con duong sang

xem:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=151180&ChannelID=7

      Con ÄÆáng sÃng...

         Tán tÃnh hÆáng dán vái cÃc thao tÃc tay an toÃn 
giÃp ngÆái 
         khiám thá tá báo vá mÃnh khi va phái chÆáng 
ngái vát - ánh: 
         Q.LINH
      TT - Há dÃnh nháng ngÃy hà vá nÆi heo hÃt Bán Tre 
Äá hÆáng dán nháng 
      ngÆái khiám thá ká nÄng cÆ bán trong mái bÆác 
Äi, táng Äáng tÃc di 
      chuyán... 
      Dán cho há mát con ÄÆáng sÃng hÆn Äá vÃo Äái - 
mát dá Ãn mang hÃnh 
      trÃi tim...
      Äá nháng bÆác chÃn vÃo Äái bát nhác nhán...
      LÃn ba, Kim Nhung (thá trán Giáng TrÃm, Bán Tre) ÄÃ Ã 
thác ÄÆác cuác 
      sáng vái chuái ngÃy dÃi sáng trong bÃng tái cáa 
mÃnh. Cà bà bát Äáu 
      táp Äi lái, mà mám táng bÆác Äi trong nhÃ. âCÅng 
cà lÃc khÃng muán 
      táp náa nhÆng rái nghÄ lái mÃnh khÃng tá lÃm thà ai 
lÃm thay mÃnh 
      ÄÆácâ - Nhung hái tÆáng. 
      Nháng lán va váp Äá Äác, tà ngà Äán bám chÃn, 
xÆác tay khÃng lÃm cà 
      bà nán chÃ. CÃc dáng cá trong nhà cÅng ÄÆác sáp 
xáp gán lái Äá bát 
      nháng Äáng chám cho Nhung. HÃm Äán láp hác, cà gÃi 
24 tuái áy khÃng 
      giáu ÄÆác khÃt khao: âSá cá gáng táp thÃm Äá 
cà thá tá tin bÆác ra 
      ÄÆáng mà khÃng lÃm phián nhiáu Äán ngÆái khÃc 
náaâ.
      ÄÆác vá chá Äán tá sÃng sám, chà TÆ NhÃn (xà 
BÃnh ThÃnh) khÃng giáu 
      ÄÆác hái háp. âLán Äáu tiÃn cà láp hác nhÆ 
váy, chÆa biát sá ÄÆác 
      hác gà nhÆng Äà tháy vui và Ãt ra mÃnh cÅng cÃn 
ÄÆác xà hái nhá Äánâ 
      - chà tÃm sá. HÃm nay chà ÄÆác cÃc bán SV TrÆáng 
CÄ Bán Tre trÃnh 
      bÃy chi li táng chÃt là thuyát rái lái hÆáng dán 
tán tÃnh táng Äáng 
      tÃc thác hÃnh. Chà vui lám. á tuái gán 60 thá mà 
nháng Äiáu áy lái 
      trá thÃnh nháng bÃi hác Äáu Äái cáa mát sá 
phán khÃng may phái sáng 
      trong bÃng tái. 
      Hác viÃn Äá mái láa tuái cáa nháng láp hác 
Äác biát áy Äáu cà chung 
      tÃm sá là hÃa ra trÆác giá mÃnh Äà thác hián 
nháng Äáng tÃc hoÃn 
      toÃn tá phÃt, khÃng theo mát ká nÄng nÃo. Và váy mà 
cÃu chuyán cáa 
      bÃc SÃu HuÃnh (xà HÆng NhÆáng) lÃm mái ngÆái cÆái 
sáng khoÃi: âTháng 
      chÃu dán mÃnh Äi, nà tháy ÄÆáng trÃnh gác dáa 
chá cà dán mÃnh trÃnh 
      ÄÃu nÃn cá âphangâ tháng Äáu vÃ, u máy ngÃy chÆa 
hátâ. 
      Dá Ãn mang hÃnh trÃi tim!

            CÃc SV tÃnh nguyán TrÆáng CÄ Bán Tre Äang 
hÆáng dán 
            ngÆái khiám thá thác hÃnh cÃc Äáng tÃc - 
ánh: Q.LINH

         Dá Ãn ÄÆác trián khai thÃnh hai giai Äoán: 
thÃng 7 Äán 12-2005 
         (giai Äoán 1) và thÃng 2 Äán 8-2006 (giai Äoán 2) 
trÃn toÃn 
         tánh Bán Tre. Trong ba ngÃy 12, 13 và 14-7-2006, 
Äáng loát tái 
         63 Äáa Äiám trong tánh, gán 800 ngÆái khiám 
thá ÄÆác huán 
         luyán Äánh hÆáng di chuyán vái 11 chuyÃn Äá 
gám: Äi vái ngÆái 
         hÆáng dán; nhám hÆáng tháng; cÃc thá tay an 
toÃn; dà tÃm vát 
         rÆi; qua cáa vái ngÆái hÆáng dán; qua lái 
háp, Äát gá ghá, hÃo 
         rÃnh; cÃch tÃm gáy; ká thuát dà gáy; xoay gáy 
chÃo và thu gáy 
         ngán; xoay gÃc vuÃng trÃnh chÆáng ngái vát Äái 
hÆáng và Äi cáp 
         láâ 
      Nháng gà xuát phÃt tá trÃi tim chác chán sá Äán 
ÄÆác vái trÃi tim. 
      Äiáu áy ÄÃ ÄÆác hián thác hÃa báng con sá 200 
tÃnh nguyán viÃn là 
      SV, giÃo viÃn, cÃn bá hái ngÆái mà tham gia cÃng thác 
hián dá Ãn. 
      ThÃng tin vá cÃc khÃa huán luyán ÄÆác ÄÆa ra và 
ngay láp tác cÃc bán 
      cÃng rá nhau ÄÄng kÃ. NhÆ láp ká thuát nÃng nghiáp, 
khoa sÆ phám (CÄ 
      Bán Tre) khÃng hán mà cà Äán hÆn náa láp cÃng 
ÄÄng kà lÃm tÃnh 
      nguyán viÃn. 
      NhÃn nháng bán trá Ãn cán dÃu táng bÆác chÃn, 
hÆáng dán táng ngÆái 
      khiám thá lÃm Äi lÃm lái nháng Äáng tÃc Äá há 
nhá mái hiáu thÃm già 
      trá cáa chÆÆng trÃnh, thÃm tin vÃo nháng tám lÃng 
cáa xà hái dÃnh 
      cho nháng mánh Äái kÃm may mán áy.
      âLán Äáu Äáng trÆác ÄÃm ÄÃng mà lái là nháng 
ngÆái bá khiám thá nÃn 
      tái em cÅng run lám, chá lo nÃi mà cÃc cà chà khÃng 
hÃnh dung ÄÆác 
      thà rát khà khi thác hÃnh, chá sá lÃm cÃc cà chà 
giánâ - chián sÄ 
      Duy, khoa sÆ phám, bác bách. 
      NhÆng ai cÅng cÆái, cÅng hát lái cám Æn cÃc bán 
trá ÄÃ sán sÃng hi 
      sinh nháng ngÃy hà cho há. Vái nháng hác viÃn Äác 
biát ÄÃ, láp hác 
      khÃng chá giÃp há nháng kián thác mà cÃn lÃm tÄng 
trong há lÃng tin, 
      sá an tÃm khi bÆác chÃn ra ÄÆáng. 
      Ãng Trán BÃ Thián, giÃm Äác dá Ãn, chia sá: âBán 
thÃn là ngÆái khiám 
      thá nÃn tÃi hiáu nháng khà khÄn trong Äái sáng cáa 
ngÆái Äáng cánh 
      ngá nhÆ mÃnh vát vá thá nÃo. TÃi muán thÃng qua dá 
Ãn nÃy giÃp ngÆái 
      mà tá tin hÆn trong mái bÆác Äi và váng vÃng hÆn khi 
hái nháp cuác 
      sáng cáng Äángâ. VÃ may mán ÄÃ mám cÆái khi Tá 
chác tá thián MAPS 
      sán sÃng chung tay cÃng Ãng thác hián dá Ãn Äáy yÃu 
thÆÆng áy. âBán 
      Tre là ÄÆn vá Äáu tiÃn tham gia dá Ãn và chÃng tÃi 
Äang lÃm hát sác 
      Äá sáp tái dá Ãn cà thá trián khai á nhiáu 
tánh, thÃnh khÃc náaâ - 
      Ãng Thián cho biát.
      QUáC LINH

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
Tel: 848. 8434905, mobile: 0918183835
email: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts: