co quan dieu tra dang lam ro

xem

http://www.thanhnien.com.vn/Thethao/2005/12/16/132598.tno

            CÆ quan Äiáu tra Äang lÃm rà viác 2 phá ná 
ÄÆa phong bà 
            tián cho VÄn Quyán tái TP.HCM 
            19:37:00, 16/12/2005


               Cáu thá Phám VÄn Quyán
            Chiáu 16/12, mát nguán tin tá Táng các 
Cánh sÃt Bá CÃng 
            an cho biát, CÆ quan Cánh sÃt Äiáu tra tái 
phám vá trát 
            tá xà hái (CQÄT), trong nháng ngÃy qua Äang 
tián hÃnh 
            xÃc minh toÃn bá cÃc mái quan há và cÃc 
Äáng thÃi trong 
            sinh hoát cáa cáu thá VÄn Quyán tá khi 
rái Philippines 
            vá nÆác. ÄÃng chà à là lÃm rà thÃng tin 
vá viác VÄn 
            Quyán sau chuyán bay tá SEA Games 23 vá VN, 
trong thái 
            gian lÆu lái á TP.HCM Äà nhán mát phong bà 
Äáng tián tá 
            2 ngÆái phá ná trÃn ÄÆáng ra sÃn bay TÃn 
SÆn Nhát vá HÃ 
            Nái. 
            Hai phá ná âbà ánâ nÃy Äà Äi xe mÃy 
phÃng theo chiác xe 
            taxi chá VÄn Quyán. Mát trong 2 phá ná cà 
vá nhÆ quen 
            biát khà thÃn vái VÄn Quyán, Äà cÆái 
rát tÆÆi và ra hiáu 
            cho Quyán há cáa kÃnh xe xuáng, rái ÄÆa 
cho cáu thá nÃy 
            mát phong bÃ. Sau ÄÃ chiác xe mÃy chá 2 phá 
ná nÃy rá 
            sang mát ngà khÃc. Ngay lÃc áy, ngÆái lÃi xe 
taxi quan 
            sÃt tháy VÄn Quyán bÃc luÃn chiác phong bÃ, 
bÃn trong cà 
            Äáng tián (sá lÆáng tián bao nhiÃu 
ngÆái lÃi xe taxi 
            khÃng biát).
            Sau sá viác trÃn Ãt ngÃy, khi tháy bÃo chà 
ÄÄng tái 
            nháng thÃng tin vá cÃc nghi ván xung quanh 
ânghi Ãnâ bÃn 
            Äá cáa mát sá cáu thá U.23 Viát Nam á 
SEA Games 23, 
            ngÆái lÃi xe taxi nÃi trÃn vái tinh thán 
trÃch nhiám cao 
            cáa mát cÃng dÃn, ÄÃ thÃng bÃo cho cÆ quan 
cÃng an vá 
            hián tÆáng khà lá lÃng nÃy. Ván Äá nghi 
ván vá chiác 
            phong bà nÃi trÃn Äà ÄÆác CQÄT Äát ra 
trong quà trÃnh 
            thám ván cáu thá VÄn Quyán. 
            Hián tái cho Äán chiáu tái 16/12, chÃng 
tÃi ván chÆa 
            nhán ÄÆác nguán tin chÃnh thác tá CQÄT 
thÃng bÃo vá kát 
            quá cuác thám ván VÄn Quyán vá ván Äá 
nÃy. NhÆng mát 
            nguán tin khÃng chÃnh thác cho biát: Sau mát 
hái vÃng vo 
            vái Äá cÃc là do Äá nà trÃnh cÃc cÃu 
hái xung quanh sá 
            viác ânháy cámâ nÃy, Äán sÃng 16/12, khi 
CQÄT ÄÆa ra mát 
            sá báng cháng thu tháp ÄÆác (trong Äà cà 
bán tÆáng trÃnh 
            cáa ngÆái lÃi xe taxi ÄÃ cháng kián viác 
ÄÆa và nhán 
            chiác phong bà nÃy), VÄn Quyán Äà bÆác 
Äáu tháa nhán ÄÃ 
            là chiác phong bà (trong Äáng mát sá tián 
khÃng nhiáu?) 
            mà ngÆái thÃn cáa mát âcà bá cÅâ cáa 
Quyán tái TP.HCM 
            ÄÆa cho anh ta, mà và nhiáu là do rát tá 
nhá vá mát 
            âtÃnh cámâ nÃn Quyán khÃng muán nÃi ra 
sá thát nÃy (?!). 

            Hián nay, CQÄT Äang khán trÆÆng tián hÃnh 
xÃc minh nhÃn 
            thÃn, Äáa chá cáa 2 ngÆái phá ná ÄÃ 
ÄÆa phong bà tián 
            cho Quyán, Äá lÃm rà Äáng cÆ mác ÄÃch 
cáa viác ÄÆa tián 
            và sá lÆáng tián Äà ÄÆa. CQÄT cho ráng, 
hián tái cÅng 
            chÆa cà báng cháng, tÃi liáu cá thá nÃo 
thá hián chiác 
            phong bà nÃy là cáa dÃn âcà Äáâ bÃng 
ÄÃ hoác cáa "bá 
            cÅ", hoác tá mái quan há thÃn quen vái 
Quyán, hoác cáa 
            âbán gÃiâ hÃm má nÃo ÄÃ á TP.HCM (?). 
Mái viác ván trong 
            vÃng nghi ván và phái tiáp tác xÃc minh, 
lÃm rÃ.
            Chiáu 16/12, mát lÃnh Äáo cáa Táng các 
Cánh sÃt, Bá CÃng 
            an cho biát, CQÄT ván Äang phái xÃc minh, lÃm 
rà sá viác 
            nÃu trÃn tá cÃc nhÃn cháng khÃc á TP.HCM, 
và Äang tÃm 
            mái cÃch thuyát phác VÄn Quyán nÃn cà thÃi 
Äá háp tÃc 
            vái cÆ quan Äiáu tra trong vá viác nÃy. 
Trong vá viác 
            liÃn quan Äán mát sá cáu thá U.23, Táng 
các Cánh sÃt chá 
            Äáo CQÄT cán phái tián hÃnh Äiáu tra 
chuán xÃc, thán 
            tráng, phái dáa trÃn cÃc cháng cá xÃc 
ÄÃng, ÄÃng Äán, 
            khÃng vái vÃng kát luán, nhát là khÃng 
Äá ánh hÆáng 
            chung Äán cÃc hoát Äáng thá thao, ánh 
hÆáng Äán lÃng tin 
            cáa ngÆái hÃm má, gÃy sá hiáu lám trong 
dÆ luán xà hái. 
            Cho Äán ngÃy 16/12, qua thám ván bÆác 
Äáu, cÃc cáu thá 
            ÄÆác triáu táp Äáu kháng Äánh há 
khÃng liÃn quan gà Äán 
            bát ká mát tá chác cà Äá, bÃn Äá nÃo 
cá. BÆác Äáu, do 
            chÆa cà Äá cÃc báng cháng vá viác dÃnh 
lÃu cáa 4 cáu thá 
            nÃy trong nghi Ãn bÃn Äá nÃn hián tái CQÄT 
chÆa Ãp dáng 
            bián phÃp tám giá Äái vái bát ká ai và 
há hoÃn toÃn ÄÆác 
            tá do sau khi ÄÆác triáu táp thám ván. 
NhÆng quà trÃnh 
            Äiáu tra, xÃc minh vá viác trÃn ván Äang 
cÃn tiáp dián, 
            cho Äán nay Äà cà 10 ngÆái (7 cáu thá, 
HLV, trá lÃ, 
            phÃng viÃn) ÄÆác triáu táp, mái Äán lÃm 
viác vái cÆ quan 
            Äiáu tra và sáp tái sá cÃn mái thÃm mát 
sá ngÆái khÃc. 
            ÄÆác biát, cho Äán thá ba tuán sau (ngÃy 
20/12), CQÄT sá 
            bÃo cÃo kát quá Äiáu tra, xÃc minh vá 
viác nÃy lÃn cÃc 
            cÆ quan cáp trÃn.
            Viát Chián

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » co quan dieu tra dang lam ro