con gai di bar

Con gái di... bar

M?c k? nh?ng ánh m?t "ghen t?", các cô rôm r? trò chuy?n, bàn vi?c làm an và 
không quên châm bia, thêm m?i. Thì ra tu?n nào, nhóm b?n c?a cô cung "h?p m?t"
t?i dây, th?m chí có tu?n "cao di?m" d?n 2-3 "d?" và ch? "k?t mô-den" v?i h?i 
s?n.

Dâu ph?i ch? có nam gi?i m?i bi?t nh?u. ?nh: Thanh Niên.

Dâu ph?i ch? có nam gi?i m?i bi?t nh?u. ?nh: Thanh Niên.

 Dang làm vi?c cho công ty xu?t nh?p kh?u Nh?t v?i m?c luong cao chót vót, Nga 
còn qu?n lý thêm m?t quán bar trên du?ng Nguy?n Thái Bình, qu?n 1 cho cô
b?n thân.

Ngoài gi? làm, cô dã "trang b?" kinh nghi?m khi thu?ng xuyên lui t?i nh?ng quán 
bar và vu tru?ng trong thành ph?. Di nhi?u d?n d? cô g?n nhu thu?c lòng
các lo?i ru?u và thành ph?n pha ch? các lo?i cocktail.

Có l?n, dang ng?i trong quán bar trên du?ng Cao Th?ng, cô dã khi?n anh chàng 
ph?c v? tr? "m?t tròn m?t d?t" khi yêu c?u d?i l?i ly cocktail không dúng di?u
vì phát hi?n pha ch? nh?m.

Cung vì di bar nhu com b?a nên t?u lu?ng c?a cô thu?c hàng cao th?, d? h? do 
ván nh?ng mày râu "y?u bóng". "Di quen chân nên nhi?u lúc không di th?y hoi
b?t r?t, mà di có m?t mình cung không thích. B?a nào th?y "chán nhu con gián" 
là kéo thêm m?y nhân viên nam ? quán ra "chi?n d?u" cho vui. Có vài anh y?u
dô còn g?c tru?c c? mình", Nga cho bi?t.

C? nghi cô nàng ham choi hon ham làm nhung ngu?c l?i, Nga t?ng giành ph?n 
thu?ng c?a công ty là chuy?n du l?ch sang Nh?t dành cho nhân viên gi?i. Di nhiên
v?n ti?ng Nh?t c?a cô thì kh?i chê, d? d? cãi tay dôi v?i m?y ngu?i b?n x? hoa 
anh dào.

Ng?c Thanh, dang làm k? toán cho m?t công ty ? qu?n 1. T? th?i sinh viên, cô 
nàng dã "n?i danh" trong dám b?n bè v? nh?ng l?n "bay dêm" trong các quán bar.
"Th? ru?u ngo?i nào mà nó ch? bi?t. Vào bar nào nó cung g?i toàn ru?u ngo?i cao 
c?p, bia... c?p cao. Mà "dô" c?a nó khá l?m, bia c? ch?c chai tr? lên,
còn ru?u u?ng d?n khi nào th?y "phê" thì thôi!", cô b?n thân c?a Thanh k?.

Bây gi? di làm, cô nàng v?n quen tính choi sang nên dù m?c luong ch? kho?ng 1,5 
tri?u d?ng m?i tháng, cô v?n lui t?i ch?n huy hoàng ngày tru?c. H?i ra m?i
bi?t, không nhu Nga có th? t? mình ki?m ti?n, d? ph?c v? cho thói quen "hao 
t?n" này, Thanh ph?i nh? vào "vi?n tr?" thu?ng xuyên c?a b? m? khi gia dình
cô thu?c hàng có c?a an, c?a d? ? Dà L?t.

Luu linh h?ng "x?n"

Có d?p "tháp tùng" Huong, ch? m?t doanh nghi?p nh? ? qu?n 5, TP HCM cùng hai 
ngu?i b?n d?n quán h?i s?n "ru?t" trên du?ng Lê Quang Sung, qu?n 6 m?i bi?t
tài "luu linh" c?a nh?ng cô ch? tr?.

Nào tôm, m?c, ?c huong..., toàn là nh?ng món "dinh" và d?t nh?t c?a quán du?c 
d?n ra kèm m?t két bia u?p l?nh. V?a kh?i d?ng vài chai, các cô b?t d?u "tang
t?c" v?i nh?ng ti?ng "dzô" và c?ng ly lách cách làm phe mày râu ? nh?ng bàn 
khác ph?i tr? m?t nhìn.

M?c k? nh?ng ánh m?t "ghen t?", các cô rôm r? trò chuy?n, bàn vi?c làm an và 
không quên châm bia, thêm m?i. Thì ra tu?n nào, nhóm b?n c?a cô cung "h?p m?t"
t?i dây, th?m chí có tu?n "cao di?m" d?n 2-3 "d?" và ch? "k?t mô-den" v?i h?i 
s?n.

Ngoài quán ru?t, các cô còn suu t?p thêm nh?ng d?a ch? khác nhu nhà hàng h?i 
s?n ? khu Thu?n Ki?u hay khu Thanh Da... d? lâu lâu d?i gu. "Làm vi?c m?t,
có d?p t? h?p l?i cùng nhau tán dóc d? x? "xì-trét" dó mà!", Huong giãi bày.

Cung "t?p k?t" b?t "d?" t?i nh?ng quán g?n khu b? kè trên du?ng Lê Van S? là 
nhóm b?n c?a Duong, nhân viên m?t khách s?n nam sao qu?n 1. Do công vi?c hay
tan ca v? khuya nên cô cùng vài ngu?i b?n kéo nhau làm vài ly cho ?m b?ng và 
ki?m vài th? lót d? cung nhu "x?" h?t m?t nh?c trong ngày.

M?i "d?" thu?ng k?t thúc khi d?ng h? bu?c sang con s? 2 và d?n trua hôm sau, 
Duong l?i l?m c?m bò d?y chu?n b? bu?c vào ca làm vi?c m?i.

"Con gái di bar hay d?n quán nh?u cung ch?ng có gì là x?u, vì b?n làm ra ti?n 
thì b?n có quy?n hu?ng th?, dó là cách gi?i trí, thu giãn tùy theo s? l?a
ch?n, suy nghi, s? thích c?a t?ng ngu?i. Nhung ranh gi?i cung r?t m?ng manh, 
n?u di quá l? và không gi? du?c mình thì th?t dáng trách", Oanh, cô b?n dang
làm hu?ng d?n viên du l?ch b?c b?ch.

(Theo Thanh Niên)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » con gai di bar