chuyen file pdf sang word document

xem

http://www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=0&subjectID=6002         Chuyeån ñoåi file PDF sang Word, Excel, HTML, Text
         Ngaøy 16 thaùng 1 naêm 2006
         Ña soá caùc saùch ñieän töû phaùt haønh treân maïng hieän nay 
ñeàu söû 
         duïng ñòng daïng file chuaån PDF. Ñaây laø daïng file saùch 
ñieän töû 
         phoå bieán nhöng khaù khoù can thieäp vaø chænh söûa. Coâng 
ty 
         Investintech ñaõ tung ra coâng cuï Able2Extract coù khaû 
naêng 
         chuyeån ñoåi daïng file PDF thaønh daïng file Word, Excel, 
HTML vaø 
         Text cöïc kyø hieäu quaû.
         Tröôùc ñaây, ñeå laáy noäi dung vaên baûn cuûa file PDF thì 
ngöôøi duøng 
         coù theå duøng trình Acrobat Reader ñeå môû file PFD, sau 
choïn toaøn 
         boä vaên baûn vaø daùn vaøo Word. Caùch laøm thuû coâng naøy 
coù theå taïm 
         chaáp nhaän, nhöng ñònh daïng khi daùn vaøo Word seõ hoaøn 
toaøn 
         "khoâng gioáng ai" vôùi loãi chuû yeáu laø xuoáng haøng 
khoâng theo traät 
         töï naøo caû. Chieâu thöùc naøy khi aùp duïng vôùi caùc file 
PDF trình 
         baøy moät noäi dung baûng bieåu, töông töï nhö Excel, laø 
hoaøn toaøn 
         voâ hieäu.
         May maén thay Able2Extract coù theå chuyeån haàu nhö toaøn 
boä ñònh 
         daïng trình baøy trong PDF sang Word, Exel, HTML, Text vôùi 
caùch 
         trình baøy haàu nhö khoâng ñoåi, vaø ngöôøi duøng coù theå 
söû duïng ngay 
         ñònh daïng naøy vaøo caùc taùc vuï trong Word, Excel, Text 
maø khoâng 
         caàn chænh söûa gì nhieàu.

             

         Able2Extract coù giao dieän thaân thieän vaø caùch söû duïng 
voâ cuøng 
         ñôn giaûn. Ban ñaàu ta nhaép vaøo "Open" ñeå choïn file PDF 
muoán 
         chuyeån ñònh daïng, sau ñoù vaø menu "File" ñeå choïn chuyeån 
ñònh 
         daïng toaøn boä vaên baûn hay chæ moät ñoaïn vaên, 1 baûng 
bieåu naøo 
         ñoù... Neáu khuùc choïn trong PDF laø moät baûng bieåu thì ta 
nhaép vaøo 
         nuùt "E" laø Able2Extract seõ chuyeån baûng bieåu ñoù sang 
chính xaùc 
         ñònh daïng Excel. Neáu phaàn choïn laø vaên baûn thì ta nhaép 
vaøo nuùt 
         "W" ñeå chuyeån sang Word. Laøm töông töï nhö vaäy neáu muoán 
chuyeån 
         sang HTML hoaëc Text. 
         Able2Extract yeâu caàu ngöôøi duøng ñaët teân cho file xuaát 
ra, sau 
         khi quaù trình chuyeån ñoåi hoaøn taát thì Able2Extract seõ 
töï ñoäng 
         söû duïng öùng duïng Word, Excel, HTML, Text ñaõ caøi ñaët 
saün trong 
         maùy ñeå môû leân noäi dung file ñaõ chuyeån ñoåi thaønh 
coâng. Sau ñoù 
         ngöôøi duøng chæ vieäc chænh söûa theo yù.
         Qua thöû nghieäm nhaän thaáy chöùc naêng chuyeån ñoåi sang 
Word, Excel 
         vaø Text cuûa Able2Extract raát hoaøn haûo, nhöng khi chuyeån 
sang 
         HTML thì vaãn phaùt sinh loãi xuoáng haøng khoâng theo trình 
töï.
         Ngöôøi duøng coù theå vaøo ñaây ñeå taûi baûn duøng thöû cuûa 
Able2Extract 


http://www.investintech.com/prod_downloadsa2e.htm

         3.0 coù dung löôïng khoaûng 6MB. Baûn chính thöùc ñöôïc 
Investintech 
         baùn ra vôùi giaù ñeán nhöõng 90 USD. Hieän Able2Extract 3.0 
ñaõ coù 
         maët taïi caùc cöûa haøng phaàn meàm tin hoïc taïi TP Hoà Chí 
Minh.
         Hoaøng Kim Anh
         Nguoàn trích daãn: tuoitre.com.vn

Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

Other related posts:

 • » chuyen file pdf sang word document