chuyen hy huu cua be 1 tuoi.....

Chuy?n hy h?u c?a bé 1 tu?i thoát ch?t trong bão Xangsane

?nh

M? con cháu Dông trong b?nh vi?n. ?nh: Thanh Niên.

Gió m?nh, toàn b? mái l?p tôn c?a can nhà b? gió h?t tung lên tr?i, kéo theo 
d?a tr? dang n?m trong nôi du?c bu?c trên thanh xà ngang. Sau khi b? roi xu?ng
ao nu?c cách nhà 150m, cháu may m?n du?c c?u s?ng.

Câu chuy?n v? d?a tr? may m?n ?y dã tr? thành tâm di?m chính trong các câu 
chuy?n c?a ngu?i dân C?m L? t? sau con bão Xangsane d?n nay. Dó là cháu Lê Ng?c
Dông, sinh ngày 3/9/2005 (13 tháng tu?i), con trai c?a anh Lê Van Minh (trú t?i 
t? 26, phu?ng Hòa An, C?m L?).

Chua h?t v? th?t th?n, anh Minh k? l?i: "Kho?ng hon 9h ngày 1/10, gió m?nh quá, 
cánh c?a s?t c? rung lên nhu mu?n b?t tung ra. Cháu Dông dang n?m ng? trong
nôi. C? hai v? ch?ng tôi dang d?ng ch?n gi? c?a l?i, b?ng dung nghe dánh r?m 
m?t ti?ng. Toàn b? mái nhà l?p tôn b? gió h?t tung lên tr?i. Con tôi lúc ?y
dang n?m trong nôi du?c treo b?ng dây bu?c trên cây xà ngang c?a mái nhà 
cung... bay theo.

Anh Võ Van Hòa, hàng xóm ? d?i di?n nhà, ngu?i ch?ng ki?n m?i chuy?n t? d?u d?n 
cu?i, cho bi?t, lúc ?y, anh th?y gió b?c mái dãy nhà lên tr?i, l?i th?y
cái nôi c?a bé Dông quay trong con gió m?nh. Lúc mái nhà v?a dua lên thì b? gãy 
làm dôi, m?t n?a roi xu?ng tru?ng h?c, ph?n mái có chi?c nôi c? th? bay
ti?p hàng ch?c mét, r?i roi xu?ng ao nu?c phía sau tru?ng h?c.

V?a th?y mái nhà b? d? lên mang theo d?a con trai, anh Vinh ch?y theo hu?ng 
gió. Lúc anh ra ao nu?c, thì th?y con trai trong dám bèo và dang chìm d?n nên
li?n boi ra c?u. Anh Vinh k? ti?p: "Ch? th?ng nh? b? roi cách b? 50 mét, và 
cách nhà hon 150 mét. Song may mà ông tr?i thuong tình....".

Can nhà c?a anh sau khi b? gió d? tung ph?n mái cung dã s?p d? hoàn toàn. Hi?n 
t?i, c? gia dình anh ph?i ? t?i B?nh vi?n qu?n Thanh Khê. V?t thuong do tr?y
xu?c c?a cu Dông b? nhi?m trùng nên cháu b? s?t. "Nghi d?n chuy?n làm l?i nhà 
sao th?y d?ng chát. Dù sao th?ng cu Dông còn kh?e m?nh là ông tr?i dã thuong
v? ch?ng tôi l?m r?i", anh Vinh nói.

(Theo Thanh Niên)
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » chuyen hy huu cua be 1 tuoi.....