các trinh sát yêu c?u áp gi?i anh Nam di c?p c?u, 
nhung gia dình anh Nam không d?ng ý vì cho r?ng anh Nam không ph?i là d?i tu?ng
ph?m t?i.

Kho?ng m?t gi? sau, Công an xã Tân Thông H?i và lãnh d?o Công an huy?n C? Chi 
có m?t l?p biên b?n và xác nh?n nhóm thanh niên này dúng là c?nh sát hình
s?, lúc dó ngu?i nhà m?i cho dua anh Nam di c?p c?u t?i b?nh vi?n huy?n.

Ông Nguy?n Thanh Bình, chú ru?t anh Nam, là ngu?i ch?ng ki?n t? d?u v? vi?c t? 
ra b?c xúc và cho bi?t cháu ông không ph?i là m?t t?i ph?m nhung không hi?u
sao l?i b? công an truy du?i. Theo ông Bình, t? tru?c d?n nay anh Nam v?n s?ng 
bình thu?ng ? gia dình, không liên quan gì d?n cu?p gi?t.

Trung tá Nguy?n Van B?n, phó tru?ng Công an huy?n C? Chi, cho bi?t vào kho?ng 
tháng 10-2007, trên d?a bàn xã Nhu?n D?c x?y ra m?t v? cu?p gi?t tài s?n.
Sau khi ti?n hành di?u tra v? vi?c, d?i c?nh sát di?u tra t?i ph?m v? tr?t t? 
xã h?i công an huy?n xác d?nh v? cu?p này do bang nhóm c?a tên Lê Vi?t Hùng
(sinh 1983, ng? xã Trung L?p Thu?ng, huy?n C? Chi) th?c hi?n.

Sau dó, công an dã b?t du?c m?t d?i tu?ng trong bang nhóm này. Vào ngày 20/1, 
công an huy?n nh?n du?c tin báo Lê Vi?t Hùng dang xu?t hi?n ? xã Tân Thông
H?i (theo tin báo là nhà anh Nam).

L?p t?c lãnh d?o d?i c?nh sát di?u tra t?i ph?m v? tr?t t? xã h?i dã c? nhóm 
trinh sát trên xu?ng d?a bàn d? b?t Hùng. Khi v?a d?n noi thì th?y anh Nam
dang ng?i xem tivi, hình dáng b? ngoài dúng theo nhân d?ng mô t? nên các trinh 
sát dã ?p vào d?nh b?t gi? nhung do anh Nam b? ch?y nên bu?c trinh sát ph?i
b?n vào dùi.

Ông B?n th?a nh?n dây là m?t v? truy b?t t?i ph?m "nh?m" và trách nhi?m thu?c 
v? nhóm trinh sát hình s? dã gây ra v? vi?c này. Công an huy?n C? Chi nh?n
l?i v? ph?n mình và s? ch?u hoàn toàn phí t?n di?u tr? v?t thuong c?a anh Nam.

Tuy nhiên theo ông Bình và nhi?u ngu?i dân ch?ng ki?n v? vi?c, anh Nam b? b?n 
ngay phát súng d?u tiên ch? không ph?i b?n tru?c ba phát ch? thiên nhu trình
bày c?a phía công an.

Theo k?t qu? ki?m tra bu?c d?u t?i b?nh vi?n, anh Nam có duong tính v?i ma túy. 
Theo ngu?i thân anh Nam và Công an xã Tân Thông H?i, anh Nam là m?t ngu?i
nghi?n ma túy, có th? vì v?y mà khi th?y trinh sát hình s? xu?t hi?n thì n?y 
sinh tâm lý lo s? b? b?t nên b? ch?y.

Trung tá Nguy?n Van B?n cho bi?t hi?n dang cho nhóm trinh sát này vi?t tu?ng 
trình l?i toàn b? v? vi?c d? ban lãnh d?o công an huy?n xem xét.

Theo Minh Lu?n-T.C.Nghia
Tu?i Tr?

Danvtk33@xxxxxxxxx
Name: Doan Duc Dan
Mobile: 0977984977
Yahoo ID: love_music_83
Skype name: doanducdan

Other related posts:

  • » [SMCC] cong an bat cuop ban nham nguoi dan